بهمن ۷, ۱۳۹۹

سامانه پژوهشی – نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان امور …

این ابزار برای پیمایش رضایت مشتری موثر بوده و بر مدل شکاف کیفیت خدمات استوار می باشد که ادراکات و انتظارات مشتریان را در پنج …

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی استان …

۲٫نوآوری برمزیت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.۳-مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.جامعه آماری این تحقیق …

علمی : تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت …

رهبری هزینه اغلب با رقابت در بخش‌هایی از بازار که خواهان قیمت پایین می‌باشند، اشتباه گرفته می‌شود. پورتر ودیگران در ارایه این استراتژی شرکت‌هایی را …

متن کامل – تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در …

۵- خدمات پس از فروش۲) رقیب محوری – دیویس در سال۲۰۰۰ براساس تعاریف نارورواسلی تر و بالاکریشنان [۵۶]، رقیب محوری را به عنوان شناسایی نقاط قوت و …

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت …

۵-۵)مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته……………………………………………. ۹۹۵-۶)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………۱۰۰۵-۷)پیشنهاد برای تحقیقات آینده………………………………………………………………۱۰۲منابع وماخذ……………………………………………………………………………………۱۰۳ضمائم…………………………………………………………………………………………۱۱۰فهرست جداول۲- ۱ )اهداف ارزیابی عملکرد سازمان……………………………………………………….. ۲۴۲-۲) دسته بندی …

فایل دانشگاهی – تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی …

۲-۲-۲)ابعاد بازار گرایی……………………………………………………………………… ۴۷۲-۲-۳)رویکرد های قالب در بازارگرایی……………………………………………………… ۵۶۲-۲-۴)نتایج بازارگرایی………………………………………………………………………. ۵۹بخش سوم: نوآوری………………………………………………………………………….. ۶۲۲-۳-۱) مفهوم نوآوری……………………………………………………………………….. ۶۲۲-۳-۲) انواع نوآوری………………………………………………………………………… ۶۲۲-۳-۳) رویکرد اساسی به نوآوری…………………………………………………………… ۶۴۲-۳-۴) …