دولت الکترونیک

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………..11

10-1چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………12
11-1قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….13
12-1تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………..15
13-1تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………….18
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..21
بخش اول اتومایسیون اداری
1-1-2اتومایسیون اداری……………………………………………………………………………………………23
2-1-2اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..24
3-1-2عصراطلاعات…………………………………………………………………………………………………25
4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی…………………………………………………………………………………….26
5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………………….26
6-1-2فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….27

7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………………28
8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی…………………………………………………………………………………..29
9-1-2مزایای استفاده از سیستم مکانیزه………………………………………………………………………..31
10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری…………………………………………………….32
11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری………………………………………………………..33
12-1-2اینترنت……………………………………………………………………………………………………… 37
13-1-2تاریخچه اینترنت…………………………………………………………………………………………..38
14-1-2شکل گیری اینترنت……………………………………………………………………………………….38
15-1-2اینترانت……………………………………………………………………………………………………….39
16-1-2تلفن داخلی……………………………………………………………………………………………….. 40
17-1-2اکسترانت…………………………………………………………………………………………………….41
18-1-2ایمیل…………………………………………………………………………………………………………..41
19-1-2مودم…………………………………………………………………………………………………………..42
20-1-2خدمات انتقال فایل………………………………………………………………………………………..42
21-1-2دورنگار(فکس)…………………………………………………………………………………………….42
22-1-2اپراتورها……………………………………………………………………………………………………..43
23-1-2سیستم…………………………………………………………………………………………………………43
24-1-2نظریه سیستمی………………………………………………………………………………………………44
25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………..44
بخش دوم: بهبودعملکرد
1-2-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………47
2-2-2عملکرد…………………………………………………………………………………………………………48
3-2-2رابطه بین بهبودعملکردبامدیریت منابع انسانی………………………………………………………49
4-2-2نقش مدیریت عملکرددرموقعیت استراتژیک سازمان……………………………………………..51
5-2-2عوامل موثر برعملکردکارکنان…………………………………………………………………………..52
6-2-2رابطه بین رضایت و پاداش باعملکرد…………………………………………………………………55
7-2-2ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………56
8-2-2بهره وری………………………………………………………………………………………………………56
9-2-2کارآیی………………………………………………………………………………………………………….56
10-2-2اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..56
11-2-2ارتباطات……………………………………………………………………………………………………..58
12-2-2فراگردارتباطات…………………………………………………………………………………………….58
13-2-2دبیرخانه………………………………………………………………………………………………………59
14-2-2انواع سیستم های دبیرخانه………………………………………………………………………………60
15-2-2نامه های اداری…………………………………………………………………………………………….62
16-2-2انواع نامه های اداری ازنظر علوم رفتاری…………………………………………………………..62
17-2-2تحویل پرونده هابه مقامات مافوق……………………………………………………………………63
18-2-2کنترل نامه هااز نظرتایپ…………………………………………………………………………………63
19-2-2کنترل دفتراندیکاتور………………………………………………………………………………………64
20-2-2رضایت……………………………………………………………………………………………………….64
21-2-2ارگونومی درمکانیزاسیون اداری……………………………………………………………………….65
22-2-2صحت…………………………………………………………………………………………………………66
23-2-2اقتصادی بودن………………………………………………………………………………………………66
24-2-2دقت……………………………………………………………………………………………………………66
25-2-2سرعت………………………………………………………………………………………………………..66
26-2-2سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………66
27-2-2همکاران………………………………………………………………………………………………………67
28-2-2مهارت………………………………………………………………………………………………………..67
29-2-2سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………..67
30-2-2سیستم کارکنان دانشی……………………………………………………………………………………67
31-2-2تعریف واژه هاواصلاحات دقیق………………………………………………………………………68
32-2-2دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………..70
33-2-2اهداف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………71
34-2-2دولت الکترونیک وامکان سنجی استقرارآن درایران……………………………………………..72
35-2-2موانع گسترش دولت الکترونیک………………………………………………………………………74
36-2-2ارتباطات سازمانی…………………………………………………………………………………………74
37-2-2انواع تکنولوژی اطلاعات………………………………………………
……………………………….76
38-2-2جهانی شدن…………………………………………………………………………………………………78
39-2-2تاثیرفن آوری اطلاعات برهزینه های سازمانی…………………………………………………….79
بخش سوم: پیشینه تحقیق
1-4-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………81
2-4-2تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..82
3-4-2تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….91
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
1-3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….98
2-3تحقیق از نوع هدف…………………………………………………………………………………………….99
3-3تحقیق از نوع روش…………………………………………………………………………………………..100
4-3تحقیق ازنظر افق زمانی………………………………………………………………………………………102
5-3واحدتجزیه وتحلیل…………………………………………………………………………………………..102
6-3روش و ابزارجمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..102
7-3نحوه امتیازبندی پرسش نامه………………………………………………………………………………..105
8-3روش های غیرمستقیم درجمع آوری اطلاعات………………………………………………………..106
9-3روایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………….106
10-3پایایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………..108
11-3شاخص های پرسش نامه………………………………………………………………………………….110
12-3جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….112
13-3روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………112
14-3مراحل تفصیلی تحقیق……………………………………………………………………………………..113
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..116
2-4تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..117
3-4انواع تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….117
4-4جنسیت……………………………………………………………………………………………………………119
5-4میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………….120
6-4وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………..121
7-4وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………….122
8-4سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………123

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9-4تحلیل های استنباطی………………………………………………………………………………………….127

فصل پنجم: نتیجه گیری و

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید