دانلود تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1.تعاریف متغیرهای تحقیق 76
3-1-1.دانش حقوقی ضابطین 76
3-1-2.آموزش کارکنان 76
3-1-3.ساختار سازمانی 77
3-1-4.کلانتری 77
3-1-5.پرونده قضایی 78
3-1-6.قوانین و مقررات 78
3-1-7.مقبولیت و اعتبار 78
3-2. روش تحقیق 81
3-2-1. نوع و روش تحقیق 81
3-2-2. ابزار گرد آوری اطلاعات 81
3-2-4. زمان و مکان تحقیق 82
3-2-5.روش ها و تکنیک آماری 82
3-3.شناسایی متغیر ها( مستقل و وابسته) 82
3-3-1. متغیر مستقل 82
3-3-2. متغیر وابسته 83

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4. جامعه آماری و نمونه 83
3-4-1.نمونه گیری و حجم نمونه و شیوه انتخاب 83
3-5. گزارش روایی و پایایی تحقیق 84

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه 86
4-2. آمار توصیفی 86
4-2-1. آمار توصیفی مربوط به مسئولین انتظامی و مسئولین قضایی 87
4-2-1-1.وضعیت تحصیلی 87
4-2-1-2.وضعیت سنی پاسخگویان 89
4-2-1-3. سابقه خدمت 90
4-2-2.بررسی آمار توصیفی کل پاسخگویان 92
4-2-2-1. وضعیت سنی پاسخگویان 92
4-2-2-2.سابقه خدمت 93
4-2-2-3.میزان تحصیلات 94
4-3. آمار استنباطی 95
4-3-1.فرضیه اول 95
4-3-2. فرضیه دوم 96
4-3-3.فرضیه سوم 97
4-3-4.فرضیه چهارم 98
4-3-5. بررسی نهایی و جمع بندی بندی حاصل از آزمون های فرضیات تحقیق 98

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. نتایج تحقیق 100
5-1-1. خلاصه نتایج حاصله از تحقیقات و پژوهش های قبلی 100
5-1-2. نتایج حاصل از این تحقیق 101
5-1-2-1. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه اول 101
5-1-2-2. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه دوم 102
5-1-2-3. نتایج حاصل از سنجش فرضیه سوم 102
5-1-2-4. نتایج حاصل از سنجش فرضیه چهارم 103
5-1-2-5. موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) 104
5-2. پیشنهادات 105
5-2-1.پیشنهاد ها مرتبط با نتایج تحقیق 105
5-2-2. پیشنهادات در خصوص مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) 107
منابع و مآخذ 109
ضمائم 114
چکیده انگلیسی 133

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول3-1. شاخص های سنجش فرضیات 79
جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 87
جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 89
جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 90
جدول 4-4: توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن 92
جدول 4-5. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 93
جدول 4-6. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات 94
جدول 4-7. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه اول 95
جدول 4-8. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه دوم 96
جدول 4-9. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه سوم 97
جدول 4-10. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه چهارم 98

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار4-1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 88
نمودار 4-2. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 90
نمودار 4-3.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 91
نمودار 4-4. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن 92
نمودار 4-6. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات 94
نمودار 4-5. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 93

چکیده
از آنجا که سنگ بنای اولیه پرونده کیفری بطور معمول توسط ضابطین دادگستری نهاده می شود و نحوه نهادن این سنگ بنای آغازین می تواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشایی نماید و برعکس آنها را از این مسیر منحرف سازد. بنابراین هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و نوشتن گزارش های قضایی دقیق تر باشد، یقیناً مقامات قضایی در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری ( شهر ایلام در 1392) می باشد. تا بتواند با ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای لازم برنامه ای اصولی و علمی ، مقبولیت و اعتبار بیشتر گزارش آنها در نزد مقامات قضایی ، تسریع در امور و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم آورد.در این تحقیق برای مطالعه مبانی نظری موضوع از روش کتابخانه ای با شیوه فیش برداری و با روش پیمایشی و شیوه توصیفی و استنباطی و استفاده از ابزار پرسش نامه دربین قضات و رؤسای دفاتر دادگاهها و دادسراها ، رؤسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها ، رؤسای کلانتری ها و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 است ، که تعداد120 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات صورت پذیرفت و بعد از تأیید روایی ، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ در برنامه spssگرفته شد و سپس فرضیه ها( آگاهی و دانش حقوقی،آموزش مامورین انتظامی ،ساختار سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ،قوانین و مقررات ) با استفاده از آزمون(T) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان بر تأیید فرضیه ها و تأثیر آنها بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی می باشد .

کلید واژه ها: آیین دادرسی کیفری ، ضابطین دادگستری ، گزارش قضایی،کلانتری،دانش حقوقی،ارزشیابی گزارش ضابطین، اماره .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1.مقدمه
علیرغم وضع قوانین متعدد جهت پیشگیری از بروز اختلافات و تنظیم روابط فردی و اجتماعی انسان ها، تعدادی از افراد همواره با اعمال مجرمانه خود به حریم قانونی تعرض می کنند و در نتیجه ، این اعمال مجرمانه خود باعث تزلزل در آسایش و آرامش عمومی می گردند. دولت به عنوان دفاع از جامعه و پیشگیری از بروز چنین پدیده های مجرمانه ، اقدام به وضع قوانینی جهت مجازات این افراد کرده است. وجود قوانین کیفری برای دفاع از جامعه در مقابل بزه و بزهکاری کفایت نمی نماید ، چرا که صرف تعیین جرایم و مجازات ها مبارزه با بزهکارن، پاسخگوی نیاز های موجود نبوده و ضرورت داشت این قوانین کیفری ماهوی از قوه به فعل در آید به همین دلیل قوانین وضع گردید که شیوه رسیدگی به جرایم ، صدور حکم و اجرای آن وظایف و اختیارات مراجع قضایی کیفری را معین می کرد، که به این نوع قوانین در علوم حقوقی ، حقوق جزای شکلی یا آیین دادرسی کیفری گفته می شود.
در این قوانین کیفری شکلی مراجع ویژه ای برای تصدی و اعمال روش های ثبت، ضبط و اثبات جرم احصاء شده است. به عنوان مثال ، وقتی که یکی از جرایم تعیین شده در قوانین کیفری ماهوی عملاً در سطح اجتماع از سوی افراد جامعه به وقوع می پیوندد، طرح دعوای کیفری علیه فاعل جرم ، ضروت پیدا می کند قبل از طرح چنین دعوایی ، برای اطمینان از وقوع جرم ، باید رسیدگی های اولیه صورت پذیرد، که موضوعش کشف و احراز واقعیت جرم و دستگیری مجرم است این مرحله از رسیدگی قانوناً به عهده ضابطین دادگستری است. بنابر این ضابطین دادگستری و تشکیلات اجرایی وابسته،یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی می باشند، هرچند که وضع فعلی این رکن بسیار ناقص و دارای مشکلات زیادی است. لیکن به موجب قوانین موضوعه ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه محسوب می گردند و ضورت دارد چنین نیرویی، با توجه به حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد، از استعداد ، دانش و تجربه ، آگاهی و تسلط بسیار بالای نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تابتواند در ایفای نقش خود همواره به موفقیت دست یابد.
اگر ضابطین دادگستری خصوصاً کارکنان نیروی انتظامی با عملکرد قابل قبولی به وظایف خود عمل نمایند. باعث تسریع در امور ارباب رجوع و روند رسیدگی فوری و دقیق به پرونده قضایی خواهند بود. و برعکس در صورت عملکرد ضعیف و ناقص باعث تضییع حقوق مردم واطاله دادرسی را فراهم خواهند کرد، بنابراین نتیجه و عملکرد ضابطین با حاصل کار محاکم قضایی ارتباط مستقیم دارد با عنایت به این امر مهم و سرنوشت ساز اهمیت بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری کاملاً مشهود است.
نیروی انتظامی نه تنها به اتفاق و نیابت مقامات قضایی وارد مرز حقوق اشخاص وآزادی های فردی می شود، بلکه حتی پیش از آنها تحت عنوان « پیشگیری از وقوع جرم» و«اقدامات تأمینی» بر حسب وظیفه در امور مربوط مداخله می کند. با عنایت به موارد مذکور کارکنان نیروی انتظامی بالاخص کارکنان یگان های اجرایی مانندآگاهی ، امنیت، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با مفاسد اجتماعی ، مبارزه باکالای قاچاق و مفاسد اقتصادی ، کلانتری هاو.. ضمن دقت و صحت عمل و رعایت امانت داری و بی طرفی، بایستی به قوانین حقوقی و قضایی مرتبط با امور آشنایی کامل داشته و در تنظیم گزارش های قضایی برابر مقررات و آموزش های داده شده عمل نمایند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم، گزارش های آنها مورد اعتماد قضات محترم قرار بگیرد. در غیر اینصورت با توجه به تبصره ذیل ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری حاکم مصوب سال 1378 که مقرر داشته :« گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد» تمامی زحمت های آنها به هدر رفته و گزارش آنها از اعتبار ساقط ومورد قبول نخواهد بود. و از طرفی تبصره مذکرو در انگیزه و محرک های شغلی نیرو های عمل کننده پلیس نیز بی تأثیر نخواهد بود که قانونگذار بدرستی این نقصیه را در قانون آیین داردسی کیفری جدید مصوب سال 92 رفع نموده و در ماده 36 اصل بر صحت گزارش ضابطین گذاشته مگر خلاف آن ثابت گردد.
پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری در شهر ایلام می باشد. و به چهار عامل مهم که به نظر می رسد از حیثت تأثیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضای ضابطین ، بر عوامل دیگر ارجحیت داشته باشند پرداخته شده است ، شامل آگاهی و دانش حقوقی ضابطین ، آموزش و دوره های عرضی حین خدمت، ساختار و تشکیلات سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ( از نظر امکانات و منابع انسانی ) و قوانین و مقررات مربوط به عنوان متغیرهای اصلی و مستقل انتخاب و براساس آنها ، چهار فرضیه تدوین و تنظیم گردید تا تأثیر این چهار متغیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند جامعه آماری تحقیق قضات و مدیران دفاتر و روسای پلیس های تخصصی و مسئولین دوایر اجرای و رؤسای کلانتری و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 است.
در پایان نامه‌ی پیش رو با استفاده از روش‌های کتابخانه ای (مطالعات نظری، مطالعه‌ی کتب، مجلات، متون علمی و…) و روش های پیمایشی و توزیع پرسشنامه در میان دو گروه شامل مسئولین قضایی (قضات و رؤسای دفاتر آنها ) ومسئولین انتظامی (دوایر اجرایی پلیس های تخصصی و رؤسای ومسئولین دوایر کلانتری ها) به توصیف اطلاعات به دست آمده پرداخته شده است و در نهایت پس از استنتاج و تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده آنها را به صورت نمودار ترسیم نموده و از این اطلاعات در جهت بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی و پاسخ به پرسش های تحقیق استفاده کرده است.
پایان‌نامه‌ی حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در فصل اول به کلیات تحقیق ،در فصل دوم به مبانی نظری و پژوهشی تحقیق ( ادبیات تحقیق ) که در این فصل به مواردی از جمله پیشینه تحقیق ، ضابطین دادگستری و تکالیف آنان ،میزان اعتبارگزارش های قضایی ضابطین، نحوه وفرآیند تشکیل پرونده قضایی،قواعد مربوط به گزارش و انواع گزارش های قضایی و نقش آموزش در

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید