کدگذاری انتخابی

دانلود پایان نامه

پوشش و آرایش
بسته به مکان و زمان و موقعیت متفاوت است و طیفی از کاملاً جسورانه تا کاملاً عفیفانه را در بر می‌گیرد
وضعیت اعتقادی
وضعیت اعتقادی در حد متوسط، پایبندی به مناسک و شعائر در حد متوسط
اوقات فراغت
ترکیبی از انواع گذران اوقات فراغت را بسته به مصلحت انتخاب می‌کنند.
فردی درون‌خانگی، فردی برون‌خانگی، جمعی درون‌خانگی، جمعی برون‌خانگی
حضور در بیرون از منزل
در حضور و ترددشان ارزیابی از زمان و مکان انجام می‌دهند.
رویکرد نسبت به جنسیت
برابری جنسیتی‌، و تفاوت جنسیتی.
اعتقادات رفتاری قالبی
حضور زنان در جامعه ضروری است برخی نیز به صورت مشروط قبول دارند. در مشکلاتی که برای زنان پیش می‌آید در اکثر موارد هر دو طرف را مقصر می‌دانند برخی معتقد به قصور زنان می‌باشند.
ارتباط با جنس مخالف
به صورت کنترل شده و بدون روابط جنسی و یا در حد هم‌ترازی خوب است.
آسیب‌های احتمالی شامل: ازاله بکارت، بدبینی مردها، از هم پاشیدن خانواده‌ها، تجاوز، آسیب دیدن آینده فرد، مشکلات روحی و روانی، بارداری و ایجاد احساسات غیر قابل کنترل.
مبحث دوم: درک و تصور زنان از قربانی‌شدن
در یافته‌های تحلیلی این پژوهش، پس از کدگذاری باز و محوری، مفاهیم و مصادیق قربانی‌شدن از منظر زنان استخراج شد و پس از آن روابط بین متغیرها مورد مطالعه قرار گرفت. در زیر داده‌ها بر اساس مفاهیم اکتشافی ارائه می‌گردد. در این مبحث با عنایت به اینکه در مبحث قبل دسته‌بندی مبسوطی از انواع سبک‌زندگی ارائه شده‌است مثالهایی که از هر یک از موارد آورده می‌شود کنار مشخصات آن‌ها سبک‌زندگیشان نیز نوشته خواهد شد و از نوشتن مشخصات ظاهری مثل وضعیت پوشش و آرایش وضعیت اعتقادی و‌ غیره صرف نظر شده‌است ولی در مواردی که نیاز به توضیح بیشتری احساس شد، توضیحات تکمیلی ارائه گردید. تا بتوان ارتباط مفاهیم و مصادیق قربانی‌شدن با سبک‌زندگی افراد درک کرد و مفصل‌بندی مفاهیم درست صورت گیرد. در نهایت در این مبحث نیز مانند مبحث قبل در پایان هر مطلب در یک جعبه جمع‌بندی ارائه شده و تقسیم‌بندی‌ای از مفاهیم و مقولات در سه سبک‌زندگی ارائه گردیده است. در واقع این جعبه‌های جمع‌بندی نقش مفصل‌بندی بین مفاهیم را ایفا می‌کند.
تعریف قربانی‌شدن
در تعریف زنان از مفهوم قربانی‌شدن، می‌توان به سیزده مفهوم اشاره کرد. زنان قربانی‌شدن را، به مثابه بی‌سرپرست شدن، اجبار به کاری یا چیزی، تجاوز جنسی، تعرض‌های کلامی‌و غیر‌کلامی، عدم‌اشتغال، محدودیت فردی یا جمعی و یا ساختاری، مطیع تصمیم دیگران بودن، گذشت کردن به خاطر خواسته دیگران یا به نوعی فدا شدن به خاطر دیگران، از دست دادن آبرو، خیانت، مورد سوء استفاده قرار گرفتن و مورد ظلم واقع شدن عنوان می‌کنند.
در ادامه پس از کدگذاری محوری اقدام به کدگذاری انتخابی شد. کدهای انتخابی استخراج شده شامل «آسیب‌هایی کلی در حوزه مسائل اجتماعی »،«سلب اختیارها و منابع»‌ از افراد و«حرمان زندگی (برباد رفتن گذشته و آینده)» زنان می‌شد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.