بایگانی نویسنده: مدیر سایت

معاهدات بین المللی

« افشای اختراع متقاضی یا ذیحق قبلی او ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم موجب زوال تازگی اختراع نمی گردد . به عبارت دیگر ، اطلاق مقرره هر نوع افشایی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای معاهدات بین المللی بسته هستند

دسترسی به اطلاعات

الف 1 ) تازگی محلی ( سرزمینی ) « منظور از تازگی محلی این است که استفاده قبلی از اختراع و دسترسی به اطلاعات و جزئیات مربوط به آن صرفاٌ در کشور مورد در خواست ثبت ، سبب نفی تازگی اختراع می... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای دسترسی به اطلاعات بسته هستند

سازمان همکاری اقتصادی

اختراع در اصطلاح « عبارت است از پدید آوردن ، ابداع محصول صنعتی بی سابقه ، کشف وسیله نو ، کاربرد وسایل موجود برای بدست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی و یا کشاورزی ». به بیانی دیگر «... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای سازمان همکاری اقتصادی بسته هستند

کنوانسیون های بین المللی

موافقت نامه تریپس از مواد مختلفی از کنوانسیون برن در حمایت از حقوق مالکیت فکری بهره جسته است ؛ اما این کنوانسیون ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری را به کشورهای عضو قرار داده و در زمینه... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون های بین المللی بسته هستند

قانون تجارت الکترونیکی

گفتار دوم : ضمانت اجرای کیفریمعمولا ً جرائم توسط دو گروه صورت می پذیرد که در جرائم مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز این تقسیم بندی جدا نخواهد بود . گروه اول اشخاصی هستند که با علم... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای قانون تجارت الکترونیکی بسته هستند

حقوق مالکیت ادبی و هنری

قانون گذار ایران برای مقابله با تعرضات دیگران از آثار ادبی و هنری و برای اینکه حمایت خود از آثار را با ضمانت اجرای کافی همراه سازد ، برای کسانی که بدون کسب اجازه از پدیدآورندگان این... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای حقوق مالکیت ادبی و هنری بسته هستند

انعقاد قرارداد

در این موافقت نامه ، محدودیت های برشمرده شده ، در حقوق مرتبط نیز جاری می باشد ؛ چنان که بند 6 ماده 14 موافقت نامه به آن پرداخته است : « هر عضو می تواند در رابطه با حقوق اعطایی طبقه بندی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای انعقاد قرارداد بسته هستند

برنامه های تلویزیونی

3 ) تکثیر ؛3 – 1 ) تثبیت هایی که بدون رضایت آنها از برنامه های رادیویی و تلویزیونی شان صورت می گیرد؛ 3 – 2 ) تثبیت هایی که مطابق مفاد ماده 15 ، از برنامه های رادیویی انجام شده و تکثیر آن با... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای برنامه های تلویزیونی بسته هستند

برنامه های تلویزیونی

ب ) « فونوگرام » ، هر تثبیت منحصراً صوتی از اصوات ناشی از یک اجرا یا دیگر اصوات است ؛ج ) « تولیدکننده فونوگرام » ، شخص حقیقی یا حقوقی است که اولین تثبیت را از اصوات یک اجرا یا اصوات... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای برنامه های تلویزیونی بسته هستند

رسانه های صوتی

2-1 ) داخل مرزهای ایران انجام می گیرد ؛2-2 ) در رسانه صوتی ای درج شده که مورد حمایت این قانون است ؛ 2-3) در رسانه صوتی ای درج نشده ولی در برنامه ها ی پخش شده رادیو – تلویزیونی که مورد حمایت... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای رسانه های صوتی بسته هستند