رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………….44

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………45
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………46
3-5- شیوه اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………46
3-6- روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..47
3-7-1- روایی………………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-7-2- پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-8- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………49
3-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………49
3-10- خلاصه و جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….51
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………52
4-2- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………..52
4-2-1- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مدیران……………………………………………………………….53
4-2-2- تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان……………………………………………………………..55
4-3- توصیف داده های حاصل از پرسشنامه مدیران …………………………………………………………………………..60
4-4- توصیف داده های حاصل از پرسشنامه مشتریان………………………………………………………………………….64
4-5- تحلیل عوامل مؤثر بر جذب منابع از دیدگاه مشتریان…………………………………………………………………..68
4-6- بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جذب منابع از دیدگاه مشتریان با متغیرهای جمعیت شناختی …………73
4-7- تحلیل عوامل مؤثر برجذب منابع از دیدگاه مدیران بانک ……………………………………………………………..82

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-8- خلاصه و جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………85
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………87
5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..88
5-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………89
5-4- مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش های مشابه………………………………………………………………………………….93
5-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..94
5-6- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………..95
5-6-1- پیشنهادات کاربردی مبتنی بر تحقیق………………………………………………………………………………………95
5-6-2- پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………….98
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………100
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..105
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..110
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول(1-1) ترازنامه بانک های کشور………………………………………………………………………………………………10
جدول(3-1) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………..47
جدول(3-2) توزیع آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه در دو جامعه…………………………………………………….49
جدول(3-3) توزیع آلفای کرونباخ برای مؤلفه های جذب منابع در دو جامعه………………………………………..49
جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس جنسیت مدیران………………………………………………..53
جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس سن مدیران……………………………………………………..53
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس تحصیلات مدیران …………………………………………..54
جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس سابقه کاری مدیران…………………………………………..54
جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس جنسیت مشتریان……………………………………………..55
جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس سن مشتریان……………………………………………………55
جدول (3-7) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس تحصیلات مدیران ومشتریان……………………………..56
جدول (4-8) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس وضعیت تأهل مشتریان……………………………………..56
جدول (4-9) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس وضعیت اشتغال مشتریان…………………………………..57
جدول (4-10) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس بخش اشتغال مشتریان…………………………………….57
جدول (4-11) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس داشتن حساب مشتریان……………………………………58

جدول (4-12) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس نوع حساب مشتریان……………………………………….58
جدول (4-13) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس مدت حساب مشتریان…………………………………….59
جدول (4-14) توزیع فراوانی پاسخها و درصد بر اساس دریافت حقوق و مزایای مشتریان……………………..59
جدول (4-15) توزیع پاسخ گویه های مربوط به عوامل خدماتی از دید مدیران…………………………………….60
جدول (4-16) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل مالی از دید مدیران…………………………………61
جدول (4-17) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل انسانی و ارتباطی از دید مدیران……………….62
جدول (4-18) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل و شرایط فیزیکی از دید مدیران……………….63
جدول (4-19) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل وابستگی سازمانی از دید مدیران………………63
جدول (4-20) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل خدماتی از دید مشتریان………………………….64
جدول (4-21) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل مالی از دید مشتریان……………………………….65
جدول (4-22) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل انسانی و ارتباطی از دید مشتریان……………..66
جدول (4-23) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل و شرایط فیزیکی از دید مشتریان……………..67
جدول (4-24) توزیع پاسخ گویه های مربوط به مولفه عوامل وابستگی سازمانی از دید مشتریان…………….67
جدول (4-25) نتایج آزمون tتک متغیره درباره تأثیر عوامل خدماتی از دیدگاه مشتریان………………………68
جدول (4-26) نتایج آزمون tتک متغیره درباره تأثیر عوامل مالی از دیدگاه مشتریان………………………….69
جدول (4-27) نتایج آزمون tتک متغیره درباره تأثیر عوامل انسانی و ارتباطی از دیدگاه مشتریان…………70
جدول (4-28) نتایج آزمون tتک متغیره درباره تأثیر عوامل و شرایط فیزیکی از دیدگاه مشتریان……….. 70
جدول (4-29) نتایج آزمون tتک متغیره درباره تأثیر عوامل وابستگی سازمانی از دیدگاه مشتریان………..71
جدول (4-30) نتایج آزمون فریدمن درباره رتبه بندی سؤالات پرسشنامه بر حسب اهمیت و اولویت
از دیدگاه مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه(شهر اصفهان) ……………………………………………………………….72
جدول(4-31)نتایج آزمون فریدمن درباره رتبه بندی عوامل مؤثربرجذب منابع بر حسب اهمیت و اولویت از دیدگاه مشتریان شعب بانک رفاه(شهر اصفهان)………………………………………………………73
جدول(4-32) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به جنس مشتریان…………………………………………………..74
جدول(4-33) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به سن مشتریان………………………………………………………74
جدول(4-34)مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل خدماتی بر حسب سن مشتریان………………………………..75
جدول(4-35)مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل فیزیکی بر حسب سن مشتریان…………………………………75
جدول(4-36) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به تحصیلات مشتریان…………………………………………….76
جدول(4-37)مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل مالی بر حسب تحصیلات مشتریان……………………………76
جدول(4-38) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به تأهل مشتریان…………………………………………………….77
جدول(4-39) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به شغل مشتریان…………………………………………………….78
جدول(4-40) مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل وابستگی سازمانی بر حسب شغل مشتریان………………..78
جدول(4-41) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به بخش اشتغال مشتریان…………………………………………79
جدول(4-42) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به داشتن حساب مشتریان……………………………………….79
جدول(4-43) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به مدت حساب مشتریان………………………………………..80
جدول(4-44) مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل خدماتی بر حسب مدت حساب مشتریان………………….81
جدول(4-45) مقایسه اختلاف میانگین نمره عوامل مالی بر حسب مدت حساب مشتریان……………………….81
جدول(4-46) مقایسه میانگین نمره نظرات با توجه به دریافت حقوق و مزایای مشتریان از
سازمان تأمین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..81
جدول (4-47) تحلیل عوامل خدماتی از دیدگاه مدیران بانک……………………………………………………………..82
جدول (4-48) تحلیل عوامل مالی از دیدگاه مدیران بانک…………………………………………………………………..83
جدول (4-49) تحلیل عوامل انسانی و ارتباطی از دیدگاه مدیران بانک…………………………………………………83
جدول (4-50) تحلیل عوامل و شرایط فیزیکی از دیدگاه مدیران بانک…………………………………………………84
جدول (4-51) تحلیل عوامل وابستگی سازمانی از دیدگاه مدیران بانک………………………………………………..84
جدول (4-52) نتایج آزمون فریدمن درباره رتبه بندی عوامل مؤثربرجذب منابع بر حسب اهمیت
و اولویت از دیدگاه مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه(شهر اصفهان)………………………………………………..85
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بر حسب اهمیت و اولویت در شعب بانک رفاه(شهر اصفهان) بوده است. بدین منظور عوامل مؤثر به پنج دسته کلی شامل: عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل و شرایط فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم شده اند .تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- پیمای
شی بود. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه شهر اصفهان می باشد. به دلیل حجم محدود جامعه مدیران، اطلاعات مورد نیاز این گروه از طریق سرشماری جمع آوری گردید و همچنین از جامعه مشتریان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 384

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید