منبع تحقیق درباره ارزشیابی آموزشی-خرید پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

خیر،
کمک کردن به دانشجویان بالقوه )(دانش آموزان متوسط)در شناسایی مؤسسات و برنام ههای معتبر،
کمک به مؤسسات در تعیین میزان واحدهای انتقالی قابل قبول،

کمک به شناسایی برنامه ها برای به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی
محافظت از یک برنامه یا مؤسسه در تعامل با فشارهای زیانبار درونی و بیرونی،
افزایش سطح استانداردهای برنامه یا مؤسسه،
تعیین ملاک ها و معیارها برای صدور گواهینامه یا پروانه اعتبار،
فراهم آوردن شرایط و معیارهای تعیین شایستگی برنامه یا مؤسسه برای دریافت کمک های دولتی
مشارکت جامع اعضای هیات علمی وکارکنان در امر برنامه ریزی وارزشیابی موسسه .
انواع اعتبارسنجی، کارکردها و مقاصد آن
به طور کلی دو نوع اعتبارسنجی وجود دارد (محمدی، 1384: 64-65):
اعتبارسنجی مؤسسه ای (نهادی)
این نوع اعتبارسنجی معمولاً در سطح کل مؤسسه انجام می شود و بیانگر این است که هر بخش از مؤسسه در حصول اهداف مؤسسه چقدر نقش داشته و مؤثر واقع شده است، اگرچه ضرورتاً همه بخش ها بسیار مهم است و باید به آن توجه خاص داشت.انجام اعتبارسنجی در سطح مؤسسه مستلزم انجام خود ارزیابی بخش های مختلف و ترکیب نتایج برای قضاوت کلی در خصوص اعتبار مؤسسه است . هر چند چارچوب کلی اعتبارسنجی مؤسسه ای و برنامه ای تفاوت چندانی ندارند اما در شیوه اجرا و معیارها و استانداردهای قضاوت تفاوت های قابل توجهی بین آنها مشاهده می شود. (درسل،1394 به نقل از محمدی، 1384).
اعتبارسنجی در سطح برنامه
اعطای اعتبار به برنامه ها در سطوح مختلف عمدتا به منظور آگاهی از کیفیت ارکان برنامه انجام می شود . اعتبارسنجی برنامهای معمولاً برای برنامه ها، گروه ها یا مدارس که یک بخش از مؤسسه هستند بکار می رود. واحد مورد بررسی ممکن است یک کالج یا مدرسه درون یک دانشگاه و یا برنامه درسی درون یک رشته باشد . اگرچه ممکن است برخی از آژانس های اعتبارسنجی برمبنای استانداردهای دیگری عمل کنند، مانند تسهیلات و حمایت نهادی، اعضا ی هیأت علمی و به طور کلی محتویات برنامه ها و یا برنامه درسی دوره با مقطع خاصی (پازارگادی، 1378 به نقل از میرزامحمدی ،1385).
مراحل و فرایند انجام اعتبارسنجی
شورای اعتبارسنجی آموزش عالی یک سیستم اعتبارسنجی را دارای مراحل زیر می داند (ایتون،2000 به نقل از میرزامحمدی،1385).
1. ارزیابی درونی: در این مرحله گزارشی از عملکرد مؤسسه یا برنامه با مشارکت اعضا تدوین می شود.
2. مرور هیأت همگنان : در این مرحله گزارش خود ارزیابی (خودسنجی) توسط اعضای هیأت علمی (معلمان) و هیأت همگنان در آن تخصص (حرفه)، بازنگری و نظرات و پیشنهادات آنها اعلام می شود.
3. بازدید از محل: در این مرحله سازمان یا نمایندگی های مربوطه یک تیم جهت بازدید مؤسسه یا برنامه اعزام می کند. گزارش خود ارزیابی (ارزیابی درونی) مبنای اصلی تیم بازدیدکننده می باشد.
4. اقدام (قضاوت) سازمان اعتبارسنج: در این مرحله، توسط هیأت های سازمان و یا نمایندگی آنها سازمان یا برنامه مورد قضاوت قرار می گیرد. قضاوت در سه سطح اعطای اعتبار، اعتبار مشروط و یا عدم تأیید، صورت می گیرد.
5. بازنگری به وسیله هیأت های خارجی به صورت متناوب : مؤسسات یا برنامهها مداوماً تحت با زنگری قرار می گیرند، چرخه این بازنگری معمولاً 5 یا 10 سال و در مواردی هم کمتر می باشد. البته در این مدت گزارش ارزشیابی درونی با توجه به وضعیت مؤسسه یا برنامه مورد بازنگری قرار می گیرد.
مراحل اعتبارسنجی:
الف: ارزیابی درونی
ارزیابی درونی مرحله آغازین کاربرد الگوی اعتبارسنجی است . در این مرحله نظام آموزشی به منظور خود در آینه دیدن اقدام به ارزشیابی می کند تا جنبههای قوت و ضعف خود را دریابد و به اصلاح ضعف ها بپردازد . در این مرحله از ارزشیابی نظام آموزشی، خود اعضاء به صورت بندی سؤال های ارزشیابی پرداخته، روش های گردآوری داده های مورد نیاز را تعیین کرده و پس از تحلیل آنها به قضاوت درباره خود می پردازد (بازرگان، 1373 به نقل از میرزامحمدی،1385).
ارزشیابی درونی که گاهی اوقات خود ارزیابی، خودسنجی و بازنگری گروهی نامیده می شود . یک رهیافت مشارکتی در ارزشیابی و بازنگری مؤسسه یا برنامه محسوب می شود؛ که می تواند جهت شرح و بیان پیشرفت ها ، حل مسائل و ترغیب به تغییر وضعیت موجود جهت بهبود و ارتقاء آن بکار رود . همانگونه که در مباحث بالا به طور ضمنی اشاره شد، ارزشیابی درونی مبتنی بر نظریه تغییر است . در این نظریه تأکید بر ایجاد تغییرات برای بهبودی است . به عبارت دیگر، انجام ارزشیابی درونی در یک نظام آموزشی وسیله ای جهت ایجاد تغییرات برای بهبود کیفیت آموزشی است(میرزامحمدی،1385).
در ارزشیابی درونی، در واقع هدف آن است که دست اندرکاران نظام (برنامه) نسبت به هدف های نظام و مسائلی که در تحقق این هدف ها وجود دارد آگاهی بیشتری به دست آورند، سپس میزان دستیابی به آنها را بسنجند تا بر آن اساس به برنامه ریزی آینده، جهت بهبود کیفیت بپردازند (بازرگان، 1380).
در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که ارزیابی درونی نهادینهای در امر آموزش از اهمیت فزایندهای برخوردار می باشد و از طرفی از اجزای اصلی بهبود کیفیت بوده که در یک مرحله از بازرسی دور گشته و به سمت قبول مسئولیت از سوی نظام / برنامه برای کیفیت گام می نهد و این موضوع از نکات کلیدی و عمده در رسیدن به بلوغ سازمانی می باشد. ارزیابی درونی از عناصر ضروری بهبود مستمر می باشد و شامل فرایندی است که در آن اعضای هیأت علمی (معلمان) و کارکنان نظام آموزشی قضاوت های قابل ملاحظهای برمبنای یک سری اطلاعات و داده های حاصل شده به وسیله فعالیت های سیستماتیک خود آنها، انجام می دهند و از آنها به عنوان داده ها و مبنایی برای بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت با یک برنامه ریزی راهبردی و جامع، استفاده می نمایند (میرزامحمدی،1385).
فرایندهای انجام ارزشیابی درونی
تجارب حاصل از مطالعات صورت گرفته در حوزه پیشینه و انجام ارزشیابی درونی در گروه های آموزشی در دو حوزه ملی و بین المللی بیانگر این امر است که فرایند اجرای ارزشیابی درونی در قالب یک چارچوب نظامدار و قابل انعطاف در سه مرحله عمده و 13 گام (زیر مرحله) به شرح زیر انجام می گیرد ( میرزامحمدی، 1385).
1-برنامه ریزی (مراحل پیش از اجرا)
در این مرحله مقدمات و پیش بایست های انجام فرایند، آماده و شرایط جهت اجرای طرح مهیا می گردد . این مرحله شامل 8 گام زیر می باشد.
– آشنا کردن اعضای نظام با ضرورت، فلسفه و فرایند اجرای ارزشیابی درونی: برای آشنا کردن معلمان با ضرورت، اهمیت و فرایند اجرای ارزیابی درونی می توان از جلسات مداوم با حضور افراد متخصص حوزه ارزشیابی آموزشی و ارزیابی درونی استفاده کرد . اگر تعداد اعضا زیاد باشد می توان برای آنها کارگاه های آمو زشی برگزار نمود . کارگاه آموزشی باید دارای بخش های مفیدی برای اعضای شرکت کننده باشد . برای این منظور لازم است از افراد با تجربه در حوزه ارزیابی درونی و اساتید حوزه ارزشیابی آموزشی با فرایند اعتبارسنجی و ارزیابی آموزشی آشنایی کامل داشته باشند، استفاده نمود.
– تشکیل کمیته راهبری ارزشیابی درونی در نظام مورد ارزیابی : پس از آشنایی معلمان با فرایند ارزیابی درونی گام بعدی تشکیل کمیته ارزیابی درونی است . در این کمیته هر چند انتظار می رود حتی الامکان تمامی اعضای آموزشی مشارکت داشته باشند و مدیر مسئولیت کمیته را به عهده بگیرد، اما کمیته مدیریت و برنامه ریزی می تواند با حضور 3 تا 5 نفر از اعضای معلمان و در صورت یک نفر کارشناس در حوزه ارزشیابی آموزشی و یا علوم تربیتی تشکیل گردد ضمن این که مناسب تر است که منشی گروه در جهت ثبت و هماهنگی جلسات در کمیته حضور داشته باشد وظیفه کمیته ارزیابی درونی تدوین برنامه زمان بندی انجام ارزیابی درونی براساس مراحل ارزیابی درونی است . همچنین چگونگی انجام ارزیابی درونی به وسیله این کمیته پیگیری شده و برای اجرای آن بودجه لازم تأمین می شود .
– تصریح و شفاف سازی رسالت و اهداف نظام : مأموریت و هدف های یک نظام آموزشی شامل حیطه های آموزشی و پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی است از آنجا که رسالت نظام های آموزشی متفاوت است در فرایند تدوین هدف ها باید رسالت نظام آموزشی و امکانات در دسترس آن نظام را جهت تحقق هدف ها منظور داشت .
– تعریف و تدوین عوامل : نظام آموزشی دارای عناصری است که این عناصر در ارتباط و تعامل با هم موفقیت آن نظام را تضمین می کنند. اما آنچه باید بدان توجه نمود این است که با توجه به هدف ارزیابی درونی که بهبود مستمر و ارتقای کیفیت است، عواملی باید انتخاب و مورد ارزیابی قرار گیرند که بتوانند نمایانگر کیفیت نظام مورد ارزیابی باشند . از این رو در تعیین عوامل ارزیابی باید تلاش نمود عواملی انتخاب شوند که اولاً دارای اهمیت در بازنمایی و بهبود کیفیت باشند، ثانیاً بخش های مهم نظام را دربرگیرند.
– تعریف و تصویب ملاک های مناسب در خصوص هر یک از عوامل : عواملی که در قسمت قبل به آنها اشاره شد حالتی بسیار کلی دارند و به راحتی نمی توان آنها را سنجید، برای این که بتوان کار سنجش عوامل را انجام داد باید آنها را خردتر کرد . در خرد کردن هر عامل باید توجه داشت مؤلفه هایی به عنوان ملاک تعیین شوند که با عامل مورد نظر ربط داشته باشند و به بهترین نحو ممکن عامل را پوشش دهند از این رو بایستی عمده ترین جنبه های تشکیل دهنده هر عامل را مشخص و مورد ارزیابی قرار داد.
– تعریف و تصویب نشانگرهای مناسب در خصوص هر یک از ملاک ها و تعریف معیارهای قضاوت (تحقق اهداف) در خصوص هر نشانگر : نشانگر عبارت است از ویژگی یا جنبه های عینی و ملموس کمی و کیفی نظام مورد ارزیابی که جنبه ای از عملکرد را نشان می دهد یا کاستی های آن را آشکار می سازد از این رو نشانگرها مبین ویژگی ها و یا جنبه های عمده ملاک های ارزیابی میباشند.
– مشخص کردن داده های مورد نیاز جهت سنجش نشانگر : پس از تدوین نشانگرها و تصویب معیارهای قضاوت در خصوص آنها نوبت به مشخص کردن نوع داده ها می رسد . در این بخش با توجه به متغیرهای عمده و اصلی تشکیل دهنده هر نشانگر، باید تعیین نمود که سنجش هر نشانگر مستلزم جمع آوری چه نوع داده ای و از چه منبعی است .
– طراحی و تدوین ابزارهای گردآوری داده ها: پس از مشخص شدن نوع داده ها و منبع گردآوری آنها باید ابزارهای گردآوری و اندازه گیری مناسب تهیه گردد ..
2-اجرا
در این مرحله در واقع مقدمات و پیش بایست های انجام کار برنامه ریزی شده و شرایط لازم جهت اجرا مهیا و آماده گردیده است این مرحله شامل چهار گام زیر می باشد:
– گردآوری داده های مورد نیاز : در این گام با توجه به ابزارهای طراحی شده و منبع گرد آوری داده ها، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری می گردند.
– تجزیه و تحلیل، تفسیر و قضاوت در مورد داده های گرد آوری شده : در این گام داده های جمع آوری شده، با استفاده از روش های آماری (عمدتاً توصیفی) مورد تجزیه و تحلیل، تفسیر و در نهایت در خصوص هر عامل، ملاک و نشانگر، قضاوت صورت می گیرد.
– تهیه و تدوین گزارش مقدماتی ارزشیابی درونی : پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، انتظار می رود که هر یک از اعضا ی کمیته راهبری ارزیابی درونی گزارش مقدماتی قسمت کاری محوله را تدوین و در جلسه ای با حضور کلیه اعضا ی کمیته پیش نویس گزارش را آماده نمایند. سپس این پیش نویس به عنوان گزارش مقدماتی در اختیار کلیه اعضای گروه مورد ارزیابی قرار گیرد . انتظار می رود که کلیه اعضا ی گزارش مقدماتی را مطالعه و نظرات خود را در آن خصوص اعلام نمایند.
– تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزشیابی درونی : در این مرحله گزارش های مقدماتی جمع آوری و نظرات اعضا پیرامون آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در نهایت، گزارش نهایی ارزیابی درونی تدوین می شود.
3-عمل و پیگیری
یکی از ویژگی های بارز رهیافت ارزشیابی درونی نسبت به سایر الگوها و روش های معمولی ارزیابی کاربرد گرا بودن آن می باشد. در این مرحله نظام براساس نتایج حاصل از انجام ارزشیابی درونی و نمایان شدن نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها به اقدام و عمل در جهت بهبود وضعیت واحد می پردازد.
گام سیزدهم یعنی برنامه ریزی برای بکارگیری نتایج حاصل از انجام ارزشیابی درونی در این مرحله قرار می گیرد.
4-فراهم نمودن مقدمات انجام ارزشیابی بیرونی و اعلام داوطلبی برای انجام آن
در این مرحله انتظار می رود نظام مورد ارزشیابی ضمن کسب آگاهی لازم از وضعیت خود، در جهت تسجیل کیفیت و تأیید همتایان بیرونی از نظام گام بردارد . اگر ارزشیابی درونی در یک نظام آموزشی تأثیر ات خود را برجای گذاشته و ضرورت و فلسفه آن درک شده باشد، معمولاً در جهت کسب تأیید هیأت همگنان با اشتیاق و داوطلبانه اقدام به مهیا ساختن پیش بایست ها و مقدمات انجام ارزشیابی بیرونی و اعلام داوطلبی برای انجام آن می نمایند .
ب:ارزشیابی بیرونی
همانگونه که اشاره شد الگوی اعتبارسنجی دارای دو قسمت است، ارزشیابی درونی مرحله اول کاربرد الگوی اعتبارسنجی است، چنانچه ارزشیابی درونی انجام شده باشد می‌توان به انجام ارزشیابی بیرونی پرداخت. معمولاً اعتبارسنجی مترادف با ارزشیابی بیرونی درنظر گرفته می‌شود. (بازرگان، 1380 به نقل از میرزامحمدی،1385)
ارزشیابی بیرونی به عنوان مکمل ارزشیابی درونی بایستی به صورت یک چرخه انجام شود. چرا که ارزشیابی درونی و برونی همپوشی و کنش متقابلی در جهت بهبود و توسعه راهبردهای درون نظام آموزشی به منظور بهبود کیفیت فعالیت های آنها و بهبود سطوح خدمات ارائه شده و تضمین این که بودجه و منابع دریافتی به مناسب ترین صورت مورد استفاده قرار می گیرد، دارند(دابیوس،1998به نقل از میرزامحمدی،1385).
مراحل انجام ارزشیابی بیرونی
همانگونه که قبلاً ذکر شد دو هدف برای ارزشیابی در نظام آموزشی می توان در نظر گرفت(میرزامحمدی،1385).:
الف) بهبود کیفیت،
ب) پاسخگویی
مراحل رویکرد ارزیابی بیرونی :(بازرگان،1380)
1. تشکیل کمیته ارزشیابی بیرونی به وسیله یک سازمان تخصصی در رشته ذیربط و حصول اطمینان از دسترسی به گزارش ارزشیابی درونی،
2. تدوین سیاست ها و دستورالعمل برای اجرای ارزشیابی بیرونی و تشکیل هیأت بازدیدکننده (هیأت همگنان ) برای ارزشیابی بیرونی با توجه به الزامات،

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. آشنا ساختن هیأت همگنان با فرایند بازدید از نظام (برنامه)،
4. بازدید هیأت همگنان از نظام (برنامه) و بازبینی گزارش ارزشیابی درونی،
5. تدوین گزارش ارزشیابی بیرونی
نقش اعتبارسنجی در کیفیت آموزش و پرورش:
از آنجا که جهان در حال تغییراست و روز به روز بر حالت عدم قطعیت آن افزوده می شود، بنابراین موقعیت مراکز آموزش در قبال کیفیت بسیار پیچیده است و تمامی آنها زیرفشارند تا پاسخ های مطلوبی در قبال

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید