الگوسازی ساختاری تفسیری

دانلود پایان نامه

استراتژی ارزیابی عملکرد به نظر می رسد.
بنابراین برای سازمان مورد تحقیق (ناجا) بسیار با اهمیت است که حوزه ها (ابعاد) و مولفه های اصلی ارزیابی عملکرد مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند، و تعاملات و ارتباطات بین ابعاد و مولفه ها، و اهمیت و اولویت هر یک از آنها مشخص شود. و الگویی راهبردی برای ارزیابی عملکرد، با لحاظ نمودن الزامات و مقتضیات محیطی و سازمانی ناجا ارائه گردد.
3-1- چارچوب نظری تحقیق:
هدف این تحقیق، طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی است. هدف دیگر این پژوهش پرکردن کاستی موجود در تحقیقات و ادبیات علمی ارزیابی عملکرد ناجا و شناسایی فرآیندهای ارزیابی عملکرد راهبردی در هدایت نیروی انتظامی می باشد. در نتیجه می تواند برای این نیرو راهنمای عمل مناسبی باشد. این پژوهش بر آن است تا الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی را ارائه ارزیابی نماید.
4-1- فرضیه های تحقیق:
چون این تحقیق طراحی الگوی راهبردی می باشد، هریک از ابعاد الگو، فرضیه های اصلی و هر یک از مولفه ها فرضیه های فرعی تحقیق می باشند.
5-1- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:
1-5-1- قلمرو مکانی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
2-5-1-قلمرو موضوعی: ارزیابی عملکرد راهبردی می باشد.
3-5-1-قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق شامل( انجام مصاحبه، توزیع پرسشنامه و گردآوری اطلاعات ) در یک دوره زمانی یک ساله از بهمن ماه 1391 تا بهمن ماه 1392 می باشد.
6-1-روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات:
این تحقیق از نظر فلسفی ساخت گرا، و از نظر رویکرد قیاسی استقرایی است، ابزار گردآوری داده ها بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه، است زیرا برای طراحی و توسعه الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند مطالعه دقیق این سازمان هستیم. و اطلاعات مربوط به این سازمان از طریق مشاهده، مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک جمع آوری می گردد. با توجه به اهمیت مصاحبه‌ها، برای تجزیه و تحلیل آنها (کیفی) از روش تحلیل محتوا استفاده می شود..
آخرین دست آوردهای موجود درزمینه ارزیابی عملکرد، وادبیات تحقیق، الگوها و نظریه های پیشین (کیفی) ازروش متاسنتز، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. جهت طراحی الگو و شناسایی روابط میان ابعاد و مولفه ها (کمی) ازروش الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده می‌شود.روش تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) است، و به منظور اعتبار بخشی ازپرسشنامه بررسی اعضا و خبرگان استفاده شده است.
7-1- جامعه آماری تحقیق:
جامعه آماری این تحقیق بالغ بر50 نفر می باشند که عبارتند از: هیئت رئیسه محترم ناجا، معاونین و روسای پلیس های تخصصی ناجا و اساتید خبره عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی، که بر کلیه یگان های ناجا اشراف دارند. همه اعضای این جامعه دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری بوده و دارای حداقل10 سال سابقه مدیریتی در سطوح کلان و راهیردی ناجا می باشند. ضمنا اعضای هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی، خود از فرماندهان و مدیران ناجا هستند که علاوه بر انجام وظیفه در ناجا، عضو هیات علمی وزارت علوم می باشند.
8-1-روش نمونه گیری:
در تحقیقات کیفی، برخلاف کمی نمونه گیری جنبه قضاوتی دارد. و هرآزمودنی ویژگی های خاص خود را دارد و چون هدف بررسی آن ویژگی ها باشد از طریق نمونه گیری تصادفی نمی توان افراد را انتخاب نمود.
بر اساس سئوالاتی مانند این که: چه کسی می تواند منبع غنی اطلاعاتی باشد؟ یا این که با چه کسی باید صحبت بکنم؟ کمیت و کیفیت نمونه تحت تأثیر می باشد. با این پیش فرض روش نمونه گیری این تحقیق، روش گلوله برفی است.
در این روش از اولین نمونه هایی که معمولاً از روش ساده انتخاب شده اند می خواهیم افراد دیگری از جامعه آماری را که با آن ها آشنا هستند و می دانند که در خصوص موضوع دارای تجربیات و دیدگاه های موثق تر و موثرتری هستند، برای شرکت در مصاحبه معرفی نمایند.
این روش هم وقت کمتری را به خود اختصاص می دهد وهم این که به واسطه نمونه اولی، رابطه محقق و نمونه ثانوی بهتر می شود.
1-8-1- حجم نمونه:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.