تحلیل ساختاری

دانلود پایان نامه

مقدمه
گفتگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
فضا و رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
سبک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
فصل سوم
حاجی واشنگتن……………………………………………………………………………………………………………………………………….97
خلاصۀ داستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………98
تحلیل ساختاری روایتِ فیلمنامۀ حاجی واشنگتن…………………………………………………………………………………99
پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
شخصیتپردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….109
درونمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………124
زاویه دید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….124
موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..125
صحنهپردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………126
لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….131
فضا و رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….133
سبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..136
فصل چهارم
مادر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
خلاصۀ داستان………………………………………………………………………………………………………………………………………148
تحلیل ساختاری روایت…………………………………………………………………………………………………………………………149
پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………153
شخصیتپردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….156
درونمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………187
زاویه دید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….187
موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.