پایان نامه : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

داوطلب در زمینه های محلی،ملی یا بین المللی تشکیل شده اند که دارای منافع مشترکی هستند . NGOs دارای تنوع زیادی در خدمات ووظایف انساندوستانه هستند به طوری که شهروندان را به حکومتها مرتبط می سازند با دادن اطلاعات مردم را به مشارکت در زمینه های حکومتی تشویق می کنند . برخی از این سازمانها در موضوعات خاصی برنامه ریزی شده اند مثلا” در زمینه حقوق بشر ،محیط زیست یا بهداشت وسلامت. اینگونه سازمانها با مهارت کامل وبه طور تخصصی اقدام به تجزیه وتحلیل مسائل مربوط می کنند ودر تصویب واجرای موافقتنامه های بین المللی تلاش می کنند .ارتباط دفاتر ونمایندگی های سازمان ملل متحد با اینگونه سازمانها ،بستگی به اهداف حوزه صلاحیت ونمایندگی آنها از یک نهاد ویژه دارد.
مبحث دوم: ویژگیهای سازمانهای بین المللی غیر حکومتی :
گفتار اول: سازمانهای بین المللی غیر حکومتی :
پس از خاتمه جنگ جهانی اول ، برخی دانشمندان ومحققین برای جلوگیری از پیشامد دوباره این بلای انسانی پیشنهاد توسعه اشتراکات جوامع بشری را دادند به گونه ای که منافع جهانی بر منافع ملی غلبه پیدا کند .به عبارتی جهان شهر دیگر قلعه ای در آسمانها نباشد ،بلکه جنبه زمینی پیدا کند .متاسفانه در آن سالها چندان توجهی به این موضوع نشده اما منجر به تشکیل انجمنهای زیاد واتحادیه های مختلفی در سطح جهان گردید .مشابه این موضوع در دوران پس از جنگ سردنیز رخ داد. اصطلاح جامعه مدنی جهانی یا فرامرزی از همین زمان رونق گرفت .به قول هلموت آنهیر وظیفه جامعه مدنی فرامرزی بی اندازه وسیع است و تقریبا” غیر ممکن به طوری که نمی توان شرح وظایف آن را بر شمارد. کلید ا صلی جامعه مدنی فرامرزی همان سازمانهای بین المللی غیر حکومتی است .سازمانهایی که به دنبال منفعت مالی نیستند وابزار حکومتها هم به شمار نمی روند . این سازمانها حتی می توانند اهرم فشاری برای قویترین حکومتها به حساب آیند. به جرات می توان گفت تمرکز استوار قدرت در دستان دولتها که در سال 1648 با عهد نامه وستفالی آغاز شد روبه اضمحلال است.

افزایش بی شمار سازمانهای غیر حکومتی بین المللی از جنگ جهانی دوم به بعد به طوری که امروزه از40000 هم فراتر است وتعداد سازمانهای غیر حکومتی ملی در روسیه امروزی حدود 000/400 تخمین زده میشود. در هند بین یک تا دومیلیون سازمان غیر حکومتی وجود دارد . همگی نشانگر تکامل جامعه جهانی هستند. سازمانهایی که در صدد ترویج تغییرات اجتماعی هستند .برخلاف تصور بسیاری از سازمان های کوچک نقش بیشتری از سازمانهای بزرگ ومتحد داشته اند. فعالیتهایی مانند تشکیل کنفرانسها ،تظاهرات وتهیه طومار با استفاده از فنون جدید این ادعا را ثابت می کند .گسترش دانش،فن آوریهایی مانند تلفن، هواپیما واینترنت فاصله انسانها را کوتاه کرده است. طبق آمار تعدادINGOs قبل از سال 1850 کمتر از پنج بوده است در سال 1874 این تعداد به 32 رسیده ودر آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 این رقم 466 بوده است. رشد اولیه ناشی از مقولات حقوق بشری است مثلا” در سال 1839 جامعه ضد بردگی خارجی وبریتانیایی تاسیس گردید. اتحادیه کارگران بین المللی در سال 1864 پدید آمد یا دفتر صلح بین المللی به سال 1891 واتحادیه بین المللی زنان در سال 1902 تاسیس گردیدند . در خصوص تشکیل اجلاسها از سوی اتحادیه های بین المللی خصوصی تا سال 1850 تنها 18 مورد ثبت گردیده در حالی که در سال 1880 این رقم به 270 می رسد وبالاخره در اولین دهه قرن بیستم نزدیک هزار اجلاس برگزار شده است. علی رغم تشکیل کنفرانسهای صلح لاهه در سال 1899و1907 که نقطه عطف رسیدن به صلح جهانی محسوب می گردند در آغاز جنگ جهانی اول شاهد کاهش تعداد واجلاسهای سازمان غیر دولتی بین المللی هستیم. دلیل آن رشد نهضت های ملی وتوجه به ساختار دولت – ملت در این زمان است عواملی که باعث تحریک ملتها به جنگ با یکدیگر می شود. پس از افول جنگ جهانی اول شاهد پدیدآمدن سازمانهای بین المللی جدیدی می شویم که وقف حقوق بشر هستند .مثلا”جامعه بین المللی حقوق انسان در سال 1922 پدید آمد همینطور جامعه بین المللی کودکان در سال 1920 تاسیس گردیده دو سازمان بین المللی غیر حکومتی پدید آمده پس از جنگ اول به نامهای فدراسیون متحده خدمتگزاران خارجی وفدراسیون بین المللی اتحادیه تجاری حدود 8 تا 20 میلیون عضو داشته اند . جالب اینکه برخی INGOs در زمینه همکاری وخلع سلاح مانند کمیته خلع سلاح زنان سازمانهای بین المللی حدود 45 میلیون عضو داشته است وگروه مشورتی بین المللی برای صلح وخلع سلاح نیز تعداد اعضایش به یکصد میلیون نفر می رسد. این گروه متشکل از نمایندگان تمامی گروههای زنان ،صلح طلب،مذهبی،انسان دوستانه،دانشجویان وخدمتگزاران بین المللی می باشد. یکی از بزرگترین طومارهای ساخت بشر که به امضای دوازده میلیون نفر رسیده است از سوی سازمانهای بین المللی زنان در طول سالهای 1930تا 1932 در زمینه خلع سلاح به واقعیت رسید ساخته وپرداخته همین سازمانهای غیر دولتی است. در خلال جنگ دوم نیز شاهد کاهش این سازمانها هستیم علت را می توان در افسردگی بزرگ جامعه بین المللی ،رشد حکومتهای فاشیستی وبالاخره خرابیها ومشکلات جنگ جستجو کرد. اما پس از این صعود بسیار بزرگ سازمانهای بین المللی به گونه ای بود که از سال 1945 تا آغاز هزاره سوم 13000 سازمان جدید تاسیس یافته بود. فشارهای اینگونه سازمانها،مشارکت در توسعه را باعث شد به طوری که در موافقتنامه های اجلاس زمین ریو 1992 ،کنوانسیون منابع زمینی اوتاوا 1997 که منجر به کاهش قروض خارجی گردید سقوط موافقتنامه های چند جانبه در خصوص سرمایه گذاری به سال 1998 وکنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در سال 1999 در سیاتل نقش برجسته وفعالی را ایفاء کردند.
گفتار دوم: ارتباط سازمانهای بین المللی غیر حکومتی با دیگر مفاهیم حقوق بین الملل :
چنانچه سازمانهای بین المللی غیر حکومتی را به دودسته انتفاعی وغیر انتفاعی تقسیم کنیم تمامی کارتل ها وشرکت های چند ملیتی را می توان در بخش انتفاعی جای داد که قبلا” بدانها پرداخته شد اما در گروه غیر انتفاعی می توان به سازمانهی مذهبی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،صنعتی،علمی وفرهنگی اشاره نمود. وهمانطور که گفته شد تعداد اعضاء چندان اعتباری به اینگونه سازمانها نمی دهد مثلا” «موسسه حقوق بین الملل» با ارزش کاری بسیار بالایی که دارد از حقوقدانان طراز اول دنیا تشکیل گردیده که دارای اهمیت فراوانی است . در مورد سازمان دیگری به نام سبزها از واژه حامیان به جای اعضاء استفاده می شود زیرا چندان نقشی در تصمیمات سازمان ندارند به عبارتی گفته می شود جنبه معنوی عضویت بر عملی آن ارجحیت دارد . در خصوص ارتباط این سازمانها با سایر سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد باید گفت از همان ابتدای تشکیل سازمان ملل در سال 1945 ارتباط با جوامع مدنی را آغاز کرده است. طبق ماده 71 منشور ملل متحد وبه موجب قطعنامه 31/1996 اکوسوک حقوق وامتیازاتی برای سازمانهای غیر دولتی شناخته شده است وسازمان آنها را در برنامه کاری خود جهت رسیدن به اهداف مشارکت می دهد .با توجه به تنوع وپیچیدگی اینگونه سازمانها به خصوص در زمینه های اقتصادی وتوسعه اجتماعی ترویج وحفظ صلح کمکهای انساندوستانه وترویج حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد برنامه های خاصی وجود داردNGOs نقش مهمی در مداخله بین جامعه مدنی وحکومت ایفاء می کنند. شورای اقتصادی واجتماعی ملل متحد که یکی از شش رکن اصلی ملل متحد است ارتباط اصلی آن با توسعه پایدار ،توسعه اجتماعی ، وضعیت زنان ،جمعیت وتوسعه وحقوق بشرست .برای رسیدن به این اصول سه اقدام اساسی ضروریست:
1- ایجاد معیارهای بالاتر زندگی ،اشتغال کامل وپیشرفت وتوسعه شرایط اقتصادی واجتماعی .2- حل مسائل مربوط به بهداشت بین المللی وموضوعات اجتماعی واقتصادی وترویج فرهنگ وهمکاری آموزشی بین الملل .3- ایجاد احترام جهانی به حقوق بشر وآزادیهای اساسی برای همه بدون توجه به نژاد ،جنس،قومیت،مذهب یا زبان . برای نیل به این اهداف از کمیسیونها وکمیته ها وآژانسها ی تخصصی که برخی جنبه منطقه ای هم دارند بهره گرفته می شود. NGOs,DPI دو مثال ارتباطی سازمان ملل با اینگونه موسسات هستند. مهمترین حوزه های همکاری سازمان ملل متحد NGOs بدین شرح است: 1- انجام مشاوره در زمینه توسعه اجتماعی واقتصادی ،در این رابطه NGOs به سه دسته مهم عام،خاص وروستر تقسیم می شوند وهر دسته ای دارای برخی مزایا در سیستم ملل متحد هستند. 2- برخی NGOs از سوی سازمان ملل مجوز برگزاری کنفرانس ،اجلاس یا دیگر نشستهای مشابه را پیدا می کنند. 3- NGOs می توانند رابطه کاری با ادارات ،آژانسهای تخصصی یا برنامه های نظام ملل متحد پیدا کنند زیرا این دو در خیلی زمینه ها مشابه هستند ودر جهت اهداف مشترکی گام برمی دارند. 4NGOs- که در برنامه های اطلاع رسانی نقش موثری پیرامون فعالیت های سازمان ملل به عمل می آورند به تهیه برنامه های رادیویی وتلویزیونی می پردازند. فعالیت های عمومی مانند کنفرانس ،سخنرانی ،سمینار کارگاههای آموزشی دارند وحداقل سه سال مداوم در این زمینه ها کار کرده اند. سازمانهای غیر حکومتی عام مرتبط با بیشترین فعالیتهای اکوسوک وتشکیلات فرعی آن هستند نسبتا” بزرگ ودر خیلی کشورها نمایندگی دارند اینگونه سازمانها اقدام به تشکیل اجلاس وتهیه گزارشات مختلف در زمینه های اجتماعی واقتصادی می کنند. سازمانهای خاص که دارای صلاحیت خاص وتنها مربوط به چند حوزه فعالیت اکو سوک هستند ،کوچکترند وبرخی تازه تاسیس می باشند اقدامات مشابهی را انجام می دهند وبالاخره گروه روستر مشارکت موثر وغیر دائمی با کار اکوسوک وارکان فرعی آن دارند. این گروه ویژگی فنی خاصی دارند اجازه انتشار گزارش ندارند .به طور مختصر فهرست بخشهای NGOs مرتبط با نظام سازمان ملل در زمینه های حقوق بشر ،مردمان بومی،معلولین،جوانان ،خانواده، خلع سلاح، اقدامات انساندوستانه توسعه پایدار ،تحقیقات عمومی وحتی گروه حقوق فلسطینی ها قابل ذکرند. رابطه بین حکومتها و NGOs هنوز مخاصمه آمیزست برخی اوقات سیاستهای خطرناک وبی اعتنایی حکومتها افکار عمومی را به نقش مهم اینگونه سازمانها جلب می کند. اولین کنفرانس بین المللی در خصوص نقش NGOs در حاکمیت جهانی در تاریخ 12و13 فوریه 2008 با حضور بیش از 300 نفر فعالان از 35 کشور جهان در شهر لیون فرانسه برگزار شد. در این کنفرانس پیرامون اقدامات NGOs در مجموع سخن گفته شد وناتوانائیهای آنها مورد بررسی قرار گرفت .سازمانهای جنوب از شمالیها تقاضای همکاری وانتقال تجربیاتشان در مذاکرات بین المللی کردند به خصوص بر این موضوع تاکید شد که همگی خواستار نظامی هستند که بر آن تاثیر گذار باشند. وهمچنان مستقل باقی بمانند.
گفتار سوم: تاثیر سازمانهای بین المللی غبر حکومتی در صلح جهانی :
سازمانهای بین الملل غیر حکومتی که به موجب قانون اساسی وموضوعه کشورها پدید می آیند در کشورهای دموکراتیک از یک طرف نهادهای رسمی هستند که تابع قوانین موضوعه داخلی می باشد واز طرفی در تکمیل فرایند سیاسی نقش مهمی دارند .لذا در عمل با مشکلاتی مواجه می گردند به طوری که گاهی برخی از این سازمانها رقیب یکدیگر محسوب می شوند وناآگاهانه درصدد پیشی گرفتن از هم می شوند به طوری که گاهی در صدد تخریب هم بر می آیند. مسائل مالی وفشارهایی که از سوی بازار تجاری به آنها وارد می شود چنانچه با مقاومت روبه رو شود می تواند ورشکستگی واز کار افتادگی آنها را پدید آورد. اما با توجه به سادگی تشکیلات این سازمانها واینکه هیچیک از اعضاء وطرفداران انتظاری از آنها ندارند ودر مواردی کمکهای مختلفی هم به آنها می کنند .وجود مهمترین ابزار یعنی نیروی انسانی متخصص ودلسوز از دیگر عوامل پیشرفت این سازمانهاست. همین که دولتها با مانع تراشی ووضع قوانین دست وپاگیر وسایر روشهای غیر مشروع سد راه آنها نشوند با توجه به نیت خیر واهداف متعالی که برای آنها وجود دارد وبه خصوص اسناد معتبر بین المللی در زمینه حقوق بشر وسایر مسائل انسانی هریک از کنوانسیونهای جهانی وقانون ساز بین المللی می توانند موضوع مفصلی برای فعالیت این سازمانها در سطح بین المللی وداخلی جهت تشویق مردم به همکاری وزندگی مسالمت آمیز روبه پیشرفت باشد.برنامه عمل کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 همراه با تاسیس کمیساریای عالی حقوق بشر مبادرت به تاسیس کارگاههای متعددی در کشورهای مختلف کرد که ششمین آن در سال 1998 در تهران برگزار شد. نکات مختلفی که در زمینه آموزش،بکارگیری وتقویت وارتقای حقوق بشر وبه خصوص حق توسعه مطرح گردید ضرورت همکاری سازمانهای بین المللی غیر دولتی را می توان به «ستون فقرات رژیمهای حقوق بشر» از آنها یاد کرد. در زمینه فکری وادبی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. کنگره جهانی NGOs که از 8 تا 11 نوامبر 2007 در هتل دلتا چلسی شهر تورنتو کانادا برگزار شد ،با موضوع اصلی دیدگاههای این سازمانها در زمینه صلح جهانی واصول اخلاقی دیدگاههای جوامع غیر انتفاعی جهانی ورهبران ملی وبین المللی حکومتی، فرهنگی را به معرض نمایش گذاشت. این کنگره توسط انجمن جهانی سازمانهای غیر حکومتی (WANGO) با اعلامیه ای مشتمل بر اصول زیر به پایان رسید: 1- خدمت به دیگران2-احترام به حقوق بشر3- بیننده بودن4- مسئولیت5-همکاری آنسوی مرزها6- در فکر عموم بودن7-به حساب آمدن8- صداقت9- شفافیت10-غیر انتفاعی بودن یکپارچه 11- دیدگاه جامع 12-داوطلبانه بودن. شورای جهانی صلح WPC)) با هدف همکاری در از بین بردن سلاحهای شیمیایی ،هسته ای وبیولوژیکی وکاهش تسلیحات، تمامی سازمانهای غیر دولتی که در این خصوص فعالیت می کنند را با یونسکو ارتباط میدهد. در اکثر کشورهای آفریقایی،آسیایی وحوزه اقیانوس آرام وکشورهای عربی ، اروپا وآمریکای شمالی وآمریکای لاتین وجزیره کارائیب دارای نمایندگیهایی است .بیش از پنجاه سال به تلاش جهت ارتباط وهمکاری با چنین سازمانهایی است که جامعه مدنی کشورها را در رسیدن به اهداف وآرمانهای اخلاقی ودموکراتیک موضوع فعالیت 305 سازمان غیر حکومتی و27 بنیاد مشابه بوده است . کار مهمی که این سازمانها انجام می دهند، هر چیزی که باعث ترویج صلح باشد را انتشار می دهند .عاشقان صلح را متحد می کنند تا صدایشان را به تمام دنیا برسانند .از این طریق سازمان ملل متحد بهترین مرکز برای پشتیبانی نقطه نظرات این سازمان توسط کشورهای صلح طلب جهان است. یکی از موارد قابل ذکر انجمن بین المللی تعلیم وتربیت صلح جهانی در هندوستان است . این سازمان غیر انتفاعی ، غیر سیاسی ،غیر حکومتی ودر جهت درک صلح جهانی از طریق تعلیم وتربیت فعالیت می کند. قریب 1861 سازمان غیر دولتی در زمینه صلح جهانی یا سازمان ملل متحد همکاری دارند.
فصل سوم – حق تعیین سرنوشت وحاکمیت مردم در حقوق بشر بین المللی
مبحث اول – حقوق بشر بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: نسلهای حقوق بشر:

سخن از حقوق بشر ونقش آن در تحولات جامعه بین المللی امروزی مقوله بسیار گسترده ای است اگر چه برای رسیدن به صلح جهانی نیازمند رعایت تمامی مضامین حقوق بشر هستیم .خوشبختانه در چند دهه اخیر وجود کنوانسیونهای متعدد بین المللی وتصویب والحاق آنها توسط کشورهای زیادی توانسته است در این سیر گامهای موثری را نصیب جامعه بین المللی بنماید.اما باید توجه داشت تمامی مقوله های حقوق بشر وبه خصوص تقسیم بندی که در خصوص نسلهای آن به وجود آمده است نباید وسیله ای در دست قوای حاکم بر کشورها باشد،بدین ترتیب که هر وقت برایشان مفید بود آنها را وسیله کار خود نمایند ودر مواقع دیگر به گونه ای کنار گذارند که در مواردی مواجه با نقض حقوق بشر باشیم.لذا در این روند، حقوق بشر است که حاکم بر روح قوانین کشورهاست وبه خصوص در قوانین اساسی بسیاری کشورها مواجه با ترجمان دقیق برخی از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم.قانون حقوق بشر 1998 اروپا سعی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید