آذر ۱۶, ۱۳۹۹

مقاله دانشگاهی – اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی …

– Singer,B. ↑– Hope ↑– Socially-collectively ↑– Religious problem-solving ↑– Coping styles ↑– Self- derected ↑– Deferring ↑– Collaborative ↑– Means ↑– End ↑– Connotation ↑– Denotation ↑– Psychic resource ↑– Despositional optimism ↑– Scheier,M. ↑– Carver,C. ↑– Hardiness ↑– Sweetman,M. ↑– Diener,E. ↑– …

اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های …

– Maslow,A. ↑– Happiness ↑– Eudimonic ↑– Waterman,A.S. ↑– Openness to experience ↑– Mirowsky,J. ↑– Ross,J.G. ↑– Heidrich,S.M. ↑– Self- attributes ↑– Secure self-identity ↑– Positive self-regard ↑– self-esteem ↑– Diener,E. ↑– Bukhard,E. ↑– Kozma,A. ↑– Stones,M. ↑– Dirksen,S. ↑– Inner image ↑– …

اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و …

– Norons ↑-Synapses ↑– Axon ↑– Functional Magnetude Resonamce Imaging(FMRI) ↑– Mnemosy ↑– Plato ↑– Socates ↑– Taetetus ↑– Republica ↑– Encoding ↑– Saving ↑– Retrieving ↑-William James ↑– Crowder & Green ↑-Dendrites ↑-Between synaptic space ↑-AXon ↑– synapses ↑– Karl Lashley ↑– Hypocampus ↑– …

دسترسی متن کامل – اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و …

– Epstein, D. ↑– Wood. J.M. ↑– arousal ↑– Bernstein, D.S. ↑– Johnson, R.S. ↑– Engel – Friedman, M. ↑– Hall, M. ↑– Davies, R. ↑– Puder, R. ↑– Cullbert, J.P. ↑– Schwartz, S.M. ↑– Azrin, …

منابع مقالات علمی : اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی …

-benzodiazepinses ↑– Kirby, M. ↑– Sheikh, J. ↑-Cassidy, E. ↑-Schwab, M. ↑-tolerance ↑– buspiron ↑– Browman- Mintzer, O. ↑– Clark, D.M. ↑-symptom ↑-functio ↑– Illness Perception ↑-Brownlees & Leventhal ↑-Leventhal & Diefebbach ↑-Identity ↑-Cause ↑-Timeline ↑-Consequences ↑-Bish, Ramirez, Burgess, and Hunter, ↑-Rees, Fry, Cull, …

اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های …

– Relaxtation ↑– Edmond juckbsen ↑– Exposure and response prevantion ↑– Msrmn ↑– Behavioral rehearsal ↑– Rmarvgn & Jraldsy Dyvysyn ↑– Self assertiveness training ↑۱ -Cognitive Behaviour Therapy ↑– Spiegel ↑– Barrett ↑– Spiegel ↑Cognitive Behavioral Therapy …

اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و برخی …

– Melisaratos ↑– Anderson ↑– Burish ↑– Decker ↑– Systematic desensitization ↑– Psychological intervention ↑– Dysfunctional ↑– Schema ↑– Beliefs ↑– Assumptions ↑– non conditioned ↑– Conditioned ↑– Beck, J.S. ↑– compensatory sterategies ↑– underlying dysfunctional schemas ↑– cohort ↑– Niederehe, …

اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی …

-Russell et al. ↑-apnea ↑– Reijnders ↑– Caballol ↑-Burn ↑-Cummings ↑-Hoehn and Yahr ↑-Webster score ↑– Poewe ↑– Findley ↑– essential tremor ↑-Zesiewicz, T.A ↑-Cummings ↑– Friedman ↑-Levodopa ↑-co-carel dopa ↑-co-bendelopa ↑-Madopar ↑-duodopa ↑-Tolcapone ↑-SinemetCR ↑-Stalevo ↑-entacapone ↑-selegiline ↑-rasagiline ↑-Artane ↑-amantadine ↑-sinemet ↑-drug holidays ↑-Lee Silverman Voice Treatment ↑– tai chi ↑– ablation ↑– deep brain stimulation ↑– …

فايل – اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و …

-Parkinson’s disease ↑– Jankovic ↑– substantia nigra ↑– striatum ↑– ganglia basal ↑-caudate ↑– putamen ↑– globus pallidus ↑– substantia nigra ↑– subthalamic nucleus ↑– globus pallidus externa ↑– globus pallidus interna ↑-caudate ↑– lentiform ↑– dopamine ↑– Samii A et al ↑– Lesage …

فايل دانشگاهی – اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و …

– Rober Havighurst ↑– Wrightsman, L.S. ↑– Huyk, C. ↑– Hoyer, W.J. ↑– Maturation ↑– Roger Gold ↑– Brody, E.M ↑– Danial Levinson ↑– Dialectical ideas ↑– Mc Adams. Jr ↑– Life-Story Model ↑– Narrative tone ↑– …