منبع پایان نامه درباره سطح معنادار، معنادار بودن

دانلود پایان نامه

داری
069/0

تعداد
250

4-4-2-4) فرضیه پنجم شایستگی های مدیریتی در برنامه ریزی و اجرای E-CRM برنامه و موفقیت بانک در رشد و سود آوری مدیریت ارتباط با مشتری و تجارت الکترونیکی در بانکهای خصوصی و دولتی رابطه مثبت و معناداری دارد.
برای تحلیل فرضیه مذکور، ضریب همبستگی اسپیرمن میان شایستگی های مدیریتی در برنامه ریزی و اجرای E-CRM برنامه و موفقیت بانک در مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک و رشد و سود آوری آن در بانکهای خصوصی و دولتی را محاسبه می کنیم. اگر سطح معنا داری 05/0 بیشتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیر ها از نظر آماری ارتباط وجود ندارد. همان که در جدول زیر مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر 465/0 و سطح معنی داری000/0 است که از سطح معنی داری 05/0کمتر است، بنابراین بین این دو متغیر موفقیت بانک در مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک و رشد و سود آوری آن در بانکهای خصوصی و دولتی رابطه معناداری وجود دارد.

جدول( 4-9 ): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن شایستگی های مدیریتی در برنامه ریزی و رشد و سود آوری
متغیر ها
شایستگی های مدیریتی در برنامه ریزی و رشد و سود آوری
شایستگی های مدیریتی در برنامه ریزی
ضریب همبستگی
465/0

سطح معنی داری
000/0

تعداد
250

4-2-4) فرضیه ششم : بین موفقیت بانک در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و رشد و سود آوری آن در بانکهای خصوصی و دولتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
برای تحلیل فرضیه مذکور، ضریب همبستگی اسپیرمن میان موفقیت بانک در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و رشد و سود آوری آن در بانکهای خصوصی و دولتی را محاسبه می کنیم.اگر سطح معنا داری 05/0 بیشتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیر ها از نظر آماری ارتباط وجود ندارد. همان که در جدول زیر مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر 262/0 و سطح معنی داری000/0 است که از سطح معنی داری 05/0کمتر است، بنابراین بین این دو متغیر موفقیت بانک در مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک و رشد و سود آوری آن در بانکهای خصوصی و دولتی رابطه معناداری وجود دارد.

جدول( 4-10 ): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن موفقیت بانک در مدیریت و رشد و سود آوری
متغیر ها
موفقیت بانک در مدیریت و رشد و سود آوری
مدیریت ارتباط با مشتری
ضریب همبستگی
465/0

سطح معنی داری
000/0

تعداد
250

4-2-4) فرضیه هفتم : بین کاهش هزینه های ارتباطی و موفقیت بانک در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و رشد و سود آوری آن در بانکهای خصوصی و دولتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

برای تحلیل فرضیه مذکور، ضریب همبستگی اسپیرمن میان کاهش هزینه های ارتباطی در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و رشد و سود آوری آن در بانکهای خصوصی و دولتی را محاسبه می کنیم.اگر سطح معنا داری 05/0 بیشتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیر ها از نظر آماری ارتباط وجود ندارد. همان که در جدول زیر مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر 234/0 و سطح معنی داری000/0 است که از سطح معنی داری 05/0کمتر است، بنابراین بین این دو متغیر کاهش هزینه های ارتباطی در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و رشد و سود آوری آن در بانکهای خصوصی و دولتی رابطه معناداری وجود دارد.

جدول( 4-11 ): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن کاهش هزینه های ارتباطی و رشد و سود آوری
متغیر ها
کاهش هزینه های ارتباطی و رشد و سود آوری
کاهش هزینه های ارتباطی
ضریب همبستگی
234/0

سطح معنی داری
000/0

تعداد
250

4-2-4) فرضیه هشتم : بین تنوع مراکز بانکی و موفقیت بانک در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و رشد و سود آوری آن در بانکهای خصوصی و دولتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
برای تحلیل فرضیه مذکور، ضریب همبستگی اسپیرمن میان تنوع مراکز بانکی در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و رشد و سود آوری آن در بانکهای خصوصی و دولتی را محاسبه می کنیم. اگر سطح معنا داری 05/0 بیشتر باشد نتیجه می گیریم که میان متغیر ها از نظر آماری ارتباط وجود ندارد. همان که در جدول زیر مشاهده می کنیم ضریب همبستگی میان این دو متغیر 086/0 و سطح معنی داری176/0 است که از سطح معنی داری 05/0بیشتر است، بنابراین بین این دو متغیر تنوع مراکز بانکی در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و رشد و سود آوری آن در بانکهای خصوصی و دولتی رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول( 4-12 ): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن تنوع مراکز بانکی و رشد و سود آوری
متغیر ها
تنوع مراکز بانکی و رشد و سود آوری
تنوع مراکز بانکی
ضریب همبستگی
086/0

سطح معنی داری
000/0

تعداد
250

جدول ( 4-13 ): ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر های مستقل

رشد و سودآوری
جمع آوری اطلاعات مشتریان
تصمیم گیری آگاه
قابلیتهای مدیریت ارتباط
شایستگی مدیریتی قابلیتهای مدیریت
شایستگی مدیریتی و موفقیت بانک
موفقیت بانک
در مدیریت
هزینه های
ارتباطی
تنوع مراکز بانکی
رشد و سودآوری
1

جمع آوری اطلاعات مشتریان
.276
1

تصمیم گیری آگاهانه
.388
.348
1

قابلیتهای مدیریت ارتباط
.394
.018
.446
1

شایستگی های مدیریتی قابلیتهای مدیریت
115/0
-.250
.028
.4
32
1

شایستگی های مدیریتی و موفقیت بانک
465/0
.144
.368
.745
.466
1

موفقیت بانک
در مدیریت
262/0
-.051
.272
.573
.255
.518
1

هزینه های
ارتباطی
234/0
.139
.402
.664
.235
.599
.663
1

تنوع مراکز بانکی
86/0
-.123
.005
.428
.861
.484
.145
.204
1

جدول( 4-11 ) بیانگر آن است که نتایج تحلیل های آماری نشان دهنده رابطه مثبت و مستقیم و معنادار میان اجزاء سازنده رشد و سود آوری در بانک های خصوصی و دولتی هستند،وجود دارد، در این میان بیشترین درجه به رابطه دو سویه تنوع مراکز بانکی و شایستگی مدیریتی قابلیتهای مدیریت (861/0) باز می گردد.

4-4-3 : بررسی فرضیه ی پژوهش بر اساس مدل رگرسیون

حال به پردازش مدل رگرسیون گام به گام که یکی از مهم ترین و بهترین مدل است استفاده شده، بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته که به صورت زیر در نظر گرفته می شود. با استفاده ازspss می پردازیم.
بررسی معناداری
جدول 4 -13): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F
مدل
درجه آزادای
میانگین مربعات خطا
آماره فیشر
Sig…
رگرسیون
8
706/18
772/9
000/0
خطا
241
914/1

کل
249

با توجه به جدول(4-13) سطح معناداری محاسبه شده برای این آماره ها برابر با (000/0) بوده که کمتر از 05/0 می باشد که نشان دهنده رابطه بین متغیر های مستقل (جمع آوری اطلاعات مشتریان ، تصمیم گیری آگاهانه، تجارت الکترونیکی، شایستگی های مدیریتی، موفقیت بانک در مدیریت، مدیریت ارتباط با مشتری، کاهش هزینه های ارتباطی و تنوع مراکز بانکی ) و متغیر وابسته (رشد و سود آوری در بانکهای خصوصی و دولتی) است، و مجموعه متغیر های مستقل قادرند تغییرات رشد و سود آوری آن در بانکهای خصوصی و دولتی را تبیین کنند.

R square
R
245/0
495/0
مقدار تعیینR square این مدل بر اساس خروجی برابر با 245/0 است و معنادار بودن بین متغیر های مستقل و وابسته را تایید می کند. همچنین مقدار R square بیانگر این مطلب است که 5/24 درصد از تغیرات رشد و سود آوری در بانکهای خصوصی و دولتی تحت تاثیر متغیر های مستقل می باشد.

جدول(4-14): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل
مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
t
سطح معناداری

B

ضریب بتا

مقدار ثابت
3.097
.608

5.091
.000
جمع آوری اطلاعات مشتریان
.065
.037
.117
1.735
.084
تصمیم گیری آگاهانه
.181
.058
.220
3.101
.002
تجارت الکترونیکی
.081
.051
.159
1.596
.112
شایستگی های مدیریتی
.095
.079
.160
1.213
.226
موفقیت بانک در مدیریت
.396
.133
.286
2.979
.003
مدیریت ارتباط با مشتری
.082
.053
.131
1.540
.125
کاهش هزینه های ارتباطی
-.162
.054
-.261
-2.968
.003
تنوع مراکز بانکی
-.101
.054
-.248
-1.874
.062

در جدول (4-14)، که در آن مقدار بتا ها (Beta) گزارش شده، همانطور که مشاهده می کنید جمع آوری اطلاعات مشتریان (117/0)، تصمیم گیری آگاهانه (220/0)، تجارت الکترونیکی (159/0)، شایستگی های مدیریتی (160/0)، موفقیت بانک در مدیریت(286/0)،مدیریت ارتباط با مشتری(131/0)، کاهش هزینه های ارتباطی(261/0-) و تنوع مراکز بانکی(248/0-) شده است، هر چه بتا و تی بزرگتر و سطح معنی داری کوچکتر باشد بیانگر این است که متغیر مستقل تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته دارند. در این تفسیر به غیر از تصمیم گیری آگاهانه، موفقیت بانک در مدیریت و کاهش هزینه های ارتباطی بقیه متغیر ها معنی دار نشده است، بنابراین در مرحله اجرای بعدی رگرسیون متغیر های مستقل به جز تصمیم گیری آگاهانه، موفقیت بانک در مدیریت و کاهش هزینه های ارتباطی که مقدار سطح معنی دار آن ها از 05/0 کمتر شده، حذف گردیده و دوباره رگرسیون را انجام می دهیم.

جدول 4 -15): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F
مدل
درجه آزادای
میانگین مربعات خطا
آماره فیشر
Sig…
رگرسیون
3
838/42
841/21
000/0
خطا
246
961/1

کل
249

با توجه به جدول(4-15) سطح معناداری محاسبه شده، برای این آمار ها برابر با (000/0)بوده که کمتر از 05/0 می باشد که نشان دهنده رابطه بین متغیر مستقل (تصمیم گیری آگاهانه، موفقیت بانک در مدیریت و کاهش هزینه های ارتباطی) و متغیر وابسته (رشد و سود آوری در بانکهای خصوصی و دولتی) است، بنابراین و مجموعه متغیرهای تصمیم گیری آگاهانه، موفقیت بانک در مدیریت و کاهش هزینه های ارتباطی قادرند تغییرات رشد و سود آوری در بانکهای خصوصی و دولتی را تبیین کنند.
R square
R
210/0
459/0
مقدار تعیینR square این مدل بر اساس خروجی برابر با 210/0 است و معنادار بودن بین متغیر های مستقل و وابسته را تأیید می کند. همچنین مقدار R square بیانگر این مطلب است که 0/21 درصد از تغیرات تغییرات رشد و سود آوری در بانکهای خصوصی و دولتی تحت تاثیر متغیرهای (تصمیم گیری آگاهانه، موفقیت بانک در مدیریت و کاهش هزینه های ارتباطی) می باشد.

جدول(4-16): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر های مستقل
مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
t
سطح معناداری

B
Error std
ضریب بتا

مقدار ثابت
3.190
.435

7.334
.000
تصمیم
گیری آگاهانه
.246
.052
.300
4.728
.000
موفقیت بانک در مدیریت
.455
.101
.328
4.522
.000
کاهش هزینه های ارتباطی
-.077
.045
-.124
-1.694
.091
در جدول (4-16)، که در آن مقدار بتا (Beta) گزارش شده، همانطور که مشاهده می کنید تصمیم گیری آگاهانه (300/0)، موفقیت بانک در مدیریت (328/0) و کاهش هزینه های ارتباطی ( 124/0) شده است، هر چه بتا و تی بزرگتر و سطح معنی داری کوچکتر باشد بیانگر این است که متغیر مستقل تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته دارند. در این تفسیر متغیرهای مستقل تصمیم گیری آگاهانه و موفقیت بانک در مدیریت چون سطح آنها معنی دار شده بر متغیر وابسته (رشد و سود آوری در بانکهای خصوصی و دولتی) بیشترین تأثیر را دارند اما متغیر کاهش هزینه های ارتباطی چون معنی دار نیست حذف می گردد و دوباره رگرسیون انجام می شود.

جدول 4 -17): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F
مدل
درجه آزادای
میانگین مربعات خطا
آماره فیشر
Sig…
رگرسیون
2
441/61
091/31
000/0
خطا
247
976/1

کل
249

با توجه به جدول(4-17) سطح معناداری

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید