دی ۲۶, ۱۳۹۹

متن کامل – چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال- قسمت ۳

۴-۱ مقدمه ۶۴
۴-۲ شاخصهایتوصیفیمتغیرهایاصلیپژوهش ۶۴
۴-۳ دادههایاستنباطی ۷۱
فصلپنجم:بحثونتیجهگیری
۵-۱ مقدمه ۹۰
۵-۲ بحثونتیجهگیری ۹۰
۵-۳ پیشنهادهایپژوهش (پیشنهادبرایمحققانآینده) ۹۹
۵-۴ محدودیتهایپژوهش ۹۹
۵-۴-۱ محدودیتهایدراختیارپژوهشگر ۹۹
۵-۴-۲ محدودیتهایخارجازاختیارپژوهشگر ۱۰۰
منابعفارسی ۱۰۱
منابعانگلیسی ۱۰۵
فهر ست جداول
جدولشماره ۳-۱: سوالاتهرکدامازمولفه‌هایچالشهایبیمهاجباری ۶۰
جدولشماره ۳-۲: مقدارآلفایکرونباخبرایمولفه‌هایپرسشنامهچالشهایبیمهاجباری ۶۲
جدول ۱٫ توزیعفراوانیجنسیتآزمودنیها ۶۴
جدول ۲٫ توزیعفراوانیوضعیتتأهلآزمودنیها ۶۵
جدول ۳٫ توزیعفراوانیتحصیلاتآزمودنیها ۶۶
جدول ۴٫ توزیعفراوانیسنآزمودنیها ۶۷
جدول ۵٫ توزیعفراوانیوضعیتاشتغالآزمودنیها ۶۸
جدول ۶٫ توزیعفراوانیسنبهتفکیکتحصیلات ۶۹
جدول ۷٫ شاخصهایتوصیفیمتغیرهایاصلیوبررسینرمالبودنآنها ۷۰
جدول ۸٫ تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینفقدانمرکزفعالومؤثربرایمطالعاتدرچهاروضعیتاشتغال ۷۱
جدول ۹٫ آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیرفقدانمرکزفعالومؤثربرایمطالعاتدرسطوحاشتغال ۷۱
جدول ۱۰٫ تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگیندخالتهایبیحددولتدرچهاروضعیتاشتغال ۷۲
جدول ۱۱٫ آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیردخالتبیحددولتدرسطوحاشتغال ۷۳
جدول ۱۲٫ تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینبرداشتهایسلیقهایدرچهاروضعیتاشتغال ۷۴
جدول ۱۳٫ آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیربرداشتهایسلیقهایدرسطوحاشتغال ۷۴
جدول ۱۴٫ تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینبیتوجیبهتأمیناجتماعیدرچهاروضعیتاشتغال ۷۵
جدول ۱۵٫ آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیربیتوجهیبهتأمیناجتماعیدرسطوحاشتغال ۷۶
جدول ۱۶٫ تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینناپایداریدرسیاستهایاجتماعیدرچهاروضعیتاشتغال ۷۶
جدول ۱۷٫ آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیرناپایداریدرسیاستهایاجتماعیدرسطوحاشتغال ۷۷
جدول ۱۸٫ تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگیناعمالسیاستهایسلیقهایمدیراندرچهاروضعیتاشتغال ۷۸
جدول ۱۹٫ آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیراعمالسیاستهایسلیقهایمدیراندرسطوحاشتغال ۷۸
جدول ۲۰٫ نامونمادمتغیرهایمدلساختاری ۸۰
جدول ۲۰٫ شاخصهایبرازشمدلرگرسیونیمبتنیبرفرضیاتپژوهش ۸۲
جدول ۲۱٫ شاخصهایبرازشمدلساختارینهاییمبتنیبرفرضیاتپژوهش ۸۴
جدول ۲۲٫ بررسینرمالبودنمتغیرها ۸۴
جدول ۲۳٫ وزنرگرسیونیمتغیرهایاثرگذاربریکدیگر ۸۵
جدول ۲۴٫ وزنرگرسیونیاستانداردشدهمتغیرهابرهم ۸۶
جدول ۲۵٫ اثرمستقیماستانداردشدهمتغیرهابریکدیگردرمدلساختارینهایی ۸۷

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir