دانلود پایان نامه مدیریت : مدل اندازه گیری

دانلود پایان نامه

…………………………………………………29
2-1-8 عوامل موثر بر رقابت پذیری …………………………………………………………………………………………….31
2-1-8-1 عوامل محیطی …………………………………………………………………………………………………………….31
2-1-8-2 عوامل درون سازمانی …………………………………………………………………………………………………..32
2-1-8-3 عوامل ایجاد ارزش ادراکی ……………………………………………………………………………………………40
2-2 معرفی صنعت بیمه ………………………………………………………………………………………………………………42
2-2-1 پیدایش بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………42
2-2-2 مفهوم بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………..43
2-2-3 سیر تحول بیمه در جهان ………………………………………………………………………………………………….45
2-2-4 پیدایش و تحول بیمه در ایران …………………………………………………………………………………………..46
2-2-5 بیمه و نقش آن در اقتصاد …………………………………………………………………………………………………48
2-2-6 تاریخچه شرکتهای بیمه در ایران ……………………………………………………………………………………….51
2-3 پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری …………………………………………………………………..56
2-3-1 تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………54
2-3-2 تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………….59
2-4 الگوی نطری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….61
2-5 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….62
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
3-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….64
3-2 جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..64
3-2-1 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………..64
3-2-2 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………65
3-3 روش های گردآوری داده ها و اطلاعات ………………………………………………………………………………..67
3-3-1 مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………………….67
3-3-2 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….68
3-3-2-2 معرفی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………69
3-4 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..69
3-4-1 تعیین پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..70
3-4-2 تعیین روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..71
3-5 روش تجزیه تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………..72
3-5-1 تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………………………………………………..72
3-5-2 مدل سازی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………..72
3-6 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….74
فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
4-1 بررسی توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………………..76
4-2 بررسی آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………..86
4-2-1 بررسی برازش مدل اندازه گیری ………………………………………………………………………………………..86

4-2-2 بررسی فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………..87
4-3 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….96
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
5-1 نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………….98
5-2 نتایج آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………99
5-3 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..103
5-4 پیشنهادات در راستای فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………..106
5-5 نوآوری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 110
5-6 محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….111
5-7 پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………….111
منابع و مأخذ فارسی …………………………………………………………………………………………………………………113
منابع و مأخذ انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….116
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………….119
فهرست جدول ها
جدول 2-1 : عوامل و شاخص های رقابت پذیری …………………………………………………………………………22
جدول 2-2 : زنجیره ارزش پورتر …………………………………………………………………………………………………38
جدول 3-1 : معرفی سازمان ها …………………………………………………………………………………………………….65
جدول 3-2 : توصیف سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….69
جدول 3-3 : آزمون ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی ……………………………………………………….71
جدول 4-1 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ……………………………………………………………….76
جدول 4-2 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن ……………………………………………………………………..77
جدول 4-3 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات ……………………………………………………………78
جدول 4-4 : توزیع گروه نمونه بر حسب سابقه کار ……………………………………………………………………….79
جدول 4-5 : شاخص های مؤلفه عوامل خرد و ملی ……………………………………………………………………….80
جدول 4-6 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر منابع ……………………………………………………………………80

 
 
جدول 4-7 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر بازار ……………………………………………………………………81
جدول 4-8 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر دانش …………………………………………………………………..82
جدول 4-9 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی رقبا و بازار ……………………………………………………………..82


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-10 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی مشتری …………………………………………………………………83
جدول 4-11 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال بازار …………………………………………………………84
جدول 4-12 : شاخص های مؤلفه عملکرد درونی بنگاه ………………………………………………………………….84
جدول 4-13 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال مشتری ……………………………………………………..85
جدول 4-14 : شاخص های برازش برای مدل های اندازه گیری ………………………………………………………87
جدول 4-15 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………….89
جدول 4-16 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی مربوط اصلی اول ……………………………………………….90
جدول 4-17 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه اصلی دوم ………………………………………………………………….90
جدول 4-18 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی اول مربوط اصلی دوم …………………………………………91
جدول 4-19 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی دوم مربوط اصلی دوم ………………………………………..92
جدول 4-20 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی سوم مربوط اصلی دوم ……………………………………….93
جدول 4-21 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه اصلی سوم …………………………………………………………………93
جدول 4-22 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی اول مربوط اصلی سوم ………………………………………..94
جدول 4-23 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی دوم مربوط اصلی سوم ……………………………………….95
جدول 4-24 : خلاصه نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………96
فهرست نمودارها و اشکال
نمودار 1-1 : الگوی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………..8
نمودار 2-1 : چارچوب مفهومی رقابت پذیری ……………………………………………………………………………….26
شکل 2-1 : ابعاد سه گانه رقابت پذیری در بنگاه ……………………………………………………………………………29
شکل 2-2 : مدل نگرش مبنتی بر منابع (میلر) ………………………………………………………………………………..34
نمودار 2-2 : الگوی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………61
نمودار 4-1 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ……………………………………………………………….76
نمودار 4-2 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن ……………………………………………………………………..77
نمودار 4-3 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات ……………………………………………………………78
نمودار 4-4 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار ……………………………………………………………..79
نمودار 4-5 : شاخص های مؤلفه عوامل خرد و ملی ……………………………………………………………………….80
نمودار 4-6 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر منابع ……………………………………………………………………81
نمودار 4-7 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر بازار ……………………………………………………………………81
نمودار 4-8 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر دانش …………………………………………………………………..82
نمودار 4-9 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی رقبا و بازار ……………………………………………………………..83
نمودار 4-10 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی مشتری …………………………………………………………………83
نمودار

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید