منبع تحقیق درباره موسسات آموزش عالی

دانلود پایان نامه

توسط( ورتن و ساندرز، 1987 به نقل از سیف، 1378 ) انجام شده است . آنان این الگوها را در شش دسته تقسیم کرده اند :

الگوهای هدف گرا
در این دسته الگوها، سؤال ارزیابی مورد نظر عبارت است از این که آیا شرکت کنندگان در برنامه به هدف های آموزشی دست یافتهاند؟ در این الگوها مفروضه اصلی آن است که هدف های برنامه مورد ارزیابی از قبل مشخص است . مفروضه دیگر این است که متغیرهای برونداد را می توان به صورت کمی اندازه گیری کرد . روش مورد استفاده در این دسته الگوها استفاده از هدف های عملکردی و آزمون های پیشرفت تحصیلی است.
الگوهای مدیریت گرا
نام دیگر این الگوها، الگوهای تصمیم گراست. این الگوها به این سؤال اصلی پاسخ می دهند که آیا برنامه آموزشی از اثربخشی لازم برخوردار بوده است؟ معروف ترین الگوی این دسته، الگوی سیپ است . این الگو شامل چهار نوع ارزشیابی است . زمینه، درونداد ، فرایند و برونداد.کسانی که از این الگوها است استفاده می کنند در اندیشه طراحی و استقرار یک نظام اطلاعاتی مدیریتی هستند.
الگوهای مصرف کننده گرا
مخاطبان اصلی این الگو، مصرف کنندگان نتایج برنامه هستند . در این الگوها توجه ارزشیابی آموزشی به آثار واقعی برنامه است و نه آثار مورد انتظار، از جمله معروف ترین این الگوها، الگوی هدف آزاد می باشد . مفروضه اصلی الگوی هدف آزاد این است که در ارزیابی برنامه آموزشی، نباید فقط در قید و بند اهداف از پیش تعریف شده برنامه گرفتار شویم بلکه آثار جانبی آن را نیز باید در نظر بگیریم؛ این الگو توسط « اسکریون » ارائه شده است.
الگوهای مبتنی بر نظر خبرگان
در این الگوها سؤال اصلی این است که آیا فرد متخصص، برنامه را تأیید می کند، روش ارزیابی در این الگوها شامل تحلیل انتقادی متخصصان است . از جمله معروف ترین افراد در این الگوها، آیزنر می باشد. وی عقیده دارد که برای ارزیابی آموزشی باید به بازنگری انتقادی از دیدگاه متخصصان منتقد پرداخت. از این الگو بیشتر برای ارزشیابی برنامه درسی استفاده می شود . الگوی معروف دیگری که در این دسته از الگوها قرار دارد . الگوی «اعتباربخشی» است .
الگوی مبتنی بر مدافعه
در این الگو که توسط رابرت ولف پیشنهاد شده است، ارزیابی به شیوه فرایندهای قانونی انجام می شود. به عبارت دیگر نظریههای متضاد در برابر هیأت منصفه، در جمع گروهی از متخصصان آموزشی و افرادی که برنامه برای آنهاطراحی شده است، عرضه می شود و سپس دادرسی آموزشی به عمل می آید.
الگوی طبیعت گرایانه و مشارکتی
این الگو بر مشارکت افراد تحت تأثیر برنامه های ارزشیابی تأکید دارد . از افراد معروف در این الگو« پائولوفریره »است. در این الگو درباره درک و آگاهی افراد نسبت به برنامه مورد ارزشیابی به وسیله خود آنان و نیز ارزیابان قضاوت می شود. افراد ذیربط از جمله گروه ارزیاب هستند که به طور دسته جمعی به ارزشیابی می پردازند.
بخش سوم؛ کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی:
کلمه کیفیت معادل لاتین «Quality» و از ریشه عربی ” کیف “ و به معنی چگونگی، چونی، صفت و حالت چیزی است ( عمید، ۱۳۷۶: ۱۰۲۷ ). فارغ از معنای لغوی آن اولین سوالی که درباره آن مطرح می شود این است که واقعا کیفیت به چه معنا است؟ تلاش های زیادی برای تصریح و روشن کردن مفهوم کیفیت صورت گرفته است.موسسه استانداردهای انگلستانکیفیت را به صورت یک واژه کارکردی به عنوان مجموعه ویژگی عا و خصوصیات یک محصول یا خدمت که به قابلیت آن در جهت تحقق نیازهای مشخص و بیان شده،مربوط می شود،تعریف کرده است(جلوداری ممقانی،1379).
کیفیت دارای معانی دیگر نیز می باشد که در زیر بیان می شوند:
کیفیت به عنوان برتری:این تعریف دید آکادمیک سنتی فرض شده که هدف خود به عنوان بهترین می باشد(میزاکاسی،2006) .
کیفیت به عنوان خطای صفر:این تعریف که اغلب به آسانی در گروه های صنعتی بکار میرود در آن مشخصات محصول و جزییات تأسیس و بوجود آمدنش و استانداردهای اندازه گیری را میتوان با آنها نطباق داد(کمبل و روزسنایی،2002).
کیفیت به عنوان مناسبت یا شایستگی برای مقاصد:این رویکرد مستلزم آن است که تولیدات و خدمات,متناسب با نیازها و خواستههای مشتریان باشد (انیل و پالمر،2002).
کیفیت به عنوان تحول:این مفهوم تمرکزش به طور پایدار و محکم بر روی یادگیرندگان میباشدو بهتر است که مؤسسات آموزش عالی برای دست یابی بیشتر به اهداف به توانمند سازی مهارت های خاص،دانش،نگرش های دانش آموزان برای زندگی در جامعه دانش بنیاد بپردازد(میزاکاسی،2006).
کیفیت به عنوان آستانه:تعریف آستانه برای کیفیت به معنای تنظیم کردن هنجارها و معیارهای خاص میباشد.هر مؤسسهای که به این نُرم و هنجار دست یابد تلقی از کیفیت میباشد (راتجرز،2004).
کیفیت به عنوان ارزشی برای پول:مفهوم پاسخگویی مرکزی در این تعریف از کیفیت با اعتباربخشی بر اساس نیاز برای صرفهجویی در مخارج عمومی میباشد(بناتی،2000).
کیفیت به عنوان تقویت و بهبود:این مفهوم تأکیدش بر پیگیری بهبود مستمر و پیش بینی شده با تصور دست بایی به کنترل کیفیت در اخلاق دانشگاهی و دانشگاهیان خوشان بدانند که کیفیت در هر نقطه ای از زمان است(میزاکاسی،2006).
نگرش ها درباره مفهوم کیفیت
نگرش پنج‌گانه برای توضیح مفهوم کیفیت در ارتباط با یک محصول (فرآورده) یا خدمت وجود دارد( افتی و همکارن،1390) :
1- نگرش غیرمحسوس (فلسفی): کیفیت عبارت است از یک پدیده بی‌نقص و کمال مطلق. این نوع کیفیت را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد، بلکه هنگام مواجهه با آن، می‌توان آن را تشخیص داد.
2- نگرش محصول‌گرا (معیارهای محصول‌گرا یا خدمت‌گرا): این نوع کیفیت، به عنوان موجودیت بخشی از محصول یا خدمت تعریف می‌شود..
3- نگرش مصرف‌گرا (با توجه به نیاز مشتری): کیفیت، عبارت است از تأمین مطلوب رضایت مصرف‌کننده با شعار “درست مناسب مصرف”. این نوع کیفیت با احساس شخصی هر مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین می‌توان به وسیله پرسشنامه، نظر مصرف‌کننده را دریافت و این نوع کیفیت را اندازه‌گیری کرد.
4- نگرش ساخت‌گرا (دیدگاه تولیدی- فنی): کیفیت عبارت است از انطباق کامل مقادیر از قبل تعیین‌شده با مشخصات فرآورده یا خدمت. این نوع کیفیت را می‌توان در فرآیند تولید اندازه‌گیری کرد. هنگامی که اندازه‌گیری در فرآیند امکان‌پذیر نباشد مشکل‌آفرین خواهد بود.
5- نگرش ارزش‌گرا (دیدگاه قیمت و نتیجه): کیفیت عبارت است از مقایسه‌ای از آنچه که به دست می‌آید در مقابل قیمتی که برای آن پرداخت می‌شود. این نوع کیفیت، با حدس شخصی هر یک از مشتریان، قابل اندازه‌گیری است. این حدس فقط در مقایسه با محصولات یا خدمات مشابه امکان‌پذیر می‌باشد.
کیفیت در آموزش:
کیفیت از جمله مفاهیمی است که در 50 سال اخیر، ابتدا در فعالیت های صنعتی بدان توجه شده است. به تبع این امر در سال های اخیر توجه به مفهوم کیفیت و کاربرد آن در نظام های آموزشی نیز بیش از پیش گسترش یافته است (بازرگان،1380).
تعریف کیفیت در آموزش چالش مهمی می باشد؛چون با حساس ترین موجود روی زمین یعنی انسان سر و کار دارد(موخوپادیای،2000 ؛ ترجمه اسحاقی و همکاران،1390).کیفیت‌ در آموزش‌ و پرورش‌ و در مدارس‌ به‌تغییراتی‌ گفته‌ می‌شود که‌ در رفتارهای‌دانش‌آموزان‌ بروز می‌کند(عزیزی،1379). پس‌ تنها معیار معتبر کیفیت‌، تغییر رفتار مطلوب‌ دانش‌آموزان‌است‌. کیفیت‌ در مدارس‌ و در سطح‌ کلان‌ آموزش‌ و پرورش‌ جلب‌ رضایت‌ و حتی‌ خشنودی‌دانش‌آموزان‌ و والدین‌ آنان‌ است‌. زیرا به‌انتظارهای‌ ایشان‌ پاسخ‌ می‌دهد(تورانی،1382).
کیفیت‌ بهتر کالاها و خدمات‌، نتیجه‌ فرایند مطلوب‌ آموزش‌ یا تعلیم‌ و تربیت‌ وبه‌عبارت‌ دیگر ناشی‌ از افزایش‌ دانش‌، نگرش‌ و مهارت‌ نیروهای‌ انسانی‌ است‌. از این‌رو خیلی‌ سریع‌ توجه‌ به‌کیفیت‌ و ارتقای‌ مستمر کیفیت‌ در نزد اهل‌ علم‌ و دانش‌،مؤسسه‌ها، مراکز علمی‌ و فرهنگی‌ از جایگاه‌ ویژه‌ای‌ برخوردار شد. دانشگاه‌ها،مدارس‌، مراکز علمی‌ و پژوهشی‌ جهان‌ هر روز با نوآوری‌های‌ جدید به‌دنبال‌ ارتقای‌کیفیت‌ خدمات‌ و ارائه‌ی‌ آن‌ به‌مشتریان‌ خود هستند. مؤسسه‌ها و شرکت‌ها به‌خوبی‌این‌ نکته‌ را که‌ رضایت‌ مشتریان‌ و گیرندگان‌ خدمات‌، توجه‌ به‌خواسته‌ها و نیازهای‌آنان‌، تأثیر مستقیم‌ در افزایش‌ درآمد و سود و اعتبار اجتماعی‌ آنان‌ دارد رادریافته‌اند. از طرف‌ دیگر با رشد دانش‌ و آگاهی‌ مردم‌، تنوع‌ نیازها و خواسته‌های‌آنان‌ و هم‌چنین‌ پافشاری‌ مردم‌ و حکومت‌ها برای‌ بازسازی‌ و بهسازی‌ گسترده‌ی‌ نظام‌آموزشی‌ و درسی‌، توجه‌ به‌کیفیت‌ نسبت‌ به‌گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا کرده‌ است‌ (تورانی،1382: 147).
چنانچه عناصر نظام آموزشی را (درونداد، فرایند، محصول، برونداد و پیامد) در نظر بگیریم می توانیم کیفیت را براساس هریک از آنها تعریف کنیم(بازرگان،1380).
1-کیفیت دروندادها: میزان تطابق دروندادها با استانداردها
2-کیفیت فرایند: میزان رضایت بخشی فرایندها

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-کیفیت محصول: میزان رضایت بخشی بروندادهای واسطه ای
4- کیفیت برونداد: میزان زضایت بخشی نتایج بدست آمده
5- کیفیت پیامدها: میزان رضایت بخشی وضعیت اشتغال به کار دانش آموختگان

اخیراً کیفیت بعنوان ارزش افزوده نیز تعریف شده است، بر اساس این تعریف کیفیت یک نظام آموزشی عبارت است از وضعیت دانش آموختگان آن از نظر دانش نگرش و تواناییهای کسب شده (بازرگان، 1380: 59 ).
نقش ارزیابی در بهبود کیفیت آموزش و پرورش:
هر نظام آموزشی برای برآوردن نیازهای ویژه ای ایجاد می شود.در انجام این امر نخست باید نیازها را شناسایی کنیم (کافمن و هرمن،1991؛ ترجه مشایخ و همکاران، 1374). بنابراین باید در ابتدای فعالیت های آموزشی باید به قضاوت درباره نیاز پرداخت،این عمل را سنجش نیاز یا ارزشیابی تشخیصی می نامند.در ادامه بر اساس بر اساس نیاز ها به طراحی و برنامه ریزی نظام پرداخت .بعد از طراحی و سازمان دهی نظام باید آن را اجرا و بر فرایند اجرای برنامه را ارزیابی کرد.نقش این نوع از ارزیابی نظارت بر چگونگی انجام فعالیت های آموزشی، و در صورت لزوم تغییر جهت آن ها می باشد.نقش سوم ارزیابی در تعیین بازده فالیت های آموزشی می باشد که طراحی و تدوین آن به پایان رسیده است.این نقش ارزیابی را ارزیابی پایانی به عهده دارد.ضرورت استفاده از ارزیابی در برنامه های آموزشی به این خاطر است که حیطه نظام آموزشی گسترده است و کل جامعه را در بر می گیرد و این ارزیابی نقش خود در آینه دیدن را به عهده دارد.این فرایند به مدیران آموزش کمک تا از نقاط قوت ،ضعف،و فرصت ها و تهدیدهای خود با حمع آوری اطلاعات همه جانبه به وسیله این سه نوع ارزیابی آگاهی یابند و تصمیمات لازم را برای بهبود کیفیت مؤسسه آموزشی خود اتخاذ کنند.بنابراین ارزیابی به عنوان یکی از مهم ترین سازو کارهای مدیریت عملکرد در تولید و توسعه کیفیت در سازمان می باشد. در واقع بهبود کیفیت مستلزم ارزیابی کیفی است و این در تمام سازمان ها اعم از سازمانهای صنعتی، بازرگانی و آموزشی امری کاملا عینی و مشهود است. سازمانهای صنعتی و بازرگانی به دلایل مختلف تجاری- رقابتی و جلب رضایت مصرف کننده ناگزیر از بهبود کیفیتند. اجرای راهکارهای بهبود مستمر کیفیت در این گونه از سازمان ها واجب و ضروری است. اما این سازمانها با سازمان های آموزشی به ویژه موسسات آموزش عالی تفاوت های زیادی دارند، از یک طرف در موسسات آموزش عالی بر خلاف سازمانهای صنعتی و بازرگانی تولید ملموس نیست و مصرف کننده مشخصی در این گونه از سازمانها وجود ندارد. این موارد تعریف، ارزیابی و تضمین کیفیت را در آنها با مشکلاتی مواجه نموده است. به هر جهت ارزیابی کیفی یکی از مهم ترین ملزومات سازمان ها است و موسسات آموزش عالی از این امر مستثنی نیستند.(بازرگان،1380).
اهمیت اقتصادی کیفیت آموزش و پرورش:
رشد و توسعه اقتصادی نیازمند تخصص های تازه،بینش های عمیق و انسان های متفکر و با کفایت می باشد.همه این تحولات در گرو آموزش می باشد.اکنون آموزش به عنوان یکی از محوهای توسعه اقتصادی بشمار می آید.بدیهی است که هر نوع آموزشی به رشد اقتصادی منجر نخواهد شد بلکه آموزش های که با کیفیت باشد می تواند فرد را متحول و باعث رشد و توسعه اقتصادی در جامعه می شود.بنابراین اگر بپذیریم آموزش و پرورش توانایی های فردی را افزایش می دهد و این توانایی ها منشاء پیشرفت و تحولات در آینده است ، هر قدر کیفیت موسسات آموزشی بهتر باشد امکان تحرک و ظهور و بروز استعدادهای نهفته دانش آموزان نیز بیشتر ،امکان تولید کالا و خدمات بیشتر و از طفی هم باعث کاهش هزینه های دولت در ابعاد مختلف را خواهد شد(عمادزاده،1372)
بخش چهارم ؛ اعتبارسنجی آموزشی و الگوهای آن
مفاهیم و تاریخچه اعتبارسنجی
اعتبارسنجی یکی از با سابقه ترین و در عین حال بحث انگیزترین الگوهای ارزشیابی آموزشی است . از نظر مفهومی اعتبارسنجی از کلمه «accredit»به معنی «به سفارت منصوب کردن، اختیار دادن؛ معتبر شناختن، مسئول دانستن، نسبت دادن »گرفته شده است(بازرگان،1381).
در خصوص اعتبارسنجی بسته به تأکید بر جنبه خاصی از آن، تعاریف متفاوتی ارائه شده است . آدلمن در دایره المعارف آموزش عالی، اعتبارسنجی را فرایند کنترل و اطمینان در آموزش ذکر می کند که می توان به وسیله آن به بازبینی و سنجش و یا هر دو مقصود و بررسی مؤسسه یا برنامه های آن جهت کسب اطمینان از احراز حداقل استانداردهای قابل پذیرش پرداخت (آدلمن، 1992 ، ترجمه قورچیان، 1374 به نقل از میرزامحمدی، 1385).
بعضی ها در تعریف اعتبارسنجی نظر به دو کارکرد اصلی آن دارند : حداقل کنترل کیفیت و ارتقا ی تضمین کیفیت، کارکرد اول یعنی حداقل کنترل کیفیت (که اغلب در شکل بعضی از انواع تصدیق ها ظاهر می شود ) به عنوان یک مکانیزم پالایش در تأیید این که آیا یک مؤسسه آموزشی حداقل الزامات کیفیت را برآورده می سازد و این که رویه های کنترل کیفیت در آن زمینه متناسب هستند، بکار می رود. در مورد کارکرد دوم، تضمین کیفیت اشاره به فرایندهای ارزشیابی یک مؤسسه یا یک برنامه دارد که به یک تجزیه و تحلیل و پیشنهاداتی در ارتباط با کیفیت مؤسسه یا برنامه (راهبردهای ویژه تضمین کیفیت) منجر می شود(بازرگان،1380).
هدف اصلی و پایدار اعتبارسنجی تثبیت استانداردهای کیفیت برای پذیرش کالج و مدارس متوسطه و دانشگاه درجه اول بود . از این رو می توان گفت اعتبارسنجی (معتبرکردن) فرایندی است که از طریق آن یک سازمان یا مؤسسه تشخیص می دهد که یک دانشگاه، دانشکده یا برنامه تحصیلی شرایط از پیش تعیین شده یا استانداردها را داراست (راتکلیف، 1996 ؛ ترجمه یادگارزاده، 1384).
قورچیان اهداف ابرای اعتبارسنجی را بیان می دارد : (قورچیان، 1374 ).
تأیید این که یک مؤسسه به سطح استاندارد رسمی و جهانی رسیده است یا

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید