H2S، فلش

دانلود پایان نامه

………………………………………..۷۹
جدول(۳-۴)…………………………………………………………………………………………………………..۸۱
جدول(۳-۵)…………………………………………………………………………………………………………..۸۲
جدول(۳-۶)…………………………………………………………………………………………………………..۸۳
جدول(۳-۷)…………………………………………………………………………………………………………..۸۵
جدول(۳-۸)…………………………………………………………………………………………………………..۸۶
جدول(۳-۹)…………………………………………………………………………………………………………..۸۸
جدول(۳-۱۰)…………………………………………………………………………………………………………۸۹
جدول(۴-۱)…………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
جدول(۴-۲)…………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
جدول (۵-۱)……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار(۲-۱)………………………………………………………………………………………………………..۴۸
نمودار(۲-۲)………………………………………………………………………………………………………..۴۸
نمودار(۴-۱)………………………………………………………………………………………………………..۹۱
نمودار(۴-۲)………………………………………………………………………………………………………..۹۲
نمودار(۴-۳)………………………………………………………………………………………………………..۹۲
نمودار(۴-۴)………………………………………………………………………………………………………..۹۳
نمودار(۴-۵)………………………………………………………………………………………………………..۹۳
نمودار(۴-۶)………………………………………………………………………………………………………..۹۴
نمودار(۴-۷)………………………………………………………………………………………………………..۹۵
نمودار(۴-۸)………………………………………………………………………………………………………..۹۶
نمودار(۴-۹)…………………………………………………………………………………………………………۹۶
نمودار(۴-۱۰)………………………………………………………………………………………………………۹۷
نمودار(۴-۱۱)………………………………………………………………………………………………………۹۷
نمودار(۴-۱۲)……………………………………………………………………………………………………….۹۹
نمودار(۴-۱۳)………………………………………………………………………………………………………۹۹
نمودار(۴-۱۴)……………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

نمودار(۴-۱۵)……………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
نمودار(۴-۱۶)……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
نمودار(۴-۱۷)……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
نمودار(۴-۱۸)……………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
نمودار(۴-۱۹)……………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
نمودار(۴-۲۰)……………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
نمودار(۴-۲۱)……………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
نمودار(۴-۲۲)……………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
نمودار(۴-۲۳)……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
نمودار(۴-۲۴)……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
نمودار(۴-۲۵)……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل(۱-۱)……………………………………………………………………………………………………..۱۵
شکل(۱-۲)……………………………………………………………………………………………………..۱۷
شکل(۱-۳)……………………………………………………………………………………………………..۱۸
شکل(۱-۴)……………………………………………………………………………………………………..۲۰
شکل(۱-۵)……………………………………………………………………………………………………..۲۲
شکل(۱-۶)……………………………………………………………………………………………………..۲۳
شکل(۱-۷)……………………………………………………………………………………………………..۲۵
شکل(۱-۸)……………………………………………………………………………………………………..۲۷
شکل(۱-۹)……………………………………………………………………………………………………..۲۷
شکل(۱-۱۰)……………………………………………………………………………………………………۲۹
شکل(۱-۱۱)……………………………………………………………………………………………………۳۱
شکل(۱-۱۲)……………………………………………………………………………………………………۳۴
شکل(۱-۱۳)……………………………………………………………………………………………………۳۶
شکل(۱-۱۴)……………………………………………………………………………………………………۳۸
شکل(۱-۱۵)…………………………………………………………………………………………………..
.۳۹
شکل(۲-۱)……………………………………………………………………………………………………..۴۶
شکل(۲-۲)………………………………………………………………………………………………………۴۶
شکل(۲-۳)………………………………………………………………………………………………………….۵۴
شکل(۲-۴)………………………………………………………………………………………………………….۵۶
شکل(۲-۵)………………………………………………………………………………………………………….۵۷
شکل(۲-۶)………………………………………………………………………………………………………….۵۸
شکل(۲-۷)………………………………………………………………………………………………………….۵۹
شکل(۲-۸)………………………………………………………………………………………………………….۵۹
شکل(۲-۹)………………………………………………………………………………………………………….۶۰
شکل(۲-۱۰)………………………………………………………………………………………………………..۶۱
شکل(۳-۱)…………………………………………………………………………………………………………..۷۴
شکل(۳-۲)…………………………………………………………………………………………………………..۷۵
شکل(۳-۳)…………………………………………………………………………………………………………..۸۴

چکیده
براساس مطالعات انجام شده، فرآیندهای مختلفی برای گوگردزدایی از نفتا وجود دارد که برای تعیین روش گوگردزدایی از نفتا، پارامترهایی بسیار تعیین کننده وجود دارد که نوع ترکیبات گوگرددار و دما وفشار عملکردی یکی از مهمترین پارامترهای تعیین کنندهی روش گوگردزدایی از نفتا میباشد. یکی از مهترین ترکیبات مضر که در نفتا وجود دارد H2S، CO2 و COS میباشدکه مهترین آن COS میباشد. بههمین ترتیب در این تحقیق، یک فرآیند گوگردزدایی از نفتا (DMD) با افزودن دیاتانل آمین توسط نرمافزار HYSYS شبه سازی شده است. هدف از طراحی فرآیند DMD، حذف مرکاپتانها از یک جهت و حذف H2S و CO2 از یک جهت دیگر میباشد. که مرکاپتانهای موجود در این فرآیند شامل M-Mercaptan و E-Mercaptan میباشد. فرآیند DMD شامل دو راکتور کاتالیستی و جداکننده دو فازی و سه فازی میباشد. هدف از راکتور کاتالیستی، تبدیل COS به H2S و CO2 میباشد، و در خروجی از راکتور کاتالیستی دوم در جهت مخالف فرآیند، به فرآیند دیاتانل آمین را به آن افزودیم و براساس یکپارچگی فرآیند مقدار COS، H2S و CO2 خروجی از فرآیند بسیار کاهش یافته است که تقریبا ۱/۰از CO2 و H2S فرآیند از فلش دو فازی خارج شده است و مابقی آن، بهعنوان ورودی به راکتور کاتالیستی اول بازگردانده شده است. هدف از جداکننده سه فازی، خارج کردن هیدروکربنهای سبک و مرکاپتانها از خروجی فاز مایع سبک سه فازی میباشد و هدف از جداکننده دو فازی، خارج کردن H2S و CO2 میباشد که مقدار بسیار ناچیزی از مرکاپتانها به صورت مایع از جداکنندهی دو فازی خارج شده است که این مقدار بسیار ناچیز، پروژه را از هدف دور نخواهد کرد. تقریبا ۰۳۲/۰ و ۰۲/۰ از M-Mercaptan و E-Mercaptan خروجی از راکتور کاتالیستی اول از فلش دو فازی خارج شده است. بهترتیب نسبت M-Mercaptan و E-Mercaptan خروجی از فلش دوفازی به فلش سه فازی برابر است با ۰۵/۰ و ۰۳/۰.
کلمات کلیدی: فرآیند، گوگردزدایی، نفتا، دی اتانل آمین و یکپارچگی.
مقدمه:
امروزه نفت و مشتقات آن تقریباً ۳۷ درصد مصرف انرژی جهان و ۹۰ درصد سوخت وسایل حمل و نقل بزرگراه ها مانند (اتومبیل ها، اتوبوس ها و کامیون ها) و سیستم های حمل و نقل غیر جاده ای مانند( قطارها، کشتی ها و تجهیزات کشاورزی) را تامین می کنند. با این وجود این سیستم ها سبب انتشار ذرات آلاینده۱ و همچنین انتشار گازهای آلاینده ای چون SOx و NOx می گردند که معضلات زیست محیطی را به همراه دارند. گوگرد یکی از آلودگی های اصلی در نفت و فرآورده های آن مخصوصاً دیزل و یا گازوئیل به شمار می رود که سبب ایجاد آلاینده های جامد دوده و آلاینده ی گازی SOx به هنگام احتراق می گردد. دوده عامل اصلی دود و بخارات سیاه رنگ و

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید