دی ۲۸, ۱۳۹۹

پژوهش دانشگاهی – تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

اگر  باشد، آنگاه فرضیه‌ H0 رد نمی شود و در نتیجه، استفاده از روش داده های تلفیقی (ترکیبی OLS) بهتر است. (طلعتی رحیم، ۱۳۸۵)۳-۸-۲-آزمون Fلیمر به …

پژوهش – تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت …

بری (۱۹۸۳) بازاریابی رابطه‌ای را جذب، نگهداری و افزایش روابط با مشتریان تعریف کرده است. بنا به تعریف بری و پاراسورمن (۱۹۹۱) بازاریابی رابطه‌ای عبارت …

علمی : بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، …

۲ (مصرف کنندگان می توانندبه سوی تولیدکنندگان بروند.۳ (واسطه ها می توانند با فعالیتهای خود بین تولیدکننده ومصرف کننده ارتباط برقرارکنند . واسطه های بازاریابی …

جستجوی مقالات فارسی – شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

بین تحمل تعارض و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد؛ وبین الگوهای ارتباطی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- …