بهمن ۷, ۱۳۹۹

تحقیق دانشگاهی – اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی

دانشگاه مفیدپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصیاختیارات و روابط مالکین در بیع زمانیاستاد راهنما:دکتر عبدالحسین شیرویاستاد مشاور:دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده بزازنگارش:محمد جعفریاردیبهشت ۱۳۹۳تقدیم به:روح …