بهمن ۲, ۱۳۹۹

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392

 دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران شرقدانشکده علوم انسانی ،گروه آموزشی علوم اجتماعیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”گرایش :علوم ارتباطات اجتماعیعنوان:تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه …

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت 92- قسمت 14

Kt1t=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’Kt1t’);Trr=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’Trr’);landa13=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’landa13′);h3h=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’h3h’);BM=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’BM’);q=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’q’);K=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’K’);W=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’W’);KW=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’KW’);r=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’RR’);@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’Dd’)=dd;@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’I2h’)=i2h;@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’Mm’)=Mm;@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’Pp’)=Pp;@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’U5u’)=U5u;@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’Y1y’)=y1y;@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’AM’)=am;Enddatamax=am(1);am(1)=@sum(period(j):Y1y(j));@for(period(j)|j#le#5:Y1y(j)=(@sum(product(i):dar(i,j))-@sum(product(i):F(i,j)+h3h(i,(j+1))*I2h(i,(j+1))+Trr(i)*(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))+Mm(i)*(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))*(K-@exp(-1*q*Mm(i))))-KW+Y1y(j+1)));Y1y(6)=@sum(product(i):dar(i,6))-@sum(product(i):F(i,6)+Trr(i)*(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))+Mm(i)*(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))*(K-@exp(-1*q*Mm(i))))-KW;!daramade hasel az foroosh;@for(period(j):@for(product(i):dar(i,j)=(pp(i)-landa13(i,j))*(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))*(k-@exp(-1*q*mm(i)))));@for(product(i):i2H(i,1)=0);@for(period(j)|j#GE#2:@for(product(i):I2H(i,j)=I2H(i,(j-1))+U5u(i,(j-1))-(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))));@for(period(j)|j#le#1:@sum(product(i):wrr(i)*(r*U5u(i,j)+I2H(i,(j+1))))<=W);@sum(product(i):wrr(i)*r*U5u(i,6))<=W;@for(product(i):pp(i)<=(alfa1(i)/beta(i)));@for(period(j):(@sum(product(i):U5u(i,j)))<=kt1t(j));@sum(product(i):Mm(i))<=BM;@for(period(j):@for(product(i):(r*U5u(i,j)+I2H(i,j))>=(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))));@for(period(j):@for(product(i):F(i,j)=((U5u(i,j)^@abs(1-gama1(i)))/(gama1(i)-1))));@for(product(i):((alfa1(i)-beta(i)*pp(i))*(k-@exp(-1*q*mm(i))))=dd(i));!@for(product(i):@for(period(j):@gin(u(i,j))));!@for(product(i):@gin(d(i)));!@for(product(i):@for(period(j):@gin(IH(i,j))));

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت 92- قسمت 11

: سطح موجودی کل: هرینه نگهداری: تابع هزینه تولید برای هر قلم کالا به توجه به نرخ تولیدZ:مقیاس ثابت برای تابع بازار:تابع بازار:زمان تولید در دوره: …

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت 92- قسمت 12

3)4 )5)6)7)……………………………………………………………………………………………………… ≡ + − ∀i.(فرمول تابع هزینه تولید )3-2-6- تابع هدف :سود کل :بیشینه سازی {درآمد[تقاضا *(قیمت تمام شده –تخفیف)*تابع تاثیر بازار+درآمدحاصل از اسقاط]-هزینه …

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت 92- قسمت 13

مسائل مختلف بهينه‌سازي به دو دسته زير تقسيم مي‌شود:الف) مسائل بهينه‌سازي بي‌محدوديت: در اين مسائل هدف، بيشينه يا كمينه كردن تابع هدف بدون هر گونه …

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت 92

دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران جنوبدانشکده مهندسی صنایعپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”مهندسی صنایع-مهندسی صنایععنوان:تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی …