متن پایان نامه : اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه

……………………………………………….73
2- چالش های اجرایی و عملی…………………………………………………………………………………………………..75
1-2- افزایش حجم دعاوی و پرونده های قضایی…………………………………………………………………………75
2-2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد…………………………………………………………………………………76
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………….78
الف-نظریه نقض کارا………………………………………………………………………………………………………………..83
1 -جایگاه نظریه در نظامهای حقوقی…………………………………………………………………………………………..84
2-انواع نقض کارا……………………………………………………………………………………………………………………..87
1-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………87
2-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………88
ب- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………89
1- تعارض با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..89
2-تعارض با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..92
3- تعارض با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..92
فصل دوم: شیوه‌ها و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..95
مبحث اول- شیوه‌های اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….96
گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..96
الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال……………………………………………………………………….97
1- تعهد تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….97
تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………97
1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی……………………………………………………………………………………………….97
2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی………………………………………………………………………………..99
2-1- تسلیم مال کلی………………………………………………………………………………………………………………102
3-1- پرداخت وجه………………………………………………………………………………………………………………..105
2- تعهد به انتقال مالکیت…………………………………………………………………………………………………………106
ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل …………………………………………………………………108
1- تعهد به انجام فعل………………………………………………………………………………………………………………108
عدم شرط مباشرت به انجام کار…………………………………………………………………………………….108
2-1- شرط مباشرت به انجام کار……………………………………………………………………………………………..109
3-1- تعهد قائم به شخص متعهد …………………………………………………………………………………………….111
2- تعهد به ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………….112
ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….112
تسلیم کالای جانشین……………………………………………………………………………………………………….112
تعمیر یا اصلاح مبیع………………………………………………………………………………………………………..113
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..114

الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم……………………………………………………………………….115
عین معین…………………………………………………………………………………………………………………..115
2- کالای معین و معلوم………………………………………………………………………………………………………118
3- اجرای عین تعهد و کالای نامعین…………………………………………………………………………………….120
4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….122
مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد……………………………………………………….. 124
گفتار اول- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………… 125
الف- بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………125
ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت……………………………………………………………………………………..126
ج- عدم امکان شخصی…………………………………………………………………………………………………………..127

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د- عدم امکان عملی……………………………………………………………………………………………………………….128
تلف موضوع تعهد توسط متعهد…………………………………………………………………………………………..128
تلف توسط متعهدله…………………………………………………………………………………………………………….129
تلف توسط ثالث……………………………………………………………………………………………………………….130
ه- عدم امکان فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………130
و- عدم امکان حقوقی یا قضایی………………………………………………………………………………………………..130
ز- بیهودگی اجرای حکم………………………………………………………………………………………………………….131
ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین…………………………………………………………………………131
ط- سوء استفاده خواهان………………………………………………………………………………………………………….133
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..133
الف-نقض قرارداد توسط خواهان……………………………………………………………………………………………..133
1-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………..134
2-سایر شرایط غیر مربوط به زمان…………………………………………………………………………………………….135
1-2-تدلیس و عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………..136
1-1-2-تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………136
2-1-2-عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………………..137
2-2-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت…………………………………………………………………………………138
1-2-2-توصیف غیر واقعی…………………………………………………………………………………………………….138
2-2-2-فقدان مالکیت……………………………………………………………………………………………………………138
3-2- اشتباه………………………………………………………………………………………………………………………….139
4-2-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی……………………………………………………………………….140
5-2-نقض قرارداد با تراست………………………………………………………………………………………………….141
6-2-تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………141
ب- فقدان عوض………………………………………………………………………………………………………………….142
ج- جبران با پرداخت خسارت پولی…………………………………………………………………………………………143
د- فقدان تراضی ……………………………………………………………………………………………………………………146
ه- نیاز به نظارت مستمر دادگاه………………………………………………………………………………………………..147
و- قراردادهای مبهم………………………………………………………………………………………………………………..149
ز- قراردادهای مشتمل بر خدمات شخصی…………………………………………………………………………………149
ح- عدم امکان اجبار به اجرای تمامی تعهدات……………………………………………………………………………151
ط- اجرای عین تعهد مشروط به شرایط مقرر توسط دادگاه می باشد……………………………………………..151
ی- غیرمنصفانه بودن……………………………………………………………………………………………………………….153
ک- مشقت و سختی در اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………154
ل- قرار منع……………………………………………………………………………………………………………………………155
م- تفسیر اساسی دعوی – Beswick v. Beswick ……………………………………………………………..157
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….160
الف- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………160
ب-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..162
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….164
اول: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….164

الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………164
ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….167
ج) رساله ها، فرهنگها و سایر منابع……………………………………………………………………………………………168
دوم: منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………….169
سوم: منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………173
الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………173
ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….176
ج) رویه

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید