منبع تحقیق درباره یافته های پژوهش

دانلود پایان نامه

ارزیابی:
به منظور پاسخگویی به این سوال شماره یک پژوهش مبنی بر« عامل های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند»، پژوهش حاضر از طریق مطالعه اسناد و مدارک وزارت آموزش و پرورش،شورای عالی انقلاب فرهنگی،پژوهش های موجود در داخل کشور و خارج از کشور ، به ارائه چهار عامل معلم،دانش آموز،مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس و فضا و تجهیزات مدرسه پرداخته است. میانگین کل هر چهار عامل در اعتبارسنجی به وسیله کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی ( 4.1705 ) ارزیابی شده که در سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد. همچنین با توجه محاسبه آزمون ‏( t) برای هر یک از عامل ها با درجه آزادی (299) ، چون سطح معنی داری مشاهده شده (sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز (0.05) شده، پس نتیجه می گیریم که این عامل ها توسط کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است و به عنوان عامل های مهم و قابل قبول در جریان ارزیابی کیفیت می باشد.در نهایت بعد از مشخص شدن امتیاز ارزیابی و سطح مطلوبت عامل ها، کارشناسان و متخصصین برای عامل ها در پرسشنامه پیشنهاداتی را ارائه کرده اند که پژوهش در فرم نهایی عامل های ارزیابی، اهم این پیشنهادات و نظرات را اعمال کرده و بدین صورت می باشد.
جدول شماره 4-10: چارچوب پیشنهادی عامل های ارزیابی کیفیت در آموزش و پرورش متوسطه کشور
ردیف
عامل
1
فضا
2
امکانات و تجهیزات
3
اعتبارات و هزینه ها
4
مدیریت
5
معلمین
6
برنامه درسی
7
دانش آموزان
(منبع:یافته های پژوهش)
بررسی سوال دو پژوهش:
ملاک های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند؟
به منظور پاسخگویی به این سوال پژوهش مبنی بر«ملاک های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند » پژوهش حاضر از طریق مطالعه اسناد و مدارک وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی،پژوهش های موجود در داخل کشور و خارج از کشور ،23 ملاک(برای چهار عامل تعیین شده) را ارائه داده است که جهت انجام اعتبارسنجی این ملاک ها را، در قالب پرسشنامه ای منسجم با طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی و تدوین نموده و در اختیار 300 تن از کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی قرار داده،پس از گرداوری داده های پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب جداول آمار توصیفی(میانگین،خطای استاندارد میانگین،واریانس انحراف استاندارد و سطح مطلوبیت) و آمار استنباطی(آزمون t تک نمونه ای) ارائه گردیده است.
در ادامه ضمن ارائه ملاک ها (برای هر یک از چهار عامل) به طور جدگانه، چارچوب چارچوب نهایی ملاک ها بعد از اعمال نظرات و پیشنهادات کارشناسان و متخصصین ارائه می گردد.
الف:ارائه ملاک های معلم و نتایج حاصل از اعتبارسنجی ملاک ها توسط پرسشنامه کارشناسان و متخصصین:
جدول شماره 4-10: آمار توصیفی مربوط به اعتبارسنجی ملاک های معلم
عامل
ملاک ها
میانگین
خطای استاندارد
میانگین
واریانس
انحراف استاندارد
سطح مطلوبیت
معلم
1-ترکیب و توزیع معلمین
3.96333
0.052466
0.825808
0.90874
متوسط
2-فعالیت های آموزشی معلمین
4.34
0.051001
0.780334
0.883365
زیاد
3-فعالیت های پژوهشی معلمین
4.04333
0.058066
1.011494
1.005731
زیاد
4-الگوها و روش های تدریس معلمین
4.55
0.041468
0.515886
0.718252
زیاد
5-استفاده از منابع و وسایل آموزشی توسط معلم
4.18333
0.058464
1.025407
1.012624
زیاد
6-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
4.28666
0.051244
0.787781
0.887571
زیاد
میانگین امتیاز کل ملاک ها
4.1875
زیاد
(منبع:یافته های پژوهش)
با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی(جدول شماره4-10)، میانگین امتیاز کل ملاک های معلم (4.1875) می باشند پس و از نظر سطح مطلوبیت،دارای سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد. .همچنین در این بین ملاک «الگوها و روش های تدریس معلمین» با امتیاز (4.55) بیشترین میزان امتیازدهی را داشته و ملاک «ترکیب و توزیع معلمین» با امتیاز (3.963333) دارای کمترین میزان امتیازدهی می باشد.
جدول شماره 4-11: آمار استنباطی مربوط به اعتبارسنجی ملاک های معلم
عامل
ملاک ها
تعداد متخصصین
مقدار t
Df
سطح معناداری
وضعیت پذیرش
معلم
1-ترکیب و توزیع معلمین
300
22.55424
299
0.000
تایید
2-فعالیت های آموزشی معلمین
300
26.27393
299
0.000
تایید
3-فعالیت های پژوهشی معلمین
300
17.9681
299
0.000
تایید
4-الگوها و روش های تدریس معلمین
300
37.37794
299
0.000
تایید
5-استفاده از منابع و وسایل آموزشی توسط معلم
300
16.47742
299
0.000
تایید
6-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
300
23.15722
299
0.000
تایید
(منبع:یافته های پژوهش)
بررسی نتایج آزمون تی تک نمونه ای (جدول شماره 4-11) حاکی از این است که مقدار آماره بدست آمده هر یک از ملاک های معلم با درجه آزادی(299) ، چون سطح معنی داری مشاهده شده (0.000=sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز(0.05) شده پس نتیجه می گیریم که این ملاک ها توسط کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است و به عنوان ملاک های مهم و قابل قبول در جریان ارزیابی کیفیت معلم می باشد.
ب:ارائه ملاک های،عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس و نتایج حاصل از اعتبارسنجی ملاک ها توسط پرسشنامه کارشناسان و متخصصین
جدول شماره 4-12: آمار توصیفی مربوط به اعتبارسنجی ملاک های مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس
عامل
ملاک ها
میانگین
خطای استاندارد
میانگین
واریانس
انحراف استاندارد
سطح مطلوبیت
مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس
1- ویژگی های آموزشی
4.5133
0.0532
0.849
0.92146
زیاد
2- ویژگی های سازمانی و مدیریتی مدیر
4.3533
0.04486
0.604
0.77707
زیاد
3- فعالیت های پرورشی(فوق برنامه مدیر) مدیر
4.34
0.0469
0.66
0.81236
زیاد
4- فعالیت های پژوهشی مدیر
4.15
0.05044
0.763
0.87372
زیاد
5- محتوا و برنامه درسی مدارس
4.02
0.0402
0.485
0.69626
زیاد
6- اعتبارات و بودجه مدارس
4.0967
0.04585
0.631
0.7942
زیاد
7- میزان رضایت معلمین و دانش آموزان از مدیر
4.4533
0.04683
0.658
0.81118
زیاد
میانگین امتیاز کل ملاک ها
4.2765
زیاد
(منبع:یافته های پژوهش)
با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی(جدول شماره4-12)، میانگین امتیاز کل ملاک های مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس (4.2765) می باشند پس دارای سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد .همچنین در این بین ملاک «ویژگی های آموزشی» با امتیاز (4.5133) بیشترین میزان امتیازدهی را داشته و ملاک « محتوا و برنامه درسی» با امتیاز (4.02) دارای کمترین میزان امتیازدهی می باشد.
جدول شماره 4-13: آمار استنباطی مربوط به اعتبارسنجی ملاک های مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس
عامل
ملاک ها
تعداد متخصصین
مقدار t
Df
سطح معناداری
وضعیت پذیرش
مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس
1- ویژگی های آموزشی
300
19.17265
299
0.000
تایید
2- ویژگی های سازمانی و مدیریتی مدیر
300
30.1652
299
0.000
تایید
3- فعالیت های پرورشی(فوق برنامه مدیر) مدیر
300
28.57034
299
0.000
تایید
4- فعالیت های پژوهشی مدیر
300
22.79758
299
0.000
تایید
5- انعطاف پذیری برنامه‌های درسی دوره‌ها نسبت به نیازهای فردو جامعه
300
37.64668
299
0.000
تایید
6- اعتبارات و بودجه مدارس
300
28.27858
299
0.000
تایید
7- میزان رضایت معلمین و دانش آموزان از مدیر
300
26.76142
299
0.000
تایید
(منبع:یافته های پژوهش)
بررسی نتایج آزمون تی تک نمونه ای (جدول شماره 4-13) حاکی از این است که مقدار آماره بدست آمده هر یک از ملاک های مدیریت و تشکیلات سازمانی با درجه آزادی (299)، چون سطح معنی داری مشاهده شده (0.000=sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز (0.05) شده پس نتیجه می گیریم که این ملاک ها توسط کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است و به عنوان ملاک های مهم و قابل قبول در جریان ارزیابی کیفیت مدیریت می باشد.
ج:ارائه ملاک های دانش آموزان و نتایج حاصل از اعتبارسنجی ملاک ها توسط پرسشنامه کارشناسان و متخصصین:
جدول شماره 4-14: آمار توصیفی مربوط به اعتبارسنجی ملاک های دانش آموزان
عامل
ملاک ها
میانگین
خطای استاندارد
میانگین
واریانس
انحراف استاندارد
سطح مطلوبیت
دانشآموزان
1-پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
418666
0.056325
0.9517
0.975571
زیاد
2-تعامل دانش آموزان با معلمان
4.39
0.043309
0.5627
0.750139
زیاد
3-علاقه و آگاهی دانش آموزان نسبت به رشته تحصیلی
3.91
0.046241
0.641
0.800912
متوسط
4-ترکیب و توزیع دانش آموزان
4.09333
0.054188
0.8808
0.938558
زیاد
میانگین امتیاز کل ملاک ها
4.2111
زیاد
(منبع:یافته های پژوهش)
با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی(جدول شماره4-14)، میانگین امتیاز کل ملاک های دانش آموزان (4.2111) می باشند پس دارای سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد همچنین در این بین ملاک « تعامل دانش آموزان با معلمان» با امتیاز (4.39) بیشترین میزان امتیازدهی را داشته و ملاک « علاقه و آگاهی دانش آموزان نسبت به رشته تحصیلی خود» با امتیاز (3.91 ) دارای کمترین میزان امتیازدهی می باشد.
جدول شماره 4-15: آمار استنباطی مربوط به اعتبارسنجی ملاک های دانش آموزان
عامل
ملاک ها
تعداد متخصصین
مقدار t
Df
سطح معناداری
وضعیت پذیرش
دانش آموزان
1-پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
300
16.15634
299
0.000
تایید
2-تعامل دانش آموزان با معلمان
300
31.17112
299
0.000
تایید
3-علاقه و آگاهی دانش آموزان نسبت به رشته تحصیلی
300
30.20428
299
0.000
تایید
4-ترکیب و توزیع دانش آموزان
300
20.17678
299
0.000
تایید
(منبع:یافته های پژوهش)
بررسی نتایج آزمون تی تک نمونه ای (جدول شماره 4-15) حاکی از این است که مقدار آماره بدست آمده هر یک از ملاک های دانش آموزان با درجه آزادی(299) ، چون سطح معنی داری مشاهده شده (0.000= sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز(0.05) شده پس نتیجه می گیریم که این ملاک ها توسط کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است و به عنوان ملاک های مهم و قابل قبول در جریان ارزیابی کیفیت دانش آموزان می باشد.
د:ارائه ملاک های فضا و تجهیزات و نتایج حاصل از اعتبارسنجی ملاک ها توسط پرسشنامه کارشناسان و متخصصین
جدول شماره 4-16: آمار توصیفی مربوط به اعتبارسنجی ملاک های فضا و تجهیزات
عامل
ملاک ها
میانگین
خطای استاندارد
میانگین
واریانس
انحراف استاندارد
سطح مطلوبیت
فضا و تجهیزات
1-فضای آموزشی،اداری ورزشی
4.34
0.046585
0.046585
0.806882
زیاد
2-کتابخانه و سیستم اطلاع رسانی
4.133333
0.042931
0.042931
0.743579
زیاد
3-امکانات و خدمات رایانه ای
4.433333
0.050269
0.050269
0.870679
زیاد
4-کارگاه ها و آزمایشگاه ها
4.203333
0.049905
0.049905
0.864376
زیاد
5-بهداشت مدارس
4.27
0.055784
0.055784
0.966201
زیاد
6-امکانات و تجهیزات آموزشی
4.333333
0.043105
0.043105
0.746601
زیاد
میانگین امتیاز کل ملاک ها
4.2855
زیاد
(منبع:یافته های پژوهش)
با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی(جدول شماره4-16)، میانگین امتیاز کل ملاک های فضا و تجهیزات (4.2855) می باشند پس دارای سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد. همچنین در این بین ملاک « امکانات و خدمات رایانه ای » با امتیاز (4.433) بیشترین میزان امتیازدهی را داشته و ملاک « کتابخانه و سیستم اداری » با امتیاز (4.133) دارای کمترین میزان امتیازدهی می باشد.
جدول شماره 4-17: آمار استنباطی مربوط به اعتبارسنجی ملاک های فضا و تجهیزات
عامل
ملاک ها
تعداد متخصصین
مقدار t
Df
سطح معناداری
وضعیت پذیرش
فضا و تجهیزات
1-فضای آموزشی اداریورزشی
300
24.32809
299
0.000
تایید
2-کتابخانه و سیستم اداری
300
31.2132
299
0.000
تایید
3-امکانات و خدمات رایانه ای
300
26.52413
299
0.000
تایید
4-کارگاه ها و آزمایشگاه ها
300
26.1164
299
0.000
تایید
5-بهداشت مدارس
300
22.76652
299
0.000
تایید
6-امکانات و تجهیزات آموزشی
300
30.93218
299
0.000
تایید
(منبع:یافته های پژوهش)
بررسی نتایج آزمون تی تک نمونه ای (جدول شماره 4-17) حاکی از این است که مقدار آماره بدست آمده هر یک از ملاک های فضا و تجهیزات با درجه آزادی(299)، چون سطح معنی داری مشاهده شده (0.000=sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز(0.05) شده پس نتیجه می گیریم که این ملاک ها توسط کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است و به عنوان ملاک های مهم و قابل قبول در جریان ارزیابی کیفیت فضا و تجهیزات می باشد.
ل:مقایسه میانگین ملاک های،چهار عامل در قالب جدول و نمودار
جدول شماره 4-18: مقایسه میانگین ملاک های چهار عامل
مقایسه میانگین ملاک ها

عامل
میانگین
سطح مطلوبیت
معلم
4.1875
زیاد
مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس
4.2765
زیاد
دانش آموز
4.2111
زیاد
فضا و تجهیزات
4.2855
زیاد
میانگین کل ارزیابی از ملاک ها
4.2402
زیاد
(منبع:یافته های پژوهش)
نتایج حاصل از مقایسه میانگین ملاک های، معلم،مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس ،دانش آموزان فضا و تجهیزات (جدول شماره 4-17) نشان می دهد که میانگین کل هر چهار عامل در اعتبارسنجی به وسیله کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی (4.2402 ) ارزیابی شده که در سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد. و از میان ملاک های چهار عامل مذکور ،عامل «فضا و تجهیزات» با امتیاز (4.2855) بالاترین میزان امتیاز را داشته و ملاک های مربوط به عامل «دانش آموزان» با امتیاز (4.1875) دارای کمترین میزان امتیاز بوده است.
(منبع:یافته های پژوهش)
نمودار شماره4-2: مقایسه میانگین ملاک های چهار عامل
در نهایت بعد از مشخص شدن امتیاز ارزیابی و سطح مطلوبت ملاک ها، کارشناسان و متخصصین برای ملاک ها در پرسشنامه پیشنهاداتی را ارائه کرده اند که پژوهش در فرم نهایی ملاک های ارزیابی، اهم این پیشنهادات و نظرات را اعمال کرده و بدین صورت می باشد
جدول شماره 4-19: چارچوب پیشنهادی ملاک های (برای چهار عامل تعیین شده) ارزیابی کیفیت
عامل
ملاک ها
1-فضا
1-فضای آموزشی مدرسه
2- فضای اداری مدرسه
3- فضای بهداشتی مدرسه
4- فضای پرورشی و فوق برنامه مدرسه
5- فضای ورزشی
6-فضای پژوهشی مدرسه
عامل
ملاک
2-امکانات و

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید