دی ۲۸, ۱۳۹۹

مقایسه اثربخشی روش‌های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی برعلائم وسواس …

مشخصه زندگی امروزی، افزایش سرعت، رقابت، پیش افتادن از دیگران و حرکت هرچه سریع تر به سمتی است که گاه نهایت آن برای خود افراد نیز مشخص نیست. این شیوه ی زندگی آمیخته با استرس، اضطراب و فشارهای روزافزونی است که عواقب جسمی و روانی بسیاری با خود در پی دارد. از این روست که آنهایی که در این شرایط زندگی می کنند، استرس و اضطراب را به صورت روزمره احساس کرده و گاه به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر به آن می نگرند. صرف نظر ازعواقب گسترده ی جسمی، اجتماعی، اقتصادی، از زاویه دید یک روان شناس، این شرایط گاه همراه و گاه بدون همراهی با پیشینه ای زیستی و ژنتیکی، منجر به بروز رفتارها و علایمی می شود که تحت عنوان رفتار ناهنجار از آن یاد می گردد؛ و گاه در شکل و قالبی مشخص تحت عنوان اختلالات روانی بروز می کند. اینکه این علامت و رفتارچه باشد بطور مسلم به شانس و اقبال فرد بستگی ندارد، بلکه همان دستمایه های ارثی، الگوهای محیطی و یادگیری های مختلف ازجمله عوامل تعیین کننده اند، به گونه ای که یکی با اضطراب، دیگری با هراس، سومی با اسکیزوفرنی وچهارمی با وسواس دست به گریبان می شود. در اینکه در بین این جمعیت عظیم و تحت تأثیر این مجموعه شرایط اختلالی تحت عنوان وسواس یا به بیان علمی آن اختلال وسواس فکری و عملی (OCD)چه درصدی را گرفتارمی کند، به آمارهای مختلفی اشاره شده است. طبق برخی آمارها، شیوع این اختلال در طول عمر در جمعیت کلی 5/2٪ تخمین زده می شود و به نظربعضی از پژوهشگران شیوع این اختلال بین بیماران سرپایی کلینیک های روانپزشکی، حدود 10 درصد می باشد. این میزان شیوع OCD  را در ردیف چهارمین اختلال روانپزشکی شایع قرارمی دهد(انجمن روانپزشکی آمریکا،2000؛ سادوک و سادوک،1388). مطابق نظر سازمان بهداشت جهانی [3](WHO)، OCD دهمین عاملی است که منجر به ناتوانی افراد می شود(WHO، 1996، به نقل از فیشر و ولز، 2008). اختلال وسوال فکری و عملی(OCD) با وسواس های تکرار شونده یا اجبارهایی که برانگیزاننده ی پریشانی و درماندگی بوده مشخص شده و بطور آشکار در کارکرد روزمره تداخل می کند(ما یرز، فیشر و ولز،2008). بیماران وسواسی به خصوص در دوره های تکراری و طولانی رفتارهای اجباری درگیرمی شوند و احساس می کنند که قادر به توقف این تکرارهای مکرر نیستند(وال، سالکوفسکیس و کاتر، 2008). اختلال وسوال فکری و عملی با کارکرد اجتماعی مختل و کیفیت پایین زندگی توأم است(تنی، دنیس، وان مگن، گالس و ستنبرگ، 2003، به نقل از فیشر و ولز،2008). همچنین با افزایش استفاده از خدمات مراقبت بهداشتی و خطربالاتر اقدام به خودکشی مرتبط است. (هلندر و همکاران، 1996، پلارد، هندرسن، فرانک و مارگلیس1989، به نقل از فیشر و ولز، 2008). اختلال حتی در کودکان و نوجوانان که معمولاً هنوز در آنها اختلال کاملاً شکل نگرفته است؛ با جنبه های مختلف زندگی شان مثل امورفردی، خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی تداخل می کند(سایمن،2000).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

در مجموع می توان گفت اختلال وسواس فکری و عملی یک مشکل روان شناختی شدید و مقاوم با تأثیرات منفی بسیار روی زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی فرد است(بابز و همکاران،2001؛ کران، 2000؛ تای نمان، و داون پورت،1996؛ پارکین،1997؛ به نقل از وال، سالکوفسکیس و کاتر،2007). مشکلات شغلی، تعارضات خانوادگی و احساس رنج شخصی و اضطرابی که دائم با کوچکترین عامل برانگیزاننده ای در معرض بازگشت است و اجتناب هایی که منجر به محدودیت در روابط اجتماعی و بی بهره ماندن فرد از بسیاری از مواهبی می شود که به راحتی و به دور از دسترس و اضطراب در اختیار و مورد استفاده ی همگان است، ازجمله مشکلات پیشاروی افراد مبتلا به OCD می باشد. همه ی این مسایل بطور آشکار مشکلات سلامت روانی مشخصی را ایجاد می کند که نیازمند درمان مؤثراست(فیشر و ولز، 2008).

1-2 بیان مسأله

اختلال وسواس فکری و عملی را پس از هراس ها، اختلالات وابسته به مواد و اختلالات افسردگی درردیف چهارم از شایع ترین تشخیص های روان پزشکی قرارمی دهند. پژوهش های همه گیرشناسی در اروپا، آسیا و آفریقا این نسبت ها را در فرهنگ های گوناگون تأیید کرده اند(سادوک و سادوک،1388).

همان طور که اشاره شد، اختلال وسواس فکری و عملی در طول عمر درجمعیت کلی 5/2 درصد تخمین زده می شود. بین بزرگسالان احتمال ابتلای مرد و زن یکسان است. بین نوجوانان، پسران بیشتر از دختران به اختلال وسواس فکری و عملی مبتلا می گردند. میانگین سن شروع، حدود 20 سالگی است. هرچند در مردها سن شروع  کمی پایین تر(حدود 19 سالگی) از زن ها (حدود 22 سالگی) است. درمجموع تقریباً در دوسوم بیماران، شروع علایم قبل از 25 سالگی است و درکمتر از 15 درصد موارد علایم پس از 35 سالگی شروع می شود. افراد مجرد، بیشتر از افراد متأهل به اختلال وسواس فکری و عملی مبتلا می شوند. اختلال وسواس ممکن است در نوجوانی یا کودکی و درمواردی حتی در دو سالگی شروع شود(سادوک و سادوک، 1388). درصد شیوع اختلال وسواس درکودکی و نوجوانی نیز 2 تا 3 درصد و میزان شیوع آن در جوانان شبیه بزرگسالان گزارش شده است(پیاسن تینی و گرا، 1997، به نقل از ماش و ولف،1999).

ویژگی های اساسی اختلال وسواس فکری و عملی طبق فرم تجدید نظرشده چهارمین چاپ راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی(DSM-IV-TR) وجود فکروسواسی یا عمل وسواسی است؛ که دارای شدت کافی برای ایجاد ناراحتی قابل ملاحظه در شخص می باشد. بیمارمبتلا به اختلال وسوال فکری و عملی ممکن است دچاروسواس فکری، وسواس عملی یا شکل  توأم آنها باشد. فکروسواسی موجب افزایش اضطراب شخص می گردد؛ درحالی که عمل وسواسی اضطراب شخص را کاهش می دهد. ولی وقتی شخص در مقابل انجام عمل وسواسی مقاومت می کند، اضطراب او افزایش می یابد(انجمن روانپزشکی آمریکا،2000).

اعمال وسواسی (اجبارها) می توانند ذهنی و یا رفتاری باشند. درنمونه های ارزیابی شده 5/79٪ اجبارهای ذهنی و رفتاری،3/20٪ اجبارهای رفتاری بدون اجبارهای ذهنی و فقط 2/0٪ اجبارهای ذهنی بدون اجبارهای رفتاری داشته اند. مطالعات فوق نشان می دهد که تشریفات ذهنی در افراد با اختلال وسواس فکری و عملی شایع هستند(اکاشا، 2000). شخص مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی معمولاً غیرمنطقی بودن افکار وسواسی خود را درک می کند.

نظریه های مربوط به سبب شناسی این اختلال طیف وسیعی را دربرمی گیرد؛ که در یک قطب آن نظریه های عصبی – زیستی و در قطب دیگر، نظریه های روان شناختی به چشم می خورند.

دو گرایش عمده پژوهش های زیست شناختی بسیارامیدبخش به نظرمی رسند. یکی ازاین گرایش ها برسطح پایین فعالیت سروتونین در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی تأکید می کند و گرایش دیگر، فعالیت ناهنجارنواحی کلیدی مغز را برجسته می سازد. همچنین این اختلال، یک مؤلفه ی ژنتیک قابل ملاحظه دارد. درحال حاضربسیاری از محققان معتقدند که چنین ناهنجاری هایی به ایجاد نوعی آمادگی زیست شناختی می انجامد که گسترش این اختلال را درپی دارد(دادستان،1380). در رابطه با این رویکرد یکی از روش های درمان، درمان دارویی است. داروهای مؤثر داروهایی هستند که اثرقوی در مهار جذب مجدد سروتونین دارند. ازجمله این داروها می توان به کلومی پرامین، فلووکسامین، فلوکستین، پاروکستین و سرترالین اشاره کرد(مونتگمری و زوهر،1382).

دررویکرد رفتاری، پسیکوپاتولوژی وسواس از دید شرطی مطرح می شود. مفهومی که احتمالاً ازپذیرش بیشتری برخوردار است؛ مبتنی برنظریه دوعاملی است که توسط ماورر در سال 1939 به منظور تبیین اضطراب و رفتار اجتنابی پیشنهاد شده است(دادستان،1380). این نظریه در سال 1950 توسط دالارد و میلر و در سال 1960 توسط خودماورر تکمیل شده است (استکتی و فوآ،1373). مجموعه ای از روش های رفتاری برای درمان OCD مورد استفاده قرارگرفته است، که از این میان کاربرد ترکیبی روش های رویارویی برای وسواس ها و روش های بازداری برای اجبارها(مواجهه و جلوگیری از پاسخ(ERP)) با موفقیت قابل ملاحظه ای در کاهش علایم هردو شکل وسواس همراه بوده و این اثرات تا ماهها و سالهای بعد نیزتداووم داشته است(روزا-آلکازار، سانچز- مکا، گومز- کونزا، مارین- مارتینز،2008؛ استکتی، 1376). این روش برای نخستین بارتوسط مه یر و همکارانش برای درمان بیمارانی صورت گرفت که بخاطرترس از آلودگی و تشریفات شستشوو پاکیزگی در بیمارستان بستری بودند(مه یر و لوی،1973؛ مه یر، لوی و اسکورر، 1974 ؛ به نقل از فوآ و فرانکلین،2001).

گفته شده است که رفتاردرمانی در درمان اختلال وسواس فکری و عملی به اندازه ی دارو درمانی مؤثراست و بعضی یافته های پژوهش های طولی حاکی است که اثرات مفید با رفتار درمانی طولانی تر است. کاربرد درمان های رفتاری برای بیمارانی که افکار وسواسی داشته و فاقد رفتار آئینی آشکاری هستند؛ با دشواری روبروست و معمولاً موجب امتناع از درمان وریزش بیماران می شود. محدودیت های درمان رفتاری، نیاز به یک رویکرد جایگزین برای مفهوم سازی و درمان OCD را با حفظ جنبه های برتر رفتاردرمانی، با اهمیت می سازد و از این روست که به تدریج روش های  شناختی تکوین یافته اند(کلارک و فربورن،1380).

از بین مجموعه روش های شناختی در درمان OCD، روش درمانی سالکوفسکیس مورد اقبال بیشتری بوده است. سالکوفسکیس یک رویکرد شناختی – رفتاری برای درک و درمان مسایل وسواسی توصیف کرد. دراین دیدگاه وسواس ها به عنوان افکارمزاحم طبیعی که بد تفسیر می شوند، مفهوم سازی شده اند. به این معنا که از نظرفرد وسواسی، آنها علامت یک آسیب جدی به خود فرد، یا به دیگران بوده و آنها خود مسئول این رخداد هستند. مطابق نظر سالکوفسکیس این افکار اثراتی را در پی دارد، نظیرافزایش ناراحتی شامل اضطراب و افسردگی. تمرکزتوجه روی افکارمزاحم و ماشه چکان ها، افزایش آمادگی و تمایل برای افکاراولیه وسایرافکارمرتبط با آن و سرانجام پاسخ های رفتاری شامل واکنش های خنثی سازی درآنچه که شخص برای کاهش یا فرارازمسئولیت  جستجو می کند. مطابق این رویکرد، روش درمان، به چالش کشیدن ارزیابی ها و باورهای منفی به ویژه درباره دامنه ی گسترده مسئولیت شخصی است(سالکوفسکیس،2007). همچنین دراین رویکرد روش مواجهه و جلوگیری ازپاسخ مورد استفاده قرارمی گیرد. اما کنش مواجهه، خوگیری به محرک های ترس آورنیست، بلکه یک تجربه ی رفتاری به منظور آزمودن اعتبارارزیابی ها و باورهای منفی است(ویتال و مک لین، 2002).

بررسی های فراتحلیلی دال برآن است که مواجهه و جلوگیری از پاسخ (ERP) و شناخت درمانی، درمان های موثری برای OCD  هستند. با وجود این ادی و همکاران،2004، به این نتیجه رسیده اند که اگرچه درمان های روان شناختی اغلب اوقات کاهش قابل توجهی را از نظرنشانه شناسی ایجاد می کند، دراکثریت بیماران درمان شده علایمی باقی می ماند. در یک تحلیل مجدد بالینی درمان شناختی و رفتاری، فیشر و ولز،2005، دریافتند که بیماران درمعرض ERP، در دوره ی پیگیری 60 درصد بهبود یافتند، اما فقط 25 درصد از آنها بدون علامت باقی ماندند(فیشر و ولز،2008).

یک طریق بالقوه برای توسعه روش درمانی مؤثرتر و ارزشمندتر روان شناختی برای OCD مشخص کردن کلید فرایندهای شناختی است که در رشد و نگهداری اختلال نقش دارند (فراست و استکتی،2002 ؛ به نقل ازفیشر و ولز، 2008). فرض شده است که فراشناخت ممکن است به ویژه با OCD و افزایش درک از اختلال مرتبط باشد (پردن و کلارک،1999؛ ولز،1997، 2000؛ به نقل از فیشر و ولز،2008). الگوی دیگری که در رویکرد  شناختی مطرح و مورد توجه قرارگرفته، الگوی فراشناخت است. فراشناخت، به دانش یا باورها درباره فکر و راهبردهایی که برای نظم بخشی و اداره فرایندهای فکر استفاده می شود؛ اشاره می کند. در سال 1994، اولین مدل فراشناختی از اختلال وسواس فکری و عملی توسط ولز و متیوس پیشنهاد و بعداً در سال 1997 و 2000 توسط ولز تصحیح شد(فیشر و ولز،2005).

درالگوی ولز و متیوس متغیرهای فراشناخت شامل دانش فراشناختی، تجربیات فراشناختی و راهبردهای کنترل فراشناختی است. ولز این متغیرها را در رابطه با اختلالات روانی، در نظامی تحت عنوان الگوی عملکرد اجرایی خودتنظیمی(S-REF) گردآوری و مبنای اختلالات را به ویژه در شیوه های پردازش در این نظام می داند؛ که آنها را به شیوه عینی و فراشناختی تقسیم می کند. یکی از اهداف درمانی آن است که پردازش از شیوه عینی، به شیوه فراشناختی تغییر یابد. ولز همچنین نقش باورها را مطرح می کند، باورها در بالاترین سطح شناختی قرارداشته و توجه، جستجوی اطلاعات، ارزیابی و غیره را تحت تأثیرقرارمی دهد. راهبردهای مقابله ای غلط، خود ناشی از باورهای غلط بوده و متقابلاً به حفظ شیوه های پردازش عینی و حفظ باورهای غلط،  کمک می کنند. از طریق تغییر این راهبردهای مقابله ای، می توان شرایط مناسب را برای تغییر باورها پدیدآورد و به دنبال آن شاهد تغییر پردازش و خودتنظیمی بود. از طریق استخراج باورهای غلط در اختلال وسواس فکری و عملی و رویاروکردن فرد با آن باورها و درعین حال جلوگیری از پاسخ هایی نظیرتشریفات رفتاری که در اختلال وسواس فکری و عملی به عنوان راهبرد مقابله ای غلط مورد استفاده قرارمی گیرد، می توان مانع تسهیل اسنادسازی فاجعه های رخ نداده، به باورهای ریشه ای غلط شد و به این ترتیب موجبات درمان را فراهم نمود(ولز،2000).

همانطور که ملاحظه می شود در درمان بیماری وسواس چندروش درمانی مطرح وجود دارد، دارودرمانی، رفتاردرمانی، درمان شناختی و نهایتاً درمان مبتنی برفراشناخت، در پاسخ به این سؤال که کدام روش درمانی مؤثرتراست؛ این رویکردهای درمانی با مبانی نظری متفاوت، با یکدیگر مقایسه می شود. رویکرد رفتاری مبتنی برمواجهه و خوگیری است. رویکرد رفتاری – شناختی اصلاح طرحواره های ناسازگار را مدنظرقرارمی دهد و رویکرد رفتاری – فراشناختی که مبتنی برنقش ویژه شیوه های پردازش ناسازگار و مکانیسم پویای شناخت علاوه برنقش طرحواره ها می باشد. درکنار استفاده از این روش ها، درمان دارویی مبتنی بررویکرد عصبی – زیستی مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب بررسی میزان اثربخشی روش درمان رفتاری – فراشناخت و مقایسه ی آن با سه روش رفتاری، رفتاری – شناختی و دارویی می تواند بیانگر کارآمدی این روش و احیاناً طرح روشی جدید در درمان بیماران OCD و مقایسه میزان این کارآمدی در برابر سه روش درمانی دیگر (رفتاری، رفتاری – شناختی و دارویی) باشد.

1-3 اهمیت پژوهش

اختلال وسواس فکری و عملی درمجموع اختلالات روانی، پس از هراس ها، اختلالات وابسته به مواد و اختلالات افسردگی چهارمین اختلال رایج می باشد. با بررسی های انجام شده در سطح کشور، این اختلال در مجموعه اختلال های اضطرابی ازنظرشیوع، پس از هراس ها در ردیف دوم قراردارد(محمدی و داویدیان،1380). دراین اختلال بیمارنه تنها از اضطراب بارز و ناراحتی توأم با افکاروسواسی اش، بلکه همچنین از رفتارهای اجباری یا خنثی سازی که به منظورجلوگیری ازترس ناشی از وقوع حادثه انجام می دهد رنج می برد(زادیگ به نقل ازوال سالکوفسکیس و کاتر،2008).

همچنین شدت علایم اختلال به حدی است که زندگی بیمار را درزمینه های مختلف مختل می کند. یافته ها نشان می دهد که حدود 20 تا 30 درصد بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی، بهبود قابل ملاحظه نشان می دهند و حدود 40 تا 50 درصد نیز بهبودی متوسط پیدا می کنند. اما حدود 20 تا 40 درصد بیماران همچنان مبتلا مانده یا روزبه روز برشدت علایم آنها افزوده می شود. تقریباً یک سوم این بیماران دچار افسردگی اساسی می گردند و خطرخودکشی خطرمهمی در تمام این بیماران است(سادوک و سادوک، 1388). با توجه به میزان شیوع و شدت اختلال، اهمیت و ارزش این پژوهش به شرح زیرمطرح می گردد:

1- دستیابی به روش های درمانی مناسب می تواند درحل مشکلات جمعیت عظیمی از کشور مؤثرباشد.

2- ازآنجا که مشکلات مبتلایان به اختلال وسواس فکری و عملی برفضای خانواده آنها تأثیرمی گذارد؛ درمان آنها کمک مؤثری در حفظ سلامت و آرامش روانی تعداد زیادی از خانواده ها، با توجه به شیوع این اختلال می باشد.

3- روش های درمانی موجود در همه موارد اثربخش نبوده ودرنتیجه ابداع روش های درمانی جدید و متفاوت ضرورت می یابد.

4- نشان دادن اثربخشی روش های مختلف روان درمانی می تواند در برنامه ریزی های کلان کشوری، قدم مؤثری در خصوص توجه به خدمات روان شناختی و مشاوره و تخصیص بودجه های لازم، جهت فراهم کردن زمینه های ارائه این خدمات باشد.

5- شروع روش های درمانی مبتنی براصول فراشناختی و پرداختن به آن در داخل کشور، به منظور به روزکردن و هماهنگ نمودن روش های درمانی با جدیدترین روش های درمانی در سطح جهان ضروری است.

6- نشان دادن میزان اثربخشی روش های درمان غیردارویی، درقالب پژوهش های علمی و کنترل شده در کنار روش های درمان دارویی و خدمات روانپزشکی، می تواند قدم مؤثری در ترویج فرهنگ ارجاع و مراجعه به روان درمانگران، درخصوص درمان مبتلایان به اختلال وسواس فکری و عملی باشد.

1-4 اهداف پژوهش

  • مقایسه ی میزان اثربخشی روش های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی بر کاهش علائم وسواس فکری و عملی در مرحله ی پس آزمون.
  • مقایسه ی میزان اثربخشی روش های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی برتغییر باورهای فراشناخت در مرحله ی پس آزمون.
  • مقایسه ی میزان اثربخشی روش های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی بر کاهش علائم وسواس فکری و عملی در مرحله ی پیگیری.
  • مقایسه ی میزان اثربخشی روش های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی بر تغییر باورهای فراشناخت در مرحله ی پیگیری.

1-5 فرضیه های پژوهش

  • بین میزان اثربخشی روش های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی برکاهش علائم وسواس فکری وعملی در مرحله ی پس آزمون تفاوت وجود داد.
  • بین میزان اثربخشی روش های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی برتغییرباورهای فراشناخت در مرحله ی پس آزمون تفاوت وجود دارد.
  • بین میزان اثربخشی روش های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی برکاهش علائم وسواس فکری و عملی در مرحله ی پیگیری تفاوت وجود دارد.
  • بین میزان اثربخشی روش های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی برتغییرباورهای فراشناخت در مرحله ی پیگیری تفاوت وجود دارد.

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی

1-6-1 تعاریف مفهومی

– اختلال وسواس فکری و عملی

در تعریف این اختلال می توان مشخصه های زیر را بیان نمود:

وسواس ها، افکار، تکانه ها یا تصاویر تکرار شونده و مقاومی هستند که در پاره ای مواقع در طی اختلال به منزله ی  امری اجباری و نامناسب تجربه می شوند و اضطراب یا درماندگی بارز را در فرد برمی انگیزانند. تنها ناشی از نگرانی های مفرط درباره ی مسایل واقعی زندگی نیستند و فرد سعی در نادیده گرفتن و یا بازداری آنها داشته، یا درصدد خنثی کردن آنها با پاره ای افکار یا اعمال دیگر برمی آید و نسبت به اینکه این افکار، تکانه ها یا تصاویر محصول ذهن خود او هستند، آگاهی دارد. و وسواس های عملی شامل رفتارهای تکراری یا اعمال ذهنی هستند که شخص احساس می کند، در پاسخ به یک وسواس یا برطبق قواعدی که ناگزیر باید به کار بسته شوند، راه اندازی می شوند. گرچه این افکار یا اعمال ذهنی به منظور پیشگیری یا کاهش ناراحتی یا جلوگیری از بعضی حوادث یا موقعیت های سهمناک انجام می شوند، به صورت واقعی با آنچه که به منظور خنثی سازی یا پیشگیری از آن طرح ریزی شده اند ارتباط نداشته یا آشکارا افراطی هستند(انجمن روانپزشکی آمریکا،2003 ؛ صص 493-492).