تحقیق درمورد عدم قابلیت استناد

دانلود پایان نامه

2-1-2-2. محدود نبودن به زمان و مکان 72
2-1-3.خسارات معنوی 72
2-1-3-1. تعریف خسارت معنوی 73
2-1-3-1. تاریخچه خسارت معنوی 73
2-1-3-3. دعوای جبران خسارت معنوی 74
2-1-3-4. خسارات معنوی شخص حقوقی 75
2-1-4. حق حرمت مؤلف 75
2-1-4-1. حق عدول یا استرداد (در حقوق فرانسه) 77
2-1-4-2. قرارداد جهانی حق تألیف 78
2-1-5. بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان 79
2-1-5-1. انواع تجاوز به حقوق مادی 79
2-1-5-2. انواع تجاوز به حقوق معنوی 80
2-1-6. چگونگی جبران خسارات معنوی 81
2-1-7. چگونگی رسیدگی به دعاوی 81
2-1-8. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران 82
3. مطالبه میزان کاهش ارزش پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی 87
3-1. تبیین موضوع تبصره ماده 1082ق.م. 89
3-2. تبیین موضوع ماده 522ق.آ.د.م 93
3-3. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 94
4. خسارت تاخیر تأدیه 95
4-1. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده 228ق.م. 95

4-1-1. عدم قابلیت استناد ماده 228ق.م. 95
4-1-2. قابلیت استناد ماده 228ق.م. 96
4-2. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن 97
4-2-1. اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر دیه 98
4-2-2. عدم اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه 99
4-2-3. اجمال و عدم قابلیت استناد مقررات ذیربط 100
4-2-3-1. بررسی ارتباط منطقی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن با ماده 228ق.م. 102
4-2-3-2. تساوی مصادیق 102
4-2-3-3. عموم ماده 515ق.آ.د.م. و تبصره 2 آن نسبت به ماده 228ق.م. 103
4-2-3-4. بررسی ارتباط اصولی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن با ماده 228ق.م. 105
4-2-3-4-1. تساوی 105
4-2-3-4-2. عموم و خصوص مطلق 107
5. دیه 109
5-1. ماهیت حقوقی دیه 109
5-1-1. دیه مجازات تلقی می‌شود. 111
5-1-2. دیه ماهیت دوگانه دارد 111
5-1-3. دیه ماهیت خسارت دارد 111
5-2. نقد اصطلاح «خسارت مازاد بر دیه» 115
5-3. رویه قضایی 116
6. جبران خسارت ناشی از دادرسی 118
7. خسارت از خسارت 119
تحلیل موضوع: 120
نتیجه‌گیری: 122
فهرست منابع و مآخذکتب و مقالات: 127

مقدمه :
ضرر از جمله مفاهیمی‌است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است. بعد از آن حقوقدانان، همراه با پرداختن به تمام موارد کسر یا نقص منفعت یا فوت آن، به این مفهوم پرداخته‌اند. در گذشته تعریف عبارت ضرر بسیار آسان‌تر از آن، در دوره کنونی بود چرا که تمام موارد ضرر، قابلیت تعریف مادی داشت و همگی بر آن اتفاق نظر داشتند، لیکن هم اکنون با ایجاد مسائل جدید و ناشناخته که مبنا و مشروعیت خود این مفاهیم کاملاً معلوم و مشخص نیست، تعریف ضرر نیز مطمئن نمی‌باشد. از جمله این مسائل حق مولف است که فرد با آفرینش ادبی و کتابت منویات ذهنی و منحصر به فرد خود، حقی نسبت به نقوش و مطالب خاص، پیدا می‌کند، لذا هرگونه استفاده غیر مجاز از آن مطالب، موجب، ایجاد ضرر معنوی، و ایجاد آلام روحی خواهد بود. به علاوه، در مورد دیه، به لحاظ خاصیت دوگانه و ماهیت ناشناخته آن، مشروعیت مطالبه ضررهای ایجاد شده و وارده به روح و روان افراد باقیمانده معلوم و مشخص نیست لیکن به نظر می‌رسد که با توجه به ماهیت و اصالت و فلسفه وجودی دیه، که جبران خسارت بدنی مجنی‌علیه است، بتوان علاوه بر خود مبلغ دیه، میزان معینی را هم به عنوان جبران آلام روحی، مطالبه نمود.
در باب خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، به لحاظ توصیه‌های اکید دینی، مبنی بر استحباب قرض و پاداش چندین صد برابر آن، مشروعیت مطالبه کاهش ارزش پول و گاهی خسارت تأخیر تأدیه، همیشه مورد سئوال بوده و به علاوه شوق کسب سود معنوی، مردم را به قبول ضرر مادی، ترغیب می‌نموده است، در حالی که اسلام حرمت مال مسلم همانند حرمت خون او دانسته و تشویق به همگامی‌و تشریک مساعی در مسائل اجتماعی، هیچگاه به معنای تحمل ضرر نیست.
در این راستا، در پی یافتن پاسخ سؤالاتی هستیم، از جمله:
– ضرر چیست و ماهیت آن چیست؟
– عناصر تشکیل‌دهنده ضرر کدام است؟

– آیا ماهیت ضرر از دیدگاه فقهی با ماهیت آن از دیدگاه حقوق متفاوت است؟
– محدوده تعریف ضرر کدام است و چه مواردی را می‌توان در آن حیطه قرار داد؟
– مصادیق ضرر کدامند؟
ضرر یکی از مباحث حوزه حقوق مسئولیت مدنی است، اختلافات زیادی بین علماء و دانشمندان حقوق در رابطه با ضرر وجود دارد، در این پایان‌نامه، هدف اصلی، پرداختن به ماهیت ضرر با رویکرد مسائل جدید است. لذا چندین فرضیه در شکل‌گیری پایان‌نامه حاضر نقش داشته است. از جمله انواع مختلف نوآوری در رشته‌های گوناگون، حتی در حوزه ادبیات، ترجمه و…، حقی برای آفریننده آن ایجاد می‌کند، که تعرض به آن و ایجاد هر گونه نقص معنوی یا مادی، موجب ضرر است و باید جبران شود.
امتیازات معنوی حق بوده و هرگونه نقص در آن ضرر محسوب می‌شود. با یک بررسی اجمالی می‌توان به این نتیجه رسید که امکان جبران ضرر معنوی در حقوق اسلام وجود دارد. کاهش و افزایش ارزش پول در کشور (تورم) ضرر محسوب می‌شود.
با توجه به گستردگی روابط اجتماعی و ارتباط گسترده افراد بعضی از صاحب نظران معتقدند که سود یک فرد مستوجب تضرر دیگری است، لذا همین فرضیه اصلی‌ترین دلیل و گردآوری پایان‌نامه حاضر است. بعلاوه علی‌رغم اهمیت فوق‌الذکر با تحقیق جامع و مانعی در این زمینه مواجه نشدیم، غیر از چندین پایان‌نامه در حد کارشناسی ارشد که پایان‌نامه آقای بهروز علیزاده با موضوع عدم‌النفع و مطالعه تطبیقی آن با ضرر، را می‌توان مثال زد.
پایان‌نامه حاضر در دو فصل کلی بررسی شده است: فصل اول به بررسی کلیات و تعاریف مختلف ارائه شده از ضرر پرداخته است فصل دوم بررسی مصادیق جدید ضرر، در مورد ماهیت ضرر مقایسه موارد مشابه با مفهوم ضرر و مفاهیم خاص دیگر مثل دیه پرداخته است.

1- بیان مساله تحقیق:
ضرر یکی از مباحث حوزه حقوق مدنی است که قدمت آن به اندازه شکل‌گیری فقه اسلامی می‌باشد، لیکن اغلب فقها به ذکر یک تعریف ساده از ضرر بسنده نموده‌اند و به دلیل عدم گستردگی مفهوم ضرر و عدم آشنایی عامه مردم با اموال معنوی، حقوق ناظر بر تالیف، اختراع و علایم تجاری، تا آنجا که بررسی کردیم، هیچ صاحب نظری وارد قلمرو ضرر در این مقوله نشده است.
لذا یکی از خلاء‌های حقوق کنونی، پرداختن به این موضوع و تطابق مفاهیم جدید با تعاریف قدیم بوده است، به بیان دیگر، هدف اصلی، بررسی‌ ماهیت ضرر با رویکرد مسائل جدید بوده است. اینکه نوآوریهای افراد در جنبه‌های مختلف چه امتیازی یا حقی را برای آنان ایجاد می‌کند که ورود به حریم یا هتک مرزهای آن، برای صاحب آن نوآوری، حق مطالبه یا اعتراض ایجاد کند به علاوه شخصیت و تمامیت روحی افراد تا چه حد در حقوق ما اهمیت دارد، که اگر فردی با هتک حرمت یا ناسزاگویی توهین، نشر اکاذیب یا هر عمل دیگری باعث انکسار این حرمت گردد، باید جبران ضرر نماید.
قانون موضوعه ایران در ماده یک قانون مسئولیت مدنی، به صراحت ورود هر نوع ضرری را قابل جبرن می‌داند و بین ضرر مادی یا معنوی و یا هر ضرر دیگری، نه تفاوتی قایل است و نه شدت و ضعفی، لیکن هدف اصلی پایان نامه حاضر این است که با تکیه بر مجوز قاطع ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل لاضرر و قاعده اتلاف، انواع مختلف ضرر را بشناسد و صدد جبران آن، طرق مختلف و محتمل آن را معرفی نماید.
2-ضرورت تحقیق:
با توجه به گستردگی روابط اجتماعی و ارتباط گسترده افراد، بعضی از صاحب نظران معتقدند که سود یک فرد، موجب تضرر دیگری است، به این دلیل که منابع موجود در جهان محدود است و هیچ منبع جدید یا ثروت جدیدی ایجاد نمی‌شود بلکه از یک فرد به فرد دیگری منتقل می‌شود، همین جا به جایی و دست بدست شدن منابع، یکی از موارد ورود ضرر به دیگری است که باید مصادیق و جهات آن بررسی شده و طرق جبران آن اعلام گردد.
مساله مهم دیگر این است که گاهی، فرد به دیگری ضرر می‌رساند، بدون اینکه خود منتفع گردد، مثل اینکه در حین تصادم رانندگی، فرد صدمه زننده منتفع نشده ولی طرف دیگر را متضرر ساخته است، و باید جبران ضرر بنماید، مطالعه و بررسی انواع ضررهای وارده در این نوع موارد و طرق جبران آن نیز، موضوعی بود که باید بدان می‌پرداختیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-سوالات تحقیق:
1- ماهیت فقهی – حقوقی ضرر چیست؟
2- عناصر تشکیل دهنده ضرر کدام است؟
3- مراد از ضرر مادی و معنوی چیست و مصادیق آن کدامند؟
4-فرضیه‌های تحقیق:
1- ضرر هر نوع نقصی است که درباره بعدی از ابعاد وجود و هستی شخص باشد به شرطی که مقتضی قریب آن تحقق یافته باشد.
2- عناصر ضرر؛ فعل فاعل و حقی است که تلف شده است.
3- ضرر مادی از طریق از بین رفتن یا ناقص شدن اعیان اموال و یا کاهش ارزش پولی آنها و صدمه به نام و شهرت تجاری، علامت صنعتی و از بین رفتن هر منفعت و حق مشروعی که موجب کاهش دارایی شخص و پیش‌گیری از فزونی آن به هر عنوانی که باشد، حاصل می‌گردد، ضرر مادی به صورتهای مختلف در اعیان منافع، صفات اموال، حقوق، نفس، جسم و اعضای افراد وارد‌ می‌شود.
ضرر معنوی، صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی مثل درد یا به وجود آوردن زخم یا ضرر وارده به شرف و اعتبار و عرض و عاطفه و شعور مصادیق آن هستند.
5-پیشینه تحقیق:
در کتب فقهی، بحث‌های پراکنده‌ای، در این مورد مطرح شده است و نیز از بین آثار نگارش یافته جدید می‌‌توان آثار زیر را نام برد:
منشاء ضرر حقوق ایران، محمد رضا سجودی؛ بررسی ضرر معنوی در حقوق ایران ، ابراهیم ناصر شاد باد؛ مسئولیت مدنی سازمان تأمین اجتماعی در تحقق حقوق بیمه های اجتماعی ، احد حسینعلی زاده .
هدف ما از این تحقیق انجام پژوهشی است که با پژوهش های فوق فرق دارد و به صورت گسترده بحث ماهیت ضرر را از دیدگاه فقهی حقوقی خصوصا در مسائل جدید مورد بررسی قرار داده ایم.
6- ساختار تحقیق :
این تحقیق در دو فصل؛ با در نظر گرفتن ارتباط مباحث و مطالب در کنار یگدیگر قرار گرفته است
در فصل اول به کلیات و مطالب پایه ای پرداخته شده است .
تعاریف ارائه شده از ضرر، انواع ضرر و تقسیم‌بندی هر کدام از این موارد و ذکر عناصر ضرر در فصل اول آمده است و در فصل دوم مصادیق جدید ضرر و موارد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این صورت که مواردی را که در حقوق جدید وارد شده است، تشریح نموده و عواملی را که به این حقوق ضرر می‌رسانند را بررسی کرده‌ایم.

فصل اول

کلیات

1. مفهوم و اوصاف ضرر
ضرری که به شخص می‌رسد، ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجۀ از دست دادن منفعتی. پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمرۀ ضررها آورند، ولی امروز در متون گوناگون «عدم‌النفع» نیز در شمار خسارات آمده است، مثل ماده 728ق.آ.د.م که مقرر می‌دارد: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطۀ فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.»
امروزه به علت پیچیدگی زندگی اجتماعی، سود و زیان به هم آمیخته است و نفع یکی موجب ضرر دیگری می‌گردد، لیکن همه ضررهای موجود در جامعه قابلیت جبران نداشته و عرف از کنار آن به راحتی می‌گذرد.
مرسوم این است که، نویسندگان حقوقی، از عاملی که باعث مسئولیت در پاره‌‌ای از ضررها می‌شود در سایر ارکان مسئولیت و به ویژه تقصیر بحث می‌کنند. ولی یافتن عنصر تحقیق در ضررهای نامشروع و نامتعارف، غیرممکن و مشکل است. به همین جهت است که در آغاز ماده 1ق.م.م آمده است: «هرکس بدون مجوز قانونی… موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.» ضرر، مفهومی نیست که ماهیتاً از تعریف آن و حتی عناصر تشکیل دهنده‌اش، مجزا باشد، لذا تمام تعاریف ارائه شده در این معنا، همگی به نوعی به مفهوم آن اشاره دارند، لذا کمتر شخصی است که ضرر را تعریف کند ولی نظر به مفهوم آن نداشته باشد، لیکن به نظر می‌رسد، مفهوم موجز ضرر همان نقص حق باشد.

1-1. معنای لغوی ضرر:
«صحاح‌اللغه ،

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید