منبع پایان نامه ارشد با موضوع تغییرات اجتماعی-پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه

تغییرات در هورمون بلوغ است.

2-6-2. فرآیندهای شناختی :
شامل تغییرات در تفکر، هوش و زبان کودک میشود. فرآیند رشد شناختی، یک کودک در حال رشد را قادر میسازد که یک شعر را حفظ کند؛ راه حل یک مسئله ریاضی را در ذهن خود مجسم کند، راهبردهای خلاق را ایجاد کند و با ارتباط جملات با معنا یک مقاله تهیه کند.

2-6-3. فرآیندهای عاطفی، اجتماعی :
شامل تغییر در روابط کودک با دیگر افراد، تغییر در عواطف و تغییر در شخصیت میشود. نحوه پرورش کودکان توسط والدین به گونهای است که یک پسر به صورت پرخاشگرانه به همکلاسی خود حمله میکند؛ رشد عوامل ابزارگری و اظهار وجود در دختری نوجوان، باعث میشود از گرفتن یک نمره خوب احساس شادمانی کند؛ این موارد همگی انعکاس از فرآیند رشد روانی، اجتماعی هستند.

2-7. الگوی رشد با توجه به دوره های حیات
به منظور سازماندهی و شناخت بهتر، معمولاً رشد را به صورت دوره های رشد توصیف میکنیم. در شایع ترین نظام طبقهبندی، دوره های رشد شامل نوزادی، کودکی اولیه، کودکی میانی و پایان کودکی، نوجوانی، آغاز بزرگسالی، بزرگسالی میانی و پایان بزرگسالی تقسیمبندی میشود.
نوزادی
آغاز تولد تا 24- 18 ماهگی را شامل میشود. در این دوره فرد در نهایت وابستگی به بزرگسالان است. بسیاری از فعالیتها مانند رشد زبان، تفکر نمادین، هماهنگی حسی حرکتی و یادگیری اجتماعی در این دوره آغاز میشود.
کودکی اولیه
(گاهی اوقات سالهای پیش از دبستان خوانده میشود) که از پایان نوزادی تا حدود 6-5 سالگی را شامل میشود. در جریان این دوره کودکان خودگردانتری شوند؛ مهارتهای آمادگی (مانند یادگیری آموزشها و تشخیص حروف) توسعه پیدا میکند، و ساعات زیادی را با همسالان خود به سر میبرند. کلاس اول به عنوان پایان دوره کودکی در نظر گرفته میشود.
کودکی میانی و پایانی
گاهی اوقات سالهای مدرسهی ابتدایی خوانده میشود) که از حدود 6 تا 11 سالگی را شامل میشود. کودکان بر مهارتهای پایهی خواندن، نوشتن و ریاضیات در این دوره مسلط میشوند. پیشرفت یک موضوع محوری در زندگی کودکان میشود و کنترل خود را در آنها رو به افزایش است. در این دوره کودکان به تعامل با جامعهای وسیعتر از خانواده خود میپردازد.
نوجوانی

که شامل دورهی انتقالی از کودکی به بزرگسالی میشود. که آغاز آن حدود 12- 10 سالگی و پایان آن حدود 22- 18 سالگی است. نوجوانی با تغییرات سریع جسمی آغاز میشوند، همراه با افزایش وزن و طول قد و رشد کنشهای جنسی است. در نوجوانی افراد، به صورت فزایندهای به سمت استقلال روی آورند و هویت خود را جستجو میکنند. تفکرات آنها انتزاعیتر، منطقیتر و آرمانیتر میشود.
بزرگسالی اولیه
از سالهای آخر دهه دوم و یا در حدود 20 سالگی آغاز میشود و تا دهه سوم زندگی ادامه دارد. در این دوره کار و عشق موضوع اصلی زندگی افراد است. افراد تصمیمهای مهم شغلی و جستجوی روابط صمیمانه از طریق ازدواج و یا روابط با دیگر افراد مهم، را به عمل میآورند. دیگر دوره های رشد برای بزرگسالان در نظر گرفته شده است، اما بحث ما بیشتر شامل دورههایی است که با تعلیم و تربیت ارتباط دارد.

بزرگسالی اولیه
نوجوانی
کودکی میانی و پایانی
کودکی اولیه
نوزادی
2-2- نمودار مفهوم رشد

رشد به تغییرات پی در پی و منطقی گفته میشود که از زمان انعقاد نطفه تا هنگام مرگ اتفاق میافتد. این تغییرات در ابعاد جسمانی، عاطفی، شناختی و اجتماعی به وجود میآید و دارای الگو ونظم خاصی است و دارای آثار بلند مدتی در زندگی فرد میباشد.
با توجه به گستردگی و پیچیدگی مباحث مربوط به رشد که در حتوصله این پژوهش نیست لازم است به جنبههایی از رشد اشاره شود که به هدف تخقیق مرتبط است. مانند رویکرد شناختی که به مطالعه و شناخت (تفکر، هوش، حافظه و حل مسئله) میپردازد و همچنین رویکرد اجتماعی که به جنبههای عاطفی و شخصیتی و مهارتهای اجتماعی در انسان توجه دارد. با اشاره به مباحث مهم این دو رویکرد مسئله رشد هم تا اندازهای توصیف و تبیین خواهد شد.

2-8 . تغییرات مؤثر بر فرایند رشد
رشد فرآیند فیزیکی و فزاینده است که تغییراتی میتواند در روند آن تأثیر بگذارد به عنوان مثال پیوستگی در رشد بهبود تدریجی کودکان در ریاضیات و یا درک اهمیت رفتار خوب با دیگران اشاره دارد. بیشتر روانشناسان رشد را به عنوان موضوعی تدریجی و پیوسته توصیف میکنند. همچنین عدم پیوستگی در رشد نیز به تغییرات متمایز و مرحلهای اشاره دارد. بر اساس این دیدگاه، هر کدام از ما مرحله و دورههایی از تغییرات را تجربه میکنیم که بیشتر کیفی هستند تا کمی، به این معنی که رشد به معنای افزایش یک پدیده نیست، بلکه به معنای ایجاد یک پدیده متفاوت است.
رشد تحت تأثیر زمینه ها و شرایط تاریخی – فرهنگی قرار دارد.
نمیتوان تصویر واحدی از رشد برای همهی فرهنگها، طبقات اجتماعی و یا گروه های نژادی مختلف قائل بود. هر جامعه الگوهای ویژهای از باورها، ارزشها، آداب و رسوم و مهارتها دارد که آن را به نسلهای بعدی خود منتقل میکند. این الگوهای اجتماعی و فرهنگی، تأثیر زیادی در بوجود آمدن صفات و شایستگیها در فرد دارند. رشد به واسطهی تغییرات اجتماعی زمان از قبیل حوادث تاریخی (جنگها – تکنولوژی) و جنبشهای اجتماعی تأثیر زیادی میپذیرد هر نسلی به شیوهی خودش رشد میکند و هر نسلی دنیا را برای نسل بعدی تغییر میدهد.
اریک اریکسون معتقد بود که شخصیت افراد طی مراحل مختلف رشد کامل میشود به نظر او کودک باید در هر مرحله از رشد خود بحرانها و تعارضهایی را به طور موفقیت آمیزی حل کند تا برای مرحله بعدی آمادگی لازم را داشته باشد. حل این بحرانها و تعارضها این امکان را برای فرد فراهم میکند تا با مسائل بزرگتری که جنبه روانشناختی دارند روبرو شود ونه تنها سلامت روانی خود را تأمین میکند بلکه به اهداف شخصی واجتماعی خود دست یابد، کودکان و نوجوانان به طور فعالانهای در جست و جوی حل این بحرانها و کنترل محیط خود هستند. جدول زیر مراحل رشد اریکسون که دارای 8 بحران اصلی است را نشان میدهد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1- جدول اریکسون 1
سن تقریبی مرحله شناختی ساختارهای شناختی یا روش های تجربه
تولد تا دوسالگی حسی – حرکتی نوزادان از تواناییهای حسی – حرکتی خود برای کشف محیط و فهم آن استفاده میکنند، در هنگام تولد دارای بازتابهای حسی هستند و در پایان این مرحله قادرند رفتارهای پیچیدهی حسی – حرکتی خود را هماهنگ کنند.
2 تا 7 سالگی پیش عملیاتی کودکان از نمادها (تصور و زبان) استفاده میکنند تا محیط پیرامون خود را درک کنند یا بفهمند. آنها به اشخاص، اشیاء و امور بر اساس ظاهر آنها پاسخ میدهند و تفکر آنها خود مرکز بین است، یعنی اینگونه تصور میکنند که دیگران نیز دنیا را مانند آنها میبینند.
7 تا 11 سالگی عملیات عینی کودکان عملیات شناختی را کسب میکنند و آن را در رفتارهای خود نشان میدهند. آنها به این توانایی شناختی نایل میشوند که اشیاء علی رغم تغییرات ظاهری که ممکن است پیدا کنند، همان اشیاء هستند. تفکر منطقی در کودکان پایهریزی میشود.
11 سالگی به بعد عملیات ذهنی (صوری) عملیات شناختی در این دوره (نوجوان) دوباره سازماندهی میشود به طوری که به نوجوانان امکان میهد که بر روی عملیات شناختی خود فکر کنند (دربارهی تفکر خود تفکر کنند) در این مرحله، تفکر انتزاعی میشود.

2-2- جدول اریکسون 2
سن تقریبی مرحله یا بحران روانی – اجتماعی حوادث مهم و تأثیرات اجتماعی

تولد تا 1 سالگی
اعتماد در مقابل بی اعتمادی نوزادان یاد میگیرند که برای ارضای نیازهای اساسی خود باید به مراقبتهای خود اعتماد کنند. بنابراین، اگر مراقبین کودک از این کار سرباز بزنند و یا کوتاهی کنند دنیا در نظر کودک خطرناک میشود و آدمها نیز در نظر او غیر قابل اعتماد میشوند. در این دوره مادر به عنوان یک عامل اجتماعی نقش مهمی دارد

1 تا 3 سالگی
استقلال در مقابل شرم و تردید کودکان یاد میگیرند که باید مستقل باشند، خودشان غذا بخورند و لباس بپوشند و بهداشت فردیشان را به عهده داشته باشند. شکست در انجام این فعالیتها و عدم دستیابی به استقلال باعث میشود که کودک نسبت به تواناییهای خودش تردید و احساس شرمندگی کند. والدین در این دوره عامل اجتماعی مهمی میباشند.

3 تا 6 سالگی

ابتکار در مقابل احساس گناه کودکان تلاش میکنند تا مانند بزرگترها عمل کنند و سعی میکنند که مسئولیتهایی را، فراتر از ظرفیت و عقل خود و فعالیتها و هدفهای آنها. در این مرحله غالباً کودکان با والدین و سایر اعضای خانواده در تعارض بوده و این تعارضها در آنها احساس گناه به وجود میآورد. در این جا باید راه حل مسالمت آمیز و متعادلی برا کودکان به وجود آید. به این معنی که باید احساس کنند خودشان ابتکار عمل دارند و میتوانند بر مشکل خود غلبه کنند. در عین حال باید بدانند که نباید به حقوق و امتیازات و اهداف دیگران تجاوز کنند. خانواده در این دوره عامل اجتماعی اصلی است.

6 تا 12 سالگی
مهارت و کارآیی در مقابل احساس حقارت کودک در این دوره باید از مهارتهای تحصیلی و اجتماعی برخوردار شود. او در این دوره خود را با همسالانش مقایسه میکند و اگر ببیند به اندازهی کافی در کسب این مهارتها موفق بوده، از اعتماد به نفس و اطمینان به خود برخوردار خواهند شد. در غیر این صورت احساس حقارت خواهد کرد. معلمان و همسالان از عناصر و عوامل اجتماعی مهم در این دورهاند.

2-3- جدول اریکسون 3
سن تقریبی مرحله یا بحران روانی – اجتماعی حوادث مهم و تأثیرات اجتماعی

12 تا 20 سالگی
هویت در مقابل بی هویتی این دوره، دورهی گذر از کودکی به بلوغ است و برای نوجوانان این سئوال مهم مطرح میشود که «من کیستم؟» آنها به دنبال هویّت شغلی و اجتماعی خود هستند، از این رو، در ایفای نقش به عنوان یک بزرگسال در گیجی و ابهام به سر میبرند. در این دوره همسالان از عوامل اجتماعی مهم هستند.

20 تا 40 سالگی
صمیمیت در مقابل تنهایی تکلیف اساسی در این دوره شکلدهی روابط دوستی عمیق و عشق و همدردی با شخص یا اشخاص دیگر است که به آن «هویت اشتراکی» نیز میگویند. عدم موفقیت در ایجاد این روابط موجب «احساس تنهایی» در فرد میشود. عوامل اجتماعی مهم در این دوه همسر و دوستان میباشند.

40 تا 65 سالگی

تولد و بارآوری در مقابل رکود و
بی حاصلی در این مرحله بزرگسالان، هم در محیط کار و هم در محیط خانواده، نقش مولد و فعالی را ایفا میکنند و در جست و جوی ارضای نیازهای افراد جوانتر از خود هستند. استانداردهای تولید و بارآوری در هر فرهنگی به طور جداگانه تعریف میشود. کسانی که قادر به انجام این تکالیف نیستند، با این مسئولیتها به آنها داده نمیشود و یا خود از ان سرباز میزنند، افراد خودمحوری میشوند که در آنها احساس رکود و بیحاصلگی به وجود میآید. در این دوره همسر، فرزندان، همکاران و نرمهای فرهنگی از عوامل اجتماعی مهم هستند.

65 سالگی به بالا
(سنین پیری)
یک پارچگی و وحدت در مقابل نا امیدی و سرخوردگی پیران در این مرحله به گذشته خود نگاه میکنند؛ زندگی گذشته یا به عنوان زندگی با معنی، مولد و شاد نگریسته میشود و یا به عنوان زندگی سرشار از نا امیدی، قولها و اهداف انجام نیافته، تجربهی زندگی، شخصی و اجتماعی محصول و نتیجهی این آخرین بحران و نیز آخرین مرحلهی زندگی را تعیین میکنند.
(کرمی نوری، 82، 40)
2-9. رشد روانی – اجتماعی
تغییرات جسمانی دورهی نوجوانی سبب میشود بدن از حالت دورهی کودکی خارج شده و تدریجاً به بدن بزرگسال تبدیل شود. رشد شناختی نوجوان او را قادر میسازد که به تفکر عینی و تجربی غلبه یابد و واجد تفکر فرضیه سازی و استدلال قیاسی شود. ولی رشد روانی – اجتماعی به استقلال از والدین، صمیمیت با دوستان، تعهدات نسبت با جامعه و فهم جدیدی از خود مربوط است و بدین ترتیب پایگاه اجتماعی را در میان بزرگسالان برای نوجوانان فراهم میکند. مهمترین ویژگی رشد روانی – اجتماعی در دورهی نوجوانی دسترسی به تعریفی از خود و دستیابی به هویت است که پاسخی به سوال مهم «من کیستم» میباشد.
تعریف خود: در ارتباط با تمام تحولات جسمانی، شناختی و اجتماعی، آنچه از اهمیت بسزایی در دوره نوجوانی برخوردار است «خود» میباشد. نوجوان نیازمند به آن است که شخصیت یک پارچهاش را در رابطه با تغییرات مختلفی که در او اتفاق افتاده است و در رابطه با تفاوتهایی که با دوران کودکی پیدا کرده است و در ارتباط با دنیای بزرگسالان بنا سازد تا مجموعهی هیجانات، تفکرات و رفتار او را با دیگران سازگار سازد.
در فرآیند تلاش برای یافتن «خود حقیقی»، نوجوان ممکن است «خود» های متعددی را تجربه کند. به این معنی که در مجموعه ها و گروه های مختلف خودهای متفاوتی میتواند برای نوجوان وجود داشته باشد. از این رو نوجوان به این تشخیص میرسد که باید در شرایط و موقعیتهای گوناگون حتی با هم متضاد باشند: مانند محافظهکاری، جسارت، همکاری، مخالفت، دوستی های صمیمی، غیردوستانه و نامهربان. پی آمد این وضع ممکن است این باشد که نوجوان به طور دایم این سئوال را از خود داشته باشد که من، واقعاً کدام یک از این «خود» ها هستم.
گاهی ممکن است نوجوان از «خود کاذب» استفاده میکند، یعنی به گونهای رفتار کند که با احساس با افکار او همخوانی نداشته باشد. استفاده از خود کاذب ئر نوجوان به دلایل مختلفی میتواند صورت گیرد: 1) این که «خود واقعی» او مورد قبول دیگران نباشد، 2) این که رضایت و خوشنودی دیگران ا به دست آورد، 3) این که خودهای مختلف را مورد آزمایش و تجربه قرار میدهد تا خود واقعی و مناسبی را برای خود پیدا کند. در حالی که موارد اول و دوم راهحل نهایی و مناسبی برای تعریف «خود» نیستند، راهحل سوم از دو راهحل دیگر مناسبتر به نظر میآید و در جست و جوی نوجوان به هویت خویش او را کمک میکند.
در تلاش برای کسب هویت و تعریف خود، نوجوانان خودشان را از طریق رقابتهای آموزشگاهی، مهارتهای شغلی، تواناییهای ورزشی، حالات عاطفی و هیجانی و شاعرانه و رفتار اخلاقی و اجتماعی از دیگران متمایز میسازند. آنها همچنین دربارهی انتخابهای شغلی، تحصیلی، مسائل سیاسی و مذهبی و ارزشهای اخلاقی فکر میکنند.تکلیف مشخص نوجوان در این دوره آن است که به تعریفی از «خود»دست یابد که منحصر به فرد که مجزای از دیگران باشد و سازگاری شخصی و اجتماعی را برای او فراهم کند.تعیین هویت مناسب و تعریف خود در دورهی نوجوانی بدان معنا نیست که نوجوان به طور دربست خواستهها و تمایلات بزرگسالان را اجرا کند و یا برعکس با آنها به مخالفت بپردازد، بلکه مهم آن است که در میان این انتظارات و توقعات به انتخاب آگاهانه و خردمندانه دست بزند و خودی را انتخاب کند که با تواناییها و انتظارات واقعی او سازگاری داشته باشد.تلاش

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید