دی ۲۹, ۱۳۹۹

سايت مقالات فارسی – نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان …

با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر دسترسی به آموزش بر تعهد سازمانی کارکنان با سرپرست ۷۳/۲ است. از آنجا که این مقدار بالاتر از ۹۶/۱لذا رابطه دسترسی به آموزش با تعهد سازمانی معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این رابطه برابر ۳۰/۰ است.
۲٫مزایای آموزش با تعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر دسترسی به آموزش بر تعهد سازمانی کارکنان ۵۷/۳ است. از آنجا که این مقدار بالاتر از ۹۶/۱لذا رابطه مزایای آموزش با تعهد سازمانی معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این رابطه برابر ۳۴/۰ است.
۳٫حمایت از آموزش با تعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر حمایت از آموزش بر تعهد سازمانی کارکنان ۹۳/۴ است. از آنجا که این مقدار بالاتر از ۹۶/۱لذا رابطه حمایت از آموزش با تعهد سازمانی معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این رابطه برابر ۴۵/۰ است.
۴٫دسترسی به آموزش با کیفیت خدمات ارایه شده رابطه دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر دسترسی به آموزش و کیفیت خدمات با سرپرست ۲۸/۴ است. از آنجا که این مقدار بالاتر از ۹۶/۱لذا رابطه دسترسی به آموزش با کیفیت خدمات ارایه شده معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این رابطه برابر ۴۰/۰ است.
۵٫مزایای آموزش با کیفیت خدمات ارایه شده رابطه دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر مزایای آموزش و کیفیت خدمات با سرپرست ۱۵/۴ است. از آنجا که این مقدار بالاتر از ۹۶/۱لذا رابطه مزایای آموزش و کیفیت خدمات ارایه شده معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این رابطه برابر ۳۵/۰ است.
۶٫حمایت از آموزش با کیفیت خدمات ارایه شده رابطه دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر حمایت از آموزش و کیفیت خدمات با سرپرست ۶۷/۳ است. از آنجا که این مقدار بالاتر از ۹۶/۱لذا رابطه حمایت از آموزش و کیفیت خدمات ارایه شده معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این رابطه برابر ۲۸/۰ است.
۷٫تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات ارایه شده سازمان رابطه دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر تعهد سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات ارایه شده ۳۱/۷ است. از آنجا که این مقدار بالاتر از ۹۶/۱لذا رابطه تعهد سازمانی کارکنان و کیفیت خدمات ارایه شده معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این رابطه برابر ۵۴/۰ است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
در آینده باشد، نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل به منظور موفقیت ارایه شده باشد می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است برطرف نماید. در این فصل ابتدا نتایج بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی پیشنهادات تحقیق در دوبخش یعنی پیشنهادات حاصل از بررسی فرضیه ها ارائه می گردد. این فصل با پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی خاتمه می یابد.
۵-۲) خلاصه تحقیق
در این تحقیق، محقق در صدد بررسی و پاسخگویی به این سوال بود که آیا آموزش کارکنان امور مالیاتی استان گیلان با کیفیت خدمات ارایه شده توسط آنان با در نظر گرفتن میزان تعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد؟ مولفه های آموزش در تحقیق حاضر متغیر مستقل ، تعهد سازمانی متغیر میانجی و متغیر کیفیت خدمات متغیر وابسته در نظر گرفته شد.
بر اساس مدل ارایه شده در چهارچوب نظری تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر توسعه داده شد.
۱٫دسترسی با آموزش با تعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد.
۲٫مزایای آموزش با تعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد.
۳٫حمایت از آموزش با تعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد.
۴٫دسترسی به آموزش با کیفیت خدمات ارایه شده رابطه دارد.
۵٫مزایای آموزش با کیفیت خدمات ارایه شده رابطه دارد.
۶٫حمایت از آموزش با کیفیت خدمات ارایه شده رابطه دارد.
۷٫تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات ارایه شده سازمان رابطه مثبت دارد.
جامعه آماری این تحقیق شامل دوبخش است، بخش اول کارکنان سازمان امور مالیاتی و بخش دوم مشتریان (ارباب رجوع)این سازمان. با توجه به محدود بودن جامعه آماری کارکنان، بر اساس فرمول جامعه محدود کوکران تعداد ۲۲۹ نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه توسط آنها تکمیل گردید. در ادامه و با توجه نامحدود بودن جامعه آماری مشتریان و براساس فرمول کوکران (جامعه نامحدود ) تعداد حداقل ۳۹۴ نفر تعداد مشتریان مورد نیاز تخمین زده شد و به این ترتیب از کارمندان انتخابی در بخش جامعه اماری کارکنان خواسته شد که از یک الی سه نفر از مراجعین بخواهند که پرسشنامه را تکمیل نمایند. در ادامه فرایند ۳۹۴ پرسشنامه کامل از مشتریان دریافت و در تحلیل نهایی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده‌ها دراین تحقیق پرسشنامه بوده است. برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری، داده‌ها با استفاده نرم افزار spss20 و LISREL 8.53 و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
۵-۳) نتایج آمار توصیفی
الف) توصیف متغیر های جمعیت شناختی:
کارکنان عضو نمونه آماری تحقیق حاضر دارای ویژگی های جمعیت شناختی به شرح زیر بودند:
جنسیت ۵/۲۷درصد از پاسخ دهندگان زن و ۵/۶۵درصد مرد .
وضعیت تأهل۵/۱۳ درصد از پاسخ دهندگان مجرد و ۲/۸۱ درصد متاهل.
سن ۱/۳ درصد از پاسخ دهندگان زیر۲۵ سال ، ۴/۲۸ درصد بین ۲۶- ۳۵ سال ، ۵/۴۸ درصد بین ۳۶ – ۴۵ سال و ۱/۳۱ درصد بالای ۴۵ سال .
سابقه کار ۷/۵ درصد از پاسخ دهندگان کمتر از ۵ سال ، ۵/۲۴ درصد بین ۵ – ۱۰ سال ، ۳۸ درصد بین ۱۱- ۱۵سال ،۹/۱۷درصد بین ۱۶- ۲۰ سال و ۲/۵ درصد بالای ۲۰ سال.
میزان تحصیلات ۶/۶ درصد از پاسخ دهندگان فوق دیپلم ، ۶/۶۸ درصد لیسانس و ۸/۱۸ درصد فوق لیسانس و بالاتر .
ویژگی مشتریان پاسخ دهنده در تحقیق حاضر به شرح زیربودند:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.