منبع تحقیق با موضوع دانش آموختگان

دانلود پایان نامه

1)پیشرفت و عمل 2) کمک و خدمت رسانی 3) نفوذ 4) اداره کردن 5) شناخت 6) اثربخشی شخصیتی
رابینسون (2000) نیز مهارتهای آکادمیک پایه، مهارتهای تفکر برتر، کیفیات شخصی را به عنوان مهارتهای اشتغالزا در عصر جهانی شدن ذکر می کنند.
مهارت خواندن، نوشتن، علوم، ریاضیات، ارتباط شفاهی، گوش دادن جزء مهارتهای آکادمیک پایه و مهارت یادگیری، استـدلال، تـفکر خـلاقانه، تصمیم گیری و حل مساله جـزء مـهارتهای تـفکر برتـر محسوب می شود. کیفیات شخصی مواردی همچون داشتن اعتماد به نفس، کنترل خود، مسولیت داشتن، مهارتهای اجتماعی، انعطاف پذیری، دقیق و کارا، خود هدایت شونده، نگرش کاری مناسب، مـشـارکتهای گـروهی، خـود انـگیزنده و روحیه کار تیمی را شامل می شود.
هاست (1999)، پنج نوع صلاحیت: صلاحیت فنی، سروکار داشتن با ابهام و گوناگونی، پیوند با زمینه، پیدایی وپایداری، مدیریت انگیزش، عاطفه و آرزو و کار گزاری و مسولیت را به عنوان شایستگی های اساسی ذکر کرد.
لوری ومورنن (1999) مهارتهای ازقبیل سواد ومحاسبه، ارتباط، کارگروهی، مهارتهای درون شخصی و اطلاعات را به عنوان مهارتهای اشتغالزا معرفی کردند.
دانشگاه لیدز (2008) در انگلستان فهرست دیگری از مهارتها و شایستگی های مورد نیاز در بازار کار جهانی را ارائه نموده است که عبارتند از: ارتباطات بین فردی، ارتباطات نوشتاری، کار تیمـی، انـعطاف پذیری، حـل مساله، تصمیم گیری، مذاکره، رهبری،خلاقیت، آگاهی تجاری، توسعه حرفه ای، خود آگاهی (کرمی و دیگران، 1387).
اما یکی از جامع ترین فهرست مهارتهای مورد نیاز جهت اشتغال در بازار کار امروز توسط دپارتمان تعلیم و تربیت،علوم و آموزش(DEST)، اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا(ACCI) و شورا کسب و کار استرالیا(BCA) ارائه شده است. که در جدول ذیل آمده است.
جدول شماره 2-1- شایستگیهای مورد نیاز جهت اشتغال در بازار کار جهانی (نقل از کرمی و دیگران، 1387)
ابتکار
اتخاذ راه حلهای جدید
توسعه چشم انداز بلند مدت استراتژیک
خلاق بودن
شناسایی فرصتهایی که برای دیگران روشن نیست
تبدیل ایده ها به عمل

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارائه دامنه ای از گزینه ها
راه حلهای نوآورانه و مبتکرانه
ارتباطات
گوش دادن و درک کردن
صحبت کردن بصورت شفاف
نوشتن مطابق با نیاز خواننده
مذاکره مسئولانه
خواندن مستقلانه
همدلی
درک نیازهای درونی وبیرونی مشتریان
ترغیب نمودن اثر بخش
کار تیمی
کارکردن با افراد با سن،جنس،نژاد،مذهب و یا جهت گیری سیاسی متفاوت
کارکردن به عنوان یک فرد و به عنوان یک عضو تیم
دانستن اینکه چگونه نقشی را به عنوان عضو تیم تعریف کند
بکار بردن مهارتهای کار تیمی در موقعیتهای مختلف مانند بحران
شناسایی نقاط قوت اعضاء تیم
مربیگری، منتورینگ و دادن بازخورد
فناوری
دارا بودن دامنه ای از مهارتهای پایه
بکار بردن IT به عنوان ابزار مدیریتی
بکار بردن IT جهت سازماندهی داده ها
تمایل داشتن به یادگیری مهارتهای جدید IT
دارابودن دانش ایمنی و بهداشت شغلی یرای بکار بردن فناوری
داشتن صلاحیت جسمانی مناسب
مدیریت خود
داشتن چشم انداز و اهداف شخصی
ارزیابی و بهبود عملکرد خود
داشتن دانش و اعتماد نسبت به ایده ها و چشم انداز خود
تبدیل به عمل نمودن ایده ها و چشم انداز خود
پاسخگو بودن
حل مسأله

حل مسأله

ارائه راه حلهای نوآورانه و خلاقانه
ارائه راه حلهای عملی
نشان دادن استقلال و ابتکار در تعریف مساله ها و راه حلهای آنها
حل مسأله در تیم ها
بکار بردن راهبردهای مختلف جهت حل مسأله
بکار بردن ریاضیات شامل بودجه بندی و مدیریت مالی برای حل مسائل
بکار بردن راهبردهای حل مساله مطابق دامنه حوزه های مختلف
آزمودن فرضیات،در نظر گرفت زمینه داده ها و محیط
برنامه ریزی
مدیریت زمان و اولویت بندی امور
مبتکر بودن و تصمیم گیری
وضع اهداف پروژه روشن و قابل حصول
مشارکت در برنامه ریزی و بهبود مداوم
گردآوری،تحلیل و سازماندهی اطلاعات
برنامه ریزی جهت استفاده از منابع مختلف مانند زمان،پول و…
درک نظام کسب و کار پایه و روابط آنها
تخصیص افراد و منابع برای وظایف
انطباق تخصیص منابع بنا به موقعیتهای مختلف
تخمین زدن،ارزیابی گزینه ها و بکار بردن معیارهای ارزیابی
ارائه چشم انداز و برنامه اجرایی جهت تحقق آن
یادگیری
مدیریت یادگیری خود
کمک به یادگیری جمعی در محیط کار
بکاربردن رسانه های مختلف برای یادگیری از قبیل منتورینگ،مقاله، دوره،
بکار بردن یادگیری برای امور فنی (مانند محصولات) و امور انسانی(مانند بین فردی)
داشتن اشتیاق برای یادگیری مداوم  
تمایل به یادگیری در هر موقعیتی
باز بودن برای ایده ها و فنون جدید
آماده بودن برای صرف زمان و تلاش در یادگیری مهارتهای جدید
تأیید نیاز به یادگیری به منظور تسهیل تغییر
بطور خلاصه گر چه صاحبنظران مختلف فهرستهای مختلفی را از مهارتهای اشتغال زا و موثر در موفقیت شغلی ارائه نموده اند اما عمده مهارتها مانند کار تیمی، ارتباطات، تصمیم گیری و … میان هـمه آنها مشترک می باشد.
2-5-2- نقدی بر شایستگی های مورد نیاز بازار کار در نظریه جهانی شدن
نیروی انسانی در بازار کار جهانی به عنوان مهمترین دارایی سازمانها و مزیت رقابت آنها مطرح می باشد. تولید محصول در بازارهای جهانی به سرمایه انسانی ماهر و مهارتهای تکنولوژیکی بالا همراه با خلاقیت بالا نیاز دارد (صابونی،1385). این عوامل موجب تغییراتی در مشاغل و ماهیت کار شده است. تحرک آزاد کار بدون پایبندی به یک مکان خاص، انعطاف پذیری مشاغل و چند وظیفه ای بــودن کار نـمونه ای از ایـن تـغیــیرات می باشد. بر این اساس نیروی کار نیز به مهارتهایی متفاوت با مهارتهای قبلی نیازمند است.
«صاحبنظران معتقدند تأثیرات جهانی شدن بر اشتغال و ماهیت کار باعث شده تا تغییراتی هم در الگوها و استراتژهای سنتی برنامه ریزی آموزشی به وجود آید. این الگوها و استراتژی ها پیشتر بر اهداف ملی و محلی و اقتصاد ملی متمرکز بوده اند. به همین خاطر فرایند جــهانی شـدن نیازمند مهارت های جـدیـدی اسـت کـه برنامه ریزان آموزشی باید درک صحیحی از آنها داشته باشند. در حقیقت همان نیروهای که دولت، اقتصاد و فرهنگ را متأثر می سازد، بر نظام آموزشی و برنامه های درسی نیز تاثیر می گذارند و در صورتی که نظام آموزشی بخواهد در راستای تحولات جهانی شدن حرکت نماید باید تغییرات صنعتی و سازمانی و الگوهای استخدامی سازمان های جدید را در نظر بگیرد. و متعاقباً در برنامه های آموزشی، مهارت های خاصی را مورد توجه قرار دهد. در واقع در فرایند جهانی شدن مهارت هایی مانند کار گروهی، حل مسئله، ارتباطات، استفاده از رایانه و مسولیت پذیری در الگوهای استخدامی به طور فزاینده ای مورد تاکید قرار می گیرد» (مهرعلی زاده، 1384).
این عوامل باعث شده که امروزه تجدید نظرهای صورت گرفته در مورد الگوهای تربیت دانشجویان توجه بیشتر را بر روی آموزش به شیوه پژوهش گری داشته باشند. در روش های جدید برنامه ریـزی درسی تـأکید زیادی بر روی حل مسأله، طـراحی های خلاق و تـوان پردازش اطلاعات می شود.
در مجموع یک اصل مسلم در فرایند جهانی شدن اقتصادی این است که طی فرایند جهانی شدن، ماهیت فعالیت سازمانها دگرگون شده است، و این اعتقاد وجود دارد که بازارهای جهانی، رقابت جهانی و مدیریت جهانی موجب تغییر در ساختار، دیدگاه ها، سازمان دهی و رفتار سازمان ها شده است. همچنین، جهانی شدن به طور گسترده ای با تحولات تکنولوژیک در حوزه های حمل و نقل، ارتباطات و داده پردازی رابطه دارد. لذا این تحولات موجب تغییر در مهارتها و شایستگی های مورد نیاز می شود.
با وجود اهمیتی که مهارتهای و شایستگی های بازار کار، در توسعه منابع انسانی دارد لیکن هنوز ابهامات زیادی در معانی و اشکال گوناگون شایستگیهای مطرح شده برای اشتغال در بازار کار جهانی وجود دارد که این امر توجه و دقت بیشتری را از سوی صاحبان امر به موضوع مهارتها و شایستگی ها می طلبد.
در این خصوص سه نکته اصلی قابل تأمل است:
الف- اولین مسأله ای که می توان در این زمینه عنوان کرد میزان ارزش، عقلانی و مهم بودن شایستگی های مطرح شده در بازار کار جهانی است. در اینجا، ممکن است این پرسش عنوان گردد که آیا شایستگی های مطرح در نظریه جهانی شدن از مبانی فلسفی و استحکام تجربی لازم برخوردار هستند و اینکه کدام یک از این مهارتها و شایستگی ها از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار هستند و کدام یک از این مهارتها و شایستگی ها از اهمیت کمتری دارند؟
ب- در ضمن برخی از مهارتهای ذکر شده؛ مانند کارگروهی، حل مساله و ارتباطات که ما از آنها به عنوان مهارتها و شایستگـی های مـورد نیاز در بازار کار جـهانی یـاد می کنیم بسیار مبهم و کلی هستند به گـونه ای که شامـل هـر چیز می شوند.
ج- سومین نکته مهم که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد آموزش این شایستگی هاست. و توجه به این مطلب که آیا مدارس و مـراکز آموزشی با روند فـعلی، مـهارت ها و شـایستگی های مورد نیاز سازمانها و مـراکز صـنعتی را تأمیـن می کنند؟ این مسأله خود از اهمیت زیادی برخوردار است چون این نکته مسائل دیگری را نیز در پی دارد.
آیا شایستگی های عنوان شده، در اغلب سازمانها و صنایع تولیدی و خدماتی کاربرد دارند یا اینکه بررسی مهارت ها و شایستگی ها بیشتر ماهیتی درون سازمانی دارد که باید با توجه به فرهنگ و دانش یک سازمان شناسایی شود به بیانی دیگر آیا بین شایستگی های مورد نیاز در سازمانهای صنعتی با شایستگی های مورد نیاز در دیگر سازمانها تفاوتی وجود دارد و امکان انتقال این شایستگی ها از سازمانی به سازمان دیگر وجود ندارد؟
چنانچه استدلال شود که این شایستگی ها در اغلب سازمان ها و صنایع تولیدی کاربرد دارند، مسأله آموزش و تدریس آن ها و شناسایی روش مناسب برای ارائه آن مهارت ها اهمیت پیدا می کند به عبارت دیگر موضوع چگونگی آموزش آن ها در نظام آموزش رسمی (مدارس و مراکز آموزش عالی) به وجود می آید. و باید سعی شود تا جنبه های نظری، اقتصادی و اجتماعی آموزش این مهارت ها در رابطه با نظام آموزشی؛ مدارس و دانشگاه ها و مراکز کارآموزی بررسی شود. دقت در این عوامل باعث می شود تا فهمی صحیح از نقش مراکز آموزشی؛ مدارس و دانشگاهها در آماده سازی افراد و آموزش شایستگی های مورد نیاز بازار کار و نقشی را که سازمانها در توسعه این شایستگی ها دارند به وجود آید.
در مجموع این بررسی ها می طلبد تا در سیاستگذاری نظام آموزش عالی، به تحلیل بازار کار و رویکردهای اقتصادی و اجتماعی اشتغال و نیز هماهنگ سازی نیازهای واقعی بازار کار و تواناییهای حرفه ای دانش آموختگان دانشگاهها توجه کنیم. بر این اساس هر چه از برنامه ریزی آموزشی بر پایه پیش بینی نیروی انسانی دورتر شویم و به سوی تحلیل بازار کار و درک واقعیت های اقتـصادی و اجـتماعی پـیش رویـم، سیاست های آموزش عالی انعطاف پذیرتر، گسترده تر، متنوع تر، غیر متمرکز تر و مشارکتی تر خواهد شد و نیز پویایی، کارآیی و اثر بخشی بیشتری خواهد داشت.
2-6- پیشینه تحقیق
2-6-1- تحقیقات خارجی
تحقیقات متعددی بر روی شایستگی های مورد نیاز بازار کار در طی سالهای 1983 تا 2005 در کشورهای توسعه یافتهی جهان همچون انگلستان، آمریکا، استرالیا، کانادا و ژاپن انجام شده، که همـگی بر اهمیت مـهارتها اشتغال زا و ارائهی آن در برنامههای درسی و آموزشی تأکید کردهاند.
یوشیموتو و همکارانش از دوازده کشور جهان، در پژوهشی تطبیقی که از سال 1988 تا 1999 صورت گرفت و در آن ارتباط نظام آموزش عالی و بازار کار در ژاپن و کشورهای اروپا بررسی و مقایسه شد، به این نتیجه رسیدند که دیدگاه های دانش آموختگان ژاپنی و اروپایی (ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، اتریش، آلمان، انگلستان، نروژ، فنلاند، سوئد و جمهوری چک) که در سال 1995 از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودند و حداقل 3 سال سابقه کار داشتند، درباره لزوم کسب و افزایش دانش، شایستگی ها و توانایی هایشان در دوره پیش از فارغ التحصیل شدن با یکدیگر متفاوت است و نیز این قابلیت ها در ژاپن از سال 1995 تغییر کرده است.
جدولهای 1 و 2 در برگیرنده پاسخ های به دست آمده از دانش آموختگان دانشگاههای ژاپن در سالهای 90 – 1988 و 1995 و اروپاییان در سالهای 1995 است. جدول شماره 1 دانش و شایستگیهای لازم برای شغل ها را از نظر دانش آموختگان دانشگاههای ژاپن و اروپا نشان می دهد. براساس داده های جدول شماره 1، دانش آموختگان دانشگاههای ژاپن بر 21 موضوع، از جمله مهارتهای شغلی، سازگاری با شغل و درک پدیده ها از منظر منطق اقتصادی را بعنوان شایستگی های لازم برای اشتغال و انجام کار تأکید کرده اند. دانش آموختگان دانشگاههای اروپا نیز 15 موضوع، از جمله اتکا به خود در انجام کار، داشتن توان تصمیم گیری، مسؤلیت پذیری فردی و دانش و مفاهیم میان رشته ای را بعنوان شایستگی های لازم مورد تأکید قرار داده اند. در ضمن در جدول زیر شایستگی ها به ترتیب اهمیت ذکر شده است.
جدول شماره 2-2- دانش، مهارتها و شایستگی های لازم برای اشتغال (نقل از یوشیموتو، 2000)
ژاپن
ژاپن
اروپا
دانش آموختگان 90 – 1988
تعداد دانش آموختگان
که اظهار نظر کرده اند
2119
دانش آموختگان 1995
تعداد دانش آموختگان
که اظهار نظر کرده اند
2920
دانش آموختگان 1995
تعداد دانش آموختگان
که اظهار نظر کرده اند
28952
توانایی حل مساله
مهارتهای ارتباط زبانی
کار در شرایط فشار و سختی
دانش و تفکر تلفیقی
و بین رشته ای
مهارت زبان خارجی
قابلیت سازگاری
توانایی حل مسأله
مهارتهای ارتباط زبانی
دانش و مفاهیم
بین رشته ای
توانایی زبان خارجی
متکی به خود بودن در کار
مهارتهای ارتباط زبانی
درک پیچیدگیهای جامعه و نظام های فنی و سازمانی (تشکیلاتی)
توانایی حل مسأله
توانایی زبان خارجی
جدول شماره 2-3- دانش، مهارتها و شایستگی های دانش آموختگان دانشگاهها (نقل از یوشیموتو، 2000)
ژاپن
ژاپن
اروپا
دانش آموختگان 90-1988
تعداد دانش آموختگانی که اظهار نظر کرده اند 2855
دانش آموختگان 1995
تعداد دانش آموختگانی که اظهار کرده اند 3421
دانش آموختگان 1995
تعداد دانش آموختگانی که اظهار کرده اند 34145
تعهد کاری
قدرت تمرکز
ظرفیت و گرایش به فدا کردن خود
مهارتهای رایانه ای
استدلال اقتصادی
مهارت زبان خارجی
تعهد کاری

قدرت تمرکز
ظرفیت و گرایش به فدا کردن خود
استدلال اقتصادی
مهارتهای مذاکره و معامله
مهارتهای رایانه

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید