بایگانی نویسنده: mitra4--javid

انتخاب تأمین کننده، هزینه نگهداری

تبدیل می کنیم که توسط نرم افزار LINGOقایل برنامه نویسی و حل بوده و تأمین کنندگان را بر اساس معیار های انتخابی ارزیابی می کنیم. ۴-۲- مدل انتخاب تأمین کننده سبز:۴-۲-۱-اجزای مدل انتخاب... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه ریزی آرمانی، برنامه ریزی خطی

بندی آن ها واگذار نماید، یعنی به ترتیب اهمیت بهبودی که در اثر ارتقا از بدترین سطح به بیشترین سطح به طور مجرد میسّر می گردد. قدم چهارم: اوزان حاصل در فوق را نرمالیزه نماییم به گونه ای... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

انتخاب تأمین کننده، برنامه ریزی خطی

حداکثر تخفیف پیشنهادی تأمین کنندگان به کار گرفته شده است (گابالا، ۱۹۷۴)۸۷. برنامه ریزی خطی ((LP88 نیز از جمله روش هایی بوده است که استفاده از آن برای انتخاب تأمین کنندگان گزارش شده است.... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

انتخاب تأمین کنندگان، زنجیره تأمین سبز

فهرست شکل هاعنوان صفحهشکل ۳-۱- اعداد فازی ذوزنقه ای .۵۱شکل ۴-۱- نمایی از مجموعه راف .۶۵شکل ۴-۲- ماتریس تصمیم... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سازمان سرمایه گذاری، ابعاد تعهد سازمانی

امین شایان ، ۱۳۸۲ ). جدول زیر رابطه ی نظری بین عوامل برانگیزنده و بهداشتی در محیط کار را در مدل هرزبرگ نشان می دهد : عامل مرحلهمحرکبهداشتیحضوررضایتعدم نارضایتیغیبتعدم... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانشگاه علوم پزشکی، افزایش بهره وری

ز در صدد یافتن عوامل مداخله گر در این زمینهها بوده تا از آن طریق کیفیت کار و راندمان را ارتقاء بخشیده و با ارائه راهکارهای صحیح باعث افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی گردد . از دلایلی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

توزیع فراوانی، عوامل کلیدی موفقیت

تحلیل آماری بیان خواهد شد. ارایه مدل مبتنی بر روش های آماری نیز از مباحث اصلی مطرح شده در این فصل می باشد. ۴-۲ آمار توصیفی:۴-۲-۱ جدول آمارهای توصیفی: با توجه به اینکه در این پایاننامه،... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بانکداری اسلامی، رضایت مشتریان

سایر شرایط، موجب افزایش جمع مانده چهار سپرده خواهد شد. در واقع افراد با شعبی که به آنها تسهیلات بیشتری اعطاء میکنند، بیشتر کار کرده و منابع خود را به آن شعب انتقال میدهند.۶- محمدحسن... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

انتظارات مشتریان، تسهیلات اعتباری

گذاردننامنیکبرایبانکاست.سرعتبخشیدندرارایهخدمات:هرعاملیکهموجبشودمشتریزودتربههدفخوددربانکبرسدبهرضایتمندیاوکمکخواهدکرد.... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

جذب منابع مالی، رضایت مشتریان

۱۳۸۳).۲-۲-۵-۱-۳ تعداد شعب و تأثیر آن در جذب منابعبا توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محلهای مورد نظر مشتریان عاملی تعیینکننده در جذب و نگهداری مشتریان است، به همین... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید: