منبع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

اطلاعاتی مؤثر به منظور افزایش کارآیی و کارآمدی نظام اداری، جلوگیری از افزایش بی رویه ی هزینه ها، افزایش اثربخشی، کاهش تصدی گری و افزایش کیفیت خدمات با رویکرد مشتری محوری در بخش دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از سوی دیگر توجه به اهمیت شناخت سازمان در طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت، به نحوی که این سیستم ها بتوانند هم تحت تأثیر آن قرار گرفته، هم بر آن تأثیر گذارند، انکارناپذیر است.

1-4 اهداف تحقیق
اهداف اصلی
شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.
رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.
اهداف علمی :
تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .
تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی
تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی
تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .
تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.
1-5 فرضیه های تحقیق:
عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی تاثیر دارد.
عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی تاثیر دارد.
عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی تاثیر دارد.
ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی تاثیر دارد.
ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی تاثیر دارد.
1-6 قلمرو تحقیق
قلمروموضوعی: دراین تحقیق به بررسی عوامل موثر برکیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پرداخته شده است.
قلمرو مکانی: از نظر مکانی در حوزه دیوان محاسبات کشور می باشد .
قلمرو زمانی: از نظر زمانی در سال 1391 تا 92 انجام شده است .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-7 روش تحقیق
تحقیق حاضر براساس هدف آن، جزء تحقیقات کاربردی منظور می شود. هدف از تحقیقات کاربردی، توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه ی خاص است. برای اولویت بندی شاخص های عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت ، با جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی پیشینه تحقیق، بستر حرکتی پژوهش مشخص شده است و از طریق مطالعات میدانی کسب اطلاعات شده است. تنظیم پرسشنامه توسط تعدادی از کارشناسان، خبره ها و مدیران انجام گرفته است. اطلاعات حاصل از مطالعات و مصاحبه ها و پرسشنامه ها مورد ارزیابی و تجزیه و آزمون قرار گرفته است .
1-8 تعاریف نظری و عملیاتی
الف: تعاریف نظری
فناوریهای اطلاعاتی، مجموعه ای از ابزارها، تجهیزات، دانش و مهارتها است که از آن در گردآوری، ذخیره سازی، بازیابی و انتقال اطلاعات استفاده می شود. این فناوری ها کاربردها و تأثیرات فراوانی در مدیریت،صنعت، اقتصاد،تجارت و دریک کلمه در تمام ابعاد زندگی انسان داشته و دارند(مهدوی، 1386: 237).
‌برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ به‌ مفهوم‌ برنامه‌ریزی‌ آینده‌ یک‌ سازمان‌ است، یعنی‌ جهتی‌ که‌ سازمان‌ می‌خواهد در آن‌ جهت‌ حرکت‌ کند و برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات برای هر سازمان، سندی است که معماری اطلاعات سازمان را در پرتو ملاحظات استراتژیک مانند ماموریت، اهداف و اولویت های سازمان تعیین کرده و برنامه اجرایی لازم برای دستیابی به سیستم ها و پایگاه‌های اطلاعاتی را در سطح سازمان تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات منشور و برنامه کلان سازمان در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی و به طور کلی، فناوری اطلاعات است(جعفرخانی،1388 :36).
اطلاعات، یک منبع سازمانی است و همچون هر منبع سازمانی دیگر، باید به طرز مناسب در سطح سازمان توزیع و به اشتراک گذاشته شود. توزیع و به کارگیری مناسب اطلاعات، مستلزم یک برنامه استراتژیک است. اطلاعات تولیدشده، انباشته شده و یا توزیع شده در درون یا بیرون سازمان باید در جهت دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده باشد. استفاده بهینه از اطلاعات به عنوان یک منبع سازمانی، با معیار توانایی برآورده کردن نیازها و کمک به دستیابی به اهداف و مأموریتهای سازمانی در سطوح مختلف، سنجیده می شود. بدیهی است که برنامه ریزی اطلاعات (یعنی تهیه برنامه ای که ارتباط اطلاعات را با اهداف سازمان روشن می سازد)، فعالیتی نیست که یک واحد سازمانی، به صورت مستقل و تنها با توجه به نیازهای ویژه خود، بتواند انجام دهد(توربان و دیگران ،1999).
ب تعاریف عملیاتی
در تحقیق حاضر متغیر های موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی موارد زیر می باشد:
الف : عوامل انسانی : 1. آگاهی مدیریت ارشد سازمان – 2. وجود نگرش مثبت – 3. مشاهده پذیری – 4. قابلیت استفاده .
ب : عوامل ساختاری : 1. ثبات مدیریت ارشد – 2. جایگاه سازمانی فناوری اطلاعات – 3. ثبات تیم مجری – 4. وجود فرد مسؤول – 5. مشخص بودن فرایندهای کسب وکار .
ج: عوامل محیطی : 1. یادگیری میان سازمانی – 2. قوانین و مقررات مناسب – 3. مشاوران واجد شرایط
د: نقش مدیریت ارشد : 1. حمایت و پشتیبانی – 2. درگیری مستقیم
ه: ظرفیت برنامه ریزی :1. برنامه جامع فناوری اطلاعات – 2. تخصیص منابع مالی – 3. تناسب و همخوانی با نیازها – 4. تناسب و همخوانی با هدفها – 5. تناسب و همخوانی با استراتژیها
خ: ظرفیت تغییر: 1. توان مدیریت تغییر – 2. آموزش کاربران – 3. کنترل پروژه ها – 4. نظام انگیزشی پشتیبان – 5. واحدمندی پروژه ها .

فصل دوم
ادبیات تحقیق

مقدمه
در جهان امروز، اطلاعات، عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب
می شود و نقش مهمی در زمینه فعالیتهای انسانی ایفا می کند. فناوری پایه ای و یا ستون فقرات این عصر را نیز فناوری اطلاعات و یا در تازه ترین تعبیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات می نامند. شتاب تغییرات در فناوری اطلاعات و ارتباطات به قدری است که متخصصان و کارشناسان فعال در این زمینه و همچنین مدیران
تصمیم گیر در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند تلاش شبانه روزی جهت به روز نگاه داشتن اطلاعات خود هستند. فناوری های اطلاعاتی، مجموعه ای از ابزارها، تجهیزات، دانش و مهارتها است که از آن در گردآوری، ذخیره سازی، بازیابی و انتقال اطلاعات استفاده می شود. این فناوری ها کاربردها و تأثیرات فراوانی در مدیریت، صنعت، اقتصاد، تجارت و در یک کلمه در تمام ابعاد زندگی انسان داشته و دارند. فناوریهای جدید به ساده سازی کارها و حتی کاهش مهارت تأکید دارند، ولی در مقابل، هوشمندی در انتخاب استراتژیها و فعالیتهای برنامه ریزی محور اصلی است. به هر حال، سیستمهای اطلاعاتی به سرعت در سراسر جهان منتشر شده اند. در محیط رقابتی جهانی، موفقیت سیستمهای اطلاعاتی به یکی از مهمترین عوامل کلیدی موفقیت سازمانها تبدیل شده است. سازمانها برای کسب موفقیت در سیستمهای اطلاعاتی باید درگیر ارزیابی کیفیت و بهبود سیستمهای اطلاعاتی شوند. اکنون کیفیت یکی از منابع مهم رقابت به شمار می رود و رضایت کاربر، مبنای ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی است(مهدوی، 1386: 238).
در این فصل به ارائه مفاهیم و نظریه ها و مدل های سیستم های اطلاعاتی مدیریت پرداخته می شود.
2-1 سیستمهای اطلاعاتی
یک سیستم اطلاعاتی مدیریت ن
وعی سیستم اطلاعاتی موجود در سطح مدیریت یک سازمان است که در وظایف برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری با فراهم آوردن گزارش های خلاصه و ویژه، مدیران را یاری می رساند. نیازهای اطلاعاتی مدیران، بر حسب ماهیت کار و سطح سازمانی آنها و هدفی که دنبال می کنند، متفاوت است. به طور کلی، مدیران سطوح بالاتر، کمتر از مدیران سطوح پایین تر یا کارشناسان به جزئیات موضوع توجه و نظر دارند. به عبارت بهتر افق دید و نگرش مدیران سطوح فوقانی نسبت به سازمان و مأموریت هایش به مراتب وسیع تر از مدیران سایر سطوح است. بنا بر این، اطلاعاتی که در اختیار این دسته از مدیران قرار می گیرد، باید متناسب با چنین وسعت نظر و کل نگری باشد. از طرفی باید به وضوح معلوم گردد که چگونه سیستم های اطلاعات مدیریت جدید می تواند ساختار سازمانی و مسؤولیت های اجرایی را تغییر دهند و چگونه سیستم جدید در شغل هر یک از کارکنان تأثیر خواهد گذاشت. مدیران اجرایی برنامه ای معین و مشخص در دست دارند ولی مدیران عالی سازمان درگیر با مسائل و موقعیت های مبهم و نامطمئن هستند که ضروری است سطح مدیریت از تکنولوژی اطلاعات مناسب بهره مند شود. ساختار سازمانی نیز باید به گونه ای طراحی شود که اطلاعات مناسب و به موقع در اختیار مدیران قرار گیرد. سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبانی تصمیمات چنین نقشی را ایفا می کنند. نظام اداری فعلی به علت نارسایی ها و ابهامات موجود در سیستم ها، فرآیندها و رو شهای انجام کار، غیرمدون بودن روابط و رفتارها و غیر شفاف بودن عملیات و نیز تنوع و تعدد قوانین و مقررات سنتی و ناکارآمد حاکم، همچنین حاکمیت عادات و سلایق مجریان به گونه ای است که ضرورت تدوین و بهبود فرآیندها و رو شهای انجام کار و اتوماسیون فعالیت ها و بهره گیری از
فن آوری های مناسب را اجتناب ناپذیر می سازد( نکویی و دیگران،1387: 2).
اگر نقش سیستم های اطلاعاتی را تامین اطلاعات مورد نیاز کاربران، بخصوص مدیران بدانیم، باید در نظر داشت که نیاز اطلاعاتی مدیران در سطوح مختلف متفاوت است. به سخن دیگر، در طراحی سیستم های اطلاعاتی باید سطوح مختلف مدیران را در نظر داشته باشیم، زیرا این امر هم بر منابع اطلاعات و هم بر نحوه ارائه آن تاثیر گذار است. سطوح مدیریت عبارتند از: ۱) مدیریت عملیاتی؛ ۲) مدیریت میانی؛ و ۳) مدیریت ارشد (کونتز و همکاران، ۱۳8۰: 5). مدیران ارشد نسبت به مدیران سطوح پائین تر تاکید بیشتری بر اطلاعات بیرونی سازمان دارند، در حالی که مدیران سطوح اجرائی بیشتر به اطلاعات داخلی توجه دارند (رهنورد و دیگران، ۱۳۸۲ : 49). مدیران ارشد با توجه به ماهیت شغل آنها ترجیح می دهند که اطلاعات به طور خلاصه باشد، در حالی که مدیران اجرائی به اطلاعات کامل و دقیق احتیاج دارند.
نمودار2-1 : تاثیر سطوح مدیریت بر منبع اطلاعاتی و شکل ارائه آن

منبع(صرافی زاده و دیگران،1380: 56)
سیستم اطلاعات مدیریت، سامانه سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطلاعات به هنگام، صحیح و خلاصه شده را در موقع مناسب به تصمیم گیرندگان سازمان ارائه داده و امکان تصمیم گیری صحیح و دقیق را برای مدیران سازمان فراهم می سازد. هدف نهایی ازایجاد سیستم ها گردآوری، پالایش، تجزیه و تحلیل، پردازش، فشرده و تلخیص کردن، ذخیره کردن و سرانجام انتقال تمامی اطلاعات گذشته و حال سازمانها و پدیده های مرتبط با آنها، در یک بانک اطلاعاتی متمرکز با امکان دسترسی سریع برای مدیران آنها است. در یک سیستم اطلاعاتی مدیریت مشخص می شود که در سازمان:
اطلاعات چه چیزی (چه اطلاعاتی)؟
اطلاعات برای چه کسی؟
اطلاعات در چه زمانی؟
اطلاعات به چه شکلی؟
اطلاعات به چه وسیله ای؟
باید تأمین و منتقل شود(سن و لاودن،1382: 245).
سیستم های اطلاعاتی مدیریت موجبات افزایش آگاهی های مدیران و حتی کارشناسان سطوح مختلف سازمان را فراهم ساخته، با طرح مفاهیم جدید نه تنها حیطه دانش آنها را در مورداینکه قادر به انجام چه کارهایی و اتخاذ چه تصمیم هایی خواهند بود وسعت می بخشد، بلکه آنان را درهرچه بهتر انجام دادن مسوولیتها و فعالیتهایشان یاری می نماید.
2-2 معرفی انواع سیستم های اطلاعاتی و سیستم اطلاعات مدیریت
با توجه به مقدمه فوق ملاحظه می شود که سیستم های اطلاعاتی یکی از ابزارهای مناسبی هستند که دراختیار سازمانها قرار دارند و سازمانها می توانند به کمک این ابزارها در جهت دستیابی به اهداف و افزایش کارایی و بهره وری خود استفاده نمایند.

سیستم های اطلاعاتی انواع مختلفی دارند و در جایگاه های مختلفی در سازمان از آنها بهره گیری

 
 
می شود. در تعیین انواع سیستم های اطلاعاتی و دسته بندی آنها نگرشهای متفاوتی وجود دارد. اما در اکثراین دسته بندی ها با عناوینی همچون: سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم اطلاعات مدیران عالی ، سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم گیری (تصمیم یار ) ، سیستم های خبره (متخصص) ، سیستم های پشتیبانی گروه کار ، سیستم های اطلاعات پردازش عملیات (رخدادها) و سیستم های اتوماسیون اداری ، برخورد می شود . در اکثر این تعاریف سیستم های اطلاعاتی را مجموعه ای از: افراد (کاربران، راهبران، طراحان)، داده ها، روشها و نرم افزارها ، سخت افزارها و ابزار می دانند. براساس همه این تعاریف افراد و به تعبیری انسان رکن اصلی و اساسی در سیستم های اطلاعاتی محسوب می گردد. در صورتی که این عامل اصلی، نقش و وظیفه خود را به خوبی ایفا ننماید، به طور قطع در کارآیی و بهره وری سیستم های اطلاعاتی باید شک نمود. به این لحاظ و به دلیل اهمیتی که این عامل در هریک از مراحل فرایند ایجاد و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی دارد (یعنی مراحل مطالعات امکان پذیری ، برنامه ریزی ، تجزیه و تحلیل نیازها ، طراحی ، برنامه نویسی و ساخت، استقرار و پیاده سازی، آزمایش ، اجرا و بهره برداری و نگهداری و توسعه ، تحقیق و بررسی پیرامون این موضوع به ویژه درکشور ما مفید فایده به نظر میرسد.به ویژه آنکه شرایط فرهنگی واجتماعی کشور ما با کشورهای غربی که خاستگاه این سیستم ها بوده اند تفاوت اساسی دارد(قاضی زاده، 1385: 5-3).
2-3 سیر تحول کاربرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
در این قسمت سیر تحول سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از منظرهای متفاوت به طور اجمالی معرفی می شود. سیر تحول تکنولوژیک و سخت افزاری در این حوزه را میتوان به پنج دوره تقسیم کرد :
1- عصر نخستین: سال های پیش از 1960
2-عصر کامپیوترهای مین فریم : دهه 60و70
3-عصر پیش از کامپیوترهای شخصی: دهه 60و70میلادی
4-عصر کامپیوترهای شخصی:اواخر دهه 70 و دهه 80میلادی
5- عصر شبکه:دهه 90میلادی تاکنون (اعرابی و دیگران، 1389: 5).
نمودار2-2. اعصار گوناگون کامپیوتر

منبع(اعرابی و دیگران، 1389: 5)
در روزهای نخستین به کارگیری کامپیوتر در سازمان، معماری اصلی متشکل از دو جزء اساسی کامپیوترهای مین فریم و پایانه های متصل به آن بود، اما این معماری در طی سال ها و با توسعه زیرساخت ها و فناوری ها تغییر نمود، به طوری که در دهه80 میلادی معماری رایج سیستم های کامپیوتری شخصی توزیع شده بود و در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90میلادی به صورت سیستم های کامپیوتری خدمت دهنده/
خدمت گیرنده در آمد و اکنون نیز با معماری پیچیدهتری روبهرو هستیم که از امکانات شبکه اینترنت و
سیستم های کامپیوتری خدمت دهنده/ خدمت گیرنده به نحو مناسبی استفاده می کند. از منظری دیگر، همانطور که گفته شد، کاربردها و کارکردهای سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها نیز دچار تحول و تغییر شده است. از این منظر سه عصر متفاوت قابل شناسایی است. وارد و پپارد (1990) این سه عصر را «عصر پردازش داده ها» ، «عصر سیستم های اطلاعات مدیریت» و «عصر سیستم های اطلاعات استراتژیک» نامگذاری کرده اند. اهداف اساسی به کارگیری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در هر یک از این اعصار متفاوت است. در عصر پردازش داده ها، هدف، بهبود کارآیی عملیاتی به وسیله اتوماسیون فرایندهای اطلاعات

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید