ﮔﺮوه

دانلود پایان نامه

1-Evans& Hathaway
٩٨
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اول، ﻋﻠﯿﺰاده و ﻫﺎﺷﻤﯽ((1387 در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد آدﻟﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻣﺒﺘلا ﺑﻪ اﺧـﺘلال اﺳـﺘﺮس ﭘـﺲ از ﺿـﺮﺑﻪ و ﻫﻤﺴﺮان آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﺧﺘلال در ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻣﺒﺘلا ﺑﻪ اﺧﺘلال اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ، 30 زوج 60) زن و ﻣﺮد) را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻫﻤﺴﺮان (زﻧﺎن) ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آدﻟﺮ در 10 ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﯿـﺰ در ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﺧﺘلال در ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎداری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوجﻫﺎ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﮔﺮوه زﻧﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد. آﻧﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد آدﻟﺮ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻣﺒﺘلا ﺑﻪ اﺧـﺘلال اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﺧﺘلال ( در ﺳﻄﺢ ( P<0>در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوم، ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران((1387 در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣـﻮزش ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﺮاﺧﺘﻪاﻧﺪ. آﻧﻬﺎ 72 ﻧﻔﺮ از زوﺟﯿﻦ را ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در دو ﮔـﺮوه آزﻣﺎﯾـﺸﯽ و ﮐﻨﺘـﺮل ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﻃﯽ 11 درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﺮد. ﻓﺮﺿـﯿﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در ﮔـﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣـﻮن ﻧـﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ﭘﺲ از ازدواج: ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ زوجدرﻣﺎﻧﯽ آدﻟﺮی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻃلاق، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﻫﻤـﺴﺮ و ازدواج دوﺑﺎره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ازدواج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃلاق ﯾﺎ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ، وﻇﯿﻔﻪ درﻣـﺎﻧﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺎن آﻣﺎده ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑـﺮای ازدواج دوﺑـﺎره ﻣـﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻃلاق ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ
٩٩
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. وﻇﯿﻔﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ آﻣﻮزش و ﺗﺮﻏﯿﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳـﺖ.
در واﻗﻊ ﻣﺸﺎوره ﭘﺲ از ﻃلاق ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻗﺒﻠـﯽ و ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد در ﺟﻬـﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ (ﮐﺮن، ﻫﺎوز، ﮐﺮﯾﺴﺘﻨﺴﻦ1، .(1989
ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﺑﺮای ازدواج دوﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی دارد. ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻣﺸﺎوره ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﻣﺸﮑﻞزای دﯾﮕﺮی ﻧﺪﻫﻨﺪ. ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐـﻪ از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎری ﺗﻌﺠﺐﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ازدواجﻫﺎی دوم زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺷـﺘﺒﺎهﻫـﺎی ازدواج اول در آن ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ازدواج دوم ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن واﻟـﺪﯾﻦ، ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺷﻐﻞ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪن ازدواجﻫﺎی دوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ازدواج درﻣﺎنﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ(ﻣﺮدﯾﺖ2،.(1990
ﺧﺎﻧﻮاده: ﻣﺸﮑلاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ واﻟﺪ–ﮐﻮدک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻞ واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻌـﻀﯽ زوﺟﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑـﺮ وﺟـﻮد ﻣـﺸﮑلاﺗﯽ در راﺑﻄـﻪی واﻟﺪ–ﮐﻮدک ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ. لازم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زوﺟـﯿﻦ ﺑـﺮای اﺟﺘﻨـﺎب از ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ ﻣـﺸﮑلات زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺸﮑﻞدار ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧـﺪ (اﺳـﻮﯾﻨﯽ، 2009؛ ﻫـﯽﻟـﯽ ،(1381ﮐﻮدﮐﺎن. ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞدار و ﻃلاقﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری در دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ زوجدرﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺳﺎزﻧﺪ. ﻫﺪف از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ، روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در راﺑﻄـﻪی زوﺟـﯿﻦ وﺟـﻮد داﺷﺘﻪ، ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف از ﻣﺪاﺧﻠﻪ روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ (ﻟﻮﮔـﺎن، ﮐـﺮن، ﮐﻮرﻟـﺖ، ﺗﺮاد،.(1993
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻮدک، رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺑـﺎلاﺗﺮی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ زوﺟﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﻟﻮﮔﺎن و ﻫﻤﮑﺎران (1993) اﯾـﻦ ﻣـﺴﺄﻟﻪ را ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎی واﻟـﺪﯾﻨﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، زوﺟﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ واﻟـﺪﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ
Haws & Christensen، 1- Kern 2- Meredith
١٠٠
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎلاﺗﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ وﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻟﻮﮔـﺎن و ﻫﻤﮑـﺎران (1993) ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪای را ﺑﺎ ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ روﺑﺮو ﺳﺎزد.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﺎر ﺑﺎ زوﺟﯿﻦ در روﯾﮑﺮد آدﻟﺮی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.