دانلود پایان نامه درباره حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه

2.1.2.2.2پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سلامت روان 31
3.1.2.2.2شغل و سلامت روان 32
4.1.2.2.2تأهل و سلامت روان 33
2-2-2-2نظریه های سلامت روان 34
1.2.2.2.2سلامت روان از دید گاه جامعه شناسی 34
2.2.2.2.2دیدگاههای روانشناسی: 34
دیدگاه روانکاوی 34
دیدگاه گشتالتی 34
دیدگاه انسان گرایی 35
دیدگاه روانی، اجتماعی،زیستی 35
دیدگاه شناختی: 37
2-3 ادبیات تجربی تحقیق 37
2-3-1 پیشینه تحقیق در ایران(سوابق پژوهشی داخلی) 37
2-3-2 پیشینه تحقیق درکشورهای خارجی (سوابق پژوهشی خارجی) 39
4-2 چارچوب نظری تحقیق 40
2-4-1 فرضیات پژوهش 43
3 فصل سوم: روش تحقیق 46
3-1 مقدمه : 46
3-2 روش پژوهش 46
3-3 جمعیت مورد مطالعه 47
4-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری 48
3-5 واحد پژوهش 49
3-6 روش جمع آوری داده ها 49
3-7 ابزار پژوهش و اعتبار و روایی 49
3-7-1 پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل: 49
3-7-2 پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ: 51
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 53
3-9 تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش 54
3-9-1 جوان 54
3-9-2 حمایت اجتماعی 55
3-9-3 سلامت روان: 58
نشانه های جسمانی(شکایات جسمانی) 58
اضطراب و بی خوابی 59
اختلال در کارکرد اجتماعی 60
افسردگی………. 61
3-9-4 میزان تحصیلات 61
3-9-5 میزان درآمد ماهیانه 62
3-9-6 جنس 62
3-9-7 وضعیت تاهل 62
4 فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات 65
4-1 مقدمه 65
4-2 آمار توصیفی 66
4-2-1 توزیع فراوانی جنسیت 66
4-2-2 توزیع فراوانی سن 67
4-2-3 توزیع فراوانی تحصیلات 68
4-2-4 توزیع فراوانی وضعیت تاهل 69
4-2-5 توزیع فراوانی درآمد 70
4-2-6 توزیع فراوانی وضعیت استخدامی 71
4-2-7 توزیع فراوانی سمت شغلی 72
4-2-8 توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی 73
4-2-9 توزیع فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران 74
4-2-10 توزیع فراوانی وابستگی………………………………. 75
4-2-11 توزیع فراوانی راهنمایی و اطلاعات………………… 76
4-2-12 توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش 77
4-2-13 توزیع فراوانی انسجام اجتماعی…………………….. 78
4-2-14 توزیع فراوانی اطمینان از ارزشمندی……………….. 79
4-2-15 توزیع فراوانی حمایت اجتماعی…………………….. 80
4-2-16 توزیع فراوانی نشانه های جسمانی…………………. 81
4-2-17 توزیع فراوانی اضطراب و بی خوابی……………… 82
4-2-18 توزیع فراوانی اختلال در کارکرد………………….. 83
4-2-19 توزیع فراوانی افسردگی………………………………….. 84
4-2-20 توزیع فراوانی سلامت روان…………………………… 85
4-3 آمار استنباطی 86
4-3-1 بررسی فرضیه شماره یک 86
4-3-2 بررسی فرضیه شماره دو 102
4-3-3 بررسی فرضیه شماره سه 104
4-3-4 بررسی فرضیه شماره چهار 106
4-3-5 بررسی فرضیه شماره پنج 108
4-3-6 بررسی فرضیه شماره شش 111
4-3-7 بررسی فرضیه شماره هفت 113
4-3-8 بررسی فرضیه شماره هشت 115
5 فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات 119
5-1 مقدمه: 119
5-2 نتایج پژوهش 119
5-2-1 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره یک 119
5-2-2 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره دو 120
5-2-3 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره سه 121
5-2-4 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره چهار 121
5-2-5 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره پنج 122
5-2-6 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره شش 122
5-2-7 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هفت 123
5-2-8 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هشت 123
3-5 پیشنهادات پژوهش 124
5-3-1 پیشنهادات کاربردی 124
5-3-2 پیشنهادات پژوهشی 125
5-4 محدودیتهای پژوهش 125
پیوست های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….127
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..128
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..130
پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..131
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..136
فهرست اشکال:
شکل ‏21 طیف شکل گیری و گسترش رابطه لوینگر و اسنوک 15
شکل ‏22 مراحل رشد رابطه آلتمن و تیلور 15
شکل ‏23 مدل کمبود 19
شکل ‏24مدل تأثیر مستقیم 20
شکل ‏25 مدل هم چینی مناسب استرس و حمایت اجتماعی کاترونا 22
شکل ‏26 مدل انسجام اجتماعی دورکیم 23
شکل‏27 تیپولوژی مبادلاتی پیوندهای قوی و ضعیف اسپینوزا (1999) 29
شکل ‏28 ابعاد سلامت 29
شکل 2-9 مدل نظری اثر گذاری متغیرهای مستقل (ابعاد حمایت اجتماعی ، تأهل و پایگاه اقتصادی – اجتماعی) بر متغیر وابسته (سلامت روان)………………………………………………………………………………………43
فهرست جداول:
‏31تعداد شاغلین در مناطق شهرداری تهران و درصد جوانی جمعیت به تفکیک مناطق 47
‏32پایایی مقیاس کاترونا و راسل در نژادها و کشورهای گوناگون(زکی ،1387) 50
‏33 پایایی به دست آمده در پژوهش 51
‏34ضرایب همبستگی ابعاد شش گانه حمایت اجتماعی 51
‏35 پایایی به دست آمده در پژوهش 52
‏11 ضرایب همبستگی خرده مقیاس های سلامت روان…………………………………………………………………..53
‏4 1 توزیع درصد فراوانی جنسیت 66
‏42 توزیع درصد فراوانی سن 67
‏43 توزیع درصد فراوانی تحصیلات 68
‏44 توزیع درصد فراوانی وضعیت تاهل 69
‏45 توزیع فراوانی درآمد ……………………………………………………………………………………………………………..70
‏46 توزیع درصد فراوانی وضعیت استخدامی 71
‏47 توزیع درصد فراوانی سمت شغلی 72
48 ت
وزیع درصد فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی 73
‏49 توزیع درصد فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران 74
‏410 توزیع درصد فراوانی وابستگی 75
‏411 توزیع درصد فراوانی راهنمایی و اطلاعات 76

‏412 توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش 77
‏ 413 توزیع درصد فراوانی انسجام اجتماعی 78
‏414 توزیع درصد فراوانی اطمینان از ارزشمندی 79
‏ 415 توزیع درصد فراوانی حمایت اجتماعی 80


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

‏416 توزیع درصد فراوانی نشانه های جسمانی 81
‏417توزیع درصد فراوانی اضطراب و بی خوابی 82
‏418 توزیع درصد فراوانی اختلال در کارکرد 83
‏ 419 توزیع فراوانی افسردگی 84
‏ 420 توزیع درصد فراوانی سلامت روان 85
‏421 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان سلامت روان 86
‏422 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی (سهم میزان حمایت اجتماعی در سلامت روان) 86
‏423 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی و میزان سلامت روان 87
‏424ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان وابستگی با میزان سلامت روان 88
‏425 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی (سهم میزان وابستگی در سلامت روان) 89
‏426 رابطه بین میزان وابستگی و سلامت روان 90
‏427ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان راهنمایی و اطلاعات با میزان سلامت روان 91
‏428 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان راهنمایی و اطلاعات در سلامت روان) 91
‏429 رابطه بین میزان راهنمایی و اطلاعات و میزان سلامت روان 92
‏430 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان فرصت برای رشد و پرورش با میزان سلامت روان 93
‏431 رابطه بین میزان فرصت برای رشد و پرورش با میزان سلامت روان 94
‏432 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان انسجام اجتماعی با میزان سلامت روان 95
‏433 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان انسجام اجتماعی در سلامت روان) 95
‏434 رابطه بین میزان انسجام اجتماعی با میزان سلامت روان 96
‏435 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان اطمینان از ارزشمندی با میزان سلامت روان 97
‏436 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان اطمینان از ارزشمندی در سلامت روان) 98
‏437 رابطه بین میزان اطمینان از ارزشمندی با میزان سلامت روان 99
‏438 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان پیوند قابل اطمینان با دیگران با میزان سلامت روان 100
‏439 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی(سهم میزان پیوند قابل اطمینان با دیگران در میزان سلامت روان)…………………………………. 100
‏440رابطه بین میزان پیوند قابل اطمینان با دیگران با میزان سلامت روان 101
‏441 میانگین میزان سلامت روان پایگاه های اقتصادی – اجتماعی 102
‏442 مقایسه پایگاه های اقتصادی و اجتماعی از نظر میزان سلامت روان 103
‏443 رابطه بین پایگاه های اقتصادی – اجتماعی با میزان سلامت روان 103
‏444 میانگین میزان سلامت روان وضعیتهای تاهل 104
‏445 مقایسه وضعیت های تأهل از نظر میزان سلامت روان 105
‏446 رابطه بین وضعیتهای تاهل و میزان سلامت روان 105
‏447 میانگین میزان حمایت اجتماعی وضعیتهای تاهل 106
‏448 مقایسه وضعیت های تأهل از نظر میزان حمایت اجتماعی 107
‏449 رابطه بین وضعیتهای تاهل و میزان حمایت اجتماعی 107
‏450 ضرایب همبستگی و تبیین برای ارتباط بین میزان حمایت اجتماعی با میزان افسردگی 108
‏451 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان حمایت اجتماعی در افسردگی) 109
‏452 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان افسردگی 110

 
 
‏453 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اختلال کارکرد اجتماعی 111
‏454 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان حمایت اجتماعی در اختلال کارکرد اجتماعی) 111
‏455 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اختلال کارکرد اجتماعی 112
‏456 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان نشانه های جسمانی 113
‏457 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان نشانه های جسمانی 114
‏458 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اضطراب و بی خوابی 115
‏459 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان حمایت اجتماعی در اضطراب و بی خوابی) 115
4-60رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اضطراب و بی خوابی…………………………………………….116
فهرست نمودارها:
‏4 1 توزیع درصد فراوانی جنسیت 66
‏42 توزیع درصد فراوانی سن 67
‏43 توزیع درصد فراوانی تحصیلات 68
‏44 توزیع درصد فراوانی وضعیت تاهل 69
‏45 توزیع فراوانی درآمد…… 70
‏46 توزیع درصد فراوانی وضعیت استخدامی 71
‏47 توزیع درصد فراوانی سمت شغلی 72
‏48 توزیع درصد فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی 73
‏49 توزیع درصد فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران 74
‏410 توزیع درصد فراوانی وابستگی 75
‏411 توزیع درصد فراوانی راهنمایی و اطلاعات 76
‏412 توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش 77
‏413 توزیع درصد فراوانی انسجام اجتماعی 78
‏414 توزیع درصد فراوانی اطمینان از ارزشمندی 79
‏415 توزیع درصد فراوانی حمایت اجتماعی 80
‏416 توزیع درصد فراوانی نشانه های جسمانی 81
‏417توزیع درصد فراوانی اضطراب و بی خوابی 82
‏418 توزیع درصد فراوانی اختلال در کارکرد 83
‏419 توزیع فراوانی افسردگی 84
‏ 420 توزیع درصد فراوانی سلامت روان 85
‏421رابطه بین میزان حمایت اجتماعی و میزان سلامت روان 88
‏422رابطه بین میزان وابستگی و سلامت روان 90
‏423 رابطه بین میزان راهنمایی و اطلاعات و میزان سلامت روان 93
‏424 رابطه بین میزان فرصت برای رشد و پرورش با میزان سلامت روان 94
‏425 رابطه بین میزان انسجام اجتماعی با میزان سلامت روان 97
‏426 رابطه بین میزان اطمینان از ارزشمندی با میزان سلامت روان 99
‏427 رابطه بین میزان پیوند قابل اطمینان با دیگران با میزان سلامت روان 102
‏428 رابطه بین پایگاه های اقتصادی – اجتماعی با میزان سلامت روان 104
‏429 رابطه بین وضعیتهای تاهل و میزان سلامت روان 106
‏430 رابطه بین وضعیتهای تاهل و میزان حمایت اجتماعی 108
‏431 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان افسردگی 110
‏432 رابطه بین حمایت اجتماعی با میزان اختلال کارکرد اجتماعی 113
‏433 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان نشانه های جسمانی 114
‏434 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اضطراب و بی خوابی 117
فصل اول
کلیات تحقیق

فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه :
پیشرفت و اعتلای هر سیستم و نهادی در گرو کارآمدی عناصر و اعضای آن است .کار آمدی و کارایی اعضا نیز در نتیجه سلامت جسمانی و روانی مناسب و متعادل آنها تحقق می یابد.بنابراین می توان گفت بهداشت و سلامت روانی یکی از ضرورتهای اجتماعی است؛ چرا که عملکرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداری از افرادی است که از نظر سلامت و بهداشت روانی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند. برهمین اساس نیز یکی از اهداف و برنامه‌های نظام‌های اجتماعی، تلاش برای ارتقاء سطح رفاه و بهزیستی افراد جامعه است . انسان عصر حاضر بیش از گذشته برای غلبه بر فشارهای روانی ، به نظام های حمایتی چون خانواده، دوستان ، همکاران و… نیاز دارد. یکی از راهبردهای مناسب جهت کنارآمدن با فشارهای روانی، جلب حمایت های اجتماعی است . حمایت های اجتماعی که از خانواده و شبکه شخصی دریافت می شود ، برای سلامتی و بهزیستی ضروریست و همچنین نقش تسهیل کنندگی در سازگاری با تنشها دارد و از این رو به عنوان یکی از عوامل مهار کننده اثرات منفی تنش شغلی نیز شناخته شده است .
بیان مسئله:
سلامت روان که حالتی از سلامتی عاطفی و اجتماعی است ،به علت اثرگذاری بر وضعیت و سلامت جسمانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت به شمار می آید. سلامت روان در واقع منبعی است که افراد را قادر می سازد ، زندگی خود را به شکل موفقیت آمیزی اداره نمایند. عوامل متعدد محیطی ، اجتماعی و جسمی بر وضعیت سلامت روان اثر گذارند؛ یکی از این عوامل حمایت های اجتماعی است.
حمایت اجتماعی از جنبه های مختلف احساسی، اطلاعاتی ، مصاحبتی و نظایر آن که در خلال رخدادهای زندگی روزمره یا بحران هایی که فرد با آنها روبه روست ، ظاهر می شود. فقدان یا کاستی حمایت اجتماعی ، موجب آسیب پذیری در مقابل تنیدگی ( فشار یا استرس ) شده و زمینه را برای بروز انواع اختلالات روانی ، به ویژه افسردگی ، اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی را فراهم می آورد . در واقع به نظر می رسد که یکی از تبعات درک حمایت اجتماعی از سوی افراد، تامین سلامت روان آنهاست . به بیانی دیگر شاید بتوان گفت که حتی هسته اصلی درمان بیماریها و اختلالات روانی ، حمایت و درک خانواده ، جامعه و اطرافیان است.آمارها نشان می دهد که بین 10 تا 40 در صد از جمعیت بالای پانزده سال کشور دچار بیماری روانی هستند و برخی ارقام شیوع افسردگی را تا 30 در صد کل جمعیت کشور برآورد می کنند (قدسی، 3:1382).
اسمیت و هابس معتقدند، اختلالات روانی ناشی از فروپاشی منابع حمایت
اجتماعی به ویژه روابط خانوادگی هستند ؛ به عنوان مثال فقدان حمایت اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افسردگی می گردد. اختلال افسردگی چه از نظر منابع حمایت اجتماعی و چه از نظر تنیدگی های محیطی که بر فرد وارد می شود ، جنبه برون زا و واکنشی به محیط اجتماعی دارد .
کارشناسان سازمان جهانی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید