پایان نامه : منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه

در سطح جهانی، حمایت زنان و ترویج برابری زن و مرد، حذف تبعیض جنسی، توجه خاص به کودکان ، مبارزه با بیماریهای واگیردار مانند مالاریا و ایدز، ایجاد یک همکاری جهانی برای توسعه ، توجه به کشورهای بدون مرز آبی و همکاری با کشورهای در حال توسعه در تمامی زمینه های ا قتصادی ، ملی و بین ا لمللی ، کار برای جوانان ، دسترسی به دارو و همکاری با بخش خصوصی در دستیابی به تکنولوژی جدید به خصوص ا طلاعات و ارتبا طات را می توان ذکر کرد .
موضوع شورشیان که از طریق مبارزات خود علیه کشوری که بدان تعلق دارند اعلام موجودیت می کنند ، ا ما به سادگی در جامعه بین المللی پذیرفته نمی شوند ، مگر اینکه ثابت کنند قادر به اعمال برخی حقوق حاکمیت مخصوص کشورها هستند ؛ موضوع سنتی جامعه بین المللی به شمار می رود . پس از جنگ جهانی دوم قطب های جدیدی از حالت بین المللی برخوردار شدند. علاوه بر سازما نهای بین المللی از جنبشهای آزادی بخش ملی و ا فراد می توان نام برد. به این موضوعات جدید وجه تمایز حقوق بین الملل جدید با کلاسیک گفته می شود.

کسانی که از جامعه جهانی سخن می گویند اعتقاد دارند که دنیا مکان بهتری برای زندگی می شود اگر به صورت یک جامعه در آید . ا ما باید توجه داشت که در عصر جهانی شدن هویت ها ی قومی ، درون هویت جهانی همچنان با قی خواهد ماند و خصوصیات هر قوم ؛ وجه مشخصه آن باید حفظ شود. به عقیده اریک فروم تاریخ بستر گورستان فرهنگ های برزگی است که پایان فاجعه آمیز آنها بدان سبب است که نتوانستند در برابر چا لش ، واکنش برنامه ریزی شده ، بخردانه و ارادی بروز دهند . در قبال تغییرات زمانه هر گونه مقاومت محکوم به شکست است به همین سبب بزرگترین دلیل موفقیت برای هر موضوعی از حقوق بین الملل فوق الذکر انطباق خود با تازه ها ست. غریزه جمعی بودن بشر که در دوران پارینه سنگی، ا و را به کشفیات جدیدی سوق داد تا بتوا ند بقای خود را تامین کند و تا به امروز زندگی راحت تری را به وجود آورد ، ا مروزه در سطح بین المللی به حداکثر خود رسیده است . ا نفجار اطلاعات و ارتباطات که جهان را به یک دهکده تشبیه می کند :«جهان گستری را به مرحله تازه ای از تاثیر گذاری متقابل نظر و عمل، دا نش و قدرت وارد کرده ا ست ».
از عقاید مختلفی که نظم نوین جهانی چگونه بر سراسر گیتی حاکم می شود ، می توان چنین فهمید که: اولا” وجود یک نظم جهانی اجتناب ناپذیر و به عنوان ا صل بدیهی پذیرفته شده است ثانیا” : تا قبل از سال 2000 میلادی برخی آن را از طریق یک کودتای نظامی قابل تحقق می دانستند ، عده دیگر ا ستفاده از نیروهای سازمان ملل و آمریکایی علیه تمامی ملل جهان برای ایجاد یک حکومت جهانی واحد فرض میکردند و بالاخره وجود یک بحران کامپیوتری در تاریخ 2000 که نتیجه آن بی نظمی گسترده اجتماعی میشد عامل ایجاد نظم نوین جهانی به شمار می آوردند . ا ما از هزاره جدید به بعد نظریه پردازان می گویند : نظم جهانی به تدریج در حال شکل گیری است. ا فول استعمار، امپریالیسم آمریکا ، وجود نهادهایی مانند سازمان ملل متحد ، سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ، تشکیل اتحادیه اروپایی و پول یورو ، تشکیل اتحادیه آمریکای شمالی و پول آمرو ، حوزه تجارت آزاد خاور میانه و برنامه ها و فرایند های مختلف صلح خاور میانه ، اتحادیه آفریقا و حملات یازده سپتامبر را عوا مل برجسته ای در راه رسیدن به آن ذکر میکنند . اولین بار ا صطلاح نظم جهانی توسط ویلسون رئیس جمهور آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و در خلال شکل گیری جامعه ملل مطرح شد . ا و به جای تاکید بر نظام ا منیت دسته جمعی ، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت این نظم را مبتنی بر سیاست های برتر قدرتهای بزرگ آن زمان می دانست . با عدم عضویت آمریکا در جامعه ملل و شکست آن ، این واژه نیز رو به فراموشی رفت. بعد از فروپاشی شوروی سا بق و پایان جنگ سرد این واژه توسط بوش در سال 1990 مطرح شد .با توجه به عوا مل متعددی که در شکل گیری یک نظام قانون مند جهانی موثر است ، ما از دیدگاه حقوقی به مطالعه این موضوع می پردازیم .
2- روشهای توسعه نظام قانون مند جهانی :
اگر چه حقوق بین الملل حقوق همکاری است ، وجود آن بستگی به رضایت کشورها دارد که می تواند به صورت صریح و یا ضمنی باشد . فقدان رضایت یک کشور به معنی آن است که نمی توان قاعده ای را بر آن تحمیل کرد . در نتیجه هر کشور قا نونگزار خود میباشد .رابطه حقوقی بین کشورها با تنوع زیاد بستگی به اراده آن کشورها دارد. البته نباید قواعد آمره حقوق بین ا لملل را از یاد برد . قواعدی که هر مورد تخطی و نقض آن باعث بطلان است و موجبات مسئولیت بین المللی را پدید می آورد. به عبارتی این قاعده سخن از حدا قل رفتار قابل قبولی را بیان می کند که هیج دولت ـ ملتی از آن تخلف نمیکند . مثلا” اعدام نوجوانان ، می تواند در این مقوله جای گیرد.. معاهدات ، اعلامیه ها و عملکردهایی که نشانگر ممنوعیت این موضوع به طور گسترده و غیر قابل تردید است را در زمره مسائلی مانند بردگی ، شکنجه و کشتار دسته جمعی جای می دهد. هیچ کشوری اظهاری خلاف این موضوعات نمی کند . از طرفی می توان گفت حقوق بین الملل فا قد یک قانونگزار به این منظورست و نتیجتا” معاهدات دو جانبه و چند جانبه چنین نقشی را بر عهده دارند . از طرف دیگر باید توجه داشت که حقوق بین الملل دارای خصیصه خا صی با جنبه های قانونگزاری بین المللی است ، به عبارتی حقوق بین الملل عام مرکب از حقوق عرفی بین المللی و ا صول کلی حقوقی است . قواعد حقوق بین الملل عام برای همه کشورها الزام آورست. بدین ترتیب که هرمعاهده جدید به این نظام وارد می شود از چنین خصیصه ای برخوردار است .
در دنیای معا صر عوامل عدیده ای منجر به بین ا لمللی شدن قواعد حقوق بین ا لملل می شود.با زمانهای گذشته که یک کشور یا وزیر خارجه آن به آسانی می توانست قاعده ای را بپذیرد یا از آن شانه خالی کند تفاوت زیادی صورت گرفته است . ا مروز دیگر در سطح بین المللی واقع شدن یک انتخاب نیست . عملکرد سازمانهای زیادی که تعدادشان روبه ا فزایش است ، حتی دستگاههای قانونگزاری و قضایی ملی منعکس کننده سیاست و نحوه قانون سازی رسمی یا غیر رسمی بین ا لمللی هستند . نهادینه شدن حاکمیت وسیاست جهانی محدود به بین المللی کردن فعالیت های حکومتی و دولتی نیست ، بلکه در هر زمینه ای از جنبه های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی روابط کشورها از مرزهای سرزمینی فراتر رفته است . از تاریخ تشکیل اتحادیه بین المللی تلگراف در 1865 ارتباط بین ا لمللی ، مورد تاکید اروپائیان و سپس جهانیان واقع شده است . به قول لویی رنو دانشمند فرا نسوی «گردانندگان پست و تلگراف که اتحادیه پست و اتحادیه تلگراف را به وجود آوردند و مردم حتی نا مشان را هم نمی دانند به تمدن و صلح بین اقوام به مراتب بیشتر از دیپلماتهای صاحب نام خدمت کردند .

دوران پس از جنگ دوم جهانی و تشکیل سازمان ملل متحد نیز با تصویب منشورملل متحد مبداء جدیدی برای تغییر نظام وستفالی به شمار می رود.سازمان ملل متحد و ارکان آن برای جبران ضعف های جامعه ملل به گونه ای طراحی شد که تقسیم سیاسی جهان به دولت – ملتهای قدرتمند با منا فع جغرا فیایی مختلف در منشور مورد توجه بود. و یکی از دلایل آشکار حق وتوی اعضای دائم شورای ا منیت است. اینک زمان آن فرا رسیده که حقوق بین الملل جدید را در دنیای معا صرمورد آزمایش قرار دهیم. برای این منظور با تفکر جدیدی به موضوعات باید نظر ا فکند مناسب ترین بینش در فهم مباحث حقوق بین الملل توجه به قواعد آن یا اجرای آن به تنهایی نیست ، بلکه بر اساس قواعد و اجرا و علاوه بر این قدرت و کنترل آن می باشد . قواعد به تنهایی نمی توانند تصمیمات بین المللی را توجیه کنند و تمرکز بر اجرا نیز به تنهایی راه گشا نیست. عوا مل ا قتصادی و جغرافیایی و اجتماعی نیز باعث پیچیده تر شدن موضوع است . بهترین دلیل موجودیت حقوق بین الملل و تکامل قواعد آن بر جهان گستری ، این است که همه کشورها تلاش مستمری در انطباق عملکردشان بر مقررات آن دارند. .
در اینجا لازم است به پیمان نا مه های حقوق بشری سازمان ملل متحد که در تکامل اعلامیه جها نی حقوق بشر منعقد شدند اشاره کنیم . پیمان ا ول در 1966 برحقوق ا فراد و آزادیهای اساسی تاکید میکند در حالی که مورد دوم که به نسل دوم حقوق بشر شهرت یافته بر حقوق اقتصادی وا جتماعی متمرکز است . نزدیک به 148 کشور از جمله ایران این دو پیمان نامه را به تصویب رسانده ا ند اما علی رغم تاثیراتی که در وضع زنان،کودکان،کارگران میتواند داشته باشد، ایالات متحده آمریکا حاضر به تصویب کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی نشده است .بنا براین نتیجه میگیریم که کمرنگ شدن حاکمیت دولتها در کشورهای اروپایی بیشتر از آمریکا بوده است .از طرفی کنوانسیون حقوق کودک به موجب قطعنامه شماره 25 ./res/44بیست نوامبر 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیدودر سال 1990 لازم الاجرا شد .این کنوانسیون به تصویب 191 کشور رسیده است که در واقع تعداد کشورهای تصویب کننده این کنوانسیون از تعداد کشورهای عضو سازمان ملل بیشتر است . بدیهی است چنین معاهداتی می تواند در ایجاد یک رژیم اخلاقی مستحکم بین ا لمللی حقوق بشر و همچنین به شکل گیری قراردادهای تجار ی بین المللی و هدایت مذاکرات و چانه زنی های بین المللی کمک کنند.
اگر چه مانند مقررات حقوق داخلی برخی موارد نقض را در حقوق بین الملل مشاهده می کنیم ، هر ملتی دارای منا فعی از حقوق بین الملل و توا فقات بین المللی است. حقوق بین الملل جامعه بین ا لمللی را به سمت مشارکت با هدف نظم و ثبات سوق میدهد .وجود نهادهای مشترک و مداخلات متقابل باعث محدودیت عملکرد کشورها شده است . منافع حیاتی هر کشور نوعی همبستگی شدید را با دیگران طلب میکند .مثلا” حفظ صلح و جلوگیری از جنگ ، مثالهای خوبی هستند که از اهداف عمده تشکیل سازمان ملل به شمار میروند. توسعه حقوق معاهداتی که با کنگره وین آغاز شد ، ابزار توسعه حقوقی بین کشورهایی است که آماده مشارکت و همکاری با یکدیگر هستند و بدین ترتیب با ا لزام خود به انجام تعهد ، خواسته هایشان را به ظهور می رسانند. برای گسترش استقلال و امنیت و حفظ سرزمین ، به خصوص کنترل رفتار سایر کشورها ، هر کشوری می پذیرد که محدودیت هایی بر عملکرد خود ایجاد کند. قواعد حقوق بین الملل را ، از نزاکت بین المللی مانند برا فراشتن پرچم کشتی های جنگی خارجی در دریا که جنبه اخلاقی دارد و هیچ تعهد حقوقی ندارد باید جدا فرض کرد . نبود قانونگزار بین المللی و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل که مرکب از نمایندگان تمامی کشورهای عضو است و از الزام حقوقی برخوردار نیستند ، همچنین نظام قضایی مبتنی بر موا فقت اولیه کشورها در دیوان بین المللی دادگستری و حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت نیز هیچ تاثیری بر موجودیت این رشته حقوقی ندارد. اگر چه فیلسوف انگلیسی جان آستین در قرن نوزدهم ، نظریه حقوق بر اساس تفکر حاکمیت با پشتوانه ضمانت اجرا و مجازات را مطرح نمود ، هنوز حقوق بین ا لملل با این تفکر منطبق نشده است. علی رغم خواسته های متفاوت کشورها در بسیاری از اجلاسهای بین المللی که منجر به تصویب معاهدات قا نون ساز مانند کنوانسیون حقوق دریا گردیده است،دکترین وفاق عام چاره ساز بوده است . وفاق عام منعکس کننده تاثیر اکثریت در ایجاد قواعد جدید حقوق بین الملل و پذیرش آنها توسط سایر کشورها می باشد. نوعی تلاش بر تغییر ساختار حقوق بین الملل از تاکید انحصاری بر دولت – ملت ، به یک شکل در حال توسعه مشارکت بین ا لمللی است . بشریت در جستجوی رفاه وعدا لت است نه فقط در کشوری که زندگی می کند بلکه در نظام بین المللی که در آن به سر می برد. نکته ای که در پایان این بند لازم به ذکراست اینکه در همه حال باید انسان را که محور مطالعات حقوقی فرهنگی واجتماعی است مد نظر قرار دهیم و بر این پایه؛ شرق و غرب و سنتی و مدرن اهمیت خود را از دست می دهند . آنچه بتواند برای انسان وحیات انسانی مفید باشد ، خوب است .حق تعیین سرنوشت و سایر ا صولی که در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است با همین انگیزه بوده است .

3- آیا صلح جهانی دست یا فتنی است ؟
در سال 1981 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه 67/36 را به تصویب رساند که به موجب آن یک روز بین المللی صلح اعلام شود. متعاقب آن در سال 2001 قطعنامه جدید 282/55 روز 21 سپتامبر هر سال به عنوان روز بین المللی صلح مورد تصویب قرارگرفت. طبق این قطعنامه روزجهانی صلح باید از آن به بعد به عنوان یک روز آتش بس جهانی وعدم خشونت باشد . جامعه جهانی تمامی ملتها و مردم را دعوت به توقف خصومت ها در این روز می کند . از تمامی دول عضو ، سازمانهای نظام ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی و افراد خواسته می شود که با یک روش مناسب و از طریق آموزش و آگاهی عمومی برای ایجاد آتش بس جهانی با سازمان ملل همکاری کنند. جالب اینجاست که دبیر کل سازمان از همه دعوت کرده است در ساعت 12 ظهر روز صلح یک دقیقه سکوت کنند . صلح جهانی یک آرزوی دیرینه توام با عدا لت ، آزادی و شادی بین ملتهاست . برخی مورخین این ا صطلاح را از زمان تشکیل دولت – ملت و پایان جنگهای قرن هفدهم می دانند. مثلا” اروپای قدیم با دو جنگ اول و دوم را چنانچه با اروپای متحد مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که صلح از طریق وحدت دست یافتنی است .
تاریخ شناخته شده بشری سراسر جنگهای بزرگ و کوچکی بوده است به طوری که از چند هزار سال تمدن های قدیم و جدید تنها دو قرن ، آن هم گسسته صلح نسبی برقرار بوده است.اولین معاهده ای که رسما” توسل به زور را غیر قانونی اعلام کرد تصویب پیمان بریان کلوگ در 1928 و متعاقب آن منشور ملل متحد است .
از نویسندگانی که در دوران باستان با دیدگاه مذهبی جنگ را منفور اعلام کردند می توان به سنت آگوستین ، توماس آکویناس فرانسیسکو دوویتوریا و سوارز اشاره کرد که سعی در محدود کردن و ایجاد مقرراتی برای جنگ داشتند . در دوران جدید دانشمندانی مانند گروسیوس ،جنتیلی، بنکر شوک و واتل ، موضوع حفظ صلح از طریق مباحثه را مطرح کردند که حتی با خرد گرایی هم که جنبه مذهبی داشت ؛ جنگ ، عملی مشروع شناخته می شد. براساس وضعیت غالب دولت ملت پس از وستفالی، هیچیک از این نویسندگان به طور کامل جنگ را نفی نکردند. زیرا که جنگ جلوه ای از انعکاس ذاتی طبیعت انسانی به شمار میرفت. با توجه به این وضعیت است که در حقوق بین الملل مقرراتی پیرامون حقوق جنگ وضع شده است .جنگی که ضد ارزش است و شدت نفرت جامعه بین الملل پس از دو جنگ ویرانگر جهانی قرن بیستم از آن ، به حدی بوده است که در منشور ملل متحد هیچگاه از چنین واژه ای استفاده نشده است بلکه ا صل ممنوعیت توسل به زور از ا صول مندرج در این سند بنیادین است. ا مروزه مهمترین منبع حقوق مخا صمات مسلحانه بین المللی به حقوق ژنو و حقوق لاهه مشهور است .
برای درک بهتر رسیدن به صلح جهانی بررسی تحولات قرون اخیر به خصوص چهار قرن گذشته دارای اهمیت است . از آنجایی که بنای ساختار کنونی نظام بین الملل از زمان صلح وستفالی و پایان جنگهای مذهبی در اروپا شروع شد .به خصوص در اوایل قرن نوزدهم تحولات فرانسه و انقلاب صنعتی و سپس آغاز قرن بیستم با انقلاب بلشویکی موج بزرگ ضد استعماری وجنبشهای آزادی بخش ملی در جهت استقلال و تدوین منشور ملل متحد که در بند 1 ماده 2 تاکید بر تساوی حاکمیت ها در سازمان ملل متحد دارد، ساختار نظام بین المللی را از سلسله مراتب به سطح ا فقی تغییر داده است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین حکومتها و روسای آنها بدون توجه ب

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید