اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

سايت مقالات فارسی – عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۳

۲-۲-۱-۱- مدل پژوهشی گلددر پژوهشی که گلد(۲۰۰۲) با عنوان “طراحی مدلی برای اثر بخشی مدیریت دانش” انجام داد، سه دسته از عوامل را که در …

پژوهش – عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۴

فرهنگ اعتماد محوری: اعتماد موجب تسهیل تبادل دانش در سازمان می شود وقتی که سطح اعتماد در روابط میان اعضای سازمان بالا باشد افراد تمایل …

اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های …

– Maslow,A. ↑– Happiness ↑– Eudimonic ↑– Waterman,A.S. ↑– Openness to experience ↑– Mirowsky,J. ↑– Ross,J.G. ↑– Heidrich,S.M. ↑– Self- attributes ↑– Secure self-identity ↑– Positive self-regard ↑– self-esteem ↑– Diener,E. ↑– Bukhard,E. ↑– Kozma,A. ↑– Stones,M. ↑– Dirksen,S. ↑– Inner image ↑– …

مقاله دانشگاهی – اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی …

– Singer,B. ↑– Hope ↑– Socially-collectively ↑– Religious problem-solving ↑– Coping styles ↑– Self- derected ↑– Deferring ↑– Collaborative ↑– Means ↑– End ↑– Connotation ↑– Denotation ↑– Psychic resource ↑– Despositional optimism ↑– Scheier,M. ↑– Carver,C. ↑– Hardiness ↑– Sweetman,M. ↑– Diener,E. ↑– …

اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی …

– Positive relations with others ↑– Give and take ↑– Autonomy ↑– Independent ↑– Self-determinant ↑– Environmental mastery ↑– Complex array ↑– Purpose in life ↑– Personal growth ↑– Kunik,M.E. ↑– Atkins, C.J. ↑– Eiser, N. ↑– …