اسفند ۱۸, ۱۳۹۹

دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخشهای نوزادان تبریز، سال۱۳۹۲- قسمت ۲

موانع فردی رعایت بهداشت دست از دیدگاه پرستاران بخشهای نوزادان تبریز کدام است؟   موانع سازمانی رعایت بهداشت دست از دیدگاه پرستاران بخشهای نوزادان تبریز …

بررسی ارتباط میان آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد هویت برند در مشتریان بانک صادرات یزد- قسمت ۲۲

درک فرنچ وهیثر ساورد، فرهنگ مدیریت ، ترجمه محمد صائبی ، ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران ، چاپ اول(۱۳۷۱)عبدالرضا رضایی نژاد، بازاریابی خدمات …