ویژگیهای تفکر انتقادی

دانلود پایان نامه

همان طور که گفته شد  دنیای کنونی به وسیله فن آوریهای پیشرفته ای همچـون اینترنت و شبکه های جهانی اطلاع رسانی  ما را با مقداربسیارزیادی از اطلاعات مواجـه کرده است به طوری که مقطـع زمان حاضربـه عصرانفجار اطلاعات نامگـذاری شده است. امروزه مقـداراطلاعات در دسترس ازتوانـایی افـراد دراستفاده ازاطلاعات پیشی گرفتـه است لـذا درچنیـن فضـایی دیگرلازم نیست دانشـگاهها به منـزله مخـزن دانش واساتیـد به مثابه انتـقال دهنـده اطلاعات باشند (  مایـرز، 1374 : 2-7 ). اطلاعات به خودی خود کارآمد وارزشمند نیستنـد بلکـه زمانی می توانند کارآمـد وارزشمنـد باشند که نحوه کاربردشان نیزمشخـص شـده باشـد . درنظام آموزشـی ما که اصـالت را درآمـوزش به انتقـال اطـلاعات  می دهد مشکلات اساسی ای دیده می شود . امروزه اغلب کارفرمایان ازکیفیت نظام آموزشی شکـایت دارند و اظهارمی دارند که جوانان پس ازفارغ التحصیل شدن ازمؤسسه و دانشگاه ، واجد مهارتهای لازم برای انجام کارها نیستنـد ، شواهد نشـان می دهد که نظام آموزشی ما روزبه روزکارآیی خود را بیشتـرازدست می دهد ( محب علـی ، 1372 : 2 )با وجـود آن که بسیاری ازمتخصصان تعلیـم وتربیت بـراین باورند که هدف اساسی تعلیـم وتربیت باید تربیت انسـان متـفکرو فرهیختــه باشد . نتـایج تحقیقـات نشان میدهد که اکثرفـارغ التحصیلان فاقـد مهارتهای  تفکرسطح بالا هستنـد( شعبـانی سیـچـانی ، 1378 :45 ).
امروزه از دانشجوی زبان و ادبیات فارسی انتظاری نیست مگر آن که همچون دایره المعـارفی به یـاد سپارنده یک سلسله اطلاعات ادبی باشد . در این نظام آموزشی دانشجویی در حد مطلوب به سـر مـی برد که تنها حفظ کننده تعداد زیادی واژگان مهجور و کهنه فارسی و تاریخ زندگانی شـاعران و نویسندگان باشد و این که بتواند متون ادبی گذشته و یا امروز را به نثر معیار امروزی که قابل فهم برای همگان باشد بیان کند و در حدی بالاتر به یاد سپارنده اندیشه دیگران در مورد یک شـاعر و یا جریـان ادبی باشـد ، بی آن که در نظر گرفته شود این دانشجو خود قدرت تفکر ، نقد و ارزشیابی را دارد و همان طوری که گفته شد صرف یاد سپاری اطلاعات ادبی نمی تواند مارا در تکامل بخشیدن به ادبیات یاری رساند بلکه این اطلاعات باید وسیله ای بشود که فرد بتواند قدرت اندیشیدن و نگرش به ادبیات را کسب کند و توانایی کاربرد این دانش و نگرش کسب شده را در حیطه عمل داشته باشد .
دانشجوی زبان و ادبیات فارسی از رهگذر کسب اطلاعات ادبی معمول ، بایستی همچون طبیبی باشد که بتواند دردها و مشکلات ادبیات را شناسایی کند و در پی مداوای آنها باشد . او بایستـی قدرت سازماندهی ، طبقه بندی ، مقایسه و ارزشیابی اجزای ادبیات را داشته باشد و بدین وسیله زمینه پیشرفت و ارتقای ادبیات را فراهم آورد . او باید بتواند عوامل تکامل و ضعف ادبیات را در دوره های مختلف شناسایی کرده و با توجه به مقتضیات روزگار خویش در صدد تکامل ادبیات در دوران خویش باشد . او بایستی به جایگـاهی برسـد که در کـنار آگاهـی از اندیشـه دیگـران دربـاره ادبیـات ، خود اندیشه و سخن مستقلی را برای گفتن و توانایی آفرینش مباحث جدید ادبی داشته باشد .
البتـه تفکرانتقـادی به هیچ وجه نافـی اهمیت اطلاعات نیست . اساساً اطلاعات جزء اصلی تفکرانتقادی است، هرچه پایه اطلاعاتی فرد وسیعتـرباشد ظرفیت تفکرانتقادی وی بالاتراست ( کیس،1994 : 41 ).
تفکرانتقادی نیازمند پایـه اطلاعاتی درست است و با تفکرانتقادی می توان این اطلاعات را سازماندهی ، طبقه بندی ، مقایسه و ارزشیابی نمود و زمینـه را برای ارتقاء و پیشرفت آن فراهم کرد ( فورست ،199:39 ).
توانایی تفکرانتقادی ، پردازش و ارزشیابی اطلاعات قبـلی با اطلاعات جـدید است ( واتسـون وگلیـزر ،1980 : 95 ).
آنچه که درارتباط با اطلاعات دردنیای کنونی ارزشمند است ، توانایی پردازش اطلاعات است .به گفتـه تافلـرپس ازعصرشکاروعصرثروت ، اکنون عصردانـائی است ، پس دراین عصرقـدرت دست کسی است که اطلاعات بیشتـری دارد و بی‌گمان منظورکسی است که توانایی بیشتـردرپـردازش و بهـره گیری از اطلاعات داشته باشد .زیرا امروزه به واسطـه فـن آوری اطلاعات و ارتباطات ، اطلاعات به وفوردردسترس همگان قرار دارد .اطلاعات هنگامی دارای ارزش است که تبدیل به دانش گردد ودانش برای توانایی ابداع فرد وسازمان ، منبعی ارزشمند است . مـدل پیشرفـت یادگیـری رونـد تبدیـل اطلاعات را نشان می دهد (بلینـگـرو اسمیـت ،2001 : 8) .
2-2- 5 چند راهکار علمی آموزش خلاقیت:
روش‌آموزش پرسشگری فعال:
از آنجا که مباحث علوم انسانی بیشتر تحلیلی و غیر عینی است پس نوع پرسش‌های ‌استادان‌حین تدریس نیز در نحوه‌ تفکر دانشجویان برای پاسخگویی مؤثر خواهد بود؛ بنابراین بهترین روش پرسشگری سؤالاتی است که با «چراوچگونه» آغاز می‌شود و فرصتی را برای به کار انداختن قدرت تحلیل و فهم دانشجو از مسأله ایجاد می کندواواز زوایای مختلف سؤال را بررسی نموده و پاسخهای متعددی را آماده می کند. این روش به نوعی در پرورش خلاقیت و ایجاد انگیزه در دانشجویان برای کاوش عمیقتر مسائل مؤثر بوده‌و با تقویت قدرت تحلیل فرصت‌ابراز وجود و بیان‌اندیشه‌های نو را در آنهابه‌وجود خواهدآورد.
روش آموزش اکتشافی:
یکی‌ازآسیب‌های جدی که متوجه آموزش رشته‌های علوم انسانی کشوراست،روش سخنرانی و انتقال‌اطلاعات‌ازاستادان‌به‌دانشجویان می‌باشد که گاه این روش با سطحی نگری به مطالب مهم‌وتدریس آن بدون فهم واقعی مفاهیم و موضوعات درسی در دانشجو،ایجادابهام می کند؛درنتیجه روش اکتشافی  و خود آموزی را به‌عنوان یکی‌از بهترین روشهایی توصیه می گردد که برای ایجاد خلاقیت در دانشجویان علوم انسانی کمک خواهد نمود. در روش آموزش اکتشافی استادان به نحوی نقش راهنما را داشته و برای ایجاد خلاقیت در دانشجوبر ویژگی‌هایی چون خودآغازگری،ابتکار و پرسشگری درباره‌موقعیت‌های معماگونه‌تأکید می‌کنندواین گونه دانشجورابامسائل دشوار روبه‌رو می‌کند تا خود را از راه‌حل‌های قالبی برهاند و به سوی فعالیت های خلاقانه سوق داده شود؛ به عنوان مثال در رشته جامعه شناسی ، فقط صرف یادگیری نظرات اندیشمندان این رشته و مقایسه‌دیدگاه‌های آنها با هم نباید مبنای تئوریک درسی چند واحدی قرار گیرد؛ بلکه باید استاد این درس نخست با تفهیم مفاهیم تئوری یک نظریه،موردی را از کاربرد اندیشه‌های‌آن جامعه‌شناس دراجتماعش و با شرایط خاصی که اصول و مبانی نظریه در آن اجرا شده، دانشجویان‌راآشناکنندو سپس‌ازآنها بخواهند تا دقیقاً همان مباحث را در درون جامعه‌خود به نحوی که در چارچوب واقعیات اجتماعی نزدیک باشد،بازسازی وبررسی کنند.در این مرحله است که به هدف نهایی روش اکتشافی یعنی‌پرورش خلاقیت در جهت بسط مفاهیم نظری به موارد عینی و واقعی دست یافته‌ایم. 
روش‌آموزش مطالعه‌ ‌آفریننده:
بسیاری‌ از اطلاعات علوم انسانی در ذهن دانش آموختگان رشته‌های‌آن گاه‌به صورتی بلااستفاده باقی می‌ماند؛ در حالی که بسیاری ‌از این مفاهیم و داده‌ها دارای ارزش علمی بالایی می باشند؛ولی به دلیل عدم آگاهی دانش آموخته‌مااز موارد کاربرد آنها در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود به مرور زمان این اطلاعات مفید کارایی خود رااز دست می‌دهند؛در نتیجه روش مطالعه آفریننده در آموزش دانشجویان علوم انسانی به جهت ذهنی بودن بیشتر مفاهیم آن و کاربرد غیر عینی یادگیریهای آن در جامعه به عنوان شیوه‌ای کارآمد محسوب می گردد. در این روش استادان مجرب علوم انسانی می توانند با تشویق دانشجویان ‌به‌مطالعه ‌عمیق‌تر مفاهیم درسی خود، در موارد استفاده ‌آن ‌اطلاعات هنگام مطالعه ی کتابی اندیشه کنند و راههایی راکه‌این‌اطلاعات برای حل مسائل زندگی در اختیار آنها قرار می دهد را بررسی کنند.به‌این صورت دراین روش هم تأثیر مستقیمی‌رادرآینده‌ی‌علمی و شغلی دانش آموخته آینده‌ ما می گذارد و هم وجهه‌علمی علوم انسانی را به خاطر چنین دانش آموختگان با سطح فهم بالایی،در جامعه‌علمی کشورارتقابخشد.
2-2-6 آموزش تفکر خلاق به‌وسیله شیوه‌ تفکر افقی:
شیوه‌ ‌تفکر افقی‌توسط «ادوارد دوبونو»مطرح‌شده، مربوط به‌افکارو اندیشه‌های نو می‌باشد و با تفکر خلاق‌درارتباط است.افرادی با طرز تفکر افقی به جای پذیرفتن محتمل ترین راه،به بررسی جوانب مختلف موضوع می پردازند و مسائل را از جوانب مختلف می‌نگرند.از آنجا که تفکر افقی تمایل طبیعی و عادتی‌ازذهن‌است و برای هر کس که به‌ایده‌های نو واندیشه‌های تازه علاقمند باشد، تفکر افقی فراهم است.دراین روش استادان‌رشته‌های گوناگون علوم انسانی باید به‌ایده‌های نو و بکری که در ذهن دانشجویان هست،جهت دهند؛چرا که‌اولین نشانه‌های یک ایده‌ نو یا فکری خلاقه‌احتمالاً آنقدر تیره و تاراست که‌درک کامل وتنظیم آن جهت ارائه منطقی دشوار است. در چنین حالتی اگر دانشجو قبلاً در فرایند آموزش دانشگاهی خود با شیوه تفکرافقی که منطبق بر مراحل خلاقانه حل مسائل است،آشناباشند، تمام سعی و توانمندی ذهنی خود را بر این اصل قرار می‌دهد که با تعیین شکل وشمایل این ایده جدید و ناب‌آن رابه‌ورطه‌هوشیاری و آگاهی کامل خود بکشاند.دراین میان همکاری علمی نزدیکی نیز باید بین استاد و دانشجوی خلاق وجود داشته باشد، چرا که‌دراین مرحله‌امکان دارد ایده‌های خلاقه‌ای که از سوی ‌دانشجو ارائه‌ شده، در طی یک توالی منطقی قرار نگیردودرنتیجه‌اگرایده‌دانشجو مورد تأیید و اهمیت استادی باشد،باید مسیر و بستر رشداین ایده‌رابه او نشان دهند؛زیرا این ایده‌ها گاه‌ارزش تبدیل شدن به‌نظریات علمی محکمی رادارند؛بنابراین شیوه آموزش تفکر افقی می‌تواند مبنای مناسبی برای هدایت آگاهانه ‌طرحهاوایده های خلاقانه‌ دانشجویان،توسط استادان در دانشگاه‌هاو مراکز تحقیقات علوم انسانی باشد تا با پرورش مناسب ایده‌هایی با قابلیت رشد و توسعه،آموزش عالی کشورمان را بویژه در عرصه رشته های علوم انسانی از حالت رکود خارج کرده و به مکانی برای پرورش استعدادهای خلاقه تبدیل شود.
2-2-7 روش ذهن‌انگیزی؛شیوه‌ای خلاق برای آموزش تفکر انتقادی:
شیوه‌ذهن انگیزی به‌عنوان یکی‌ازراهبردهای مناسبی که یادگیرندگان به‌وسیله ‌آن ‌افکار و عقایدشان را بدون هیچ گونه سانسور و مانعی بیان می کنند و به‌این معنی که در یک فضای بحث وگفت وگوی آزاد افراد عقاید و افکار همدیگر را به ‌نقد می‌کشند و هر چه این مباحث بیشتر باشد،کیفیت اندیشه‌های ارائه شده نیز افزایش خواهد یافت.شیوه‌ذهن انگیزی‌ را می‌توان در محافل علمی و دانشگاهی کشور، بویژه دررشته‌های علوم‌انسانی که محتوایی ذهنی وتحلیلی دارند،به‌کار برد؛ به‌این صورت که دانشجویان علوم انسانی در مناظره‌های علمی خود با همدیگر و در یک فضای باز گفت و گو با تبادل ‌اندیشه‌هایی که بین خودشان دارند نظرات را متقابلاً نقد کرده و با دیدگاه‌های موافق و مخالف آشنا می‌شوندوحتی‌ایده‌های خلاقه‌ای ‌را‌ می‌توان‌ از درون ‌این ‌مباحث منتج‌کرد. همچنین کاربرد این روش در انجمن‌های علمی دانشجویان  علوم انسانی باعث می شود تا آنها نسبت به‌افکار و ایده‌آل‌های خود شناخت بیشتری به‌دست آورند و با برخورد منطقی‌با‌نظرات انتقاد آمیز دیگران،قدرت پذیرش حقایق علمی یک بحث جدی را داشته باشند و این گونه نیز احساس شایستگی و کفایت لازم را به دست می آورند و بر اساس واقعیت های موجود می‌توانند ضمن شناسایی ضعف‌ها و توانایی‌های خود، راه‌حل مسائل مطرح شده در مباحث را پیدا کنند؛بنابراین روش ذهن‌انگیزی به‌ عنوان طرزفکر، عقیده ‌و روش مطمئنی برای تولید راه‌حل‌های مشترک درباره ‌حل یک مسأله می‌باشد. 
2-2-8 تأثیر اندیشه‌بزرگان و متفکران در ترویج تفکر انتقادی و خلاق:
همواره در بسیاری از کتابهای درسی که در رشته های علوم انسانی تدریس می‌شود اشاراتی به اندیشمندان بزرگی شده که شیوه‌ی‌زندگی،طرز تفکر و نظریات آنها تأثیر شگرفی در جوامع انسانی عصر خود و حتی بعدازآن نیز داشته‌اند؛ چراکه‌اندیشه‌های این متفکران که حاصل یک عمرزحمت وتلاش در راه اهداف انسانی بوده‌،به تغییر مسیر زندگی بسیاری از انسانهایی منجر شده‌که‌اندیشه‌ی‌این بزرگان را مطالعه‌نموده‌وبه‌آن عمل کرده‌اند. در اینجا جملاتی‌ از این اندیشمندان را مطرح می‌کنی.«ژان ژاک رسو»،جامعه شناس بزرگ می‌گوید: «تفکر،تنهاچیزی‌است که‌از انسان توقع می‌رود‌» یا نویسنده ‌برجسته ‌ویکتورهوگو می‌گوید: «انسان‌هایی زنده‌هستند که یک دم از مبارزه دست بر نمی‌دارند». الگو قرار دادن چنین اندیشه‌های برجسته‌و موفقی در مراکز‌آموزشی، مدارس، دانشگاه‌ها و به‌ویژه برای دانشجویان علوم انسانی که موضوع مباحث درسی آنها بیشتر جنبه تحلیلی دارد،باعث پرورش ذهنهایی با انگیزه کنجکاوی زیادوخود باوری مثبت می شود که هر دو از ویژگیهای تفکر انتقادی و تفکر خلاق می‌باشد. استفاده‌ازالگوهای رفتاری،ذهنی و شخصیتی انسانهای اندیشمند و موفق به عنوان یک منبع تغذیه‌ای مفید فکری‌است که می‌توان ازآن‌درجهت راهنمایی‌اندیشه‌های ‌خلاق و منتقدانه‌ دانشجویان علوم انسانی استفاده کرد؛ به‌این صورت که برای جهت دادن به‌ایده‌های خلاقانه دانشجویان باید بتواننداز یک الگوی پرورش دهنده‌ذهنی که متأثر از همین افکار و تجارب علمی اندیشمندان  بهره گیرند و این افراد برجسته را به عنوان صافیهای مؤثری که چارچوب مشخصی را برای ایده‌ها تعیین می کنند و حتی با مقایسه کردن مراحل شکل گیری این ایده‌ها با نظرات علمی این متفکران نوعی نقد و تحلیل بنیادی نیز می‌شود.  پس متوجه می‌شویم که استفاده از تفکرات و اندیشه های بزرگان علم و دانش در پیشبرد خلاقیت‌های ذهنی دانشجویان تا چه اندازه حائز اهمیت‌ است؛ آن چنان که «گوردون هولفیش» و «دکتر فیلیپ.ژ.اسمیت» در اثر مشترک خویش به نام «تفکر منطقی» معتقدند: «تعقیب کردن کارهای روحها یا ذهنهای بزرگ تنهاراه پرورش ذهنها است‌». در این قسمت‌ از بحث به د‌و نفر از دانشمندان برجسته‌نیا یعنی «دکتر جان توماس گریندر»، زبان شناس معروف، و «ریچارد واین بندلر»، ریاضی‌دان، اشاره می‌کنیم که به شیوه‌ای کاملاً نو با نام «برنامه‌یزی عصبی _ کلامی » یا ( ان ال پی ) دست یافته‌اند. این روش مد‌ل‌سازی رفتاری از طریق کشفیات علمی دیگران است. این دو نفر استعداد و دانش خود را برای انجام یک مقصود به‌کار برده‌ند؛ یعنی رفتار موفق‌ترین افراد را در هر زمینه مدلسازی کرده اند و سپس به دنبال کسانی می‌گشتند که از لحاظ علمی ، هنری، تکنیکی و…، بیشترین کارایی را داشته اند البته مسأله‌ای که آنها بیشتر پی گیر آن بودند توانایی ایجاد تغییر در ماهیت افکار و ایده‌های ذهنی افرادی بود که بیشتر فعالیت های مغزی‌آنها چارچوب مناسب علمی نداشته‌است ؛بنابراین با به‌کارگیری‌این روش موفقیتهای بی نظیری در زندگی خود کسب کرده‌اند. گریندر و بندلر از روشهای تغییر رفتار افراد موفق برای ایجاد یک روش منحصر به فرد که برگرفته از سالها تجربیات و پشتکار نوابغ بود، سود می جستند؛ بنابراین با مطرح کردن این الگوی مؤثرتغییر رفتاری متوجه می‌شویم که در کشورهای غربی الگوسازی از موفقیتهای اندیشمندان و افراد برجسته‌ی‌آنان تا آن حد اهمیت‌داشته که دو نفر از دانشمندانشان به فکر تدوین چنین الگوی موفقی برای ایجاد تغییر در ساختاراندیشه‌ای‌افرادکرده‌اند که حتی روش ( ان ال پی ) برای جهت دادن به ایده‌های خلاق دانشجویان بسیار مؤثر بوده است. مطمئناًدرداخل کشور ایران نیز بسیاری از این ایده های خلاق و نودراندیشه جوانان ما وجود دارد که با وجود داشتن چنین الگوهایی و در الویت قرار دادن اندیشه های بکر این جوانان در رأس برنامه های علمی و کاربردی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بسیاری از طرحهای ذهنی در جامعه عملی خواهد بود که این مسأله در رشته های علوم انسانی به دلیل ماهیت کیفی و ذهنی بودن آن نیاز به چنین الگوهای دقیق علمی دارد. 
2-2-9 ویژگی متفکران منتقد:
 رابرت انیس، برای تفکر انتقادی 13 ویژگی وخصوصیت را به شرح زیر ارائه می دهد و معتقد است که متفکران منتقد این ویژگی ها را دارا هستند:
ذهنی باز دارند
در زمان های لازم موقعیتی تازه ایجاد می کنند ویا موقعیتی را تغییر می دهند .
تمامی شریط را به حساب می آورند .
در جستجوی اطلاعات دقیق هستند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.