منبع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش زبان فارسی

دانلود پایان نامه

نظیر «عمل او بازتابی از انگیزههای نوع دوستی است» دیده میشود. (صلیبی،1374، 211)
انگیزش دلایل رفتار افراد را نشان میدهد و مشخص میکند که چرا آنها به روش خاص رفتار میکنند. رفتار دارای انگیزه، رفتاری همراه با انرژی، جهتدار و دنبالهدار است. انگیزش یک جنبه کلیدی از آموزش و یادگیری است افراد بدون انگیزه انرژی زیادی را صرف تلاش و یادگیری نمیکنند و در عملکرد و حل مسئله دارای نقص هستند از این رو به چند دیدگاه در مورد انگیزه اشاره میشود تا علمیتر به انگیزه و رابطه آن با حل مسئله و مهارتهای فردی پرداخته شود.

2-15. طبقه‌بندی بلوم از اهداف آموزشی
مشهورترین طبقه بندی موجود طبقه بندی بلوم است. بلوم برای سهولت در نوشتن و طبقه بندی کردن هدف های آموزشی وتهیه آزمون برای هدف ها، آنها را به سه حوزه، مختلف طبقه بندی می کند. حوزه شناختی، حوزه روانی – حرکتی، حوزه عاطفی.
حوزه شناختی اهداف آموزشی

هدف‌های آموزشی حوزه شناختی به فرایندهایی چون دانستن، شناختن، فهمیدن، اندیشیدن، استدلال کردن و قضاوت کردن مربوط می‌شود. برای مثال وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او در حل کردن مسائل درس ریاضی با مشکل مواجه است، نگرانی او به حوزه شناختی مربوط می‌شود. حوزه شناختی به دو بخش توانایی‌ها و مهارت‌های ذهنی و بخش دانش تقسیم می‌شود. در حوزه دانش ، دانش‌آموز باید بتواند اطلاعاتی را به ذهن خود بسپارد.

مثل تعریف اصطلاحات علمی و فنی درس ، معانی لغات ، دانستن وقایع ، تاریخ‌ها ، مکانها و… در بخش مهارت‌های ذهنی ، دانش‌آموز باید بتواند به فهم مطالب نائل شود. مثلا بتواند یک بخش کلی از درس را فهمیده و به زبان خود خلاصه کند. همینطور بتواند مطالب یاد گرفته شده را به کار ببندد. مثلا قوانین مثلثات را در موقعیت‌های عملی به کار گیرد. یا اصول روان‌شناسی را در موقعیت‌های جدید اجتماعی به کار بگیرید، یا بتواند موضوعات را مورد داوری و ارزشیابی قرار دهد. تمامی این فرایندها به حوزه شناختی مربوط می‌شود که نشان می‌دهد فرد توانسته‌است دانش لازم را در زمینه خاصی کسب کند و بر اساس توانایی‌های ذهنی خود ، عملیات جدیدی را از لحاظ ذهنی انجام دهد، تحلیل کند ، ترکیب کند و ارزشیابی کند.
این حوزه دارای شش طبقه است.
1. دانش: شامل یادآوری امور جزئی و کلی، یادآوری روش ها و فرایند ها، یا یادآوری الگوها، ساختها و موقعیت هاست. این طبقه به طور عمده بر فرایندهای روانشناختی یادآوری تأکید می کند.
2. فهمیدن: در فهمیدن خود قادر است هدف اصلی یک ارتباط را درک کند و می تواند موارد یا اندیشه هایی را که ارتباط موردنظر بدان پرداخته مورد استفاده قرار دهد.
3. کار بستن: استفاده از انتزاعیات در موقعیت های ویژه عینی است.
4. تحلیل: شکستن یک ارتباط به اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده آن به گونه ای که سلسله مراتب نسبی اندیشه ها به صورت روشنی نشان داده شود.
5. ترکیب: پهلوی هم گذاشتن عناصر و اجزاء برای ایجاد یک کل است.
6. ارزشیابی: داوری در مورد ارزش مطالب و روش ها برای مقاصد معین است.

حوزه عاطفی اهداف آموزشی
هدف‌های حوزه عاطفی به احساس ، نگرش ، انگیزش ، قدردانی ، ارزش‌گذاری و از این قبیل مربوط می‌شوند. برای مثال وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او علاقه‌ای به درس ریاضی نشان نمی‌دهد، نگرانی او در رابطه با مشکل دانش‌آموز ، به حوزه عاطفی مربوط می‌شود. در این حوزه دانش‌آموز باید بتواند به موضوعات آموزشی نشان دهد، میل به پذیرش داشته‌باشد و توجه انتخابی داشته‌باشد. به مسائل واکنش نشان دهد و از این پاسخ‌دهی احساس خرسندی کند. نسبت به موضوعات ، ارزش مثبت قائل شود. از خود شوق و اشتیاق نشان دهد.
این حوزه دارای طبقاتی به شرح زیر است:
1. دریافت کردن (یا توجه کردن): یادگیرنده نسبت به وجود یک پدیده یا محرک مشخص حساس می شود، یعنی نسبت به دریافت آن ها به طور آگاهانه علاقه پیدا می کند و به طور انتخابی به پدیده یا محرک توجه می کند.
2. پاسخ دادن: در این مرحله یادگیرنده نه تنها علاقمند به توجه داشتن نسبت به پدیده یا محرک است بلکه به طور فعالانه توجه می کند. در اینجا یادگیرنده از انجام فعالیت احساس رضایت خاطر می کند.
3. ارزش قائل شدن: یادگیرنده برای یک پدیده، چیز یا رفتار ارزش قائل میشود. در اینجا یادگیرنده مجموعه ای از ارزش ها یا اندیشه های مشخص را درونی می کند و این اندیشه ها حالت نگرشی شخصی او را پیدا می کنند.
4. سازمان دادن به ارزش ها: در این طبقه یادگیرنده مفهوم یک ارزش را درک کرده و برای خود از مجموعه ارزش های مختلف یک نظام کلی ارزش ها را سازمان می دهد.
تشخص به وسیله یک ارزش یا مجموعه ای از ارزش ها: یادگیرنده در درون خود یک سلسله مراتباز نظام ارزش ها به وجود آورده است که رفتار فردی او را کنترل می کند. کنترل آن قدر بر رفتار فرد تأثیر می گذارد که می توان او را به صورت فردی که دارای تمایلات چنین یا چنان است توصیف کرد.

حوزه روانی- حرکتی اهداف آموزش
هدف‌های حوزه روانی- حرکتی ، به حرکات و اعمال ماهرانه بدنی چون نوشتن ، تایپ کردن ، نواختن آلات موسیقی ، ورزش کردن و انجام دادن مشاغل و حرفه‌های گوناگونی که با فعالیت بدنی و روانی هر دو سروکار دارند، گفته می‌شود. زمانی که فرد می‌تواند حرکات مستقل بدنی را یاد بگیرد و یا مهارت‌های مختلفی را انجام دهد، اهداف حوزه روانی- حرکتی مورد نظر هستند. مثلا اینکه دانش‌آموز بتواند 100 متر را در 15 ثانیه بدود، یا دانش‌آموز بتواند نتی را که از پیانو می‌شنود با گیتار اجرا کند، یا بتواند با یک شخص ناشنوا از طریق اشارات سر و دست رابطه برقرار کند، شنا کردن انجام دهد و…
بر طبق نظر سیمپسون حوزه روانی – حرکتی شامل هفت مرحله زیر است:
ادراک:استفاده از حواس برای هدایت کنشهای حرکتی.
آمادگی: آماده بودن برای انجام یک عمل.
پاسخ هدایت شده: عمل کردن به کمک هدایت یک الگو.
مکانیسم:انجام اعمالی که نسبتا مشخص و عادتی هستند.
پاسخ پیچیده آشکار: ترکیب تعدادی از عادتها.
انطباق: استفاده از مهارتهای قبلا آموخته شده برای انجام تکالیف تازه اما مربوط به گذشته.
ابتکار: خلق الگوهای تازه حرکتی برای حل مسایل غیر معمول

