منبع تحقیق با موضوع مهارت حل مساله

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………………51
2- 5- 2- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………..68
2- 6- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..74

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………83
3- 1- طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….83
3- 2- جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری پژوهش ………………………………………………………..83
3- 3- روش های جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………84
3-3-1- پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………….84
3-3-2- مصاحبه ………………………………………………………………………………………………………………………87
3-3-3- اسناد مدارک ………………………………………………………………………………………………………………88
3- 4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………..88
فصل چهارم: تحلیل داده ها
4- 1- تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ……………………………………………………………………………………….92
4-1-1- بررسی شایستگی های زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دیدگاه مدیران با توجه به دو متغیر سابقه کار و تحصیلات چگونه می تواند باشد؟ …………………………………………………………………………92
4-1-2- دیدگاه مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در رابطه با شایستگی های اساسی زنان و مردان چگونه است؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………95
4- 2- تحلیل داده های پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………104
4- 3- آیا بین نظرات مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مورد شایستگی ها با اسناد موجود اختلافی وجود دارد؟…………………………………………………………………………………………………………………………………….113
4- 4- آیا میان برنامه های آموزشی موجود در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با مدلهای شایستگی زنان و مردان تطابقی وجود دارد؟ ………………………………………………………………………………………………………………..125
4-5- کدام یک از مدلهای نظری ارائه شده در مورد شایستگی ها، در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ ………………………………………………………………………………………………………..131
4-6- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..137
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………139
5- 1- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….139
5- 2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………150
5- 3- مشکلات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………151
فهرست منابع و مآخذ
الف: منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………….152

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب: منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….159
ضمائم
الف: سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….161
ب: سوالات مصاحبه ………………………………………………………………………………………………………………..164
چکیده انگلیسی

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 4- 1- الگوی شایستگی های مرجع مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان ………………………………..114
شکل 4- 2- الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی فولاد مبارکه اصفهان ……………………………………115
شکل 4- 3- الگوی شایستگی مدیران تولید فولاد مبارکه اصفهان ……………………………………………………116
شکل 4- 4- الگوی شایستگی مدیران تکنولوژی فولاد مبارکه اصفهان …………………………………………….117
شکل 4- 5- الگوی شایستگی مدیران خرید فولاد مبارکه اصفهان …………………………………………………..118
شکل 4- 6- الگوی شایستگی مدیران فروش فولاد مبارکه اصفهان ………………………………………………….119
شکل 4- 7- الگوی شایستگی مدیران اقتصادی و مالی فولاد مبارکه اصفهان …………………………………….120
شکل 4- 8- الگوی شایستگی مدیران توسعه فولاد مبارکه اصفهان ………………………………………………….121
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2- 1- شایستگی های مورد نیاز جهت اشتغال در بازار کار جهانی ………………………………….47
جدول شماره 2-2 دانش، مهارتها و شایستگی های لازم برای اشتغال ……………………………………………….. 52
جدول شماره 2- 3- دانش، مهارتها و شایستگی های دانش آموختگان دانشگاهها ……………………………….52
جدول شماره 2- 4- شاخص های رفتاری شایستگی های پروژه دانشگاه میشیگان ……………………………….58
جدول شماره 2- 5- شایستگی های کلیدی انتخاب شده در پروژه DeSeco ………………………………………64
جدول شماره 2- 6- شایستگی های کلیدی انتخاب شده در پروژه DeSeco نقل از ریچن و تیانا …………. 65
جدول 2-7- چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………….81
جدول شماره 3- 1- بیان مهارتها و ارائه شرحی از آنها …………………………………………………………………….86
جدول شماره 4-1- خلاصه داده های حاصل از مصاحبه ………………………………………………………………..103
جدول شماره 4- 2- میانگین میزان اهمیت مهارتهای اشتغال زا برای زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه..104
جدول شماره 4- 3- میانگین میزان اهمیت مهارت کار با رایانه ………………………………………………………..106
جدول شماره 4- 3- توزیع فراوانی و درصدی مهارت کار با رایانه …………………………………………………..106
جدول 4- 4- میانگین میزان اهمیت مهارت مشتری مداری ……………………………………………………………..107
جدول 4- 4- توزیع فراوانی و درصدی مهارت مشتری مداری ………………………………………………………..107
جدول 4- 5- میانگین میزان اهمیت مهارتهای مربوط به کار گروهی ………………………………………………..108
جدول 4- 5- توزیع فراوانی و درصدی مهارتهای مربوط به کار گروهی …………………………………………..108
جدول 4- 6- میانگین میزان اهمیت مهارت استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات ……………………………109
جدول 4- 6- توزیع فراوانی و درصدی مهارت استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات ……………………..109
جدول 4- 7- میانگین میزان اهمیت توانایی تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط ………………………….110
جدول 4- 7- توزیع فراوانی و درصدی توانایی تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط …………………….110
جدول 4- 8- میانگین میزان اهمیت مهارت درک اهداف و سیاست های سازمان ………………………………111
جدول 4- 8- توزیع فراوانی و درصدی مهارت درک اهداف و سیاست های سازمان …………………………111
جدول 4- 9- میانگین میزان اهمیت مهارت حل مساله ……………………………………………………………………112
جدول 4- 9- توزیع فراوانی و درصدی مهارت حل مساله ………………………………………………………………112
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 4- 1- توزیع فراوانی و درصدی مهارت کار با رایانه …………………………………………………..106
نمودار شماره 4- 2- توزیع فراوانی و درصدی مهارت مشتری مداری ……………………………………………….107
نمودار شماره 4- 3- توزیع فراوانی و درصدی مهارت مربوط به کار گروهی ……………………………………..108
نمودار شماره 4- 4- توزیع فراوانی و درصدی مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات …………….109
نمودار شماره 4- 5- توزیع فراوانی و درصدی مهارت تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط ……………110
نمودار شماره 4- 6- توزیع فراوانی و درصدی مهارت درک اهداف و سیاست های سازمان ……………….111
نمودار شماره 4- 7- توزیع فراوانی و درصدی مهارت حل مساله ……………………………………………………..112

فصل اول: کلیات
مقدمه و بیان مسئله
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
تعریف واژه ها و اصطلاحات
مقدمه و بیان مسئله
در مسیر انتقال به شرایط نوین و متغیر فن آوری های جدید صنعتی که بنیان های فلسفی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جوامع را دچار دگرگونی عمیقی کرده است و جوامع بشری در عمل ویژگی های پست مدرنیسم را در خود آشکار کرده اند، جوامع با چالش های متعدد ناشی از چنین تغییراتی مواجه شده اند. در چنین شرایطی نظام آموزشی جوامع می تواند در همسان سازی، هماهنگی و میانه گزینی دوباره جوامع با وضعیت جدید نقش مهمی را ایفا نماید. در این، رهگذر یکی از مقولات مهم، وظیفه بسیار اساسی و حساس نظام آموزشی در فراهم کردن شرایطی است که در آن نیروهای دانش آموخته بتوانند از مهارتها، توانایی ها و قابلیت های کلیدی و متناسب با نیازها و شرایط دنیای صنعت و مشاغل برخوردار شوند. بررسی رسالت نظام آموزشی یک جامعه در فراهم کردن شرایط رشد و توسعه قابلیتهای افراد در ابعاد مختلف از مباحث اساسی است که می توان از زاویه های مختلف به بررسی آن پرداخت (عزیزی 1382).
به طور مثال خصوصی سازی نظام های آموزشی و ایجاد مهارت و قابلیت هایی متناسب با نیازهای شغلی جوامع یکی از راهبردهایی است که به عنوان پاسخی به فشارها و الگوهایی متغیر جهانی شدن آموزش و پرورش و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است (مهر علی زاده،1384). این تغییرات در بسیاری از جوامع ماهیت، قالب کار و تقاضای نیروی کار را تحت تأثیر خود قرار داده است و باعث شده تا یک ارتباط تنگاتنگ بین توسعه منـابع انـسانـی و وجود دانـش آموختـگانی که از مهارتهای لازم در خصوص کاربردی کردن دانش خود کسب کرده اند، به وجود آید.

به همین دلیل است که امروزه در جوامع پیشرفته بر یادگیری مبانی عملی مشاغل مورد نیاز در بازار کار و انتقال آموزش به محیط واقعی کار و تاکید بر تجربه اندوزی در ساختارهای مختلف شغلی دارند. شاید توجه به ایجاد و نگهداری مهارت های مورد نیاز نیروی کار در میان کشورهای توسعه یافته هرگز تا این اندازه فراتر نرفته است (عزیزی، 1382).
«در مقابل علارغم رشد قابل ملاحظه نظام های آموزشی در کشورهای جهان سوم در خلال ربع قرن گذشته، برنامه ریزی در راستای توسعه کشور به صورت مناسبی جهت داده نشده است. در حالی که تعداد زیادی از دانش آموختگان بیکار هستند، میلیونها فرصت شغلی به دلیل ناکافی بودن نیروی انسانی دانش آموخته، کارورزیده و با مهارت مناسب فرو گذار مانده است» (فرش، 1979).
این عوامل باعث شده که امروزه در اقتصاد کشورها کیفیت و ترکیب نیروی انسان کارشناس و توانمند و با قابلیت ها و مهارتهای اساسی و کلیدی مورد نیاز برای بازار کار به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید