بایگانی نویسنده: مدیر سایت

کتابهای راهنما

بخش اول: توصیف و تفسیر مشاهدات همراه با مشارکت4-1-1 روند اجرای گفتوگوی کندوکاوی در کلاسهای «فلسفه‌برای‌کودکان» معمولاً کلاس‌های «فلسفه‌برای‌کودکان» از دستورالعمل خاصی پیروی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای کتابهای راهنما بسته هستند

آموزش مهارتهای اجتماعی

همانطور که در هر کدام از روشها به تفکیک توضیح دادهام، برای گردآوری دادههای تحقیق علاوه بر مطالعات کتابخانهای به گردآوری دادههای میدانی از کلاسهای گفتوگویی کندوکاو محور که با عنوان... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای آموزش مهارتهای اجتماعی بسته هستند

فلسفه برای کودکان

6)3-1-3-1 مؤلفههای مصاحبه متمرکزفاقد جهت بودن؛ از طریق استفاده از چندین نوع سؤال حاصل میشود، اولین آنها سوالهای بدون ساختار است. (مانند ،چه چیز در فیلم شما را بیش از هر چیز دیگر تحت تأثیر... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای فلسفه برای کودکان بسته هستند

فلسفه برای کودکان

ت: این دو تا با محمدرضا مخالف بودن، حالا یه نفر موافق صحبت کنه.(( کسانی که مخالفند دستهای خود را پایین می‌اندازند.)) امیر مهدی بگوامیرمهدی: من موافقم با این حرفی که محمدرضا زدههه... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای فلسفه برای کودکان بسته هستند

قراردادهای

اما رایج ترین شکل پیادهسازی این است که متن به صورت موبهمو پیاده شود. متن پیاده شده شامل ویژگی‌های تعاملی گفتار مانند مکثها، خنده، تداخل با گفتار دیگران و نیز جزئیات است. (رپلی،1390:... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای قراردادهای بسته هستند

فلسفه برای کودکان

با این حال، مشاهده همراه با مشارکت با مشکل محدودیت چشم انداز فرد مشاهدهگر روبهرو است، به این معنا که پژوهشگر نمیتواند در آن واحد تمامی جنبههای مختلف یک موقعیت را متوجه شود و فهم کند.... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای فلسفه برای کودکان بسته هستند

فلسفه برای کودکان

رویه گردآوری داده‌هاپایایی و روایی پژوهشفنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‎هاروش پژوهش، کلید فهم واقعیتها و حقایق فردی و اجتماعی است. بدون داشتن روش تحقیق مشخص، پژوهشگر در... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای فلسفه برای کودکان بسته هستند

ارتباطات میان فردی

در مرور ادبیات به سه حوزه اصلی اشاره کردهام؛ نظریات گفتوگو در حوزه ارتباطات میان فردی، نظریات یادگیری و گفتوگو و کنش مبتنی بر تفاهم که به فراخور و درجای جایِ پژوهش ارتباط میان این... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ارتباطات میان فردی بسته هستند

تئوریهای یادگیری اجتماعی

پایان‌نامه‌های با رویکرد میان رشته‌ای پایاننامه کارشناسی ارشد خانم وحیده شاهحسینی با عنوان «نقش آموزش تفکر انتقادی و سواد رسانهای در بازگشایی پیام» طرحی برای آموزش سواد رسانهای... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای تئوریهای یادگیری اجتماعی بسته هستند

آموزش فلسفه به کودکان

خانم فاطمه سوری در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تحلیل و بررسی نظریه کنش ارتباطی و دلالتهای آن در تعلیم و تربیت» دلالتهای این نظریه را در روش تعلیم و تربیتی بررسی کرده است.... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای آموزش فلسفه به کودکان بسته هستند