اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۲

۴-۲-۱- عنصر قانونی ۷۹۴-۲-۲- عنصر مادی ۸۰۴-۲-۲-۱- رفتار مجرمانه ۸۰۴-۲-۲-۱-۱- تولید آثار هرزه نگارانه ۸۱۴-۲-۲-۱-۲- مداخله در آثار هرزه نگارانه ۸۲۴-۲-۲-۲- مرتکب ۸۷۴-۲-۲-۳- بزه دیده …

تعیین بیومارکرهای آلودگی جیوه با استفاده از شاخصهای اکوفیزیولوژیک کبد ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهردانشکده علوم دریاییگروه بیولوژی دریاپایان نامه دکتری رشته زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریاییتعیین بیومارکرهای آلودگی جیوه با بهره گرفتن …