2-16. اصول حاکم بر برنامه‌ی‌ درس‌ فارسی‌ در دوره‌ی‌ ابتدایی‌
اصل 1- در کلیه عناصر و مؤلفه های برنامه درسی آموزش زبان فارسی، باید رویکرد حاکم بر برنامه درسی ملی یعنی فطرت گرایی توحیدی سرلوحه عملی برنامه ریزی و تالیف قرار گیرد.
اصل2- در برنامه‌ی‌ فارسی‌ دوره‌ی‌ ابتدایی‌ اصل‌ بر جنبه‌های‌ کاربردی و مهارت های زبانی‌ می باشد.
اصل‌3- برنامه‌ باید بتواند زمینه‌ساز ارتقا آداب و ‌مهارت‌های‌ زندگی‌ در کودکان‌ باشد
اصل‌4- برنامه‌ باید سرمشق‌ عملی‌ تقویت «‌ چگونه‌ اندیشیدن وتفکّرانتقادی ‌» و خلاقیت در کودکان‌ باشد.
اصل‌5- برنامه‌ باید زمینه‌ساز انس با مطالعه‌ی‌ مستمر در زندگی‌ کودک‌ باشد.
اصل6- از جدیدترین‌ دستاوردها و پژوهش‌های‌ حوزه‌ی‌ ادبیّات‌ کودکان زبان شناسی و روان شناسی‌ در تدوین‌ برنامه‌ استفاده‌ شود.
اصل7- سیر آموزش‌ زبان‌ فارسی از ساده‌ به‌ تکامل‌ یافته‌ و از زبان طبیعی به زبان معیارباشد.
اصل8-در آموزش‌ نکات‌ زبانی‌، اخلاقی‌، ارزشی‌ و شناختی‌ تاکید بر شیوهی غیرمستقیم‌ باشد.
اصل9- در تدوین محتوا به‌ تمامی‌ گونه‌های‌ زبان‌ فارسی‌به طور‌ مناسب‌ ‌توجّه شود.
اصل‌10- به‌ نقش‌ سازنده‌ی‌ زن‌ و مرد به‌طور متناسب‌ ‌ در برنامه‌ توجّه‌ شود.
اصل11- موضوعات‌ و مطالب‌ به‌ یک‌ محدوده‌ی‌ جغرافیایی‌ منحصر نگردد.
اصل12- در برنامه‌ به‌ دانش‌های‌ بشری‌ در زمینه‌های‌ علمی‌، ادبی‌، هنری‌ و فنون‌ توجّه‌ کافی‌ شود.
اصل‌13- به‌ پرورش‌ حافظه‌ی‌شنیداری و دیداری توجّه‌ کافی‌ شود.
اصل‌ 14 – برنامه‌ باید زمینه‌ساز ابراز وجود و بیان‌ احساس‌وعواطف دانش‌آموزان‌ باشد.
اصل15- به‌ گسترش‌ دایره‌ی‌ واژگان‌ زبان‌ فارسی‌ مورد نیاز دانش‌آموز توجّه‌ کافی‌ شود.
اصل16- خوانانویسی‌ در تمامی‌ سطوح‌ آموزشی‌ مدنظر برنامه‌ریزان‌ ، مؤلفان‌ و مجریان‌ قرار گیرد.

2-17. اهداف مشترک برنامه درس فارسی با دیگر برنامه های درسی
تقویت اصول و مبانی فرهنگی و تربیتی اسلامی و ارزش های اخلاقی میتنی بر اندیشه اسلامی
تقویت مهارت های زندگی در فرآیند آموزش زبان فارسی
تقویت اخلاق فردی و اجتماعی به منظور تربیت شهروند مطلوب
آشنایی با نهادهای اجتماعی و سازمان های موجود در ایران
آشنایی با مفاهیم و موضوعات بهداشت فرد و اجتماعی مرتبط با برنامه درسی زبان فارسی
آشنایی با چهره های فرهنگی – تربیتی ، علمی ، سیاسی و …
تقویت روحیه دینداری ، غیرت ملّی و وفاداری به نظام اسلامی
تقویت روحیه زیبابینی و تفکر در آیات و نعمات الهی

2-18. هدف‌های‌ کلّی‌ برنامه‌ی‌ درس‌ فارسی‌ در دوره‌ی‌ ابتدایی‌
الف‌- حیطه‌ی‌ شناختی‌:
1- آشنایی‌ با ساختار زبان‌ فارسی‌ معیار وگسترش‌ حوزه‌ی‌ نمادها و معانی آن‌

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- آشنایی‌ با زبان‌ گفتار و نوشتار ، نظم‌ و نثر و تفاوت‌ آن‌ها
3- آشنایی‌ مختصر با جلوه‌های‌ هنری‌ زبان‌
4- آشنایی‌ با مسائل‌ اعتقادی‌،فرهنگی-تربیتی ، اخلاقی ، اجتماعی‌، سیاسی‌، ملّی‌، علمی‌ ، هنری و آداب
و مهارت های زندگی‌ در قالب‌ زبان‌
5- آشنایی با شیوه های تقویت حافظه و راه های پرورش ذوق و خلاقیت
ب‌- حیطه‌ی‌ عاطفی‌:
1- ایجاد، پرورش‌ و تقویت‌ علاقه‌ و نگرش‌ مثبت‌ نسبت‌ به‌:
– مبانی‌ اعتقادی‌، فرهنگی‌ و ملّی‌ کشور
– بیان‌ احساسات‌، عواطف‌ و افکار در قالب‌ گفتار و نوشتار
– جنبه‌های‌ زیبایی‌ سخن‌ و تحسین‌ آن‌
– مطالعه‌
2- تلطیف‌ احساسات‌ و عواطف‌
ج‌- حیطه‌ی‌ مهارتی‌:
1- گوش‌ دادن‌
– دقّت‌ و تمرکز در سخن‌ گوینده‌
– درک‌ سخن‌ و دریافت‌ پیام‌
– دریافت‌ ارتباط‌ بین‌ بخش‌های‌ مختلف‌ پیام‌
– بررسی‌ و اظهارنظر درباره‌ی‌ شنیده‌ها
2- سخن‌ گفتن‌
– به‌کارگیری‌ اندیشه‌ قبل‌ از سخن‌ گفتن‌
– به‌کارگیری‌ زبان‌ مناسب‌ برای‌ مخاطبان‌
– توانایی‌ سخن‌ گفتن‌ در برابر جمع‌
– به‌کارگیری‌ کارافزارهای‌ مناسب‌ ارتباطی‌
– انسجام‌ در رساندن‌ پیام‌
– توانایی‌ شرکت‌ در بحث‌ و گفت‌وگوها
3- ‌ خواندن‌
– تمرکز و دقّت‌ در نوشته‌
– توانایی‌ بلندخوانی‌ و صامت‌خوانی‌
– خواندن‌ با لحن‌ و آهنگ‌ مناسب‌
– درک‌ نوشته‌ها و دریافت‌ پیام‌ اصلی‌ آن‌ها
– دریافت‌ ارتباط‌ بین‌ بخش‌های‌ مختلف‌ نوشته‌
– به‌کارگیری‌ کارافزارهای‌ مناسب‌ در خواندن‌
– گسترش‌ دایره‌ی‌ دید در خواندن‌
– کسب‌ عادات‌ مطلوب‌ در خواندن‌
4- ‌ نوشتن‌
– توانایی‌ به‌کارگیری‌ به‌هنجار خط‌
– نوشتن‌ درست‌ کلمات‌ و جملات‌ شنیده‌شده‌ (املا )
– به‌کارگیری‌ علایم‌ نشانهگذاری در نوشتن‌
– توانایی‌ در نگارش‌ برخی‌ از پاره‌مهارت‌های‌ نگارشی‌ (انشا )

2-19. فلسفهی وجودی، ماهیت و ساختار ماده ی درسی
زبان فارسی نماد و نماینده ی هویّت ملّی و فرهنگی ماست و ادبیّات فارسی آیینه ی فرهنگ و اندیشه ی ایران اسلامی از گذشته تاکنون ، در نتیجه آموزش ادبیّات و زبان فارسی پُل پیوند با هویّت و فرهنگ اسلامی – ایرانی است . جز این ، همه ی دروس نیازمند زبان و ادبیّات فارسی هستند و آموزش ، بدون این واحدهای درسی امکان پذیر نیست . محتوای ادبیّات فارسی نیز به تربیت معنوی ، تلطیف روح و احساسات و انتقال فضایل الهی و انسانی کمک می کند .
در ساختار این ماده ی درسی دو قلمرو زبان و ادبیّات در عین پیوستگی جدا ومجزا از هم مطرح شده اند . کارکرد زبان ، ایجاد پیوند و رساندن پیام است در نتیجه قبل از هر چیز یک پدیده ی اجتماعی است که در هیئتی سامان مند ، پویا و زنده رسالت انتقال مفاهیم را به عهده دارد . به دیگر زبان می توان گفت زبان هر قوم روح آنان و روح آنان زبانشان است . ادبیّات نیز نوعی زبان است امّا زبان برتر که به انتقال هنرمندانهی اندیشه و فرهنگ می پردازد در تحلیلی کوتاه می توان گفت رسالت زبان «چه گفتن» و ادبیّات «چگونه گفتن» است.
در زبان اصل بر پیام رسانی است پس تلاش بر سادگی ، رسایی و کوتاهی واژگان است امّا در ادبیّات ، احساس و عاطفه ، خیال و موسیقی و در یک کلام زیبا گفتن هدف است.
همین است که زبان و ادبیّات پیوندی ناگسستنی دارند . زبان ، ابزاری است در خدمت ادبیّات و ادبیّات ، جریانی است در خدمت زبان و بارور کننده ی آن . پویایی زبان ، زایش واژگان و ترکیب های نو ، ره آورد ذهن خلاق و خیال پرداز ادیبان است . با این توضیحات دو مقوله ی زبان و ادبیّات از نظرگاه منطق آموزشی یکسان نیستند زبان را با نگرشی منطقی ، علمی و خردباورانه باید بررسی و تدریس کرد و ادبیّات را با نگرشی هنری و ذوقی . در درس زبان تعلیم صورت میگیرد ولی ادبیّات بر انگیزش و تلطیف عواطف و پالایش درون استوار است .
در ساختار دروس کتاب درسی ، ادبیّات در هیئت متن های درسی زیبا و رسا ، اشعار ، حکایات و داستان هایی از متون کلاسیک و نو- ایران و جهان- سامان پذیرفته است . مقوله های زبانی نیز در قالب آموزه های دستوری ، نگارشی و املا ، تدوین یافته اند.

2-20. اهداف‌ کلی‌ برنامه‌ی‌ درس ‌ فارسی‌ پایه‌های چهارم‌، پنجم‌ و ششم ابتدایی‌
الف‌- حیطه‌ی‌ شناختی‌:
– گسترش‌ و تعمیق‌ حوزه‌ی‌ نشانه ها و معانی‌ مناسب‌ ‌
– توسعه‌ و تعمیق‌ آشنایی‌ با ساختار زبان‌ فارسی‌ معیار
– آشنایی‌ با ساختار نظم‌ و نثر و نمونه های آن
– ژرفابخشی و گسترش آشنایی‌ با مسائل‌ اعتقادی‌، ملّی‌، فرهنگی- تربیتی ، هنری‌، اجتماعی‌، علمی‌
– آشنایی‌ مختصر با جلوه‌های‌ هنری‌ زبان‌
– آشنایی‌ با شیوه‌های‌ خواندن‌ و نوشتن‌
– آشنایی‌ با انواع‌ پاره‌ مهارت‌های‌ نگارشی
‌ ب‌- حیطه‌ی‌ عاطفی‌:
– پرورش‌ و تقویت‌ علاقه‌ و نگرش‌ مثبت‌ نسبت‌ به‌:
– ارج‌گذاری‌ به‌ احساسات‌ و عواطف‌ و افکار دیگران‌
– بیان‌ مناسب‌ و مؤثّر احساسات‌، عواطف‌ و افکار خود
– مسائل‌ اعتقادی‌،فرهنگی- تربیتی ، ملّی‌ و هنری‌ و اجتماعی‌
– مطالعه‌ی‌ نوشته‌ها و قصّه‌های‌ ساده‌ و مناسب‌
– جنبه‌های‌ زیبایی‌ سخن‌
– نوشتن‌ متن‌های‌ کوتاه‌
– زیبایی خط(خوش نویسی)‌
پ‌- حیطه‌ی‌ مهارتی‌:
1- مهارت‌ گوش‌دادن‌:
– دقّت‌ در سخن‌ گوینده‌
– دریافت‌ هسته‌ی‌ معنایی‌ پیام‌
– دریافت‌ ارتباط‌ میان‌ بخش‌های‌ یک‌ پیام‌
– بررسی‌ و نقد شنیده‌ها
– دریافت‌ پیام‌ در گونه‌های‌ مختلف‌ زبانی‌
– دقّت‌ در آهنگ‌ کلام‌
2- مهارت‌ سخن‌گفتن‌:
– به‌کارگیری‌

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید