معنا درمانی گروهی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

ی………………………………………………………………………………………………….62

تاریخچه کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………..63
ایامی توان کیفیت یا کیفیت زندگی را تعریف کرد………………………………………………………………65
تعاریف کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………….66
تعاریف موجود از کیفیت زندگی………………………………………………………………………………..67
اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی………………………………………………………………………..68
سنجش کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………….70
احساس کارایی شخصی و کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………..72
ویژگیهای کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………72
مولف کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….73
کیفیت زندگی.Qualitref lif……………………………………………………………………………………………74
ارتباط کیفیت زندگی با سلامت…………………………………………………………………………………………………………..75
عوامل موثر بر کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………..76
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت…………………………………………………………………………………77
سنجش کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………..79
تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان………………………………………………………………………..84
درباره کیفیت زندگی می توان بر نکاتی اشاره دارد……………………………………………………………..87
خوشبینی و کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………..89
کیفیت زندگی درسالمندان………………………………………………………………………………………89
غفلت از کیفیت زندگی سالمندان………………………………………………………………………………92
نگرش ما به سالمندان…………………………………………………………………………………………..93
عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس…………………………………………………………………93
دلبستگی………………………………………………………………………………………………………..94
نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………….95
نظریه های مختلف درمورد دلبستگی……………………………………………………………………………96
نظریه روان تحلیل گری…………………………………………………………………………………………96
نظریه فروید……………………………………………………………………………………………………..97
نظریه وینی کات………………………………………………………………………………………………..98
نظریه اشپیتز……………………………………………………………………………………………………..99
نظریه اریکسون ……………………………………………………………………………………………….100
نظریه تحولی-شناختی…………………………………………………………………………………………101
نظریه یادگیری………………………………………………………………………………………………….102
نظریه رفتار شناسی طبیعی……………………………………………………………………………………..102
نظریه بالبی……………………………………………………………………………………………………..103
دلبستگی در گذر عمر …………………………………………………………………………………………..106
دلبستگی .نظریه ونظام دلبستگی………………………………………………………………………………..110
اهمیت نظریه دلبستگی بزرگسالان………………………………………………………………………………111
روابط دلبستگی بزرگسالان……………………………………………………………………………………..113
گسترش نظریه دلبستگی بزرگسالان……………………………………………………………………………114
ویژگیهای طبقاتی دلبستگی در بزرگسالان………………………………………………………………………114
پیشینه پژوهش داخلی و خارجی……………………………………………………………………………….119
فصل سوم – روش پژوهش
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………126
نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………….126
روش نمونه گیری و چگونگی جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….126
روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………..127
ابزار های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….127
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها ی پژوهش…………………………………………………………………130
نحوه آموزش معنا درمانی گروهی ……………………………………………………………………………….130
خلاصه آموزش معنا درمانی ……………………………………………………………………………………..130

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم
توصیف داداها………………………………………………………………………………………………………………………133
تحلیل توصیفی و استنباط داده ها (فرضیه اول)………………………………………………..139
تحلیل توصیفی و استنباط داده ها(فرضیه دوم)………………….………………………………142
فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری
نتیجه گیری از وضعیت های جامعه شناسی……………………………………………………………………….147

تحلیل و اثبات فرضیه اول……………………………………………………………………..148
تحلیل و اثبات فرضیه دوم………………………………………………………………………………………..149
پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………151
پیشنهاد های پژوهش …………………….…………………………..…..………………………152
محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………………………………153
منابع فارسی…………………………………………..…………………………………154
منابع انگلیسی……………………..…………………………..…………………………..159
پیوست شماره 1: برنامه آموزشی (پکیج معنا درمانی) …….………………..……………………….162
پیوست شماره 2:پرسشنامه کیفیت زندگی………….……………………………..……………184
پیوست شماره 3:پرسشنامه سبک دلبستگی.…………………………………………………….185
پیوست شماره 4:خروجی spss…………………………………………………………………………………………………………186
چکیده انگلیسی……………………………….………………………………………………187
چکیده
مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترین و پر مخاطره آمیزترین عمر آدمی بوده که اساس شخصیت روحی معنوی انسان ها در این مرحله پایه ریزی می گردد و چنانچه سالمندان در این مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگیرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا درمانی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی نا ایمن سالمندان شهر رشت می باشد. در مطالعه آزمایشی حاضر که از نوع پیش آـزمون – پس آزمون است و روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و حجم نمونه 200نفر) 100زن و100مرد) بود و جامعه پژوهشی کلیه سالمندان مقیم آسایشگاه سالمندان و معلولین شهر رشت بودند .که از میان سالمندانی که در سال 1391-1392در آسایشگاه سالمندان شهر رشت عضویت دارند انتخاب شدند وبر روی آنها روش معنا درمانی گروهی کار شد و پرشسنامه کیفیت زندگی و سبک دلبستگی ناایمن گرفته شد.نتایج تجزیه وتحلیل دادها وجود اثربخشی معنا درمانی گروهی بین کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی ناایمن سالمندان را با بهره گرفتن از همبستگی کنونی مورد تائید قرار دادند .همچنین وجود اثربخشی زیر را مورد تائید قرار داد.بین مقیاس معنا درمانی گروهی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد.وهمچنین بین معنا درمانی گروهی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن رابطه وجود دارد.در طرح این پژوهش از پیش آزمون –پس آزمون باگروه کنترل است که بصورت داوطلبانه انتخاب وبصورت تصادفی جایگزین می شود ،بهترین روش تجزیه تحلیل دادها ی استخراج شده این تحقیق از تحلیل کو واریانس چند متغیره انکوا از طریق spssانجام شده است برای این پژوهش با توجه به نمرات پیش و پس آزمون بدست آمده از دو گروه آزمایش و کنترل در بین سالمندان شهر رشت(با سطح اطمینان 95/0 )درصد، دارای اختلاف معنی دار آماری بوده است و در دو فرضیه فرض H0رد وفرض H1تایید شده است
بحث ونتیجه گیری:مطالعه نشان داد که معنا درمانی گروهی بنظر می رسد بر کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی نا ایمن تاثیر گذار است .
کلید واژها: معنادرمانی گروهی- کیفیت زندگی- سبک دلبستگی ناایمن- سالمندان

فصل دوم
کلیات طرح پژوهش
مقدمه:
بررسی های جهانی نشان می دهد . که جمعیت سالمندان به علت ارتقای سطح بهداشت در حال افزایش است (تاجور.،1383) در حال حاضر25 در صد جمعیت جوامع پیشرفته را سالمندان تشکیل می دهند(فرزیان پور1383) در کشور ما نیزبیش از4میلیون سالمند بالای 60 سال زندگی می کنند و پیش بینی می شود این رقم طی 20سال آینده به بیش از 10میلیون برسد (محتشم امیری.،1381) لذا پیر شد ن جمعیت می تواند چا لشهای عمیقی به وجود آورد که مقابله آن نیازمند برنامه ریزی مناسب است تغییر عوامل بیولوژیک روانی. اجتماعی می تواند فرد سالمند رامستعد بروز اختلالات روانی کند . ( نسبیت.2000) افسردگی و اضطراب شا یع ترین اختلالات روانی سالمندی هستند (استاکس .،2003).برسیهای انجام شده نشان داده 24 درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و 30درصد از افسردگی اساسی رنج می برند و نیز میزان شیوع اضطراب در زنان 30.5 درصد در طول عمر در مردها 19.2 درصد در طول عمر می باشد ( وانگ .، 2003).امروزه مد د جویان در هر سنی با تشخیص های مختلف طبی وروانی از فواید گروه درمانی به عنوان یک روش درمانی در بهداشت روا ن بهرمند می گردند.یکی از انواع گروهای کوتاه مدت.معنا درمانی است که در همه گروه های سنی بخصوص در گروه سالمندان به منظور ارتقاء سطح سلامت روان به کار می رود . معنا درمانی در یک نگاه کلی سپری شده زندگی است که همراه اتفا قا ت خاص بوده است فوا ید معنا درمانی، . با سازی خاطرات و علا یق شیر ین که می توان معنای زندگی شود. روشن سازی احساس نسبت به خود .ایجاد آمادگی برای اتفاقات دیگر در زندگی که مرگ را نیز شامل می شود (صادق مقدم،و همکاران.،1384).
معنا درمانی ممکن است در گروه از طریق تعاملات فرد به فرد صورت بپزیرد در معنا درمانی شرکت کنندگان تشویق به درمیان گذاشتن خاطرها و علایق زندگی می گردند. رهبر گروه می تواند حافظه افراد را به وسیله از استفاده تصاویر و یا محبت کردن قابل یاد اوری شود و تحریک کند.(انست بهل، نیجل.،2007) ،هاتوکا واوی مار(2004)در بررسی تاثیر مرور زندگی اظهار می دارند که مرور زندگی نقش کمک کننده ای در حمایت از سلامت روان وپیشرفت مراحل سالمندان و همچنین اثرات طولانی مدت در بهبود کیفیت زندگی سالنمدان دارد.هانوکا (2004) ال فورد و همکاران(2005 )در برسی فواید معنا درمانی با کمک به تخلیه هیجانی منجر به ایجاد رضایت و خوشحالی و ارتقاءسلامت روان و کیفیت زندگی می گردد(ال فورد.،2005) لذا با توجه به اینکه جمعیت در حال پیر شدن است و سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است.(کارسون.،2000)
بیان مسئله:
فرایند پیر شدن senescence نامیده میشود از ریشه لاتین senescenceبه معنی پیر شدن و مشخص است با نزول عملکرد تمام سیستمهای بدن.عروقی تنفسی.تناسلی. ادرای.غددی.ایمنی وسایر دستگاه ها.معهذا این باور که پیری بدون استثناء با نقص جسمی و هوش عمیق همراه است

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید