منابع مقاله درمورد رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه

1-3–12 استراتژی نگهداشت منابع انسانی 49

2-1-3-2حفظ و نگهداشت منابع انسانى 50
2-1-3-3-1تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی 51
2-1-3-3-2مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی 52
2-1-3-3-3اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی 52
2-1-3-3-4مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژیهای منابع انسانی 52
2-1-3-4استراتژی حفظ و نگهداشت 53
2-1-3-5-1جبران خدمات 54
2-1-3-5-2اهداف نظام جبران خدمات 54
2-1-3-6انواع جبران خدمات و پاداش 55
2-1-3-7عوامل موثر بر جبران خدمات 56
82-1-3-رویههای جبران خدمات 59
2-2بخش دوم پیشینه تحقیق 60
2-2-1تحقیقات داخل کشور 60
2-2-2تحقیقات خارجی 63
2-3بخش سوم مدل مفهومی تحقیق 64
فصل سوم روش شناسی تحقیق 68
1 – 3 مقدمه 69
2 – 3 روش تحقیق 69
3 -3 جامعه آماری 70
4 – 3 روشهای گردآوری اطلاعات 71
5 – 3 ابزار گردآوری اطلاعات 71
1 – 5 – 3 پرسشنامه: 71
1 – 1 – 5 – 3 اجزای پرسشنامه 72
2 – 5 – 3 روایی: 72
6 – 3روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74
1 – 6 – 3 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 74
2- 6 -3 معادلات ساختاری با PLS 74
3 – 6 – 3 آزمون فریدمن 75
4 – 6 – 3 آزمون مقایسه میانگین چند جامعه 75
5 – 6 – 3 رگرسیون چندگانه 76
6 – 6 – 3 تحلیل عاملی تاییدی 76
خلاصه: 77
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 78
1-4 مقدمه 79
2-4 آمار توصیفی 80
3– 4 بررسی فرض نرمال بودن جامعه 84
4-4معادلات ساختاری 85
4-2-4 برازش مدل مفهومی: 85
2-1-4-4برازش مدل‌های اندازه‌گیری: 85
2-2-4-4برازش مدل‌ ساختاری: 88
2-3-4-4برازش مدل‌ کلی: 91
3-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری 91
4-4-4برازش مدل‌ ساختاری(فرضیات فرعی): 93
2-4-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری 96
5-4یافته های جانبی 100
4-5-1آزمون رگرسیون چندگانه 100
3-5-4 رتبه‌بندی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی(ازمون فریدمن) 101
4-5-4 آزمون مقایسه میانگین چند جامعه 102
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 107
1-5 مقدمه 108
2-5نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق 108

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-5 نتایج حاصل از آزمون فریدمن 111
3-3-5 نتایج حاصل از تحلیل واریانس (ANOVA) 111
4-5 پیشنهادات 112
5-5 موانع و محدودیت های تحقیق 114
خلاصه فصل 114
منابع: 115

پیوست ها I
فهرست جداول
جدول 2-1 گرایش و علاقه مندی روز افزون پژوهشهای معنویت در سازمان 29
جدول 2-2 ابعاد معنویت 43
جدول 3-2 مدل تحلیلی تحقیق 65
جدول 1-3: طیف لیکرت 72
جدول2-3 : سؤالات پشتیبانی کننده هریک از متغیرها 72
جدول1- 4: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 80
جدول 2- 4 : توزیع فراوانی ردهی سنی پاسخگویان 81
جدول 3- 4: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 82
جدول 4-4: توزیع فراوانی سابقه کارپاسخگویان 83
جدول5 – 4:توزیع داده‌های هریک از متغیرها 84
جدول 6- 4 نتایج پایایی، روایی همگرا ابزار سنجش 87
جدول 7- 4 نتایج روایی واگرا ابزار سنجش 88
جدول 8-4 شاخصهای نیکویی برازش برای مدل نهایی 90
جدول 9- 4نتیجه مربوط به بررسی فرضیه‎های تحقیق 91
جدول 10- 4 شاخصهای نیکویی برازش برای مدل فرضیات فرعی 94
جدول 11- 4نتیجه مربوط به بررسی فرضیه‎های تحقیق 95
جدول 12- 4: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه برای فرضیه سوم 100
جدول 13-4 : نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه برای فرضیه سوم 101
جدول14-4 : نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی متغیرهای فرضیات 102
جدول 15- 4: نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای مقایسه کارمندان در رابطه با استراتژی نگهداشت منابع انسانی به تفکیک جنسیت 103
جدول 16- 4: نتایج حاصل از آزمون ANOVA برای مقایسه نظرات کارمندان در رابطه بااستراتژی نگهداشت منابع انسانی به تفکیک رده‌ی سنی 103
جدول 17- 4: نتایج حاصل از آزمون ANOVA برای مقایسه نظرات کارمندان در رابطه بااستراتژی نگهداشت منابع انسانی به تفکیک سابقه کار 104
جدول 18- 4: نتایج حاصل از آزمون ANOVA برای مقایسه نظرات کارمندان در رابطه بااستراتژی نگهداشت منابع انسانی به تفکیک تحصیلات 105
فهرست اشکال
عنوان شماره
شکل1-2 سطوح معنویت در سازمان(میلیمن و دیگران، 2003:428) 44
شکل2- 2 مدل دوچان و پلومن،2000 47
شکل 3-2 انواع جبران خدمات) قلی پور،:2761392 ( 55
شکل4-2 مدل مفهومی تحقیق 66
شکل 1- 4: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 80
شکل2- 4: نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ردهی سنی 81
شکل 3- 4: نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 82
شکل 4-4: نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار 83
شکل 5- 4 مدل‌های اندازه‌گیری مدل مفهومی 86
شکل6-4 آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب معناداری 89
شکل7-4 آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت بارهای عاملی 90
شکل8- 4 آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب معناداری 93
شکل9- 4 آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت بارهای عاملی 94
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه
بیشک دنیای کنونی، دنیای سازمانها است و متولیان این سازمانها، انسانها هستند. انسانهایی که در کالبد سازمان روح میدمند، آن را به حرکت در میآورند و اداره میکنند. سازمانها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فنآور شدن سازمانها و تبدیل آنها به تودهای از سخت افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای سازمان، کاملاً مشهود است. نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بیشتر و سهم بازار و … خلاصه نمی‌شود، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهمتر یعنی نیروی انسانی شایسته است و این نکته‌ای است که سازمان‌ها بدان پی برده‌اند و در جذب این نیروها رقابت می‌کنند و سعی می‌کنند آنها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. همچنین سازمان ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل ، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند(صنوبری،1387). عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاشهای کارکنان معمولی حاصل نمیشود. یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمانهای بزرگ میشود این است که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش مینمایند رفتار شهروندی سازمانی رفتار فرانقشی است که کارکنان در سازمان ها علاوه بر وظایف اصلی خود به انجام آن مبادرت می ورزند. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان ها نوآور، منعطف، بهره ور و در برابر بقا و موفقیتشان مسئول باشند (صنوبری ، 1387). متغیر دیگر این تحقیق معنویت میباشد. گی بنز(2000) در زمینه معنویت چنین بیان میکند : هرچند معنویت در کار، مفهومی فلسفی و فردی عمیقی را در خود دارد، با وجود این، تقریباً” تمام تعاریف علمی در این زمینه اذعان دارند که معنویت در کار برگیرنده و مفهومی از احساس تمامیت و به هم پیوستگی در کار و درک ارزشهای عمیق در کار است. محققان معتقدند که تشویق معنویت در محل کار مزایایی فروانی دارد. مزایایی که سازمان با بهرهگیری از آنها به بهبود بهرهوری و افزایش عملکرد و بهبود شاخصهای مالی خود میپردازد(تمینی و کوهی ،1390).
در این فصل ابتدا به توضیح بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع را پرداخته و سپس فرضیه های تحقیق ، اهداف تحقیق ، قلمرو مکانی ،زمانی و موضوعی تحقیق و در نهایت به بیان شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .
2-1 بیان مسئله:
دنیای امروز دنیای سازمان هاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی ، متولی آن محسوب می شود. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم می بخشد و زمینه تحقق اهداف سازمان را فراهم می کند. از سوی دیگر همواره باید به خاطرداشت که نیروی انسانی به همان اندازه که عامل تعیین کننده در حفظ موجودیت و موفقیت سازمان محسوب می شود به همان اندازه می تواند مشکل ساز باشد و مدیریت را در دستیابی به اهداف سازمانی مستاصل سازد بنابراین شناخت نیروی کیفی و مناسب برای تحقق اهداف سازمانی و بازشناسایی آنها از نیروهایی که به هر عنوان برای سازمان مناسب تلقی نمیشوند، از اهمیت زیادی برخوردار است،زیرا بدین وسیله می توان برای حفظ گروه اول کارکنان و رهایی سازمان از گروه دوم دست به اقدامات لازم زد(ملکی،1385).
در دنیای کنونی اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می کنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست(طبرسا ،رامین مهر ، 1389).
برپایه نظریههای سازمانی مسلما رفتارشهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان کمک می کند، به علاوه رغبت و تمایل به رفتارشهروندی به علت رقابتهای روزافزون جهانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به اینکه افزایش اثربخشی و به تبع آن برتری در میان رقبا همواره یکی از مسائل و دغدغه های مدیران است، شناخت رفتار شهروندی سازمانی و زمینه های استقرار آن می تواند گام مؤثر و مفیدی در این مسیر به شمار آید. (رودساز، رضایی منش، توکلی، 1391 ). از طرفی در مورد معنویت، افرادی که زندگی معنوی را تجربه می کنند ، می توانند با روش های سازگار با اهداف سازمانی موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند. همچنین محققان بیان می کنند که تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به مزایا و منافعی از قبیل افزایش خلاقیت ، افزایش صداقت و اعتماد ، افزایش تعهد سازمانی ، افزایش حس تکامل شخصی ، بهبود نگرش های شغلی کارکنان ، همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی، و نیز کاهش نیات ترک محیط کار ، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیشتر شود و همه اینها به صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب بهبود عملکرد،سودآوری و اثربخشی سازمانی می گردند(نیک پور، حسین نژاد، 1391).
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سازمانی میباشد که نیروی انسانی مهمترین سرمایه آن محسوب میگردد. در نتیجه حفظ و نگهداشت این نیروها از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از مشکلات سازمان وجود محیط کاری خسته کننده و فقدان انسجام گروهی میباشد. بالابودن سطح رفتارهای شهروندی در یک سازمان باعث میشود تا سازمان به محیطی جذاب جهت کار و فعالیت تبدیل شود و از این رو سازمانهایی که سطح رفتارهای شهروندی درآنها بالاست، با جذب و حفظ نیروهای کارآمدتر، عملکرد بهتری خواهند داشت و از جمله پیامدهای معنویت کاهش نیات ترک خدمت میباشد. پادساکوف یکی از پیامدهای مهم رفتار شهروندی سازمانی را افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای خبره و کارآمد بیان می کند(پادساکوف2000:351) در نتیجه ، در این تحقیق سعی می شود تاثیر دو متغیر معنویت و رفتار شهروندی سازمانی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی واینکه معنویت و رفتار شهروندی سازمانی می توانند باعث اصلاح و بهبود استراتژی نگهداشت منابع انسانی گردد، مورد بررسی قرار بگیرد.
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع:
یکی از رسالت های اساسی مدیریت منابع انسانی سازمان ها، نگه داری کارکنان توانمند می باشد.نگهداشت منابع انسانی عبارت است از ا
یجاد شرایط مطلوب اشتغال برای کارکنان تا به واسطه آن حاضر به انتقال به سازمان دیگر نباشند) خونشین،1376:43) مسئله حفظ و نگهداری منابع انسانی از اهمیت فراوانی برخوردار است به منظور دستیابی هرچه بهترسازمان ها به اهداف خود، داشتن کارکنان متعهد و پایبند به رسالت و اهداف سازمان و حفظ آنها امری بسیار مهم تلقی می شود. مطالعات معنویت را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف مدیریت معرفی نموده اند. چنین کارکنانی، چیزی فراتر از پاداشهای مادی را در کار جستجو کنند و منافع گروهی و سازمانی را بر منافع فردی ترجیح دهند(فقیهی و همکاران،1390) . یکی از پیامدهای مهم رفتار شهروندی سازمانی افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای خبره و کارآمد میباشد. در نتیجه به دنبال بررسی تاثیر این دو متغیر رفتاری بر روی استراتژی حفظ و نگهداشت منابع انسانی میباشیم. این تحقیق برای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار توجیه اقتصادی دارد زیرا تلاشی برای حفظ کارکنان کنونی دانشگاه می باشد زیرا فرآیند جذب و آموزش کارکنان جدید برای دانشگاه هزینه در پی خواهد داشت. به طور کلی می توان گفت که نتایج این پژوهش و تحقیقات تکمیلی در همین راستا می توانند کمک زیادی به سازمانهایی در زمینه حفظ و نگهداشت دچار مشکل هستند، نماید. این تحقیق کاربردی می باشد چون مشکلی از سازمان را حل می کند.
ازآنجاییکه در مورد تاثیر رفتار شهروندی سازمانی یا معنویت در ارتباط با سایر متغیر های سازمانی تحقیقات زیادی صورت گرفته بود اما تا کنون در مورد تاثیر این دو متغیر بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی تحقیقاتی صورت نگرفته است و با توجه به پیامدهای معنویت و رفتار شهروندی سازمانی برای سازمان، برآن شدیم تا در این مورد به تحقیق بپردازیم و به دنبال بررسی تاثیر آنها بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی باشیم.
4- 1 فرضیه های تحقیق:
1-4-1 فرضیه های اصلی
رفتار شهروندی سازمانی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
معنویت بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
رفتار شهروندی سازمانی و معنویت از عوامل تبیین کننده استراتژی نگهداشت منابع انسانی محسوب می شوند.
2-4- 1 فرضیه های فرعی
جوانمردی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
وجدان کاری بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
آداب اجتماعی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نوع دوستی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ادب و نزاکت بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
معنویت سازمانی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
5- 1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:
این تحقیق به دنبال تعیین تاثیر متغیر رفتار شهروندی سازمانی و معنویت بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی است.
تعیین وضعیت معنویت در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
تعیین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
شناسایی استراتژی نگهداشت منابع انسانی
6-1 قلمرو تحقیق:
قلمرو

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید