دی ۲۹, ۱۳۹۹

دسترسی متن کامل – نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی …

سازمان بهره وری ملی سنگاپور کیفیت توسط مشتری تعیین می شود، نه توسط تولید کننده. به عبارت دقیق تر، کیفیت مجموعه ای ازخصوصیات و مشخصات …

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

آمادر[۳۴](۲۰۱۲)،در مقالهای با عنوان میزان انرژی در صادرات تولید(:تجزیه و تحلیل متقابل کشور)به مقایسه میزان انرژی در صادرات تولیدی در ۳۰ اقتصاد پیشرفته و در …

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

۴-۳-۳- برآورد الگو ۷۰۴-۳-۳-۱-مرحله اول برآورد ۷۰۴-۳-۳-۲- مرحله دوم برآورد(برآوردی جدید از الگو) ۷۳۴-۴- آزمون همخطی ۷۵۴-۵- مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات انجام شده: …

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

۱-۸ روش تحقیقباتوجه به تقسیمبندی تحقیقات علمی از طریق هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی در جستجوی دستیابی به هدف علمی …