دی ۳۰, ۱۳۹۹

پژوهش – تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در …

مهمترین متغیرهای مستقل مورد استفاده در مدل عبارتند از“۲ X:منظور صادرات کارگاههای نهگانه صنعتی میباشد.ارزش صادرات مستقیم:منظور از ارزش صادرات مستقیم،ارزش کالاهایی است که توسط کارگاه به …