دانلود تحقیق با موضوع پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

……………………………………………..29
1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..29
1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..33
1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………34
بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..34
بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….34
1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..35
1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….36
1-21- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………36
بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..36
بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….37
بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………37
بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..38
بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..39
بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………40
1-22- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….40
1-23- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….41
1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………42
1-23-2 تصرف غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………43
1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..44

1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..45
1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………47
1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….49
فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری
2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..51
2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………52
بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………54
2-3- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….59
بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………60
2-4- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………61
2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….62
بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………63
بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………64
بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……65
2-6- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..68
2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..70
بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………71
بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………72
بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….73
2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………75
2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………75
بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….75
بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………76
بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..76
2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..76
2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………77
2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….77
2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..78
2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….78
2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….78
بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………78
بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..79
2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………79
بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….79
بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………79
بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….79
بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..80
بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………80
2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..80
بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..80
بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..81
بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………82
2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..82
2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..83
2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..83
بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………84
بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….84
2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………85
2-10- اصل قانونی بودن در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..86
2-10-1 محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………86
2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..87

2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..87
2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..91
2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….91
2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..93
2-10-7 اصل برابری و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………95
بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….95
بند دوم: رانت مصداق بارز نقص اصل برابری………………………………………………………………………….95
بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….95
2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………96
بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..96
بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….97
2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..98
2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..98
بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….100
بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان ………………………100
بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..101
بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..102
فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………105
3-1-1 جرم انگاری……………………………………………………………………………………………………………106
بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….109
بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..109
بند سوم : جرم انگاری مرتبط………………………………………………………………………………………………..110
3-1-2 مسولیت ها………………………………………………………………………………………………………………111
بند اول : مفهوم مسولیت……………………………………………………………………………………………………….112
بند دوم : مسولیت در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………..113
بند سوم: مسولیت اخلاقی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید