مقاله رایگان با موضوع تغییرات اقلیمی

دانلود پایان نامه

چکیده

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای
حقوق بشری در مواجهه با آن

به کوشش
نجمه ایلبیگی

در دهههای اخیر فعالیتهایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد. این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه بشریت و نسل آینده است و علاوه بر تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است. همچنین تغییرات نامطلوب اقلیمی طیف وسیعی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی، مانند حق نسبت به غذا، حق نسبت به مسکن کافی، حق نسبت به آب و در واقع حق حیات را در معرض تهدید مستقیم قرار میدهد. بهعلاوه تغییرات نامطلوب اقلیمی حق نسبت به کار و نیز حقوق مربوط به معیشت و فرهنگ و مهاجرت و اسکان مجدد، حقوق زنان و کودکان، و حقوق مردمان بومی را تحت تاثیر قرار میدهد. در همین راستا، این پایان نامه به چگونگی تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشری و سایر اسناد بینالمللی که صریحا یا تلویحا به مسئله تغییرات اقلیمی و پیامدهای نامطلوب آن توجه کردهاند، پرداخته و نقش سازمانهای بینالمللی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار میدهد. این پایان نامه نتیجه میگیرد که با وجود تدوین قواعد اساسی در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی، هنوز دولتها و سازمانهای بینالمللی اقدامات لازم و موثر را در پیشگیری از اینگونه تغییرات و آثار نامطلوب آنها بر وضعیت حقوق بشر اتخاذ ننمودهاند. بنابراین ضرورت دارد که دولتها و سازمانهای بینالمللی عزم بیشتری را در اجرای قواعد و مقررات موجود در در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی به کار برده و از آثار سوء این تغییرات بر حقوق بشر پیشگیری به عمل آورند. باید به این نکته توجه داشت که پیشگیری از تغییرات نامطلوب اقلیمی و حمایت از حقوق بشر در این چارچوب، در جهت منافع همه ملتها و دولتها می باشد.
کلید واژهها: تغییرات اقلیمی، حقوق بشر، حقوق بین الملل.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه 1

فصل دوم: کلیات
مقدمه 12
مبحث اول: تعریف تغییرات اقلیمی و اقدامات جامعه بینالمللی در مقابله با آن 14
گفتار اول: تبیین مفاهیم مربوط به تغییرات اقلیمی 14
بند اول: تعریف اقلیم 15
بند دوم: تعریف تغییر اقلیم ناپایدار یا گذرا 15
بند سوم: تعریف تغییرات اقلیمی 16
گفتار دوم: اقدامات جامعه بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی 18
بند اول: اولین کنفرانس جهانی اقلیم (1979( 18
بند دوم: قطعنامه 53/43 ملل متحد (1988) 18
بند سوم: تشکیل هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی (1988) 19
بند چهارم: دومین کنفرانس جهانی اقلیم (1990) 19
بند پنجم: ایجاد کنوانسیون ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی توسط کمیته مذاکره
کننده بین دولتی (1992( 20
بند ششم: کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی 22
بند هفتم: پروتکل کیوتو (1997( 23
بند هشتم: برنامه اقدام بالی (2007) 24
مبحث دوم: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر محیط زیست انسان 26
گفتار اول: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی 27
بند اول: گازهای ‎‌گلخانه‌ای 27
بند دوم: هواریزه‌ها 30
بند سوم: تغییر در ضریب انعکاس زمین 32
بند چهارم: آلودگی حرارتی 32
گفتار دوم: اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست انسان 32
مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی موجود در زمینه مقابله با
تغییرات اقلیمی 37
گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بینالمللی موجود در مقابله با تغییرات اقلیمی 37
بند اول: کنوانسیون 1985 وین راجع به حمایت از لایه ازن و پروتکل مونترال 38
بند دوم: کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و پروتکل
کیوتو آن 39
الف) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی 39
ب) پروتکل کیوتو 40
بند سوم: دستور کار 21 42
بند چهارم: قطعنامه‌های سازمان ملل متحد 44
بند پنجم: قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 46
گفتار دوم: بررسی اجمالی نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی 51
بند اول: سازمانهای بینالمللی دولتی 52
الف) سازمان ملل متحد 52
1- ارکان اصلی سازمان ملل متحد 52
2- ارکان فرعی، برنامهها، کمیسیونها، و سایر نهادهای سازمان ملل متحد 56
ب) سازمان جهانی هواشناسی (WMO) 60
پ) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) 61
ت) اتحادیه اروپا 61
بند دوم: سازمانهای بینالمللی غیردولتی 63
نتیجهگیری 65

فصل سوم: نظام حقوقی بینالملل بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی
مقدمه 68
مبحث اول: ضرورت به کارگیری قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و
ساز و کارهای آن 69
گفتار اول: ضرورت بهکارگیری قواعد نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی 69
بند اول: پیوند اساسی بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست 69
بند دوم: توسعه مفاهیم حقوق بشر 73
بند سوم: ضرورت توجه به حقوق نسلهای آینده 75
بند چهارم: محیط زیست انسان بهعنوان میراث مشترک بشریت 77
گفتار دوم: ساز و کارهای نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی 78
بند اول: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 79
بند دوم: کمیته رفع تبعیض علیه زنان 82
بند سوم: کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر 83
بند چهارم: شورای امنیت سازمان ملل متحد 84
مبحث دوم: اسناد بینالمللی حقوق بشر و مقابله با تغییرات اقلیمی 86
گفتار اول: اسناد بنیادین حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی 86
بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر 89
بند دوم: میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 93
بند سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 94
گفتار دوم : سایر اسناد حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی 95
بند اول: منشور ملل متحد 95
بند دوم: پیش طرح سومین میثاق بینالمللی حقوق همبستگی 97
بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر 98
بند چهارم: پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 98
بند پنجم: کنوانسیون حقوق کودک 99
بند ششم: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 100
بند هفتم: اعلامیه Malé 100
بند هشتم: قطعنامه 23/7 شورای حقوق بشر راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر 101
مبحث سوم: سازمانهای بینالمللی و مقابله با تغییرات اقلیمی 102
گفتار اول: بررسی اقدامات حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با تغییرات اقلیمی 102
بند اول: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 102
بند دوم: انجمن دائمی راجع به مسائل بومی 103
بند سوم: دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 105
بند چهارم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 105
گفتار دوم: بررسی اقدامات حقوق بشری سایر سازمانهای بینالمللی در مقابله با
تغییرات اقلیمی 107
بند اول: سازمان خوار و بار و کشاورزی 107
بند دوم: سازمان بینالمللی کار 110
بند سوم: صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی 111
بند چهارم: صندوق کودکان ملل متحد 112
نتیجهگیری 113

فصل چهارم: ابعاد حقوق بشری تغییرات اقلیمی و نظام حقوق بشر در مقابله با آن
مقدمه 115
مبحث اول: تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن 116

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر
سلامت انسان 116
بند اول: اسناد سازمان بهداشت جهانی 117
بند دوم: گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی 118
بند سوم: کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی 119
گفتار دوم: نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت
انسان 120
مبحث دوم: تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن 126
گفتار اول: اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت
انسان 127
گفتار دوم: نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت
انسان 131
بند اول: شورای امنیت سازمان ملل متحد 132
بند دوم: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 135
مبحث سوم: بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان و کودکان و نظام حقوق
بشری در مواجهه با آن 137
گفتار اول: اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق
زنان و کودکان 137
بند اول: اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق
کودکان 137
الف) کنوانسیون حقوق کودک 139
ب) تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه هزاره 141
پ) کنوانسیون آرهوس 143
ت) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی 144
بند دوم: اسناد بینالمللی در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان 144
گفتار دوم: نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان
وکودکان 147
بند اول: صندوق کودکان ملل متحد 148
بند دوم: سازمان جهانی بهداشت 151
بند سوم: برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد 152
بند چهارم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد 153
مبحث چهارم: تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر سایر ابعاد حقوق بشر 155
گفتار اول: اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد
حقوق بشر 155
بند اول: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حق حیات 155
بند دوم: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به غذای کافی 156
بند سوم: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به آب 159
بند چهارم: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به مسکن کافی 161
بند پنجم: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حق تعیین سرنوشت 162
بند ششم: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به محیط زیست 164
بند هفتم: اسناد بینالمللی، تغییرات اقلیمی و حقوق مردمان بومی 165
گفتار دوم: نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد
حقوق بشر 167
بند اول: هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی 167
بند دوم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 168
بند سوم: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد 169

بند چهارم: صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی 171
بند پنجم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد 172
بند ششم: شورای حقوق بشر 173
نتیجهگیری 174

نتیجهگیری نهایی 176
فهرست منابع 184
چکیده انگلیسی 190

فصل اول

مقدمه

طرح مسئله

امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس میکند، نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را برهم زده، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر قرار داده است. بنابراین، در کنار مشکلاتی که بشرِ امروز دارد، فاجعه بههم خوردن تعادل زیست محیطی در اثر تغییرات شدید اقلیمی، یکی از مهم ترین مسائل و دغدغههای اوست.
مشکل تغییرات شدید اقلیمی، مشکل تنها یک کشور یا یک قلمرو خاص نیست، بلکه یک چالش بزرگ جهانی است که در بردارنده مسائل مختلفی نیز هست، که از جمله میتوان به آلودگی آب و هوا، گرم شدن کره زمین، تغییر الگوی بارش باران و برف، بالا آمدن سطح آب دریاهای آزاد و کاهش سطح آب دریاچهها، انهدام گونههای گیاهی و جانوری، فرسایش لایه ازن، تخریب جنگلها و بارانهای اسیدی اشاره کرد.
افزایش خشکسالیها، افزایش سیلها، کاهش محصولات کشاورزی، تشدید طوفانهای مرگبار، همه و همه حکایت از وخیم‌تر شدن اوضاع دارد. این پدیده، جزایر موجود، نواحی ساحلی، یخچال‌های طبیعی در کوه‌های هیمالیا، آند، کوهستان‌های سراسر جهان، هر دو قطب زمین، مناطق گرمسیری مانند آفریقا، منابع آبی، جمعیت مردمانی که در معرض خطر بلایای فزاینده طبیعی هستند،‌گیاهان و جانوران، و به طور کلی اکوسیستم را، جداً تهدید میکند.
امروزه امنیت، سلامت و معاش مردم در نتیجه تغییرات اقلیمی به شدت مورد تهدید قرار گرفته است. اکثر کسانی که در اثر این تغییرات اقلیمی صدمه می‌بینند فقیرترین افراد در جهان بوده، شاهد ویران شدن مساکن و منابع حیاتی خود هستند و در نتیجه وادار به مهاجرت شده، در پی یافتن پناهگاهی برای خود برخواهند آمد. واقعیت این است که مردمی که کمترین نقش را در شکلگیری این اوضاع دارند، بیشترین بار را تحمل میکنند. هم‌اکنون کشورها و جوامع فقیر بیشترین آسیب‌پذیری را تجربه میکنند. خشک شدن زمین‌ها، نابودی محصولات کشاورزی، افزایش سطح آب دریاها، نابودی آبهای شیرین، و بالاخره از بین رفتن مناطق مسکونی از مهمترین آسیب‌هاست.
انتشار کربن از سوی کشورهای صنعتی، پیامدهای زیست ‌محیطی و آثاری سو بر حیات بشر دارد. در نتیجه، افزایش دمای زمین مدت‌هاست که در حال نقض حقوق انسان‌هاست و مادامی که گازهای آلاینده گلخانه‌ای منتشر شده از سوی کشورهای صنعتی، حقوق اولیه میلیونها انسان را از حیات، امنیت، غذا، سلامت و سرپناه محروم میسازند، چنین نقضی ادامه دارد.
حق داشتن محیط زیست سالم بعنوان حقی از حقوق انسانها در حیطه حقوق بشر و حقوق محیط زیست شناخته شده است. از آنجاییکه حق حیات نخستین و اساسی ترین حق از حقوق انسانها محسوب می شود پس مبدا و خاستگاه تمامی حقوق دیگر بشر می باشد. طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است و از جمله حقوق بشری که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌کوشد ترویج و حمایت کند حق برخورداری از استانداردهای زندگی رضایت بخش و عالیترین استانداردهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی است. به علاوه بخش سوم مقررات میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که مهم‌ترین بخش میثاق است، شامل حقوق ماهوی افراد می‌باشد. این حقوق ماهوی با ذکر بنیادیترین حق انسان‌ها که همان حق حیات است در ماده 6 آغاز می‌شود. حق حیات عبارت است از اینکه انسان حق بنیادی برای زندگی کردن دارد. از آنجایی که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد؛ زیرا بدون حیات، دیگر حقوق، ارزش یا کاربرد ندارد. در چنین شرایطی، برای دستیابی به عدالت در زمینه تغییرات اقلیمی و جلوگیری از صدمه دیدن و آزرده‌تر شدن بیشتر بشریت لازم است نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق انسان ها، در این خصوص چاره‌ای اندیشیده و به حمایت از این جوامع آسیب ‌پذیر برخیزند و ضروری است تا قوانین و نهادهای حقوق بین‌الملل، به حمایت از این حق انسانی برخیزند. دولت ها نیز می بایست در اقدامی فوری در مقابل نقض جدی حقوق انسانها در این عرصه ایستادگی کنند.
مسئله حفاظت از محیط زیست از زمان پیدایش اولین تمدنهای انسانی مورد توجه قرار گرفته است. اما نیمه دوم قرن بیستم شاهد تحولات گوناگونی در سطح بینالمللی در حوزه محیط زیست بوده است. روند جهانی ایجاد معاهدات بینالمللی زیست محیطی برای مقابله با تغییرات اقلیمی شامل موارد زیر است:
1) کنفرانس محیط زیست انسان (استکهلم 1972)
2) کنفرانس راجع به محیط زیست و توسعه (ریو1992)
3) کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی (1992)
4) نشست سران زمین +5 :ارزیابی عملکرد دولتها و اختلافات زیست محیطی (1997)
5) پروتکل کیوتو (1997)
6) کنفرانس ژوهانسبورگ راجع به توسعه پایدار (2002)
7) اجلاس کپنهاک (2009)

سابقه علمی

هر چند مسئله حفاظت از محیط زیست از دیرباز مورد توجه بوده، اما تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و این مسئله در سطح جهانی از قدمت چندانی برخوردار نیست. علیرغم آنکه در سالهای اخیر تغییرات اقلیمی به شدت امنیت، سلامت و معاش مردم را مورد تهدید قرار داده است، حقوقدانان توجه خاصی را آنگونه که در خور بوده و شایسته باشد بدان مبذول نداشتهاند. در ایران نیز این مسئله

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید