جاذبه های گردشگری، گردشگری ورزشی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

فهرست مطالب صفحه
فصل اول: طرح تحقیق ۱
مقدمه ۲
۱-۱ بیان مسئله ۲
۲-۱ اهمیت و ضرورت موضوع ۴
۳-۱ پرسش های تحقیق ۴
۴-۱ اهداف تحقیق ۵
۵-۱ روش کلی تحقیق ۵
۱-۵-۱ قلمرو مکانی- جامعه تحقیق ۵
۲-۵-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۵
۳-۵-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه ۵
۴-۵-۱ روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن ۶
۵-۵-۱ روش های تحلیل داده ها ۶
۶-۱ موانع ومحدودیتهای تحقیق ۶
۷-۱ چارچوب کلان نظری تحقیق ۷
۸-۱ نقشه راه ۷
۹-۱ پیشینه تحقیق ۸
۱۰-۱ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق ۹
فصل دوم: پیشینه تحقیق ۱۱
مقدمه ۱۲
۱-۲ گردشگری و اثرات آن ۱۲
۲-۲ اشکال گردشگری ۱۵
۱-۲-۲ گردشگری ورزشی و گردشگری زمستانی ۱۷
۱-۱-۲-۲ انواع گردشگری ورزشی ۲۰
۲-۲-۱-۲ تاریخچه گردشگری ورزشی در ایران ۲۱
۳-۱-۲-۲ گردشگری اسکی ۲۱
۴-۱-۲-۲ تاریخچه اسکی در ایران ۲۲
۳-۲ مطالعه امکان سنجی ۲۳
۱-۳-۲ امکان سنجی عملیاتی ۲۴
۱-۱-۳-۲ امکان سنجی قانونی ۲۵
۲-۳-۲ امکان سنجی فنی ۲۵
۱-۲-۳-۲ توسعه پایدار گردشگری اسکی ۲۷
۳-۳-۲ امکان سنجی اقتصادی ۳۰
۱-۳-۳-۲ اقلام و امکانات مورد نیاز جهت بهره برداری از یک پیست اسکی ۳۲
۲-۳-۳-۲ تحلیل بازگشت سرمایه ۳۴
۴-۳-۲ امکان سنجی زمانی-برنامه ای ۳۴
۵-۳-۲ دسترسی و تجزیه و تحلیل بازار ۳۵
۴-۲ استان لرستان ۳۷
۱-۴-۲ آب وهوا ۴۰
۲-۴-۲ کوه ها ۴۱
۵-۲ کوه گرین ۴۲
۱-۵-۲ مراکز جمعیتی اطراف کوه گرین و مطالعات جمعیت شناختی آن ها ۵۰
۲-۵-۲ زیرساخت ها و تأسیسات موجود در مجاورت کوه گرین ۵۵
۳-۵-۲ ملاحظات قانونی، اقتصادی و زمانی احداث پیست اسکی گرین ۵۷
۴-۵-۲ بازار گردشگران ورودی به پیست گرین ۵۹
۵-۵-۲ اشتغال زایی مجموعه پیست اسکی گرین ۵۹
۶-۵-۲ جاذبه های گردشگری اطراف کوه گرین ۵۹
۱-۶-۵-۲ جاذبه های گردشگری نهاوند ۶۰
۲-۶-۵-۲ جاذبه های گردشگری دلفان ۶۲
۳-۶-۵-۲ جاذبه های گردشگری سلسله ۶۵
۴-۶-۵-۲ جاذبه های گردشگری بروجرد ۶۶
۵-۶-۵-۲ سد گرین ۷۰
۶-۲ بررسی چند نمونه از پیست های موفق ایران ۷۱
۱-۶-۲ پیست اسکی دربندسر ۷۱
۲-۶-۲ پیست اسکی دیزین ۷۲
۳-۶-۲ پیست اسکی پولاد کف شیراز ۷۴
فصل سوم: روش تحقیق ۱۱
مقدمه ۷۸
۱-۳ نوع پژوهش ۷۸
۲-۳ روش های گردآوری اطلاعات و تحلیل آن ها ۷۸
۱-۲-۳ مصاحبه ۷۹
۲-۲-۳ روش محاسبه شیب ۷۹
۳-۲-۳ روش TCI ۷۹
۴-۲-۳ تحلیل هزینه- منفعت ۸۰
۵-۲-۳ دوره بازگشت سرمایه ۸۱
۶-۲-۳ پرسشنامه ۸۱
۱-۶-۲-۳ روایی پرسشنامه ۸۲
۲-۶-۲-۳ پایایی پرسشنامه ۸۲
۳-۶-۲-۳ نمونه گیری و حجم نمونه ۸۳
۳-۳ تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳
۱-۳-۳ آزمون کلموگروف – اسمیرنوف ۸۳
۲-۳-۳ آزمون t تک نمونه ای ۸۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ۸۶
مقدمه ۸۷
۱-۴ پاسخ به سوالات تحقیق از طریق ادبیات پژوهش ۸۷
۲-۴ تحلیل پرسشنامه ۸۹
۱-۲-۴ تحلیل جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۸۹
۱-۱-۲-۴ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت ۸۹
۲-۱-۲-۴ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات ۹۰
۲-۲-۴ آزمون نرمال بودن داده‌ها ۹۱
۳-۴ پاسخ به سوالات تحقیق از طریق تحلیل پرسشنامه ۹۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵
مقدمه ۱۰۶
۱-۵ بحث و نتیجه گیری کلی براساس هدف و مدل نظری تحقیق ۱۰۶
۱-۱-۵ چالش های موجود در منطقه ۱۰۸
۲-۵ توصیه های اجرایی مبتنی بر یافته ها به سرمایه گذارن و مسئولین ذیربط ۱۰۹
۳-۵ محدودیتهای پژوهش ۱۱۰
۴-۵ پیشنهادها برای پژوهشگران آتی ۱۱۱
منابع فارسی I
منابع لاتین V
پیوست ها
پیوست ۱
پیوست ۲
پیوست ۳
پیوست ۴
پیوست ۵
پیوست ۶
پیوست ۷
پیوست ۸
پیوست ۹
پیوست ۱۰

فهرست جداول و نمودارها

فهرست صفحه
فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
جدول ۱-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
جدول ۲-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
جدول ۳-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
جدول ۴-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
جدول ۵-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
جدول ۶-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
جدول ۷-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
جدول ۸-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
جدول ۹-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
جدول ۱۰-۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
نمودار ۱-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
جدول ۱۱-۲ ………………………………………………………………………………………….
……………………………………. ۵۳
نمودار ۲-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
نمودار ۳-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
نمودار ۴-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
جدول ۱-۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ………………………………………………………………………. ۸۶
جدول ۱-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
جدول ۲-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
نمودار ۱-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
جدول ۳-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
نمودار ۲-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
جدول ۴-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
جدول ۵-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
نمودار ۳-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
جدول ۶-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
نمودار ۴-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
جدول ۷-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
جدول ۸-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
نمودار ۵-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
جدول ۹-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
نمودار ۶-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
جدول ۱۰-۴ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
نمودار ۷-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
جدول ۱۱-۴ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
نمودار ۸-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
جدول ۱۲-۴ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
نمودار ۹-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
جدول ۱۳-۴ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
نمودار ۱۰-۴ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
پیوست ها
جدول ۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست ۱
جدول ۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست ۳
جدول ۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست ۴
جدول ۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست ۵
جدول ۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست ۵
جدول ۶ ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست ۶
جدول ۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست ۶
جدول ۸ ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست ۷
نمودار ۱

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید