منبع تحقیق درباره کهگیلویه و بویراحمد

دانلود پایان نامه

گردید و در اختیار 50 نفر از صاحب نظران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، که به صورت هدفمند برگزیده شده بودند، قرار گرفت. داده ها با نرم افزار (SPSS) به صورت درصد در جداول توزیع فراوانی محاسبه گردید. نتایج این است که کلیه 152 شاخص در 8 حوزه تدوین شده از نظر صاح ب نظران ، که دارای 4 ملاک اصلی یک شاخص، یعنی ، قابلیت برنامه ریزی، ارزیابی، انداز هگیری و ارتقا ی کیفیت بودند ، در سطح مطلوب ارزیابی شده و برای سنجش کارآیی درونی در دانشگاه های علوم پزشکی و اعتباربخشی مناسب تشخیص داده شدند. نتیجه گیریاین که شاخص های سنجش کارآیی درونی دانشگاه ها، معرفی شده در این مطالعه ، مطابق با شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور می تواند به عنوان یک ابزار برای مقایسه وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت موجود، علاوه بر ارزشیابی و اعتباربخشی، برنامه ریزان را در جهت ارتقای کیفیت آموزشی یاری رساند.
12- بازرگان(1372)پژوهشی را تحت عنوان «سیستم نشانگرهای آموزشی کاربرد آن در تحلیل کارایی دانشگاهی» انجام داده است. یکی از اولین کارها در زمینه طراحی شاخص های ارزشیابی آموزشی می باشد وی در این پژوهش ضمن دسته بندی نشانگرهای آموزشی براساس مدل سیستمی، چگونگی تدوین سیستم نشانگرهای آموزشی را پیشنهاد داده است.
ب: خارجی
1- وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا (2011) پژوهشی را تحت عنوان «استانداردهای اعتبارسنجی برای مدارس ویرجینیا» این پژوهش از دوازده استاندارد اهداف و مقاصد،مدیریت و رهبری،برنامه ریزی بهبود مدارس،منابع مالی،وسایل و تجهیزات،سازمان و جو مدارس،امنیت و سلامت مدارس،برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان می باشد. هر کدام شامل تعداد زیادی از ملا ک ها و شاخص ها می باشد که برای اعتبارسنجی مدارس در مدارس استفاده می باشد. لازم به ذکر است که در این طرح ملاک ها و شاخص ها برای مدارس عمومی،متوسطه،از راه دور و استثنایی هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است..اعتباربخشی در مدارس ویرجینا از سال 1970 در این ایالت شروع و این عامل ها و ملاک ها و شاخص ها تا سال 2011 هر سال کامل تر کرده و بر روی مدارس خود پیاده سازی می کنند و نتیجه کار را در قالب گزارش های سالیانه منتشر می کند.

2- وزارت آموزش و پرورش هنگ کنگ(2011و2012) به پژوهشی تحت عنوان «استانداردهای پیشرفته اعتبارسنجی برای سیستم های کیفیت مدارس کشور هنگ کنگ» پرداخته،این پژوهش عامل ها،ملا ک ها و شاخص هایی اعتبارسنجی برای تضمین کیفیت در سیستم مدارس خود را شناسایی کرده اند که می توان به : اهداف و مقاصد،مدیریت و رهبری،برنامه ریزی بهبود مدارس،منابع مالی،وسایل و تجهیزات،سازمان و جو مدارس،امنیت و سلامت مدارس،برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان اشاره کرد. و هر ساله به اعتبارسنجی مدارس خود می پردازند و گزارش سالیانه آن را به همه مدارس اعلام می کنند.
3- وزارت آموزش و پرورش فیلادلفیا (2009) به پژوهشی تحت عنوان « استانداردهای اعتباربخشی برای مدارس ایالت فیلادلفیا» پرداخته،که در این پژوهش به شناسایی دوازده عامل اعتبارسنجی که هر کدام شامل ملاک ها و شاخص هایی می باشد که شامل « استاندارد اهداف و مقاصد،مدیریت و رهبری،برنامه ریزی بهبود مدارس،منابع مالی،وسایل و تجهیزات،سازمان و جو مدارس،امنیت و سلامت مدارس،برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان» پرداخته که آنها را برای (اعتبارسنجی (تضمین کیفیت) در مدارس ایالت فیلادلفیا بکار می برند و نتایج آن را به مدارس اعلام می کنند.
4-اندرسون(2011) به پژوهشی تحت عنوان «شاخص های تضمین کیفیت در آموزش متوسطه» پرداخته که در این پژوهش ،پژوهشگر در این پژوهش یک مجموعه از شاخص ها برای تضمین کیفیت در آموزش و پرورش متوسطه کلمبیا را طراحی اعتبارسنجی کرده و سپس به مدارس متوسطه پیشنهاد می کند.
5- باتانی(1996) در مقالهای تحت عنوان «نشانگرهای عملکردی سیستم آموزشی» یک مجموعه از شاخص ها را در نظر گرفته است. او به عنوان رئیس طرح سیستم شاخص های آموزشی بین المللی در مرکز تحقیقات و نوآوری آموزشی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس در مقاله خود 3 مجموعه از نشانگرهای آموزشی را تحت عناوین کلی شاخص های زمینه، فرایند و منابع شامل شاخص های مالی، مشارکت، تحقیق و توسعه آموزشی و تصمیم گیری و شاخص های برونداد بررسی کرده است.
6-ویلیس(2003)پژوهشی را تحت عنوان «تأثیر ارزشیابی مدیران بر پیشرفت آموزشی مدارس در مدارس ایالت ماساچوست آمریکا» انجام داده که در این پژوهش مشخص سده که بین ارزشیابی و پیشرفت آموزشی مدارس رابطه معناداری وجود دارد .مهمترین شاخص ها در ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس نتایج تحقیقات مذکور مربوط به امور آموزشی،امور دانش آموزی،امور کارکنان آموزشی و امور مربوط به والدین مدارس می باشد.
7- مرکز ملی آمارهای آموزشی دپارتمان آموزش و پرورش ایالات متحده(2000) یکی دیگر از معروف ترین گزارش های تفصیلی درباره «شاخص ها ی آموزش و پرورش» را انجام داده است. این گزارش را می توان یک چارچوب مفهومی و عملی معتبر در زمینه شاخص های آموزشی دانست که به خوبی تصویر کیفیت آموزش و پرورش را منعکس کرده است. گزارش مزبور شامل 13 شاخص در بخش های مختلف آموزش و پرورش می باشد.
8- سازمان همکاری توسعه اقتصادی(1998) گزارشی رابا عنوان «نگاهی به آموزش؛شاخص های آن» منتشر کرد که برای نخستین بار در آن با بهره گرفتن از شاخص های یاد شده وضعیت نظام های آموزشی کشورهای عضو را به صورت تطبیقی نشان می داد. این نشریه از آن تاریخ سالانه در دو جلد تفصیلی و تحلیلی انتشار می یابد و هر سال شاهد افزایش یا تعدیل برخی از شاخص ها با توجه به مقولات مورد توجه در نظام های آموزشی در مقیاس جهانی هستیم.طبق آخرین نسخه نگاهی به آموزش، شاخص های آموزشی به تعداد 36 و در 6 زمینه می باشد.
بخش ششم:جمع بندی
پژوهش حاضر با مورد بررسی و مورد نظر قرار دادن مبانی نظری و تحقیقات انجام گرفته داخلی و خارجی در این مورد این پژوهش ، مهمترین و اساسی ترین عامل ها،ملاک ها و شاخص های اعتبارسنجی(ارزیابی دورنی) را شناسایی و در قالب پرسشنامه ای با طیف پنج درجه ای لیکرت تدوین و توسط کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی اعتباربخشی کرده،سپس ضمن مشخص کردن سطح امتیاز و مطلوبیت هر یک از عامل ها و ملاک ها و شاخص ها ارزیابی کیفیت، اهم پیشنهادات کارشناسان و متخصصین درباره این عامل ها،ملاک ها و شاخص ها را در نظر گرفته و در نهایت به ارائه چارچوبی منظم برای تضمین کیفیت «به شیوه ارزیابی درونی» در آموزش متوسطه پرداخته و همچنین این چارچوب پیشنهادی برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کشور را در مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد به طور آزمایشی اجرا کرده،تا وضعیت کیفیت مدارس متوسطه این استان را مشخص دارد.به این امید که اعضاء(مسؤلین،مدیران)را نسبت به وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطوب و بهبود وضعیت کیفیت و برنامه ها ترغیب و تشویق کند. از این جهت می توان گفت این پژوهش میان کارهای انجام گرفته،پژوهشی نو و مورد نیاز باشد.
با ملاحظه مبانی نظری و سابقه پژوهش مذکور،مسئله اساسی پژوهش حاضر این می باشد که عامل ها،ملاک ها و شاخص های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی)برای تضمین کیفیت در مدارس متوسطه کشور کدامند؟و با توجه به به این عامل ها،ملاک ها و شاخص های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) وضعیت کیفیت مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد چگونه می باشد.
نمودر شماره 2-1-چارچوب پژوهش
الگوه های ارزشیابی
دانش آموز
دانش آموز
طراحی و تدوین عامل ها
ارزیابی درونی
الگوی اعتبارسنجی
الگوی متخصصان

مدیریت
مدیریت

معلم
معلم
فضا و تجهیزات
فضا و تجهیزات

طراحی و تدوین ملاک های مربوط به هر یک از عامل ها
طراحی و تدوین ملاک های مربوط به هر یک از عامل ها

طراحی و تدوین شاخص های مربوط به هر یک از ملاک ها
طراحی و تدوین شاخص های مربوط به هر یک از ملاک ها

تدوین عامل ها،ملاک ها و شاخص ها در قالب پرسش نامه
تدوین عامل ها،ملاک ها و شاخص ها در قالب پرسش نامه

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و فرستادن برای کارشناسان و متخصصین، و فرستادن برای کارشناسان و متخصصین برای تأیید اعتبار
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و فرستادن برای کارشناسان و متخصصین، و فرستادن برای کارشناسان و متخصصین برای تأیید اعتبار

فرایند تعیین امتیاز و مطلوبیت هر یک از عامل ها ملاک ها و شاخص ها
همچنین اعمال نظرات و پیشنهادات متخصصین و کارشناسان درباره چارچوب نهایی کار
فرایند تعیین امتیاز و مطلوبیت هر یک از عامل ها ملاک ها و شاخص ها
همچنین اعمال نظرات و پیشنهادات متخصصین و کارشناسان درباره چارچوب نهایی کار

تهیه فرم نهایی چارچوب ارزیابی و طراحی پرسش نامه برای اجرای مرحله دوم پژوهش
تهیه فرم نهایی چارچوب ارزیابی و طراحی پرسش نامه برای اجرای مرحله دوم پژوهش

اجرای پرسش نامه به منظور مشخصص کردن وضعیت کیفیت مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد
اجرای پرسش نامه به منظور مشخصص کردن وضعیت کیفیت مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد

فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش
با توجه به هدف پژوهش که ارائه چارچوبی برای تضمین کیفیت «به شیوه ارزیابی درونی» در آموزش متوسطه کشور و اجرای آزمایش آن در مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد، بر این اساس،پژوهش حاضر در دو مرحله مستقل به شرح زیر انجام می شود.
الف:مرحله ارائه چارچوبی برای تضمین کیفیت (به شیوه ارزیابی درونی) در آموزش متوسطه کشور می باشد. در این مرحله از پژوهش، از طریق مطالعه اسناد و مدارک وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی،پژوهش های موجود در داخل کشور و خارج از کشور مجموعهای از مهمترین و اساسی ترین عاملها، ملاکها و شاخصهایی اعتبارسنجی«ارزیابی درونی»شناسایی عامل ها ،ملاک ها و شاخص های اعتبارسنجی (ارزیابی دورنی) را شناسایی و در قالب پرسشنامه ای با طیف پنج درجه ای لیکرت تدوین کرده که اعتبار این مجموعه عاملها،ملاکها و شاخصها توسط 300 نفر از کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی تأیید شد. بنابراین روش این مرحله از پژوهش، توصیفی می باشد.
ب:مرحله دوم اجرای آزمایشی چارچوب پیشنهادی در مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.در این مرحله از این پژوهش چارچوب پیشنهادی(مجموعه عامل،ملاک و شاخص های تدوین شده)برای تضمین کیفیت(ارزیابی درونی) در آموزش متوسطه کشور را در مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا تا درباره وضعیت موجود خود و در مقایسه با اهداف مطلوب(بیان شده) مورد قضاوت قرار دهند و اعضاء(مسؤلین،مدیران)را نسبت به وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطوب و بهبود وضعیت برنامه ترغیب و تشویق کند. بنابراین روش این مرحله از پژوهش پیمایشی می باشد.
بنابراین به طور کلی روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرداوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.
جامعه پژوهش :
با توجه به این که پژوهش دارای دو مرحله می باشد که یکی ارائه چارچوبی برای تضمین کیفیت « به شیوه ارزیابی درونی » در آموزش متوسطه کشور و اجرای آزمایش آن در مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد، بر این اساس،جامعه این پژوهش در هر مرحله متفاوت می باشد.
مرحله اول: ارائه چارچوبی برای تضمین کیفیت «اعتبارسنجی(ارزیابی درونی)» در آموزش متوسطه کشور می باشد. جامعه این مرحله از پژوهش شامل:
الف:جامعه متنی
اسناد و مدارک وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهش های موجود در داخل کشور و خارج از کشور که در زمینه موضوع وجود دارد.
ب: جامعه آماری
کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بوراحمد و چند تن از متخصصین و صاحب نظران در زمینه ارزشیابی کیفیت می باشد.
مرحله دوم:اجرای آزمایشی چارچوب ارائه شده در مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.
برای اجرای آزمایشی طرح ،یک استان از سطح کشور انتخاب می شود که در پژوهش حاضر همه مدارس متوسطه (دخترانه و پسرانه)نظری (سالی واحدی)دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. استان کهگیلویه و بویراحمد دارای شهرستان های: بویراحمد، کهگیلویه،گچساران ،دنا، بهمئی، باشت و چرام می باشد.بنابراین جامعه آماری در این پژوهش حاضر شامل:
1-کلیه مدارس متوسطه نظری دخترانه و پسرانه دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1391 –که240 مدرسه می باشد
2-کلیه مدیران زن و مرد مدارس متوسطه نظری دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1391-که 240مدیر می باشد

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-کلیه معلمان »زن و مرد» مدارس متوسطه نظری دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1391 –که شامل 2000هزاردانش آموز می باشد.
4-کلیه دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه نظری دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1391-24000هزار می باشد.
تعداد نمونه پژوهش :
با توجه به این که پژوهش دارای دو مرحله می باشد که یکی ارائه چارچوبی برای تضمین کیفیت « به شیوه ارزیابی درونی » در آموزش متوسطه کشور و اجرای آزمایش آن در مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد، بر این اساس،نمونه آماری این پژوهش در هر مرحله متفاوت می باشد.
مرحله اول: ارائه چارچوبی برای تضمین کیفیت « به شیوه ارزیابی درونی » در آموزش متوسطه کشور می باشد. برای این منظور، پژوهش از طریق مطالعه اسناد و مدارک وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهش های موجود در داخل کشور و خارج از کشور مجموعهای از مهمترین و اساسی ترین عاملها، ملاکها و شاخصهایی اعتبارسنجی«ارزیابی درونی» را شناسایی و در قالب پرسشنامه ای با طیف پنج درجه ای لیکرت تدوین کرده که اعتبار این مجموعه عاملها،ملاکها و شاخصها توسط 300 تن از کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان گهگیلویه و بویراحمد و متخصصین عرصه دانشگاهی به منظور اعتباریابی قرار گرفت. با توجه به ماهیت پژوهش، دشواری و دسترسی آن ، به صورت هدفمند از افراد صاحب نظر در حیطه ارزیابی کیفیت در آموزش عالی و کارشناسان صفی و ستادی اداره آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان نمونه پژوهش استفاده شده است. ملاک شناخته شدن افراد نمونه پژوهش به عنوان کارشناس، اشتغال حداقل 5 سال در پست های مدیریتی و یا آشنایی با دانش ارزشیابی کیفیت در آمورش و پرورش می باشد. ملاک شناخته شدن افراد نمونه پژوهش به عنوان متخصص دانشگاهی، آشنایی و داشتن تحقیقات مرتبط با ارزشیابی کیفیت آموزش در آموزش می باشد.حجم نمونه به این ترتیب انتخاب می شود که ، از میان

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید