منبع تحقیق با موضوع سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

قلمداد شود.
این مهارتها و شایستگی های کلیدی و اشتغال زا را می توان دانـش، بینش، نـگرش ها و مهارتـهایی دانـست که مـوجب تحرک و پویایـی افـراد در روابـط با دیگران، انتـقال موفق از شـغلی به شـغل دیگر، حـضور مــوثـر در فـعالـیت هـای گـروهی و نـوآوری در حــل مـسائــل می شوند (عزیزی، 1383). اهمیـت این مهارتها از آنجا ناشی میشود که مـوجب قابلیـت تحرک شغـلی بیشتر کـارکنـان می شود و کارکنان با این صلاحیت ها بهتر میتوانند نسبت به تحولات آینده واکنش نشان دهند. و به همین دلیل در اقتصادی که بر عنصر دانایی و آگاهی استوار است، عامل اصلی برتری جوامع بر تخصص، توانمندی و دانش نیروی انسانی فرهیخته و متخصص است که در قالب تشکیل سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است (سهرابی و همکاران، 1376). علاوه بر اینها تحولات اقتصادی دنیای معاصر و تغییر الگوهای تولید انبوه به تولید متغیر، اهمیت سرمایه اجتماعی را در مقایسه با سرمایه انسانی بیشتر نمایان کرده است؛ زیرا در الگوهای تولید متغیر، بحث از مشارکت دسته جمعی افراد، انسانی سازی محیط کار و زندگی، افزایش سطوح مهارتی افراد جدای از طبقه اجتماعی، چند مهارتی ساختن کارگران، افزایش تعهد اجتماعی، برقراری نظم متقابل و اعتماد بین کارگران و کارفرمایان است (صالحی عمران، 1386). به همین خاطر اگر بخواهیم به تمامی ابعاد مهارتهای اشتغال زا و اساسی نیروی کار توجه کافی شود این امر می تواند حتی به تشکیل سـرمایه اجتـماعی نیز منجر شود. لذا این موضوع می تواند مبانی نظری متعددی را تحت پوشش قرار دهد.
علاوه بر این در این فرایند تحول و توسعه نظام اقتصادی، فرصتهای تازه ای برای اشتغال زنان به وجود آمده است. زنان به عنوان تشکیل دهنده نیمی از جمعیت، موضوع توجه به قابلیت های نیروی کار را دچار اهمیت زیادی کرده است. امروزه تقاضای زنان برای آموزش و رفتن به دانشگاه زیاد شده است، به طوری که در سال های اخیر درصد بالایی از ورودیها به دانشگاه را زنان تشکیل می دهند. به همین دلیل پی بردن به بهبود کـیـفیـت نــیـروی کار زن و افزایش کارآیی و بـه کـارگیری آن جــزو رده بنــدی هایی آغــازین بـرای بـرنامه ریـزی تـوسعه کشورها محسوب می شود. چیــزی کــه بی توجهی به آن در جوامع توسعه نیافته به وفور احساس می شود.
«صاحب نظران در جوامع پیشرفته معتقدند که از جمله شاخص های توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستنـد و عدم بهره وری از قابلـیت ها و توانایی های زنان در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دستیابی به توسعه را ناممکن میسازد» (توکلی والا، 1388 ). لذا باید بر استفاده از مهارتها و قابلیتهای زنان به عنوان یک عنصر مهم در اقتصاد توجه شود و این توجه به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های که به منظور آموزش آنها صرف می گردد، انجام پذیرد.
با این وجود، آمارهای در دسترس در مورد اشتغال زنان در سه دهه اخیر نشانگر این نکته است که عملاً از میزان اشتغال زنان کاسته شده است و این تغییر و تحولات در بخشهای مختلف اقتصادی جامعه به گونه ای بوده که بیشترین نسبت کاهش زنان در بخش صنعت مشاهده می شود (ایروانی، 1384).
با اهـتمام بـه ایـن امـر و کـوشش برای آسان سازی تحقق اهداف توسعه کشور، مستلزم سنجش دوباره نیازمندی های شغلی و حرفه ای مراکز اقتصادی و صنعتی و بررسی قابلیتها و مهارتهای که زنان برای اشتغال مطلوب و بهینه در بخش صنعت نیاز دارند، می باشد. شاید پرداختن به این مهارتها و قابلیتها موجبات حضور بیشتر زنان در فعالیتهای صنـعتی را فراهم سازد. بنابراین پرسش اساسی که در این رابطه مطرح می شود آن است که اساسی ترین و مهمترین تواناییها و مهارتهای که دانش آموختگان زن برای مشارکت پیوسته در فعالیت های مختلف صنعـتی، از دیـد
ذینفعان نیاز دارند، کدامند. در این پژوهش سعی می شود با بررسی مجموعه مهارتها و قابلیتهای مورد نیاز برای اشتغال زنان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ذهن برنامه ریزان کشور را به آن دسته از مهارت ها و توانایی ها و قابلیت های کلیدی و متناسب با نیازها و شرایط بازار کار، برای اشتغال زنان در صنعت معطوف شود. به طوری که با تاکید بر آن ها هـم زمینه آماده سازی دانش آموختـگان زن برای اشتغال در صنعت فراهم شود و هم پیـوند عمیق تر و منطقی تری بین نظام آموزشی و نیازهای شغلی جامعه برقرار شود. و به طور قابل توجهی زمینه بهبود و ارتقای کارآیی خارجی نظام آموزشی نیز فراهم گردد.
اهداف پژوهش
الف) هدف کلی
1- شناسـایی و ارزیـابی مهارتهای اشتغال زای زنـان شـاغل در شـرکت فـولاد مبارکه اصفهان
2- ارائه الگوی عملیاتی از مهارتهای اشتغال زای زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه اصفهان
ب) اهداف جزئی
بررسی شایستگی های زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دیدگاه مدیران با توجه به دو متغیر سابقه کار و تحصیلات؛
بررسی دیدگاه مـدیران شـرکت فـولاد مـبارکه اصـفهان در رابـطه با شـایستگـی های اسـاسی زنـان و مـردان؛
بررسـی تـطبیقی بین نقطه نظرات مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مورد شایستگی ها با اسنـاد موجود؛

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی میزان انطباق میان برنامه های آموزشی موجود در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با مدلهای شایستگی زنان و مردان؛
بررسی میزان اهمیت هر کدام از مدلهای نظری ارائه شده در مورد شایستگی ها، در شرکت فـولاد مبارکـه اصفهان؛
سؤالات پژوهش
الف) سؤال اصلی
بر اساس هدف اصلی تحقیق، در صدد بررسی این سوال هستیم که مهمترین و اساسی ترین مهارتها و قابلیتهای که دانش آموختگان زن برای فعالیت و مشارکت در شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیاز دارند، کدامند؟
ب) سؤالات جزئی
بررسی شایستگی های زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دیدگاه مدیران با توجه به دو متغیر سابقه کار و تحصیلات چگونه می تواند باشد؟
دیدگاه مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در رابطه با شایستگی های اسـاسی زنـان و مـردان چـگونه است؟
آیا بین نقطه نظرات مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مورد شایستگی ها با اسناد موجود اختلافی وجود دارد؟
آیا میان برنامه های آموزشی موجود در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با مدلهای شایستگی زنان و مردان تطابقی وجود دارد؟
کدام یک از مدلهای نظری ارائه شده در مورد شایستگی ها، در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
تعریف واژه ها و اصطلاحات

ارزیابی
تعریف مفهومی:
فرایند نظام دار برای جـمع آوری، تـحلیل و تفسیر اطلاعات، برای ایـن منـظور که تعییـن شـود به چـه مـیزان هدفهای مورد نـظر تحقق یافته اند و یا در حـال تـحقق یافتن هستند (فـرخی نژاد، 1384).
تعریف عملیاتی:
گردآوری و تفسیر اطلاعات درباره خصوصیات و ویژگیهای مهارتها و شایستگی ها به منظور بـررسی و مـقایسه این مهارتها در جهت اطلاع رسانی برای تصمیـم گیری مطلوب در آینـده.
مهارتهای اشتغال زای بازارکار
تعریف مفهومی:
دانش، بینش، نگرش ها و مهارتهایی که موجب تحرک و پویایی افراد در روابط با دیگران، انتقال موفق از شغلی به شغل دیگر، حـضور موثر در فعالیت های گـروهـی و نوآوری در حل مسائل می شوند (عزیزی، 1383).
تعریف عملیاتی:
مهارتهای عمومی وقابل انتقال نظیر کار گروهی، ارتباطات، یادگیری چگونگی یادگیری و حل مساله که برای انجام وظایف شغلی در بسیاری از مشاغل نقش اساسی دارند.
مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
تعریف عملیاتی:
کارخانه ای صنعتی، مستقر در منطقه لنجان استان اصفهان که مشغول تولید کالا می باشد.
حدود پژوهش:
حدود پژوهش ما زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد.
فصل دوم: ادبیات موضوع

پیشینه نظری
مفهوم شایستگی
نظریه فرافوردیسم
فوردیسم
فرافوردیسم
نظریه سرمایه اجتماعی
اقتصاد دانش محور
نظریه جهانی شدن
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
نتیجه گیری

مقدمه:
گسترش اقتصاد جهانی و تجدید ساختار استراتژیهای اقتصادی و سیاسی در جهان و اهمیت یافتن دانش و اطلاعات، موجب تغییر در نیازمندی های آموزشی و مهارتی در کلیه سطوح سازمانی، صنعتی و خدماتی شده است؛ به همین دلیل، به منظور افزایش ارزش افزوده اقتصادی، توسعه و بهبود در مهارت های فردی و سازمانی کارکنان اجتناب ناپذیر است که این امر در گرو پرورش و توسعه منابع انسانی است، که بایستی به عنوان یک عامل ضروری دائماً بدان توجه خاصی معطوف شود (پورقاز و دیگران، 1388). و این باعث شده تا منابع انسانی به عنوان مفهومی کلیدی در ارزیابی های رقابتی صنایع و سازمان ها محسوب شود.
به طور کلی خیلی از محققان به بررسی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد صنایع در ایجاد ارزش افزوده در عملکرد افراد تاکید فراوانی داشته اند. به همین دلیل یکی از بحث های اساسی مدیریت منابع انسانی توانمند سازی افراد است که این مهم از طریق شناسایی و ارتقای شایستگی ها یا صلاحیت های کارکنان محقق می گردد. رویکرد توجه به کیفیت منابع انسانی بجای تاکید بر کمیت آنان از مسائل مهمی است که مورد توجه مدیران ارشد سازمان ها و صنایع امروزی قرار گرفته است (کرمی و همکاران، 1387). از این رو راجع به رابطه آموزش و صنعت به ویژه مهارت و دانش کارکنان سوالات متعددی به وجود می آید که نمی توان آنها را به صورت ظاهری دنبال کرد و نیاز است که نظریه هایی بررسی شود که رابطه آموزش و اقتصاد را به طور نظامندی بررسی کرده اند.
بخش عمده ای از این نظریه ها محصول عصر نظام تولید فوردیسم می باشد. مانند نظریه سرمایه انسانی و نظریه تعارض. اما گـذر اقتصادی از الگوهای تولید انبوه فوردیسم به تولید متغیر فرافوردیسم باعث توجه به نظریه های دیگری همچون نظریه اقتضایی و نظریه سرمایه اجتماعی شـده است. حتـی می توان به این نکته اشـاره کرد که مـوجه ترین نظریه های مطرح شده در نظام تولید فوردیسم که درصد توصیف روابط دو نظام اقتصادی و آمـوزشی هستند، در عـصر توسل به استراتژیهای اقتصادی فرافوردیسـمی نـیز نیاز به تـجدیدنظر پـیدا می کنند.
بنابراین نیازهای بازارکار به نیروی انسانی نیز تحت تاثیر این تحولات قرار دارد. در ادامه، تعاریفی چند از مفهوم مهارتهای اشتغال زا و شایستگی های بازار کار ارائه می شود و سپس به بررسی و تبیین مهمترین تغییرات و تحولات محیطی به خصوص در زمینه اقتصاد در قالب نظریه های فرافوردیسم، سرمایه اجتماعی، اقتـصاد دانش محور و جهانی شدن و چـگونـگی تأثیـر آنها بر مهارتها و تواناییهای اساسی بازار کار می پردازیم.
2-1- مفهوم شایستگی
به طور کلی در مورد مفهوم مهارتهای اشتغال زا و شایستگی های کلیدی تعریف واحد و مشخصی وجود ندارد و همه صاحبنظران در ارائه یک تعریف دقیق و صحیح از مهارتها و شایستگی با مشکل مواجه بوده اند. در تعاریفی که از شایستگی و جود دارد تفاوتها و اختلافات زیادی وجود دارد و محققان مختلف با توجه به این تعاریف و نقطه نظرات مختلف کار خود را پیش می برند. مروری برتعاریف زیر که عمدتاً توسط صاحبنظران این حوزه ارائه شده است می تواند بیانگر این تناقضات و اختلافات باشد. از یک طرف مفهوم مهارت برای جامعه شناسی اقتصاد، روانشناسی آموزش، هوش مصنوعی، علوم رایانه و ارگونومیک، امری اساسی است. از طرف دیگر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی نوین زمینه ی تازه ای از مفهوم مهارت، که زیربنای کارو اشتغال را تشکیل می دهد، مطرح کرده است (صالحی عمران،1386). فرهنگ لغت آکسفورد(1994) مهارت را چنین تعریف می کند: “دانش عملی در در ترکیب با توانایی، هوش، تخصص، هنر یا علم، مهارت دستی، هدف بزرگ دانش یا درک چیزی”. لغتنامه ی مختصر انگلیسی (1985) نیز مهارت را “توانایی استفاده از دانش فردی به طور موثرو به راحتی، استعداد توسعه یافته یا توانایی در زمینه ای خاص” تعریف می کند. بدین ترتیب، تعاریف لغتنامه ای مهارت، هـمگی نـظریه ی خـوب انجام دادن کارها را در بر می گیرند. این تعاریف شامل کارایی درهر دو جنبه ی روانی و فیزیکی است که شامل مهارت ذهنی و یدی (دستی) می باشد. بارو درباره ی مهارت معتقد است: که عبارت مهارت در محافل معاصر آموزشی، بدون تفکیک انواع مختلف مهارت ها مورد استفاده قرار می گیرد. اسپنسر واسپنسر دو تفاوت را مشخص کردند که به تعریف دیدگاه های اصلی مفهومی در مورد مهارت کمک می کند: اولاً، مهارت هایی وجود دارد که مردم به محل کارشان می آورند یعنی استعداد، توانایی ها، ظرفیت ها: ثانیاً، ویـژگی های نـقش های اجـتماعی یا تقاضا های کار. اینها مهارت هایی هستند که مشاغل به آن ها نیاز دارد(اسپنسر واسپنسر،1993). اتول مهارت را ایده ای پیچیده و مبهم می داند که درک آن دشوار است. وی مسائل مفهومی و معرفتی را کشف کرد و به منظور ارائه تصاویر مختلف مهارت، چهار ایده ی جامعه شناسی مهارت را نشان داد: اثبات گرایی، روش شناسی، انسان شناسی، وبری و مارکسیست. اتول مهمترین منتقد اندازه گیری کمی مهارت ها بود چون بر اساس نظر وی مهارت ها با توجه به زمینه یا موقعیت خاص قابل درک هستند. دارا مفهوم مهارت را از نقطه نظر شرایط و الزامات مهارت مورد بررسی قرار داد و معتقد بود که شرایط و الزامات مهارت تا حد قابل ملاحظه ای متغیرند. او با بررسی دیدگاه نویسندگان مختلف به این نتیجه رسید که شرایط و الزامات مهارت، بررسیهای محققانه کار، تحلیل کار، تایید عملکرد، گزارشهای سیاست عمومی را مشخص می کند (نقل از صالحی عمران، 1386). فرهنگ آکسفورد شایـستگی را بـرخـورداری از دانـش و تـوانایی انجام موفقیت آمیز برخی از کارها تعریف می کند (استیل، 2006). شایستگی دامنه وسیعی از مشخصات و ویژگی ها، شامل دانش، مهارت ها، توانایی ها، صفات، نگرش ها و برخوردها، انگیزه ها و رفتارها است که می تواند فرد را قادر سازد تا کار و وظیفه خود را به طور اثربخش و نتیجه بخشی به پایان برساند و این خصیصه و ویژگی ها می تواند براساس معیارها و استانداردهای عملکرد قابل قبول اندازه گیری شود (هو و هو، 2009).
اسپنسر(1994) معتقد است که شایستگی خـصوصیات فردی قابل انـدازه گیری از قبیل خصوصیات، ویژگی ها، انگیزش، خودانگاره، طرز و روش برخـورد، ارزش ها، دانش و مـهارت های رفـتاری یا شنـاخـتی می باشد که افراد با هوش را از عامه افراد متمایز می کند. در تعریف دیگر که سینگلا و همکاران(2005) ارائه داده اند شایستگی را به عنوان توانایی یک فرد در قـادر سـاخـتن او برای انجام و ظایف به طور کامل، یافتـن راه حل ها و تشخیص آنها در موقعیت های کاری در نظر می گیرند. فیلپوت و همکاران 2002 شایستگی را به عنوان ترکیبی از مهارت ها، دانش، و نگرش های مورد نیاز برای انجام یک نقش به گونه ای اثر بخش تعریف می کند. دراگاندیس و منتزاس (2006) شایستگی را مجموعه ای از توانمندی ها، دانش و دیگر صفاتی می داند که باع

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید