بهمن ۴, ۱۳۹۹

سامانه پژوهشی – برنامه های وفاداری مشتری برای وفاداری پایدار مصرف کننده در صنعت ارتباطی …

۲-۱۹ رابطه اعتماد مشتریان وکیفیت خدمات در وفاداریگیسکنس و استینکمپ [۹] (۱۹۹۸) نیز به طور خلاصه اعتماد را به عنوان حدی که یک شرکت معتقد است که …

مقاله علمی با منبع : تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت …

شکل۱-۱ مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………….۸شکل ۱-۲ فرایند پژوهش بصورت شماتیک ۱۳شکل ۲-۱ اجزا و عوامل بازاریابی رابطه ای ۳۶شکل ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به …