دی ۲۷, ۱۳۹۹

علمی : نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی …

۳٫بررسی سایر ابزار های منابع انسانی در سازمان بر کیفیت خدمات.
۴٫در تحقیقات بعدی کیفیت خدمات با استفاده از سایر مدل های کیفیت خدمات موجود دربخش دولتی مانند مدل گاروین سنجیده شود.
۵-۹) محدودیت های تحقیق
-آموزش تنها یکی از کارکرد های منابع انسانی در سازمان است، و باید توجه نمود که کارکرد های دیگر منابع انسانی نیز می توانند کیفیت خدمات ارایه شده در سازمان را تحت تاثیر قرار دهند.
-تحقیق حاضر در یک مقطع خاصی انجام شده است و تحقیقات مقطعی دارای محدودیت های خاص خود می باشند.
– نتایج حاصل از این تحقیق قابلیت تعمیم به سایر بازه های زمانی سازمان ها را ندارد.
– در بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش ممکن است متغیرهای تعدیل کننده دیگری وجود داشته باشند که از طرف محقق مورد سنجش قرار نگرفته است.
-کیفیت خدمات ارایه شده در سازمان های دولتی موضوعی است که عوامل متفاوتی می توانند در آن نقش داشته باشند. تحقیق حاضر تنها از یک جنبه به بررسی موضوع پرداخته است ولذا نتایج آن را نمی توان نسخه نهایی برای بهبود خدمات سازمان دانست.
-در تحقیق حاضر کیفیت خدمات از طریق مدل سروکوال سنجیده شد، حال آنکه مدل های دیگری نیز در بخش خدمات دولتی وجود دارد.
فهرست منابع:
منابع فارسی:
آذر ، عادل  و محمدلو ، مسلم علی ، (۱۳۸۹) ، ” طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین: تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه ” ، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۱، صص. ۴۱-۲۳٫
آغاسی پور، سیرنگ. (۱۳۸۸)، بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان بانک ملی استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد رشت.
ابوالقاسم گرجی، حسن. طباطبایی، سیّد مهدی. اکبری، امین. سرخوش، سمانه. خراسانی، سهیلا، (۱۳۹۱)، به کارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات (سروکوال: ServQual) در مجتمع آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، مجله مدیریت سلامت، ص ص ۱۷-۷٫
اردشیری، پریوش. پور رشیدی، رستم. باورصاد، بلقیس، (۱۳۹۳)، بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با کیفیت خدمات کارکنان مرتبط با مشتری بانک صادرات استان کرمان، همایش بین المللی مدیریت، صص ۳۶۴-۳۷۶٫
اردکانی، سعیدا وهمکاران (۱۳۸۸)، “ارزیابی کیفیت خدمات بانکی و تعیین اولویت ها و راه کارهای ارتقای آن با استفاده از الگوی تحلیل شکاف” ،‌ نشریه مدیریت بازرگانی ، دوره ۱ ، شماره ۳، صص ۳۹-۲۵٫
امیرخانی، فائزه، (۱۳۹۲)، اثر کیفیت خدمات ارائه شده بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان در تجارت الکترونیک( فروشگاه های اینترنتی)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی رشت.
امیرکافی، مهدی. هاشمی نسب، فخرالسادا ت، (۱۳۹۲)، تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی، مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره ۱، صص ۳۳-۶۲٫
باقری، مسلم و تولایی روح الله، (۱۳۸۹) ، “بررسی تاثیر تعهد سازمانی یر عملکرد سازمان ها” ، توسعه پلیس، شماره ۳۰، صص. ۹۶-۷۴٫
بحرینی ، کیومرث ، شاه علیزاده کلخوران ، محمد و نورائی ، فرهاد ، (۱۳۸۸) ، ” بررسی کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل سروکوال و QFD” ، فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره ۱۴ ، ۷۹-۶۲٫
بهاری فر، علی. جواهری کامل، مهدی، (۱۳۸۹)، بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان ( با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی)، دو ماهنامه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره ۲۸٫

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.