توسعه پایدار -مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی

توسعه پایدارتوسعه پایدار، ایده جدیدی نیست، اما تاریخی طولانی دارد. روشی که در دهه ۱۹۸۰ ادبیات دو علم توسعه و محیط زیست را به هم …

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

​ اجرای کیفر حبس دارای اثرات زیان بار اقتصادی می باشد و زندانی کردن دو اثر اقتصادی را به دنبال دارد اولاً: اثر مستقیم آن …

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن …